14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om landinspektørselskaber § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om landinspektørselskaber og bygger på bekendtgørelse nr. 955 af 11. juli 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Indløsning af aktier m.v.
En selskabsdeltager, der ikke længere opfylder betingelserne i § 4 a, stk. 4, i lov om landinspektørvirksomhed, skal underrette selskabet herom senest inden for 1 måned.

•••

Stk. 2 Medmindre aktierne eller anparterne afhændes med samtykke efter § 10, påhviler det selskabets bestyrelse at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor selskabets aktionærer eller anpartshavere er pligtige at vedtage beslutning om selskabets opløsning. Generalforsamlingen kan dog i stedet træffe beslutning om kapitalnedsættelse ved indløsning af aktierne eller anparterne eller en del af disse, således at betingelserne i § 4 a, stk. 4, i lov om landinspektørvirksomhed på ny opfyldes, såfremt indløsningen kan ske i overensstemmelse med lovgivningens regler herom. Generalforsamlingen skal afholdes inden 4 måneder efter afgivelsen af den i stk. 1 nævnte meddelelse.

•••

Stk. 3 Såfremt selskabets bestyrelse i øvrigt bliver bekendt med, at en selskabsdeltager ikke længere opfylder betingelserne i § 4 a, stk. 4, i lov om landinspektørvirksomhed, finder stk. 2 tilsvarende anvendelse, således at fristen regnes fra det tidspunkt, da bestyrelsen blev bekendt hermed. Generalforsamlingen kan dog tidligst afholdes 1 måned efter ændringens indtræden.

•••
profile photo
Profilside