Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1723 af 16. december 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 637 af 01. juni 2017, bekendtgørelse nr. 1169 af 31. oktober 2017 og bekendtgørelse nr. 894 af 27. august 2019

§ 6

Ved opfyldelse af § 3, stk. 2, nr. 1, for gruppe 1-forsikringsselskaber og § 15 i bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber for gruppe 2-forsikringsselskaber skal bestyrelsen løbende, dog mindst én gang om året, vurdere, om virksomhedens politikker, jf. § 5, samt retningslinjerne til direktionen, jf. §§ 7 og 8, er betryggende i forhold til virksomhedens forretningsmæssige aktiviteter, organisation og ressourcer samt de markedsforhold, som virksomhedens aktiviteter drives under.

Stk. 2 Vurderingen efter stk. 1 skal foretages i forhold til

  • 1) hvilke risici, som virksomheden er udsat for, herunder forretningsmodellens indflydelse på risici og risikoniveauer,

  • 2) hvilke aktiviteter de pågældende risici er tilknyttet,

  • 3) omfanget af de enkelte risici, og

  • 4) hvorledes risikotyperne påvirker hinanden, hvis dette er relevant.

Stk. 3 Vurderingen efter stk. 1 skal i fornødent omfang desuden indeholde en stillingtagen til om virksomheden har

  • 1) et betryggende antal medarbejdere og kompetencer på risikobehæftede aktiviteter,

  • 2) betryggende it-systemer, og

  • 3) betryggende procedurer for hurtig og effektiv kommunikation på tværs af virksomheden og koncernen.

Stk. 4 I et gruppe 1-forsikringsselskab skal rapporten fra den ansvarlige for risikostyringsfunktionen, jf. bilag 6, indgå i bestyrelsens samlede vurderingsgrundlag, jf. stk. 1.