Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Kapitel 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1103 af 30. juni 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 854 af 25. juni 2024

Kapitel 8 Straf
§ 26

Overtrædelse af §§ 3-7, § 8, stk. 2-4 og 6-15, § 9, § 11, stk. 1 og 3, § 12, § 13, stk. 1, 1. pkt., stk. 2 og stk. 3, 2. pkt., §§ 14 og 15, § 16, stk. 1, 3 og 4, § 17, stk. 1-4, stk. 6, 2. pkt., og stk. 7 og 8, § 18, § 19, stk. 1 og 2, stk. 3, 1. og 2. pkt., og stk. 4, § 20, § 21, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, §§ 22 og 23, § 25, stk. 2, og bilag 1-8 straffes med bøde. Med bøde straffes desuden den, der ikke efterkommer et påbud om at foretage eller undlade at foretage bestemte handlinger med henblik på at overholde bekendtgørelsens bestemmelser eller bilag.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.