Bekendtgørelse om ledelse og styring af Arbejdsmarkedets Tillægspension

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1393 af 24. november 2016

I medfør af § 23, stk. 12, § 23 b, stk. 2, og § 32 a, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, og efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Pensionsmæssige risici
 • Bilag 2 Investeringsområdet
 • Bilag 3 Operationelle risici
 • Bilag 4 It-sikkerhed
 • Bilag 5 Risikostyringssystemet og risikostyringsfunktionen og vurdering af egen risiko og solvenssituation
 • Bilag 6 Det interne kontrolsystem og compliancefunktionen i Arbejdsmarkedets Tillægspension
 • Bilag 7 Aktuarfunktionen i Arbejdsmarkedets Tillægspension
 • Bilag 8 Intern auditfunktionen i Arbejdsmarkedets Tillægspension
Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Bestyrelsen henholdsvis direktøren skal træffe foranstaltninger, der er tilstrækkelige til, at Arbejdsmarkedets Tillægspension drives betryggende. Bestyrelsen henholdsvis direktøren skal herunder tage stilling til, hvilke foranstaltninger, der er tilstrækkelige til, at bestemmelserne overholdes. Hvilke foranstaltninger, der er tilstrækkelige, vil afhænge af Arbejdsmarkedets Tillægspensions forretningsmodel, herunder af

 • 1) arten, omfanget og kompleksiteten af Arbejdsmarkedets Tillægspensions risici og aktiviteter,

 • 2) Arbejdsmarkedets Tillægspensions struktur eller strukturen af den samlede koncern,

 • 3) de markeder og geografiske områder, som Arbejdsmarkedets Tillægspension opererer på,

 • 4) de pensionsydelser, som omfattes af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og

 • 5) de investeringsinstrumenter, som Arbejdsmarkedets Tillægspension handler med.

Kapitel 2 Bestyrelsens opgaver og ansvar
§ 2

Bestyrelsen skal som led i varetagelsen af den overordnede og strategiske ledelse af Arbejdsmarkedets Tillægspension og under hensyntagen til forretningsmodellen, som afgrænset i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension,

 • 1) træffe beslutning om virksomhedens politikker, jf. § 4,

 • 2) vurdere og træffe beslutning om budgetter, hensættelsesgrundlag, likviditet, væsentlige dispositioner, særlige risici og egne overordnede forsikringsforhold, og

 • 3) vurdere, om direktøren varetager sine opgaver på en betryggende måde og i overensstemmelse med den fastlagte risikoprofil, de fastlagte politikker samt retningslinjerne til direktøren.

Stk. 2 Bestyrelsen skal endvidere som led i varetagelsen af den overordnede og strategiske ledelse af Arbejdsmarkedets Tillægspension

 • 1) mindst én gang årligt foretage en vurdering af alle væsentlige risici, og

 • 2) træffe beslutning om frekvensen for og omfanget af direktørens rapportering til og information af bestyrelsen, således at bestyrelsen har et indgående overblik over Arbejdsmarkedets Tillægspension og dens risici, og at rapporteringen i øvrigt er fyldestgørende for bestyrelsens arbejde

Stk. 3 Bestyrelsen skal med udgangspunkt i Arbejdsmarkedets Tillægspensions forretningsmodel og den i stk. 2, nr. 1 nævnte vurdering af væsentlige risici foretage en vurdering af egen risiko og solvenssituation ud fra en going concern-forudsætning, både på kort og på lang sigt.

§ 3

Bestyrelsen skal løbende vurdere, om dens medlemmer tilsammen besidder den fornødne viden og erfaring om Arbejdsmarkedets Tillægspensions risici til at sikre en forsvarlig drift af virksomheden. Dette gælder særligt tiltag, der kan medføre væsentligt øgede risici for virksomheden eller i væsentlig grad kan påvirke den måde, hvorpå risici opgøres og rapporteres i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 4

Arbejdsmarkedets Tillægspensions politikker skal indeholde virksomhedens overordnede strategiske mål for de enkelte risikoområder, herunder identifikation og afgrænsning af de risici, Arbejdsmarkedets Tillægspension ønsker at påtage sig på de pågældende områder, og anvisninger på, hvorledes de strategiske mål opnås.

