Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Kapitel 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1103 af 30. juni 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 854 af 25. juni 2024

Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på følgende virksomheder, jf. dog stk. 2-13:

  • 1) Pengeinstitutter.

  • 2) Realkreditinstitutter.

  • 3) Danmarks Skibskredit A/S.

  • 4) Fondsmæglerselskaber.

  • 5) Investeringsforvaltningsselskaber, dog ikke investeringsforvaltningsselskabers administration af danske UCITS.

  • 6) Finansielle holdingvirksomheder med de tilpasninger, som koncernforholdet nødvendiggør.

  • 7) Filialer her i landet af kreditinstitutter, investeringsselskaber og administrationsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land udenfor den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, med de afvigelser, som filialforholdet nødvendiggør, eller som er fastsat i eller i henhold til international aftale.

  • 8) Kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark.

Stk. 2 Virksomheder omfattet af stk. 1, der kun har tilladelse til at udføre visse nærmere afgrænsede tjenesteydelser, skal følge bekendtgørelsens regler på de områder, som virksomheden har tilladelse til.

Stk. 3 § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, nr. 5-7, 10 og 12, og stk. 2, § 4, stk. 2, nr. 6 og 8, § 16, bilag 5 og bilag 7, nr. 1-9, 11, 12, 14, 16-19, 22 og 24, finder anvendelse på fælles datacentraler.

Stk. 4 § 4, stk. 2, nr. 7, § 8, stk. 14, og bilag 8 finder ikke anvendelse for virksomheder omfattet af stk. 1, nr. 6 og 7.

Stk. 5 Bilag 5, nr. 70, finder anvendelse på filialer af penge- og realkreditinstitutter, der er udpeget som operatører af væsentlige tjenester i medfør af § 307 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 6 § 16 finder ikke anvendelse på finansielle holdingvirksomheder.

Stk. 7 §§ 16 og 17 finder ikke anvendelse på virksomheder, der alene har tilladelse som fondsmæglerselskab.

Stk. 8 § 25 finder alene anvendelse på virksomheder omfattet af stk. 1, nr. 1, 2, 4, 6 og 7, og securitiseringsenheder med særligt formål, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/2402/EU af 12. december 2017.

Stk. 9 § 8, stk. 14, finder ikke anvendelse for virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 6.

Stk. 10 § 26, stk. 1, 2. pkt., § 26, stk. 2, og bilag 5 finder anvendelse på it-operatører af detailbetalingssystemers it-drift og it-risikostyring af detailbetalingssystemer, for så vidt angår den del af deres virksomhed som er omfattet af deres tilladelse som it-operatør.

Stk. 12 Kapitel 4-8 finder ikke anvendelse for virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5, der opfylder kraven i kapitel 3-7 og bilag 2 og 3 i bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS, for alle virksomhedens forhold som investeringsforvaltningsselskab.

Stk. 13 § 2, stk. 3, § 3, stk. 1, nr. 8 og 12, § 4, stk. 2, nr. 1, 4, 6 og 7, § 4, stk. 3, § 5, stk. 3, nr. 2 og 3, § 6, stk. 3, nr. 2, 6 og 7, § 8, stk. 8, 14 og 15, § 17, stk. 3, § 20, stk. 3, §§ 24 og 25, bilag 1, bilag 2, nr. 12-14 og 18, nr. 19, litra c, e og g, nr. 20, 21, 25 og 26, bilag 4, nr. 3 og 4, nr. 9, litra d og e, nr. 11, nr. 22, litra a-d, nr. 23, 25-27 og 33, nr. 36, litra a-d, nr. 37, litra a-d, bilag 5, bilag 6, nr. 2, litra f, nr. 12, litra b, nr. 13-17 og bilag 8 finder ikke anvendelse for Kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark.