Bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek samt erstatning ved nedlæggelse af apotek m.v. § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 910 af 30. august 2019

Værdifastsættelse
§ 4

Værdien af varelageret (AIP) på apotek, apoteksfilialer og apoteksudsalg, som er påbudt opretholdt af Lægemiddelstyrelsen, opgøres på datoen hvor Lægemiddelstyrelsen overtager driften af apoteket.

Stk. 2 Værdien af varelageret (AIP) på apoteksfilialer og apoteksudsalg som ikke er påbudt opretholdt af Lægemiddelstyrelsen, opgøres på datoen hvor Lægemiddelstyrelsen overtager den midlertidige drift af apoteket.

Stk. 3 Opgørelsen af varelageret sker sammen med apotekeren eller en person valgt af boet.

Stk. 4 Værdifastsættelsen af inventar og indretning på apotek, apoteksfilialer og apoteksudsalg, som er påbudt opretholdt af Lægemiddelstyrelsen, kan ikke overstige den bogførte værdi på datoen for Lægemiddelstyrelsens overtagelse. Lægemiddelstyrelsen kan udbede sig dokumentation for værdien af inventar og indretning. Såfremt apotekeren ikke kan fremskaffe dokumentation, for inventar eller indretning mere end 5 år gammelt, opgøres værdien ud fra et skøn baseret på blandt andet den nutidige anskaffelsesværdi og slitage.

Stk. 5 Værdiansættelse af inventar og indretning sker sammen med apotekeren eller en person valgt af boet.

Stk. 6 Lægemiddelstyrelsen lejer robotter og leaset inventar af fratrædende apoteker. Lejen fastsættes således, at den fratrædende apoteker godtgøres for afskrivningen af robotten efter gældende regler. Lægemiddelstyrelsen godtgør leasingomkostninger for leaset inventar.