Stk. 2 Politikkerne skal omfatte:

 • 1) Politik for pensionsmæssige risici, jf. bilag 1.

 • 2) Politik for markeds-, modparts- og kreditrisici (investeringsområdet), jf. bilag 2.

 • 3) Politik for operationelle risici, jf. bilag 3.

 • 4) It-sikkerhedspolitik, jf. bilag 4.

 • 5) Politik for risikostyring, jf. bilag 5.

 • 6) Politik for den interne kontrol, jf. bilag 6.

 • 7) Politik for den interne audit, jf. bilag 8.

 • 8) Politik for indberetning af oplysninger til Finanstilsynet.

 • 9) Compliancepolitik, jf. bilag 6.

 • 10) Fit & proper-politik.

§ 5

Ved opfyldelse af § 2, stk. 3, skal bestyrelsen løbende, dog mindst én gang om året, vurdere, om Arbejdsmarkedets Tillægspensions politikker, jf. § 4, samt retningslinjerne til direktøren, jf. §§ 6 og 7, er betryggende i forhold til Arbejdsmarkedets Tillægspensions forretningsmæssige aktiviteter, organisation og ressourcer samt de markedsforhold, som Arbejdsmarkedets Tillægspensions aktiviteter drives under.

Stk. 2 Vurderingen efter stk. 1 skal foretages i forhold til

 • 1) hvilke risici Arbejdsmarkedets Tillægspension er udsat for, herunder forretningsmodellens indflydelse på risici og risikoniveauer,

 • 2) hvilke aktiviteter de pågældende risici er tilknyttet,

 • 3) omfanget af de enkelte risici, og

 • 4) hvorledes risikotyperne påvirker hinanden, hvis dette er relevant.

Stk. 3 Vurderingen efter stk. 1 skal i fornødent omfang desuden indeholde en stillingtagen til, om Arbejdsmarkedets Tillægspension har

 • 1) et betryggende antal medarbejdere og kompetencer på risikobehæftede aktiviteter,

 • 2) betryggende it-systemer, og

 • 3) betryggende procedurer for hurtig og effektiv kommunikation på tværs af Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 4 Rapporten fra den ansvarlige for risikostyringsfunktionen, jf. bilag 5, nr. 18, skal indgå i bestyrelsens samlede vurderingsgrundlag efter stk. 1.

§ 6

På grundlag af vurderingen af risici, jf. § 2, stk. 2, nr. 1 og i henhold til de i § 4 besluttede politikker skal bestyrelsen udstede skriftlige retningslinjer til direktøren.

Stk. 2 Retningslinjerne skal angive, hvilke dispositioner direktøren selvstændigt kan foretage, og hvilke beslutninger direktøren eventuelt kan træffe med efterfølgende orientering af bestyrelsen.

Stk. 3 Bestyrelsen kan ikke henlægge beføjelser til direktøren, der hører til bestyrelsens overordnede ledelsesopgaver, jf. §§ 2-5, eller i øvrigt er af usædvanlig art eller af stor betydning for Arbejdsmarkedets Tillægspension. Blandt andet kan følgende beføjelser ikke henlægges til direktøren:

§ 7

Retningslinjerne efter § 6, stk. 1 og 2, skal

 • 1) være i overensstemmelse med bestyrelsens vedtagne politikker og risikoprofilen på de enkelte risikoområder

 • 2) indeholde kontrollerbare grænser for størrelsen af de risici, som direktøren er bemyndiget til at tage på Arbejdsmarkedets Tillægspensions vegne,

 • 3) tage stilling til, i hvilket omfang og eventuelt til hvem direktøren kan videregive beføjelserne angivet i retningslinjerne, og

 • 4) fastlægge principperne for, hvordan udnyttelse af grænserne for hver type af risici opgøres, herunder for hvordan risici hidrørende fra finansielle instrumenter og midler, der på Arbejdsmarkedets Tillægspensions vegne forvaltes af eksterne porteføljeforvaltere, indgår i den samlede risikoopgørelse.

