14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1706 af 27. November 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse på følgende virksomheder, jf. dog stk. 4.:

  • 1) Pengeinstitutter.

  • 2) Realkreditinstitutter.

  • 3) Danmarks Skibskredit A/S.

  • 4) Fondsmæglerselskaber, jf. dog § 18.

  • 5) Investeringsforvaltningsselskaber, dog ikke investeringsforvaltningsselskabers administration af danske UCITS.

  • 6) Finansielle holdingvirksomheder med de tilpasninger, som koncernforholdet nødvendiggør.

  • 7) Filialer her i landet af kreditinstitutter, investeringsselskaber og administrationsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land udenfor den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, med de afvigelser, som filialforholdet nødvendiggør, eller som er fastsat i eller i henhold til international aftale.

•••

Stk. 2 Virksomheder omfattet af stk. 1, der kun har tilladelse til at udføre visse nærmere afgrænsede tjenesteydelser, skal følge bekendtgørelsens regler på de områder, virksomheden har tilladelse til.

•••

Stk. 3 Bilag 5 finder ligeledes anvendelse på fælles datacentraler, jf. § 343 r, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

•••

Stk. 4 § 4, stk. 2, nr. 7, § 5, stk. 3, nr. 4 og bilag 8 finder ikke anvendelse for virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5-7.

•••

Stk. 5 § 5, stk. 3, nr. 5 finder ikke anvendelse for virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5-6.

•••
profile photo
Profilside