Bekendtgørelse om landsbyfornyelse

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om landsbyfornyelse er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2021

I medfør af § 7, stk. 3, og § 100 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 144 af 21. februar 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1 Liste over de 56 ansøgningsberettigede kommuner til udgiftsramme til landsbyfornyelse
Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser for anvendelse af den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse i henhold til § 93 i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Opgørelse af den samlede statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse
§ 2

Hvert år opgør Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen størrelsen af den samlede statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse til fordeling mellem de i bilag 1 nævnte kommuner.

Stk. 2 Den samlede statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse omfatter den på finansloven fastsatte årlige statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse med tillæg af overført ubrugt udgiftsramme til landsbyfornyelse fra de forudgående finansår.

Kommunal ansøgning om udgiftsramme til landsbyfornyelse
§ 3

Kommunalbestyrelsen i de ansøgningsberettigede kommuner, der fremgår af bilag 1, kan ansøge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at få del i den samlede statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse, jf. § 2, stk. 2. Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker en mindre del end kommunens andel af den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse, angives det i ansøgningen, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 2 Ansøgninger om at få del i den samlede udgiftsramme til landsbyfornyelse skal hvert finansår indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 1. februar i det enkelte finansår. Er den 1. februar en lørdag eller søndag, udskydes fristen til den førstkommende hverdag. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan under særlige omstændigheder dispensere fra fristen i 1. pkt.

Fastsættelse af udgiftsramme til kommunerne
§ 4

Den enkelte kommune får andel i den samlede statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse efter en fordelingsnøgle, udarbejdet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på grundlag af objektive kriterier fastsat af indenrigs- og boligministeren. Bilag 1 viser de ansøgningsberettigede kommuner, samt den enkelte kommunes fordelingstal.

Stk. 2 Kommunens andel af udgiftsrammen opgøres i hele kroner.

§ 5

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter hvert år i forbindelse med udmelding af kommunernes andele af udgiftsrammen en frist, inden for hvilken kommunerne kan hjemtage udgiftsramme via det administrative edb-system BYF2012. Rammeåret løber fra udmeldingen af udgiftsrammen og til udløbet af den i 1. pkt. nævnte frist.

Stk. 2 Efter udløbet af den i stk. 1 nævnte frist bortfalder den del af kommunens udgiftsramme, som ikke er hjemtaget.

Stk. 3 Kommunens andel af udgiftsrammen tilbageføres til kommunens udgiftsramme, hvis kommunen via det administrative edb-system BYF2012 lader udgiftsrammen bortfalde i samme rammeår, som den er hjemtaget og inden udløbet af den i stk. 1 nævnte frist.

Anvendelse af den tildelte udgiftsramme til landsbyfornyelse
§ 6

Udgiftsrammen skal anvendes af kommunalbestyrelsen senest 24 måneder fra tildelingen af rammen.

Stk. 2 Udgiftsrammen anses for anvendt, når kommunalbestyrelsen har forpligtet sig til at yde støtte efter de i § 8 nævnte bestemmelser.

Stk. 3 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan dispensere fra kravet i stk. 1, såfremt særlige forhold taler herfor.

§ 7

Kommunalbestyrelsen i to eller flere af de ansøgningsberettigede kommuner kan indgå aftale om mellemkommunal overdragelse af midler fra udgiftsrammen.

Stk. 2 Den kommune, der afgiver udgiftsramme, skal anmode Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om overdragelse af ramme med følgende oplysninger:

  • 1) Navn på den eller de modtagende kommuner.

  • 2) Størrelsen af det afgivne beløb fordelt på de under nr. 1 nævnte kommuner.

Stk. 3 Beløbet i stk. 2, nr. 2, skal være opgjort i hele kroner.

Stk. 4 Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at oplysningerne i den i stk. 2 nævnte erklæring er tilstrækkelige og korrekte.

§ 8

Udgiftsrammen til landsbyfornyelse kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land i henhold til §§ 3-6, § 7, stk. 2, § 8, stk. 1, nr. 1 og 2, § 8, stk. 2, nr. 1-3, nr. 5 og 6, § 8, stk. 4 og 5, §§ 12-18, § 20, § 21, nr. 1 og 2, § 22, stk. 1, stk. 3 og 4, §§ 26-33, § 35, §§ 36-38 d, § 38 f, §§ 58-72, § 74, §§ 75-81, § 83, §§ 84-92, § 99, §§ 102-104, § 105 og § 107 i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Stk. 2 Administrative forskrifter fastsat i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, der regulerer de i stk. 1 nævnte bestemmelser, finder tilsvarende anvendelse.

§ 9

Kommunalbestyrelsen skal gennemføre og afslutte beslutninger om bygningsfornyelse m.v. eller områdefornyelse i BYF2012 eller BOSSINF-Område inden for en frist på højst 5 år fra datoen for tilsagn. Gennemføres beslutningen ikke inden for fristen, vil udbetalt statslig refusion kræves tilbagebetalt.

Stk. 2 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen i stk. 1.

§ 10

Staten refunderer 60 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter efter de i § 8 nævnte bestemmelser.

Stk. 2 Uanset stk. 1 refunderer staten for tilsagn, som kommunalbestyrelsen meddeler i perioden den 1. januar 2021 til den 31. december 2021, 80 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter efter de i § 8 nævnte bestemmelser.

Kommunernes brug af administrative edb-systemer
§ 11

Beslutninger om landsbyfornyelse efter de i § 8, stk. 1, nævnte bestemmelser skal registreres i de administrative edb-systemer BYF2012 og BOSSINF-Område, jf. § 94, stk. 3, i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

§ 12

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at indberette alle de oplysninger, som kræves af BYF2012 og BOSSINF-Område.

Stk. 2 Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at de oplysninger, som indberettes til BYF2012 og BOSSINF-Område, er tilstrækkelige og korrekte.

§ 13

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 2113 af 11. december 2020 om landsbyfornyelse ophæves.

Stk. 4 Den forhøjede statslige refusion i § 10, stk. 2, gælder dog for tilsagn givet fra den 1. januar 2021.

Stk. 4 For puljemidler afsat i årene 2014 og 2015, som blev tildelt med krav om anvendelse senest 18 måneder fra finansårets begyndelse, og som har opnået dispensation herfra, og som kommunalbestyrelsen endnu ikke har truffet beslutning om, finder § 6, stk. 2, og §§ 7-8 tilsvarende anvendelse. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan dispensere fra 18 måneders kravet i 1. pkt. Har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ikke givet dispensation efter 2. pkt., og har kommunerne ikke anvendt de tildelte puljemidler inden fristudløb, bortfalder disse.