Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 322 af 20. marts 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 650 af 19. maj 2020, bekendtgørelse nr. 952 af 19. maj 2021 og bekendtgørelse nr. 929 af 21. juni 2022

I medfør af § 2, stk. 2, § 16 c og § 16 d, § 17, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, som ændret ved lov nr. 735 af 8. juni 2018 og lov nr. 639 af 18. maj 2022, § 18, stk. 1, nr. 1, § 18 b, § 20, 2. pkt., § 22, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, i lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12. november 2012, som ændret ved lov nr. 639 af 18. maj 2022, og § 2, stk. 4, i lov nr. 735 af 8. juni 2018 om ændring af lov om godskørsel, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 6 og § 7 i bekendtgørelse nr. 2635 af 28. december 2021 om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 MINIMUMSKRAV TIL KVALIFIKATIONER OG UDDANNELSE
 • Bilag 2 BESTEMMELSER VEDRØRENDE EU-MODELLEN FOR CHAUFFØRUDDANNELSESBEVIS
 • Bilag 3 Fortegnelse over emner, der skal indgå i grunduddannelsen, jf. § 59 og efteruddannelsen, jf. § 61
 • Bilag 4 Frister for gennemførelse af efteruddannelse ved erhvervede rettigheder, jf. § 60, stk. 2
Kapitel 1 Indledende bestemmelser
Definitioner og anvendelsesområde
§ 1

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Fører og chauffør: Enhver person, som fører køretøjet, også selv om det kun er i et kort tidsrum.

 • 2) Vejtransport: Al kørsel på vej, der er åben for offentlig adgang, med et til personbefordring eller godstransport bestemt køretøj i tom eller lastet stand.

 • 3) Time og køretime: 60 minutter inklusiv op til 15 minutters pause.

 • 4) Uddannelsescenter: En fysisk eller juridisk person, som tilbyder uddannelse til erhvervelse af grundlæggende kvalifikationer som anført i kapitel 3 eller efteruddannelse som anført i kapitel 4.

 • 5) Rent privat kørsel: Al kørsel, der udføres af køretøjets registrerede bruger med dennes nærmeste familie og nære venner. Tilsvarende gælder for førere, der hører til den registrerede brugers husstand. Kørslen kan tillige udføres med et køretøj lejet uden fører.

 • 6) Sædvanlig bopæl: Det sted, hvor en person sædvanligvis opholder sig, det vil sige i mindst 185 dage inden for et kalenderår, som følge af sin personlige eller erhvervsmæssige tilknytning.

 • 7) Uddannelsesinstitution: Institution der er godkendt til at udbyde erhvervsrettet uddannelse af Børne- og Undervisningsministeriet.

§ 2

Denne bekendtgørelse omfatter chauffører, som

 • 1) er statsborgere i et land inden for EU eller EØS eller er statsborgere i andre lande og er ansat i eller benyttes af en virksomhed, der er etableret i et andet land inden for EU eller EØS, og

 • 2) udfører vejtransport på vej, der er åben for offentlig adgang, i Danmark med køretøjer, hvortil der kræves kørekort til en af kategorierne C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D eller D+E, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort, eller et kørekort, der er anerkendt som ækvivalent.

§ 3

Bekendtgørelsens kapitel 8 omfatter førere af dansk registrerede busser, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring.

Stk. 2 Bekendtgørelsens kapitel 9 omfatter førere af dansk registrerede varebiler eller vogntog, hvortil der kræves kørekort til kategori B, B+ eller B/E samt tilladelse i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1 eller 2.

Stk. 3 Bekendtgørelsens kapitel 10 omfatter fysiske eller juridiske personer, der udbyder uddannelse til erhvervelse af grundlæggende kvalifikationer eller efteruddannelse som anført i kapitel 9.