Stk. 2 Retningslinjerne skal utvetydigt angive størrelsen af den enkelte fastsatte grænse for risiko, f.eks. som absolutte tal.

Stk. 3 Retningslinjerne kan kun undtagelsesvis give mulighed for, at direktøren kan disponere risici i en størrelsesorden, der ligger uden for den fastlagte risikoprofil og retningslinjernes grænser, og da kun, hvis forudsætningerne herfor fremgår af retningslinjerne. Kan disse forudsætninger ikke fastlægges, kan forudgående beføjelser til overskridelse af retningslinjernes grænser ikke gives til direktøren.

Stk. 4 Bestyrelsen skal ved udformningen af retningslinjerne til direktøren være betrygget i, at direktøren besidder den fornødne viden og erfaring til at anvende de i retningslinjerne indeholdte beføjelser på en for Arbejdsmarkedets Tillægspensionsbetryggende måde.

Stk. 5 Det skal fremgå af retningslinjerne, hvorledes og hvor hyppigt rapportering til bestyrelsen skal ske. Herunder skal det fremgå, hvorledes og hvor hyppigt direktøren skal rapportere på de områder, hvor bestyrelsen har fastsat grænser for denne, eller hvor der er fastsat grænser i lovgivningen. Det skal således fremgå af rapporteringen, om grænser fastsat i lovgivningen er overholdt. Det skal fremgå, i hvilket omfang de af bestyrelsen fastsatte grænser for risici er udnyttet såvel aktuelt som over tid, herunder om der har været overskridelser af grænserne. Endelig skal rapporteringen omfatte et grundlag for bestyrelsens vurdering af anvendte modellers pålidelighed, hvis Arbejdsmarkedets Tillægspension anvender sådanne modeller.

Stk. 6 Rapporteringen efter stk. 5 skal også omfatte rapportering om midler og risici hidrørende fra midler, der forvaltes af eksterne porteføljeforvaltere, idet det fortsat er bestyrelsens ansvar, at midler, der forvaltes af eksterne porteføljeforvaltere, og øvrige midler tilsammen placeres inden for de af bestyrelsen udstukne retningslinjer og i overensstemmelse med lovgivningen.

Kapitel 3 Direktørens opgaver og ansvar
§ 8

Direktøren skal forestå den daglige ledelse af Arbejdsmarkedets Tillægspension i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser og de af bestyrelsen vedtagne politikker, jf. § 4, de af bestyrelsen givne retningslinjer, jf. §§ 6 og 7, og eventuelle andre mundtlige eller skriftlige beslutninger og anvisninger fra bestyrelsen.

Stk. 2 Direktøren skal sikre, at de af bestyrelsen vedtagne politikker og retningslinjer implementeres i Arbejdsmarkedets Tillægspensions daglige drift.

Stk. 3 Direktøren er forpligtet til at videregive information til bestyrelsen, som bestyrelsen har anmodet om, samt information, som direktøren vurderer kan være af betydning for bestyrelsens arbejde.

Stk. 4 Direktøren er forpligtet til at videregive de informationer til de ansvarlige for nøglefunktionerne, jf. § 16, stk. 2, som direktøren vurderer kan være af betydning for disses arbejde.

Stk. 5 Direktøren har det daglige ledelsesmæssige ansvar for, at Arbejdsmarkedets Tillægspension kun træffer dispositioner, som direktøren og medarbejdere i fornødent omfang kan vurdere risiciene ved og konsekvenserne af.

Stk. 6 Direktøren skal godkende Arbejdsmarkedets Tillægspensions forretningsgange, jf. § 13, stk. 1, eller udpege en eller flere personer eller organisatoriske enheder med den nødvendige faglige viden til at gøre dette.

Stk. 7 Direktøren skal sikre, at der er anvisninger for, hvilke tiltag der skal iværksættes i forbindelse med alvorlige driftsforstyrrelser, it-nedbrud, øvrige driftsforstyrrelser samt for nøglemedarbejderes fratræden.

Stk. 8 I øvrigt skal direktøren påse overholdelse af de krav, der specifikt fremgår af § 14, § 16 og §§ 22-24 og af bilag 1-6 og 8.

Kapitel 4 Organisation og ansvarsfordeling
Opgaver og ressourcer
§ 9

Arbejdsmarkedets Tillægspension skal være indrettet i organisatoriske enheder med klart definerede arbejdsopgaver, og alle medarbejdere skal have klare beføjelser, ansvarsområder og referencelinjer. Det skal være klart for de enkelte enheder og medarbejdere, hvilke opgaver der skal udføres, og hvordan opgaverne skal udføres.

Stk. 2 De organisatoriske enheder i Arbejdsmarkedets Tillægspension skal være bemandet ressource- og kompetencemæssigt, således at enhederne på betryggende vis kan løse de opgaver, det påhviler enhederne at udføre.

Information af bestyrelsen og øvrige ledelsesniveauer m.v.
§ 10

Arbejdsmarkedets Tillægspension skal være indrettet således, at den information, der skal tilgå bestyrelse, direktør og ledelse på øvrige organisatoriske niveauer, kan tilgå disse i retvisende og dækkende form for disses arbejde, herunder inden for tidsmæssige rammer og i en form, der sikrer, at eventuelle foranstaltninger kan sættes i værk uden unødigt ophold.

Forebyggelse af interessekonflikter
§ 11

Arbejdsmarkedets Tillægspension skal have procedurer for håndtering og forebyggelse af interessekonflikter.

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Tillægspension skal være indrettet således, at der er betryggende funktionsadskillelse.

Stk. 3 Arbejdsmarkedets Tillægspension skal have funktionsadskillelse på investeringsområdet, der indebærer, at medarbejdere, der er involveret i indgåelse af handler og risikotagning, ikke må

 • 1) varetage eller udføre handlernes afvikling,

 • 2) varetage interne kontroller,

 • 3) have ansvar for værdiansættelse og opgørelse af resultater og risici, eller

 • 4) have ansvar for udarbejdelse af rapportering.

Stk. 4 Hvis funktionsadskillelse ikke opretholdes i overensstemmelse med stk. 2-3, skal der indføres betryggende kompenserende foranstaltninger, jf. § 1, der skal sikre, at der ikke påføres Arbejdsmarkedets Tillægspension unødige risici eller tab.

Kapitel 5 Administrativ og regnskabsmæssig praksis
Administrativ praksis
§ 12

Arbejdsmarkedets Tillægspension skal være indrettet således, at de enkelte enheder og medarbejderne har de forretningsgange, manualer, beredskabsplaner, systemer og øvrige redskaber til rådighed, der er nødvendige for udførelsen af deres opgaver, jf. § 13.

§ 13

Arbejdsmarkedets Tillægspension skal have forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder. Aktiviteter, der vedrører Arbejdsmarkedets Tillægspension i dens egenskab af pensions- og investeringsvirksomhed, anses som udgangspunkt for væsentlige.

Stk. 2 Forretningsgangene skal som minimum

 • 1) være lettilgængelige og overskuelige,

 • 2) på fyldestgørende måde beskrive de aktiviteter, der skal udføres, herunder sikre at lovgivningen, anden relevant regulering samt de af Arbejdsmarkedets Tillægspensions bestyrelse besluttede politikker og retningslinjer efterleves og overholdes,

 • 3) angive, hvilken organisatorisk enhed, personer eller grupper af personer, der skal udføre de enkelte opgaver eller delopgaver, og

 • 4) opdateres løbende ved ændring i interne forhold eller i relevant regulering.

Stk. 3 Forretningsgangene kan foreligge elektronisk. Direktøren skal dog sikre, at de er tilgængelige i tilfælde af systemnedbrud i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 14

Direktøren skal sikre, at der er fornøden dokumentation for Arbejdsmarkedets Tillægspensions aktiviteter, herunder at der er forretningsgange for

 • 1) i hvilket omfang beslutninger, beføjelser, udførte opgaver og forretninger samt opståede hændelser skal dokumenteres,

 • 2) i hvilken form dokumentationen skal ske,

 • 3) hvorledes der sikres tilgængelighed til dokumentationen,

 • 4) hvor længe dokumentationen skal opbevares, og

 • 5) hvis relevant, til hvem dokumentationen kan og skal videregives.

