Bekendtgørelse om landinspektørselskaber § 4

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om landinspektørselskaber er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 955 af 11. juli 2013

Selskabsnavne
§ 4

Det skal af et landinspektørselskabs navn fremgå, at det er et sådant selskab, jf. § 4 a, stk. 2, i lov om landinspektørvirksomhed.

Stk. 2 Et landinspektørselskab må ikke navngives med stednavne, der kan give indtryk af, at det pågældende selskab har eneret eller på anden måde en fortrinsstilling til at udføre matrikulære arbejder inden for et bestemt geografisk område.

Stk. 3 Ændring af et landinspektørselskabs navn skal meddeles Geodatastyrelsen straks efter, at ændringen har fundet sted.

Stk. 4 Bestemmelsen i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for landinspektørvirksomhed, der drives i anden form end landinspektørselskaber. Navne på sådanne landinspektørvirksomheder, der er taget i brug inden den 13. november 1991, kan dog fortsat benyttes, selvom de ikke er i overensstemmelse med bestemmelsen i stk. 2.