Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1103 af 30. juni 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 854 af 25. juni 2024

§ 3

Bestyrelsen skal som led i varetagelsen af den overordnede og strategiske ledelse af virksomheden

 • 1) træffe beslutning om virksomhedens forretningsmodel, herunder målsætninger for de forhold, der er nævnt under § 2, stk. 1, nr. 1-5,

 • 2) på grundlag af forretningsmodellen træffe beslutning om virksomhedens politikker, jf. § 4,

 • 3) løbende, dog mindst én gang om året, foretage en vurdering af virksomhedens enkelte og samlede risici, jf. § 5, herunder tage stilling til, om risiciene er acceptable,

 • 4) vurdere og træffe beslutning om virksomhedens budgetter, kapital, likviditet, væsentlige dispositioner, særlige risici og overordnede forsikringsforhold,

 • 5) vurdere om direktionen varetager sine opgaver på en betryggende måde og i overensstemmelse med den fastlagte risikoprofil, de fastlagte politikker samt retningslinjerne til direktionen,

 • 6) vurdere om virksomheden har en klar organisatorisk struktur med en veldefineret ansvarsfordeling under hensyntagen til virksomhedens forretningsmodel og risikoprofil,

 • 7) træffe beslutning om frekvensen for og omfanget af direktionens rapportering og information til bestyrelsen således, at bestyrelsen har et indgående overblik over virksomheden og dens risici, og at rapporteringen i øvrigt er fyldestgørende for bestyrelsens arbejde,

 • 8) løbende og mindst én gang om året træffe beslutning om virksomhedens individuelle solvensbehov, jf. § 124, stk. 2, og § 126 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed og § 120, stk. 2, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter,

 • 9) tilrettelægge sit arbejde således, at ledelsen af virksomheden er betryggende, jf. bilag 6,

 • 10) vurdere, om virksomheden har en betryggende offentliggørelses- og kommunikationsproces,

 • 11) godkende den rapport, som direktionen har pligt til at udarbejde med en opgørelse og vurdering af virksomhedens likviditetsposition og likviditetsrisici, jf. § 8, stk. 10, og

 • 12) vurdere og godkende virksomhedens it-strategi, jf. bilag 5.

Stk. 2 Bestyrelsen skal sikre, at den har det fornødne informationsgrundlag til at træffe beslutninger som nævnt i stk. 1.