Undtagelser
§ 4

Bekendtgørelsen omfatter ikke førere af køretøjer,

 • 1) hvis højest tilladte hastighed ikke overstiger 45 km/t,

 • 2) der benyttes af forsvaret, redningsberedskabet eller politiet eller er under disse tjenesters kontrol, såfremt transporten sker som led i disse tjenesters funktion,

 • 3) der prøvekøres på veje med henblik på teknisk udvikling, reparation eller vedligeholdelse, eller førere af nye eller ombyggede køretøjer, som endnu ikke er taget i brug,

 • 4) hvortil der kræves et kørekort til kategori D eller D1, og som køres uden passagerer af vedligeholdelsespersonalet til eller fra et vedligeholdelsescenter beliggende i nærheden af den nærmeste vedligeholdelsesbase, der anvendes af transportøren, forudsat at kørslen af køretøjerne ikke er førerens hovedaktivitet.

 • 5) der anvendes i nødsituationer eller benyttes til redningsopgaver, herunder køretøjer, der anvendes til ikke kommerciel transport af nødhjælp,

 • 6) der anvendes i katastrofetilfælde eller under redningsoperationer,

 • 7) der benyttes til køretimer eller køreprøver med henblik på erhvervelse af kørekort i henhold til færdselsloven eller et chaufføruddannelsesbevis i henhold til denne bekendtgørelse eller yderligere køreundervisning som led i arbejdspladsbaseret læring, forudsat at den pågældende person ledsages af en anden person, som har chaufføruddannelsesbevis til eller er kørelærer for den pågældende kategori, forudsat at køretimerne ikke anvendes til erhvervsmæssig godstransport eller personbefordring,

 • 8) der benyttes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring og godstransport, jf. dog kapitel 8, eller

 • 9) der benyttes til transport af materiel, udstyr eller maskiner, som skal anvendes under udøvelsen af førerens erhverv, forudsat at kørslen af køretøjerne ikke er førerens hovedaktivitet.

§ 5

Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på førere af køretøjer, der kører i landdistrikter for at forsyne deres egen virksomhed, når føreren ikke tilbyder transportydelser, og når transporten er lejlighedsvis og ikke påvirker trafiksikkerheden.

§ 6

Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på førere af køretøjer, som landbrugs-, gartneri-, skovbrugs-, opdræts- og fiskerivirksomheder anvender eller lejer uden fører til transport af varer som led i deres egen erhvervsmæssige virksomhed, medmindre kørslen er en del af chaufførens hovedaktivitet eller overstiger en radius af 100 km, fra basen for den virksomhed, som ejer, lejer eller leaser køretøjet.

Kapitel 2 Krav til erhvervschaufførers kvalifikationer og uddannelse
§ 7

For at føre køretøj i overensstemmelse med § 2 skal chaufføren være i besiddelse af et chaufføruddannelsesbevis for opnåede grundlæggende kvalifikationer eller efteruddannelse som foreskrevet i bekendtgørelsen.

Stk. 2 Chauffører, der er i besiddelse af kørekort til det pågældende køretøj, og som er ved at gennemføre en uddannelse som nævnt i § 16, § 17 eller § 59 som et led i en erhvervsuddannelse eller erhvervsgrunduddannelse godkendt af Undervisningsministeriet, kan udføre indenlandsk godstransport eller personbefordring, selv om de pågældende endnu ikke har afsluttet uddannelsen og bestået de i § 16, stk. 4 og 5, § 17, stk. 4 og 5, eller § 59, stk. 4, nævnte prøver.

Stk. 3 De i stk. 1 og 2 nævnte chauffører skal opfylde alders- og erfaringskravene i bekendtgørelsen.

Godstransport
§ 8

Indehavere af det i § 16, stk. 6, nævnte chaufføruddannelsesbevis for gennemført grundlæggende kvalifikationsuddannelse kan med henblik på godstransport føre køretøjer af kørekortkategori C og C+E fra det fyldte 18. år.

§ 9

Indehavere af det i § 17, stk. 6, nævnte chaufføruddannelsesbevis for gennemført intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse kan med henblik på godstransport føre

 • 1) køretøjer af kørekortkategori C1 og C1+E fra det fyldte 18. år og

 • 2) køretøjer af kørekortkategori C og C+E fra det fyldte 21. år.

