Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. § 22

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1103 af 30. juni 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 854 af 25. juni 2024

Nye tjenesteydelser og produkter
§ 22

Direktionen skal sikre, at der udarbejdes retningslinjer for udvikling og godkendelse af nye tjenesteydelser og produkter, herunder ændringer i eksisterende tjenesteydelser og produkter, hvorved tjenesteydelsernes og produkternes risikoprofil ændres væsentligt, jf. § 8, stk. 9. Retningslinjerne skal som minimum

  • 1) afgrænse, hvornår der er tale om et nyt produkt eller en ny tjenesteydelse, i det omfang det er muligt,

  • 2) angive, hvilken eller hvilke organisatoriske enheder, udvalg eller ad hoc-udvalg der skal forestå udviklingsprocessen, eventuelt opdelt pr. risikoområde,

  • 3) indeholde retningslinjer for, hvem der som minimum skal inddrages i udviklingsprocessen, så det sikres, at alle relevante forhold belyses,

  • 4) indeholde retningslinjer for, hvilke overordnede forhold der skal analyseres og dokumenteres, herunder arten, størrelsen og opgørelsen af risici for virksomheden, påvirkning af virksomhedens omkostninger og indtjening, virksomhedens muligheder for at agere på nye markeder, påvirkning af virksomhedens solvens, regnskabsmæssig behandling og påvirkning af virksomhedens kunders risici og omkostninger,

  • 5) indeholde krav om, at analysen skal godtgøre, at virksomheden har tilstrækkelig ekspertise, systemer, kapital og ressourcer til at håndtere det nye produkt eller tjenesteydelsen på betryggende vis, og

  • 6) indeholde bestemmelse om retningslinjer for, at nye produkter og tjenesteydelser, der kan medføre væsentlige nye risici for virksomheden eller virksomhedens kunder, skal forelægges bestyrelsen med henblik på dennes stillingtagen til, om anvendelsen af det nye produkt giver anledning til ændring af politikker eller retningslinjer, der er vedtaget i medfør af §§ 4, 6 og 7, herunder til fastsættelse af særlige principper for opgørelse af de risici, der knytter sig til produktet.