Stk. 2 Dokumentationen, jf. stk. 1, skal foreligge enten skriftligt eller elektronisk.

Regnskabsmæssig praksis
§ 15

Arbejdsmarkedets Tillægspension skal have en god regnskabsmæssig praksis. Dette indebærer blandt andet, at

 • 1) Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 14, kan dokumentere, at offentliggjorte års- og delårsrapporter, herunder alle enkeltposter og noter, er udarbejdet i overensstemmelse med det regelsæt, der gælder for den pågældende rapport, og at

 • 2) Arbejdsmarkedets Tillægspension indhenter nødvendig information til brug for udarbejdelse af års- og delårsrapporter, herunder al relevant information til brug for fastlæggelse af regnskabsposter, der baseres på regnskabsmæssige skøn.

Kapitel 6 Arbejdsmarkedets Tillægspensions nøglefunktioner
Nøglefunktionernes formål, organisation m.v.
§ 16

Med henblik på at sikre effektive former for virksomhedsstyring, herunder et effektivt risikostyringssystem og et effektivt internt kontrolsystem, skal direktøren sikre, at Arbejdsmarkedets Tillægspension har følgende fire nøglefunktioner: Risikostyringsfunktion, compliancefunktion, aktuarfunktion og intern auditfunktion.

Stk. 2 Direktøren skal for hver af de fire nøglefunktioner udpege en nøgleperson, der er den ansvarlige for funktionen, jf. dog § 19, stk. 2, og § 20, stk. 3.

Stk. 3 Direktøren skal udarbejde funktionsbeskrivelser af nøglefunktionerne, der fordeler, adskiller og koordinerer nøglefunktionernes arbejdsopgaver og ansvar i overensstemmelse med bestyrelsens politikker med henblik på at forhindre unødigt sammenfald imellem funktionerne og sikre effektivt samarbejde.

Stk. 4 Nøglefunktionerne rapporterer til direktøren på eget initiativ og efter anmodning fra direktøren. I tilfælde af større problemer inden for deres ansvarsområde skal rapportering om disse problemer straks ske. De udpegede nøglepersoner er ansvarlige for nøglefunktionernes rapportering til direktøren. Nøglefunktionerne afleverer mindst en gang årligt en rapport til direktøren, jf. dog § 19, stk. 2, og § 20, stk. 3. Direktøren skal sikre, at nøglepersonerne i nødvendigt omfang kan rette henvendelse og rapportere direkte til bestyrelsen uafhængigt af direktøren, og at de kan give udtryk for betænkeligheder og advare bestyrelsen i de tilfælde, hvor de finder det nødvendigt, uden at dette berører det ansvar, som bestyrelsen har, jf. § 23 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 5 Direktøren kan som nøgleperson udpege en overordnet medarbejder, der også har ansvar for andre opgaver end funktionens, jf. dog § 11.

Stk. 6 Direktøren kan vælge, at en nøglefunktions opgaver placeres i organisatoriske enheder uden for nøglefunktionen. Hvis direktøren vælger at placere en nøglefunktion i organisatoriske enheder, som har andre opgaver, skal direktøren sikre, at placeringen af nøglefunktionen er betryggende, herunder at eventuelle interessekonflikter i forhold til varetagelsen af funktionens opgaver og øvrige opgaver håndteres betryggende.

Stk. 7 Uanset stk. 6 skal nøglepersonen sikre, at nøglefunktionen udfører opgaver henhørende under funktionen på betryggende vis.

Stk. 8 Arbejdsmarkedets Tillægspension kan outsource en eller flere nøglefunktioners opgaver helt eller delvist. Direktøren skal fortsat udpege en nøgleperson, der er den ansvarlige for nøglefunktionen, jf. stk. 2.

Risikostyring og risikostyringsfunktion
§ 17

Arbejdsmarkedets Tillægspension skal oprette, gennemføre og opretholde et risikostyringssystem, som omfatter følgende:

 • 1) En klart defineret risikostyringsstrategi, som er forenelig med virksomhedens overordnede forretningsstrategi. Strategiens formål og hovedprincipper, de godkendte risikotolerancer og fordelingen af ansvar for alle selskabets aktiviteter skal dokumenteres.

