14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om landinspektørselskaber § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om landinspektørselskaber og bygger på bekendtgørelse nr. 955 af 11. juli 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Alder, sygdom og dødsfald m.v.
En selskabsdeltager, der er landinspektør med beskikkelse og aktivt driver landinspektørvirksomhed i selskabet eller i dets moder- eller datterselskab, og som på grund af sygdom eller alder ophører med erhvervsmæssig virksomhed, kan uanset bestemmelserne i § 11 med de øvrige selskabsdeltageres samtykke bevare sine aktie- eller anpartsbesiddelser. Såfremt en sådan selskabsdeltager genoptager erhvervsmæssig virksomhed som selvstændig eller ansat, skal aktie- eller anpartsbesiddelsen afvikles eller nedbringes efter reglerne i § 11, medmindre selskabsdeltageren på ny aktivt driver virksomhed som landinspektør i landinspektørselskabet, i dets moderselskab eller i dets datterselskab, jf. § 4 a, stk. 4, i lov om landinspektørvirksomhed.

•••

Stk. 2 En selskabsdeltager med mere end 15 pct. af aktie- eller anpartskapitalen, som har sin hovedbeskæftigelse i selskabet, og som på grund af sygdom eller alder ophører med erhvervsmæssig virksomhed, kan uanset § 11 med de øvrige selskabsdeltageres samtykke bevare sine aktie- eller anpartsbesiddelser. Såfremt en sådan selskabsdeltager genoptager erhvervsmæssig virksomhed som selvstændig eller ansat, skal aktie- eller anpartsbesiddelsen afvikles eller nedbringes efter reglerne i § 11, medmindre selskabsdeltageren på ny har sin hovedbeskæftigelse i selskabet.

•••

Stk. 3 I tilfælde af en aktionærs eller anpartshavers død kan dennes dødsbo, efterlevende ægtefælle eller arvinger eje afdødes aktier eller anparter indtil udløbet af det efter dødsfaldet følgende fulde regnskabsår. Herefter kan ægtefællen eller arvingerne eje aktier eller anparter, såfremt betingelserne i § 4 a, stk. 4, i lov om landinspektørvirksomhed er opfyldt. Såfremt disse betingelser ikke opfyldes efter udløbet af den nævnte periode, finder § 11, stk. 2, tilsvarende anvendelse, således at fristen for afholdelse af generalforsamling regnes fra periodens udløb.

•••
profile photo
Profilside