Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni 2006

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Kommunalbestyrelsen fastsætter en kvalitetsstandard for kommunens kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service.

Stk. 2 Kvalitetsstandarden skal indeholde en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, borgerne kan tilbydes ved ophold i de kvindekrisecentre, der er nævnt i stk. 1, herunder de politiske målsætninger og prioriteringer, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsens kvalitetsstandard og kommunalbestyrelsens opfølgning og revision på kvalitetsstandarden gøres alment tilgængelig for borgerne i kommunen, herunder på internettet.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen reviderer kvalitetsstandarden hvert andet år.

§ 2

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre jfr. § 1, skal som minimum omfatte en beskrivelse af følgende områder:

 • 1) Antallet af pladser i det enkelte krisecenter og de fysiske rammer i krisecentret.

 • 2) Den overordnede målsætning for kvindekrisecentrenes virksomhed.

 • 3) En beskrivelse af de ydelser og tilbud, der tilbydes kvinder og børn på krisecentrene i amtet.

 • 4) Opholds- og kostbetaling for kvinder og børn, der opholder sig på krisecentre.

 • 5) Procedurer for, hvorledes borgeren kan henvende sig til et kvindekrisecenter, og hvem der kan få ophold på et kvindekrisecenter.

 • 6) Fællesfaciliteter på krisecentrene.

 • 7) Personalepolitik, herunder målsætning for kompetenceniveau og efteruddannelse for personalet på krisecentrene.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen oplyser endvidere om den fremtidige indsats på kvindekrisecenterområdet.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal derudover informere om følgende forhold:

 • 1) Værdier og normer, som indsatsen bygger på.

 • 2) Brugerindflydelse og eventuelle beboerråd.

§ 3

Kommunalbestyrelsen sørger for, at de enkelte kvindekrisecentre informerer borgerne om serviceniveauet på kvindekrisecentre vedrørende de forhold, der er nævnt i § 2, stk. 1 og 3, fx i form af servicedeklarationer.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen påser, at information, jf. stk. 1, revideres mindst hvert andet år.

§ 4

Kommunalbestyrelsen påser, at forholdene i de enkelte kvindekrisecentre er i overensstemmelse med den kvalitetsstandard, som er fastsat af kommunen.

Stk. 2 Ved udarbejdelse og revision af kvalitetsstandarden inddrages repræsentanter for beboerne.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2 Samtidig bortfalder bekendtgørelse nr. 228 af 31. marts 2004 om kvalitetsstandard for kvindecentre efter § 93 a i lov om social service.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen udarbejder første gang en kvalitetsstandard inden den 1. juli 2007.