 • 2) En klart defineret procedure for beslutningsprocessen.

 • 3) Skriftlige politikker, som effektivt sikrer, at der foretages definition og kategorisering af væsentlige risici efter de typer, som virksomheden er eksponeret mod, og af risikotolerancegrænser for hver risikotype. Sådanne politikker skal gennemføre virksomhedens risikostrategi, fremme kontrolmekanismer og tage højde for virksomhedens art, omfang og tidshorisonter samt de dermed forbundne risici.

 • 4) Rapporteringsprocedurer og -processer, som sikrer, at oplysninger om de væsentlige risici, som virksomheden er eksponeret mod, og risikostyringssystemets effektivitet overvåges og analyseres aktivt, samt at der foretages passende ændringer i systemet, når det er nødvendigt.

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Tillægspension sikrer, at de personer, der reelt driver virksomheden eller andre nøglefunktionsansvarlige, i deres beslutningsprocesser tager højde for de oplysninger, der informeres om inden for rammerne af risikostyringssystemet.

Stk. 3 Arbejdsmarkedets Tillægspension skal, hvor det er relevant, i deres risikostyringssystem indføre stresstest og scenarieanalyse for alle væsentlige risici, som selskabet er eksponeret mod.

Stk. 4 De interne risikostyringsmetoder må ikke udelukkende eller automatisk støtte sig til eksterne kreditvurderinger.

Stk. 5 Arbejdsmarkedets Tillægspension skal have en risikostyringsfunktion med en struktur, der skal lette gennemførelsen af risikostyringssystemet. Det er funktionens overordnede ansvar at have det samlede overblik over virksomhedens risici. Endvidere skal funktionen bistå direktøren med at sikre risikostyringssystemets effektivitet, jf. bilag 5.

Compliance og compliancefunktion
§ 18

Arbejdsmarkedets Tillægspension skal have metoder og procedurer, der er egnede til at opdage og mindske risikoen for Arbejdsmarkedets Tillægspensions manglende overholdelse af den for Arbejdsmarkedets Tillægspension gældende lovgivning, markedsstandarder eller interne regelsæt (compliancerisici).

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Tillægspension skal have en effektiv compliancefunktion, jf. bilag 6, der skal kontrollere og vurdere, om metoderne og procedurerne efter stk. 1, og de foranstaltninger, der træffes for at afhjælpe eventuelle mangler, er effektive. Compliancefunktionen skal desuden rådgive direktøren og bestyrelsen om overholdelsen af den lovgivning, som Arbejdsmarkedets Tillægspension er omfattet af i dens egenskab af pensions- og investeringsvirksomhed, vurdere konsekvenser for Arbejdsmarkedets Tillægspension af lovændringer samt identificere og vurdere risici for manglende overholdelse af lovgivning, markedsstandarder eller interne regelsæt, som Arbejdsmarkedets Tillægspension er omfattet af i dens egenskab af pensions- og investeringsvirksomhed.

Aktuarfunktion
§ 19

Arbejdsmarkedets Tillægspension skal have en effektiv aktuarfunktion, som har det overordnede ansvar for de pensionsmæssige hensættelser, jf. bilag 7. Funktionen varetages af personer, som har kendskab til aktuarmatematik og finansmatematik på et niveau, der står i rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af risici, der er forbundet med Arbejdsmarkedets Tillægspension, og som kan påvise at have relevant erfaring med gældende faglige standarder og andre standarder af relevans for aktuarfunktionen.

Stk. 2 Bestyrelsen kan udpege den ansvarshavende aktuar som ansvarlig for aktuarfunktionen. Den i § 16, stk. 4, nævnte rapport skal da afgives til bestyrelsen og sendes til direktøren.

