Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. § 20

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1723 af 16. december 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 637 af 01. juni 2017, bekendtgørelse nr. 1169 af 31. oktober 2017 og bekendtgørelse nr. 894 af 27. august 2019

Aktuarfunktion
§ 20

Et gruppe 1-forsikringsselskab skal have en effektiv aktuarfunktion, som udover at opfylde kravene i artikel 272 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) skal have det overordnede ansvar for selskabets forsikringsmæssige hensættelser, jf. bilag 8. Funktionen varetages af personer, som har kendskab til aktuarmatematik og finansmatematik på et niveau, der står i rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af risici, der er forbundet med virksomheden, og som kan påvise at have relevant erfaring med gældende faglige standarder og andre standarder af relevans for aktuarfunktionen.

Stk. 2 I en virksomhed, der har ansat en ansvarshavende aktuar, kan bestyrelsen udpege denne som nøglepersonen i aktuarfunktionen. Den i § 17, stk. 4, nævnte rapport skal da afgives til bestyrelsen og tilgå direktionen til orientering.

Stk. 3 I en koncern eller gruppe udtaler aktuarfunktionen sig om den del af forsikringspolitikken, der vedrører genforsikring og genforsikringsprogrammet for koncernen eller gruppen som helhed.