14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Beføjelser, der efter følgende love er tillagt miljø- og fødevareministeren, udøves af direktøren for Landbrugsstyrelsen, medmindre andet er fastsat i stk. 2-4, § 7 eller i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser: Bekendtgørelse om vederlag til hegnsynet og vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven Bekendtgørelse om formering af plantenyheder til erhvervsmæssig anvendelse i egen bedrift

 • 1) Landbrugsstøtteloven.

 • 2) Innovationsloven.

 • 3) Lov om tilskud til produktudvikling af jordbrugs- og fiskeriprodukter samt forsøgsfiskeri m.m., jf. § 24, stk. 2 og 3, i innovationsloven.

 • 4) Landdistriktsloven, jf. dog stk. 2.

 • 5) Lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

 • 6) Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

 • 7) Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion m.v., jf. § 24, stk. 2, i lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

 • 8) Lov om læhegn og tilskud til læplantning.

 • 9) Lov om ophørsstøtte til jordbrugere.

 • 10) Lov om arbejderboliger på landet.

 • 11) Lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere.

 • 12) Lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v.

 • 13) Lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme.

 • 14) Lov om indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne.

 • 15) Lov om landbrugsejendomme.

 • 16) Jordfordelingsloven.

 • 17) Lov om jordfordeling mellem landejendomme, jf. § 28, stk. 3, 2. pkt., i jordfordelingsloven.

 • 18) Lov om hegn.

 • 19) Lov om mark- og vejfred.

 • 20) Lov om tilskud til produktudvikling i forarbejdning m.v. af jordbrugsprodukter.

 • 21) Lov om superficiære fæste- og lejeforhold.

 • 22) Lov om planteskadegørere.

 • 23) Lov om plantenyheder, jf. dog stk. 3.

 • 24) Lov om frø, kartofler og planter, jf. dog stk. 3.

 • 25) Lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

 • 26) Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

 • 27) Lov om drift af landbrugsjorder, jf. dog stk. 4.

 • 28) Lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder.

 • 29) Lov om biavl.

 • 30) Lov om anvendelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om EF-sortsbeskyttelse.

 • 31) Lov om Landdistriktsfonden.

•••

Stk. 2 Beføjelserne efter landdistriktsloven og lov om Landdistriktsfonden udøves af erhvervsministeren for så vidt angår tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011 vedrørende forretningernes fordeling imellem ministerierne.

•••

Stk. 3 Beføjelserne til at træffe afgørelse om optagelse af plantesorter på den danske sortsliste, certificering af planteformeringsmateriale m.v. og udøve sekretariatsbistand for Plantenyhedsnævnet er henlagt til TystofteFonden, jf. tekstanmærkning nr. 167 ad 24.21.01 til § 24 på finansloven, dog således, at beføjelsen til at træffe afgørelse om afvisning af optagelse af en sort på sortslisten, hvis dyrkningen heraf kan medføre risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed eller for miljøet, udøves af direktøren for Landbrugsstyrelsen.

•••

Stk. 4 Beføjelser for så vidt angår bekæmpelse af kæmpebjørneklo efter lov om drift af landbrugsjorder udøves af direktøren for Miljøstyrelsen, jf. bekendtgørelse om delegation af miljø- og fødevareministerens beføjelser i lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love til Miljøstyrelsen.

•••
profile photo
Profilside