Intern auditfunktion
§ 20

Arbejdsmarkedets Tillægspension skal have en effektiv intern auditfunktion, der skal vurdere, om virksomhedens interne kontrolsystem og andre elementer af ledelsen og styringen er hensigtsmæssige og betryggende, jf. bilag 8. Den interne auditfunktion skal informere direktøren om sin auditplan. Den interne auditfunktion skal være objektiv og uafhængig af virksomhedens operationelle funktioner. Den interne auditfunktion må ikke i sin audit, vurdering og rapportering af auditresultatet være under påvirkning fra direktøren eller bestyrelsen, da dette kan bringe funktionens uafhængighed og upartiskhed i fare. Den interne auditfunktion må ikke vurdere aktiviteter eller funktioner, som den selv har udført i perioden.

Stk. 2 Den interne auditfunktions rapport til direktøren om funktionens resultater og henstillinger skal indeholde en frist til at afhjælpe eventuelle mangler, angive hvem der er ansvarlige for at afhjælpe disse samt oplyse om status på anbefalinger, der ikke var afhjulpet ved afgivelsen af den foregående auditrapport.

Stk. 3 Bestyrelsen kan beslutte at udpege den interne revisionschef til nøgleperson i den interne auditfunktion og lade den interne revision udføre den interne auditfunktions opgaver. I så fald gælder kravene til intern revision i bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og Lønmodtagernes Dyrtidsfond ligeledes. Den i stk. 1-2 nævnte auditplan og rapport skal da afgives til bestyrelsen, og rapporten skal tilgå direktøren til orientering.

Kapitel 7 Risikostyring i øvrigt
Videregivelse af beføjelser
§ 21

Videregivelse af beføjelser mellem bestyrelse, direktør og øvrige ledelsesniveauer skal kunne dokumenteres, jf. § 14, og proceduren herfor skal i relevant omfang fremgå af forretningsgangene, jf. § 13.

Stk. 2 Videregivelse af beføjelser kan kun ske til medarbejdere, der har den fornødne viden, indsigt og erfaring til at kunne anvende de modtagne beføjelser betryggende.

Stk. 3 Ved videregivelse af beføjelser skal som minimum angives:

 • 1) Arten og omfanget af den eller de videregivne beføjelser.

 • 2) Principperne for opgørelse af udnyttelse af beføjelserne.

 • 3) Hvilke produkter og/eller handlinger beføjelsen omfatter.

 • 4) Eventuelle supplerende grænser for risiko samt principperne for opgørelse af sådanne beføjelser, der opfylder kravene i § 7, stk. 1.

 • 5) Hvordan, hvor ofte og af hvilken person eller organisatorisk enhed rapportering skal foretages. Rapportering skal foretages til afgiver af beføjelsen og eventuelle andre.

Stk. 4 Ingen kan videregive beføjelser, der går ud over de beføjelser, den pågældende selv har modtaget. Summen af videregivne beføjelser, herunder beføjelser givet til grupper af medarbejdere, må ikke overstige de beføjelser, der af bestyrelsen er givet til direktøren i medfør af § 6, stk. 2.

Stk. 5 Hvis der er fastsat supplerende risikomål i forbindelse med videregivne beføjelser, skal den, der afgiver beføjelserne, sikre sig, at anvendelse af de supplerende risikomål finder sted på en måde, der sikrer, at der ikke sker overskridelse af øvrige tildelte beføjelser.

Kontroller
§ 22

Direktøren skal sikre, at der foretages kontrol af alle væsentlige risikobehæftede opgaver, herunder

 • 1) overholdelse af samtlige grænser fastsat af bestyrelsen i henhold til § 7, stk. 1, nr. 2, i de til direktøren givne retningslinjer og grænser fastsat i lovgivningen,

 • 2) overholdelse af videregivne beføjelser,

 • 3) dispositioner, hvor Arbejdsmarkedets Tillægspension handler i henhold til fuldmagt fra kunder eller modparter, og hvor Arbejdsmarkedets Tillægspension har forpligtet sig til at overholde grænser for risici, herunder placeringsgrænser, og

 • 4) andre opgaver, som af anden årsag kan medføre væsentlige økonomiske eller andre væsentlige risici for Arbejdsmarkedets Tillægspension, herunder disponering af Arbejdsmarkedets Tillægspensions konti og opgaver i forbindelse med fremskaffelse eller udarbejdelse af grundlag for regnskab og vurdering af egen risiko og solvenssituation.

