Bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek samt erstatning ved nedlæggelse af apotek m.v. Kapitel 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 910 af 30. august 2019

Kapitel 2 Midlertidig overtagelse, overdragelse af apotek og afhændelse af apoteksenheder
§ 2

Lægemiddelstyrelsen overtager midlertidigt driften af apoteker, når

  • 1) en apoteker dør, hvor boet ikke ønsker at fortsætte driften eller ikke opnår Lægemiddelstyrelsens godkendelse hertil, jf. apotekerlovens § 23, stk. 1,

  • 2) en apoteker ansøger om fritagelse for bevillingen, og indtil en ny apoteker er udpeget eller til apoteket nedlægges, dog således at perioden for bevillingens forlængelse efter apotekerlovens § 23, stk. 2, udnyttes, som for apotekere med bevilling før 1. april 2009 udgør 1 år,

  • 3) en apoteker ansøger om fritagelse for bevillingen, og indtil en ny apoteker er udpeget eller til apoteket nedlægges, dog således at perioden for bevillingens forlængelse efter apotekerlovens § 23, stk. 2, udnyttes, som for apotekere med bevilling 1. april 2009 eller senere udgør 6 måneder, med mulighed for forlængelse i 3 måneder, eller

  • 4) en apoteker ikke længere opfylder betingelserne for bevilling til apoteksdrift, jf. apotekerlovens § 15, stk. 5, nr. 1 og 2, og § 22, stk. 1, nr. 2, 4 og 5.

Stk. 2 Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift omfatter apoteker og dets tilhørende apoteksfilialer, apoteksudsalg, håndkøbsudsalg samt medicinudleveringssteder.

§ 3

Lægemiddelstyrelsen foretager følgende ved overtagelse af apotek

  • 1) fremlejer eller lejer lokaler, hvorfra der drives apoteksvirksomhed i perioden for Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift, jf. § 5 stk. 6, om fastsættelse af leje, hvis apotekeren selv ejer lokalerne,

  • 2) overtager apoteket med tilknyttede enheders personale og afholder lønudgifter i perioden for Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift samt

  • 3) indgår aftaler med håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder.

Stk. 2 Lægemiddelstyrelsen køber varelager, inventar og indretning på apotek og dets tilhørende apoteksfilialer og apoteksudsalg, som er påbudt opretholdt af Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelstyrelsen køber ikke inventar i form af robotter eller leaset inventar, jf. § 4, stk. 6.

Stk. 3 Lægemiddelstyrelsen køber ikke varelager, inventar og indretning på apoteksfilialer og apoteksudsalg, som ikke er påbudt opretholdt af Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelstyrelsen køber ikke inventar i form af robotter eller leaset inventar, jf. § 4, stk. 6.

Stk. 4 Lægemiddelstyrelsen overtager udestående fordringer i forbindelse med den midlertidige drift. Udestående fordringer som er ældre end 3 måneder overtages ikke.

Værdifastsættelse
§ 4

Værdien af varelageret (AIP) på apotek, apoteksfilialer og apoteksudsalg, som er påbudt opretholdt af Lægemiddelstyrelsen, opgøres på datoen hvor Lægemiddelstyrelsen overtager driften af apoteket.

Stk. 2 Værdien af varelageret (AIP) på apoteksfilialer og apoteksudsalg som ikke er påbudt opretholdt af Lægemiddelstyrelsen, opgøres på datoen hvor Lægemiddelstyrelsen overtager den midlertidige drift af apoteket.

Stk. 3 Opgørelsen af varelageret sker sammen med apotekeren eller en person valgt af boet.

Stk. 4 Værdifastsættelsen af inventar og indretning på apotek, apoteksfilialer og apoteksudsalg, som er påbudt opretholdt af Lægemiddelstyrelsen, kan ikke overstige den bogførte værdi på datoen for Lægemiddelstyrelsens overtagelse. Lægemiddelstyrelsen kan udbede sig dokumentation for værdien af inventar og indretning. Såfremt apotekeren ikke kan fremskaffe dokumentation, for inventar eller indretning mere end 5 år gammelt, opgøres værdien ud fra et skøn baseret på blandt andet den nutidige anskaffelsesværdi og slitage.

