Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1363 af 29. november 2018

§ 9

Kontrolinstansen foretager løbende efterprøvning af, om virksomheden anvender og faktisk efterlever kvalitetsledelsessystemet, og om systemet lever op til gældende krav. Efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet foretages med intervaller, så en fornyet godkendelse af kvalitetsledelsessystemet ikke overstiger 2 år.

Stk. 2 Virksomheden skal iværksætte nødvendige forbedringsaktiviteter i forhold til de afvigelser, som kontrolinstansen konstaterer. Kontrolinstansen skal verificere resultatet af de korrigerende handlinger, inden kontrolinstansen kan godkende kvalitetsledelsessystemet.

Stk. 3 Virksomheden skal følge op på kontrolinstansens anmærkninger inden for en af kontrolinstansen fastsat frist, der højst kan være 6 måneder. Hvis kontrolinstansen efterfølgende konstaterer, at virksomheden ikke har fulgt op på anmærkningen med en handling inden for den fastsatte frist, vil det føre til en afvigelse, jf. stk. 2.

Stk. 4 Hvis kontrolinstansen ved den løbende efterprøvning eller i godkendelsesperioden, jf. stk. 1, konstaterer, at kravene til kvalitetsledelsessystemet ikke overholdes, trækker kontrolinstansen godkendelsen af kvalitetsledelsessystemet tilbage.