Personbefordring
§ 10

Indehavere af det i § 16, stk. 6, nævnte chaufføruddannelsesbevis for gennemført grundlæggende kvalifikationskursus kan med henblik på personbefordring i Danmark føre

 • 1) køretøjer af kategori D1 og D1+E fra det fyldte 18. år, jf. dog § 10 a,

 • 2) køretøjer af kategori D og D+E ved rutekørsel med personer på en strækning, der ikke overstiger 50 km, fra det fyldte 18. år, jf. dog § 10 a, og

 • 3) køretøjer af kategori D og D+E fra det fyldte 20. år, jf. dog § 10 a.

Stk. 2 Indehavere af det i § 16, stk. 6, nævnte chaufføruddannelsesbevis for gennemført grundlæggende kvalifikationskursus kan fra det fyldte 18. år ligeledes føre køretøjer i Danmark af kørekortkategori D1, D1+E, D og D+E, der ikke medtager passagerer, jf. dog § 10 a.

§ 10a

For personer under det fyldte 21. år finder bekendtgørelsens § 10 alene anvendelse, hvis vedkommende er påbegyndt en erhvervsuddannelse til buschauffør i kollektiv trafik, som er godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet.

§ 11

Indehavere af det i § 17, stk. 6, nævnte chaufføruddannelsesbevis for gennemført intensiv grundlæggende kvalifikationskursus kan med henblik på personbefordring føre

 • 1) køretøjer af kategori D1 og D1+E fra det fyldte 21. år,

 • 2) køretøjer af kategori D og D+E ved rutekørsel med personer på en strækning, der ikke overstiger 50 km, fra det fyldte 21. år og

 • 3) køretøjer af kategori D og D+E fra det fyldte 23. år.

§ 12

Førere af dansk registrerede busser i international personbefordring skal ud over de i § 10 og § 11 nævnte krav være fyldt 23 år samt godtgøre, at de i mindst to år sammenlagt har virket enten som førere af lastbiler, hvis største tilladte totalvægt er over 3.500 kg, eller som førere af busser.

Undtagelser på grund af tidligere erhvervede rettigheder
§ 13

Fritaget for pligten til at gennemføre en grundlæggende kvalifikationsuddannelse er chauffører, der er i besiddelse af

 • 1) et kørekort til en af kørekortkategorierne D1, D1+E, D eller D+E udstedt første gang før den 10. september 2008 eller

 • 2) et kørekort til en af kørekortkategorierne C1, C1+E, C eller C+E udstedt første gang før den 10. september 2009.

Undtagelser i øvrigt
§ 14

Chauffører, der udfører godstransport, og som har erhvervet et chaufføruddannelsesbevis som nævnt i § 16, stk. 6, eller § 17, stk. 6, for én af de i § 8 eller § 9 anførte kategorier af køretøjer, er fritaget for at opnå et sådant chaufføruddannelsesbevis for de øvrige kategorier af køretøjer, der er anført i § 8 og § 9. Dette gælder dog alene under den forudsætning, at aldersgrænserne i § 8 og § 9 overholdes.

§ 15

Chauffører, der udfører personbefordring, og som har erhvervet et chaufføruddannelsesbevis som nævnt i § 16, stk. 6, eller § 17, stk. 6, for én af de i § 10 eller § 11 anførte kategorier af køretøjer, er fritaget for at opnå et sådant chaufføruddannelsesbevis for de øvrige kategorier af køretøjer, der er anført i § 10 og § 11. Dette gælder dog alene under den forudsætning, at aldersgrænserne i § 10, § 10 a og § 11 overholdes.

Kapitel 3 Grundlæggende kvalifikationer
Grundlæggende kvalifikationsuddannelse
§ 16

En chauffør kan erhverve grundlæggende kvalifikationer gennem deltagelse i en grunduddannelse ved et godkendt uddannelsescenter.

Stk. 2 Grunduddannelsen skal som minimum omfatte samtlige de emner, som er anført i bilag 1 til denne bekendtgørelse. Emnet »førstehjælp« skal omfatte undervisning i Førstehjælp ved hjertestop og Færdselsrelateret førstehjælp for bil/MC/traktor, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner.