Stk. 5 Værdiansættelse af inventar og indretning sker sammen med apotekeren eller en person valgt af boet.

Stk. 6 Lægemiddelstyrelsen lejer robotter og leaset inventar af fratrædende apoteker. Lejen fastsættes således, at den fratrædende apoteker godtgøres for afskrivningen af robotten efter gældende regler. Lægemiddelstyrelsen godtgør leasingomkostninger for leaset inventar.

Betaling
§ 5

Lægemiddelstyrelsen betaler fratrædende apoteker for varelager på apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg som er påbudt opretholdt af Lægemiddelstyrelsen senest 1 måned efter overtagelsen af apoteket, såfremt statsgaranterede lån er indfriet af apotekeren eller såfremt pengeinstituttet skriftligt har tilkendegivet at ville friholde Lægemiddelstyrelsen for de forpligtelser staten har givet i forbindelse med meddelelse af statsgaranti til pengeinstituttet.

Stk. 2 Lægemiddelstyrelsen betaler fratrædende apoteker for inventar og indretning for apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg som er påbudt opretholdt af Lægemiddelstyrelsen på overtagelsesdagen for Lægemiddelstyrelsens drift af apoteket.

Stk. 3 Lægemiddelstyrelsen betaler fratrædende apoteker for overtagelse af udestående fordringer d. 15. i den måned Lægemiddelstyrelsen overtager driften af apoteket.

Stk. 4 Lægemiddelstyrelsen afregner månedligt med fratrædende apoteker for leje af robot samt leasingomkostninger for leaset inventar på apoteket og tilhørende enheder.

Stk. 5 Lægemiddelstyrelsen afregner varelager på apoteksfilialer og apoteksudsalg som ikke er påbudt opretholdt af Lægemiddelstyrelsen med fratrædende apoteker senest 1 måned efter Lægemiddelstyrelsens overdragelse af apoteket til tiltrædende apoteker jf. § 3, stk. 3.

Stk. 6 Ejer apotekeren de lokaler, hvorfra der drives apoteksvirksomhed, yder Lægemiddelstyrelsen apotekeren en husleje som ikke overstiger markedslejen i området i perioden for den midlertidige drift.

Indsættelse af bestyrer
§ 6

Lægemiddelstyrelsen indsætter ved midlertidig drift af apotek en apoteksbestyrer.

Stk. 2 En apoteksbestyrer skal opfylde betingelserne i apotekerlovens § 15, stk. 5.

Overdragelse af apotek
§ 7

Ved overdragelse af apotek, som Lægemiddelstyrelsen midlertidigt driver, aftaler fratrædende og tiltrædende apoteker, hvilke apoteksfilialer og apoteksudsalg, som ikke af Lægemiddelstyrelsen er påbudt opretholdt og som tiltrædende apoteker ønsker at overtage.

Stk. 2 Tiltrædende apoteker afregner Lægemiddelstyrelsen for værdien af varelageret (AIP) samt den bogførte værdi for inventar og indretning på overtagelsestidspunktet for apoteket og de enheder, som af Lægemiddelstyrelsen er påbudt opretholdt. Fratrædende og tiltrædende apoteker aftaler nærmere om betalingen for robotter på apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg, som er påbudt opretholdt af Lægemiddelstyrelsen. Fratrædende og tiltrædende apoteker aftaler endvidere nærmere om betaling for indretning, inventar, herunder robot samt varelager på apoteksfilialer og apoteksudsalg, som tiltrædende apoteker ønsker at overtage.

Stk. 3 Aftalen om betaling for de i stk. 2 nævnte enheder må ikke overstige den bogførte værdi af indretning og inventar og værdien af varelageret, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 Værdien af varelager på apotek, apoteksfilialer og apoteksudsalg, som er påbudt opretholdt af Lægemiddelstyrelsen, opgøres på datoen, hvor Lægemiddelstyrelsen ophører med den midlertidige drift af apotek.