Stk. 2 Kontrol skal udføres af en anden enhed end den, der har udført opgaven, så interessekonflikter undgås. Det gælder dog ikke kontroller, der har karakter af afstemning, overvågning af, om forretningsgange overholdes, fejlfinding eller lignende, med mindre dette i det konkrete tilfælde ikke er betryggende.

Stk. 3 Kontroller omfattet af stk. 1 og 2 skal foretages med passende intervaller, afhængigt af aktivitetens størrelse, den enkelte risikos væsentlighed og størrelse set i forhold til Arbejdsmarkedets Tillægspensions forretningsmodel, aktivitetsområde og kompleksiteten af de pågældende risici. Kontrollerne skal, hvor der løbende sker dispositioner hen over dagen, omfatte overholdelse af grænser intra-dag. Intra-dag kontroller kan, hvor dette er betryggende, foretages på stikprøvebasis.

Stk. 4 Arbejdsmarkedets Tillægspension skal have passende overvågning af, at administrative opgaver udføres på en betryggende og ensartet måde, og at forretningsgange m.v. bliver overholdt.

Intern rapportering
§ 23

Direktøren skal sikre, at der indføres klare rapporteringsveje, som sikrer hurtig formidling af oplysninger til alle personer, som skal bruge dem, på en måde, der sikrer, at de kan blive opmærksomme på oplysningernes betydning for deres respektive ansvarsområder.

Stk. 2 Direktøren skal sikre, at der løbende sker skriftlig og betryggende rapportering på alle relevante ledelsesmæssige niveauer om overholdelsen og udnyttelsen af samtlige grænser for risikotagning indeholdt i de i medfør af § 6 givne retningslinjer eller i de beføjelser, som direktøren har videregivet. Der skal endvidere ske rapportering om overholdelse af de i lovgivningen fastsatte grænser for risiko på de områder, hvor dette er relevant. Rapporteringen skal også omfatte risici, der styres på Arbejdsmarkedets Tillægspensions vegne af porteføljeforvaltere.

Stk. 3 Rapporteringen skal ske i overskuelig form og give direktøren og øvrige medarbejdere, der har videregivet beføjelser, jf. § 21, oplysning såvel om den aktuelle udnyttelse af de fastsatte grænser som om udnyttelsen over tid.

Stk. 4 Anvender Arbejdsmarkedets Tillægspension interne modeller til opgørelse af risici, skal rapporteringen desuden omfatte relevante back-tests til dokumentation af modellernes pålidelighed.

Stk. 5 Rapportering om videregivne beføjelser, herunder overskridelse af disse, skal ske til den, der har afgivet beføjelserne, med intervaller, der afspejler afgiverens involvering i den daglige disponering, og som fremgår af beføjelserne. Overskridelsen skal sædvanligvis rapporteres senest dagen efter, at overskridelsen er konstateret.

§ 24

Direktøren skal sikre, at der sker rapportering om andre væsentlige forhold, der ikke måtte være omfattet af beføjelser fastsat i retningslinjerne eller i videregivne beføjelser, jf. stk. 2. Det kan f.eks. dreje sig om rapportering vedrørende afstemningsfejl, uregelmæssigheder, tab som følge af operationelle forhold, fejl i regnskab eller budgetter, nøglepersoners fratræden etc.

Stk. 2 Direktøren skal sikre, at Arbejdsmarkedets Tillægspensions forretningsgange, jf. § 13, stk. 1, i videst muligt omfang indeholder anvisninger om, hvilke forhold der skal eller bør rapporteres om, og til hvem rapporteringen skal foretages, herunder skal det fremgå, om rapportering i særlige tilfælde kan eller skal ske til andre end den pågældendes daglige leder eller dennes leder.

Kapitel 8 Straffebestemmelser

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Tillægspension kan pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 9 Ikrafttrædelse
§ 26

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1578 af 22. december 2010 om ledelse og styring af Arbejdsmarkedets Tillægspension ophæves.