Bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek samt erstatning ved nedlæggelse af apotek m.v. Kapitel 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 910 af 30. august 2019

Kapitel 3 Erstatning ved nedlæggelse af apotek m.v.
§ 9

Lægemiddelstyrelsen yder erstatning for inventar og varelager ved nedlæggelse eller omdannelse af apotek, samt ved Lægemiddelstyrelsens påbud om nedlæggelse eller omdannelse af apoteksfilialer og apoteksudsalg, som er etableret før 1. juli 2015 eller som har modtaget påbud om oprettelse eller opretholdelse efter apotekerlovens § 7.

Stk. 2 Inden erstatning ydes ved nedlæggelse af apotek kan Lægemiddelstyrelsen afgive et købstilbud på varelager, inventar og indretning jf. apotekerlovens § 70.

Stk. 3 Ønsker apotekeren ikke at acceptere købstilbuddet kan Lægemiddelstyrelsen fastsætte erstatningen for varelager og inventar i henhold til stk. 6 og 7.

Stk. 4 Før Lægemiddelstyrelsens ydelse af erstatning efter stk. 2, kan apotekeren afhænde inventar og/eller varelager. Apotekeren fremsender opgørelse og dokumentation over solgt inventar og/eller varelager til Lægemiddelstyrelsen. Det indkomne beløb modregnes i erstatningen.

Stk. 5 Apotekeren har ved afhændelse af inventar og/eller varelager pligt til at forsøge at opnå et rimeligt tilbud på inventaret og/eller varelageret og apotekeren er forpligtet til at begrænse sit tab mest muligt. Apotekerens erstatning kan reduceres med et beløb svarene til det, tabet kunne blive begrænset til.

Stk. 6 Værdifastsættelsen af erstatningen for inventar efter stk. 4, kan ikke overstige den bogførte og dokumenterede værdi. Såfremt apotekeren ikke kan fremskaffe dokumentation, for inventar mere end 5 år gammelt, opgøres værdien af inventar ud fra et skøn baseret på blandt andet den nutidige anskaffelsesværdi og slitage.

Stk. 7 Erstatningen for varelager efter stk. 4, fastsættes til den opgjorte værdi (AIP) på nedlæggelsesdatoen.

Stk. 8 Afhænder apotekeren ikke inventar og/eller varelager efter stk. 4, kontakter Lægemiddelstyrelsen øvrige apoteker for afhændelse af inventar og/eller varelager. Inventar, som ikke kan sælges til andre apotekere, kan Lægemiddelstyrelsen forsøge at sælge på anden vis.

Stk. 9 Lægemiddelstyrelsen afvikler apoteket efter nedlæggelsesdatoen for apoteket. Fratrædende apoteker er ansvarlig for, at apoteket på nedlæggelsesdatoen er ryddet for inventar, indretning og andre genstande, med undtagelse af inventar og varelager, som Lægemiddelstyrelsen yder erstatning for, eller hvor apotekeren har accepteret Lægemiddelstyrelsens købstilbud.

Stk. 10 Lægemiddelstyrelsen betaler husleje ved nedlæggelse af et apotek fra nedlæggelsesdatoen til apoteket er afviklet, jf. § 3 stk. 1. nr. 1.

Stk. 11 Erstatning for tab ved salg af fast ejendom, hvori apotek, apoteksfilial eller apoteksudslag har været beliggende, ydes med baggrund i den offentlige ejendomsvurdering.