Stk. 5 Værdien af varelager (AIP) på apoteksfilialer og apoteksudsalg, som ikke er påbudt opretholdt af Lægemiddelstyrelsen opgøres på datoen, hvor Lægemiddelstyrelsen ophører med den midlertidige drift af apotek. Differencen af værdien af varelageret (AIP) opgjort ved datoen for Lægemiddelstyrelsens overtagelse af apoteket til datoen for Lægemiddelstyrelsens overdragelse til tiltrædende apoteker afregner Lægemiddelstyrelsen med fratrædende apoteker.

Afhændelse af apoteksenheder som ikke er påbudt opretholdt af Lægemiddelstyrelsen
§ 8

Fratrædende apoteker afhænder apoteksfilialer og apoteksudsalg som ikke er påbudt opretholdt af Lægemiddelstyrelsen for egen regning. Ved konkurs afhændes apoteksfilialer og apoteksudsalg, som ikke er påbudt opretholdt af Lægemiddelstyrelsen, af kurator for konkursboets regning.

Stk. 2 Lægemiddelstyrelsen kan for fratrædende apoteker og for dennes regning, jf. apotekerlovens § 20 a, afhænde apoteksfilialer og apoteksudsalg, som ikke af Lægemiddelstyrelsen er påbudt opretholdt i medfør af apotekerlovens § 7, når tiltrædende apoteker ikke ønsker at overtage apoteksfilialer og apoteksudsalg, efter Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift, og fratrædende apoteker eller dennes bo, ikke har sørget for afhændelse i perioden fra Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift til en ny apoteker tiltræder.

Stk. 3 Lægemiddelstyrelsen afholder ikke udgifter til husleje af apoteksenheder, som ikke er påbudt opretholdt, når Lægemiddelstyrelsen har afsluttet den midlertidige drift af apoteket.

Stk. 4 Lægemiddelstyrelsens afhændelse af de i stk. 2 nævnte enheder vil ske ved opslag på Lægemiddelstyrelsens netsted med beskrivelse af enhederne, herunder oplysninger om den bogførte værdi af indretning og inventar og værdien af varelageret, for andre apotekers afgivelse af købstilbud.

Stk. 5 Lægemiddelstyrelsen vælger det købstilbud med den højeste sum, dog således at den bogførte værdi af indretning og inventar og værdien af varelageret iagttages. Herudover iagttager Lægemiddelstyrelsen, at de i stk. 2 nævnte enheder befinder sig inden for en radius af 75 km. fra apotekerens apotek, jf. apotekerlovens § 5, stk. 1, samt at apotekeren ikke ved overtagelsen af de i stk. 2 nævnte enheder vil få mere end otte receptekspederende enheder, jf. apotekerlovens § 5, stk. 2.

Stk. 6 Indkommer der ikke købstilbud, nedlægger Lægemiddelstyrelsen de i stk. 2 nævnte enheder.

Stk. 7 Ved nedlæggelse kontakter Lægemiddelstyrelsen øvrige apoteker for afhændelse af inventar og varelager på fratrædende apotekers vegne. Inventar, som ikke kan sælges til andre apotekere, kan Lægemiddelstyrelsen forsøge at sælge på anden vis.

Stk. 8 Udgifterne til Lægemiddelstyrelsens afhændelse eller nedlæggelse af enheder efter stk. 2, betales af apotekeren, og fastsættes med baggrund i en opgørelse af Lægemiddelstyrelsens tidsforbrug. Fratrædende apoteker skal ved anmodning om Lægemiddelstyrelsens afhændelse af enheder efter stk. 2, indbetale et aconto beløb til Lægemiddelstyrelsen til dækning af udgifterne til afhændelse af enheder på vegne af apotekeren. Beløbet fastsættes af Lægemiddelstyrelsen ud fra et skøn over de udgifter, der er forbundet med afhændelsen.

Stk. 9 Lægemiddelstyrelsen fremsender en samlet opgørelse for afhændelse eller nedlæggelse fordelt på de i stk. 2 nævnte enheder, samt Lægemiddelstyrelsens udgifter, jf. stk. 8, til fratrædende apoteker. Afregning sker senest 3 måneder efter, at Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift er ophørt.