Bekendtgørelse om landinspektørselskaber § 15

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om landinspektørselskaber er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 955 af 11. juli 2013

Fortabelse af rettigheder som aktionær eller anpartshaver
§ 15

En aktionær eller anpartshaver, der ejer aktier eller anparter i et landinspektørselskab efter reglerne i § 12, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier eller anparter. En sådan selskabsdeltager bevarer i øvrigt de rettigheder, der er forbundet med aktier eller anparter i det pågældende landinspektørselskab.

Stk. 2 En aktionær eller anpartshaver, der er ophørt med at opfylde betingelserne i § 4 a, stk. 4, i lov om landinspektørvirksomhed, og som ikke er omfattet af § 12, har efter udløbet af den i § 11, stk. 2, anførte frist ikke de rettigheder, der er knyttet til aktie- eller anpartsbesiddelsen, herunder stemmeret og ret til udbytte eller udlodning. Andre aktionærer og anpartshavere, der ikke opfylder betingelserne i § 4 a, stk. 4, i lov om landinspektørvirksomhed, har ikke de rettigheder, der er knyttet til aktie- eller anpartsbesiddelsen.

Stk. 3 Bestemmelserne i selskabslovens § 85, finder tilsvarende anvendelse for aktier eller anparter, hvortil stemmeretten ikke kan udøves efter stk. 1 eller 2.

Stk. 4 Hvis stemmeretten til aktier eller anparter, som er medregnet i de mindst 51 pct. af aktie- eller anpartskapitalen, som skal ejes af landinspektører med beskikkelse, der aktivt driver virksomhed i selskabet eller i dets moder- eller datterselskab, eller af et andet landinspektørselskab, ikke kan udøves efter stk. 1 eller 2, reduceres stemmeretten til de øvrige aktier eller anparter om nødvendigt forholdsmæssigt, således at landinspektører med beskikkelse eller landinspektørselskaber kan udøve 51 pct. af de effektive stemmerettigheder.