Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017

§ 8

Følgende beføjelser, der er tillagt miljø-og fødevareministeren efter økologiloven, udøves af direktøren for Landbrugsstyrelsen: Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

 • 1) Beføjelsen efter lovens § 4, stk. 5, til at fastsætte regler for Det Økologiske Fødevareråds arbejde.

 • 2) Beføjelser efter lovens § 6, stk. 2, til at fastsætte regler om anvendelse af Ø-mærket på økologiske jordbrugsprodukter, der skal anvendes til nonfood.

 • 3) Beføjelser efter lovens § 7, stk. 1, til at meddele autorisation af økologiske jordbrugsbedrifter og virksomheder, der behandler, opbevarer og sælger økologiske jordbrugsprodukter med henblik på økologisk jordbrugsproduktion.

 • 4) Beføjelser efter lovens § 7, stk. 3, til at fastsætte regler om autorisation, herunder ansøgning m.v., vedrørende økologiske jordbrugsbedrifter og virksomheder, der behandler, opbevarer og sælger økologiske jordbrugsprodukter med henblik på økologisk jordbrugsproduktion.

 • 5) Beføjelser efter lovens § 8 til at nægte autorisation.

 • 6) Beføjelser efter lovens § 10, stk. 1-5, og § 11, stk. 2, til at tilbagekalde en meddelt autorisation, samt til at bestemme at en tilbagekaldt autorisation først kan generhverves efter en periode.

 • 7) Beføjelser efter lovens § 13 til at fastsætte de regler, der er nødvendige for anvendelsen af forskrifter fastsat af Det Europæiske Fællesskab om økologisk produktionsmetode og økologiske produkter og regler om fravigelse af bestemmelserne i forskrifterne i det omfang, disse indeholder adgang hertil.

 • 8) Beføjelser efter lovens § 14 til at fastsætte regler om produktion m.v. af økologiske produkter inden for jordbrug og fiskeri, herunder økologisk foder til fisk.

 • 9) Beføjelser efter lovens § 15 til at fastsætte regler om pligt for virksomheder, der sælger til eller køber produkter fra virksomheder autoriseret efter lovens § 7 til at udlevere regnskabsoplysninger.

 • 10) Beføjelsen efter lovens § 15 a til at fastsætte regler om pligt til at anvende digital kommunikation.

 • 11) Beføjelsen efter lovens § 16 til at opkræve gebyrer.

 • 12) Beføjelsen efter lovens § 17 til at fastsætte regler om offentliggørelse af kontrolresultater og sanktioner.

 • 13) Beføjelsen efter lovens § 21 til at meddele påbud med henblik på at sikre overholdelse af gældende regler.

 • 14) Beføjelsen efter lovens § 22 til at påbyde fornyet omlægning af arealer eller dyr.

 • 15) Beføjelsen efter lovens § 23 til at forbyde salg af jordbrugsprodukter med henvisning til den økologiske produktionsmetode, hvis de ikke overholder forskrifterne herfor.

 • 16) Beføjelsen efter lovens § 24, stk. 2, til at fastsætte regler om straf af bøde for overtrædelse af regler fastsat efter nr. 1, 3 og 6-9, og for overtrædelse af forskrifter fastsat af Det Europæiske Fællesskab om økologisk produktionsmetode og økologiske produkter.

 • 17) Beføjelsen efter lovens § 25 til at tilkendegive, at en sag kan afgøres uden retslig forfølgning ved vedtagelse af bødeforelæg.