Stk. 3 Grunduddannelsen skal have en varighed på mindst 296 timer, herunder mindst 20 individuelle køretimer i et køretøj af den pågældende kategori og 11 timers undervisning i førstehjælp. Der må ikke ske en reduktion af antallet af timer på grundlag af en individuel kompetencevurdering, jf. dog § 18.

Stk. 4 Grunduddannelsen skal afsluttes med en skriftlig prøve, jf. § 21, stk. 1.

Stk. 5 En chauffør, der skal udføre godstransport, skal tillige gennemføre en praktisk prøve i lastsikring, jf. § 21, stk. 2.

Stk. 6 Hvis prøven i stk. 4 bestås samt tillige prøven i stk. 5 for en chauffør, der skal udføre godskørsel, udstedes et chaufføruddannelsesbevis for gennemført grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

Stk. 7 Uddannelsescentret skal før påbegyndelsen af en chaufførs uddannelse udarbejde en lektionsplan over uddannelsesforløbet. Underviseren og chaufføren skal straks efter afslutningen af hvert enkelt emne i planen med deres underskrifter bekræfte, at der er undervist i det pågældende emne, herunder bekræfte datoen for afslutning af emnet og den faktisk anvendte tid. Oversigten skal opbevares af det godkendte uddannelsescenter i mindst 2 år efter afslutningen af uddannelsesperioden.

Intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse
§ 17

En chauffør kan erhverve grundlæggende kvalifikationer gennem deltagelse i en intensiv grunduddannelse ved et godkendt uddannelsescenter.

Stk. 2 Den intensive grunduddannelse skal som minimum omfatte samtlige de emner, som er anført i bilag 1 til denne bekendtgørelse. Emnet »førstehjælp« skal omfatte undervisning i Førstehjælp ved hjertestop og Færdselsrelateret førstehjælp for bil/MC/traktor, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner.

Stk. 3 Den intensive grunduddannelse skal have en varighed på mindst 148 timer, herunder mindst 10 individuelle køretimer i et køretøj af den pågældende kategori og 11 timers undervisning i førstehjælp. Der må ikke ske en reduktion af antallet af timer på grundlag af en individuel kompetencevurdering, jf. dog § 18.

Stk. 4 Den intensive grunduddannelse skal afsluttes med en skriftlig prøve, jf. § 21, stk. 1.

Stk. 5 En chauffør, der skal udføre godstransport, skal tillige gennemføre en praktisk prøve i lastsikring, jf. § 21, stk. 2.

Stk. 6 Hvis prøven i stk. 4 bestås samt tillige prøven i stk. 5 for en chauffør, der skal udføre godskørsel, udstedes et chaufføruddannelsesbevis for gennemført intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

Stk. 7 Uddannelsescentret skal før påbegyndelsen af en chaufførs uddannelse udarbejde en lektionsplan over uddannelsesforløbet. Underviseren og chaufføren skal straks efter afslutningen af hvert enkelt emne i planen med deres underskrifter bekræfte, at der er undervist i det pågældende emne, herunder bekræfte datoen for afslutning af emnet og den faktisk anvendte tid. Oversigten skal opbevares af det godkendte uddannelsescenter i mindst 2 år efter afslutningen af uddannelsesperioden.

Ændring eller udvidelse af virksomhedsområde
§ 18

Chauffører, der udfører godstransport, som udvider eller ændrer deres aktiviteter for at udføre personbefordring eller omvendt, og som har opnået et chaufføruddannelsesbevis som nævnt i § 16, stk. 6, eller § 17, stk. 6, skal ikke gentage de dele, der er fælles for de grundlæggende kvalifikationsuddannelser, men kun de dele, der er specifikke for de nye aktiviteter.

Stk. 2 For chauffører som anført i stk. 1 skal den grundlæggende kvalifikationsuddannelse, jf. § 16, alene have en varighed på mindst 74 timer, herunder mindst 5 individuelle køretimer.

Stk. 3 For chauffører som anført i stk. 1 skal den intensive grundlæggende kvalifikationsuddannelse, jf. § 17, alene have en varighed på mindst 37 timer, herunder mindst 3 individuelle køretimer.

Individuelle køretimer
§ 19

Den, som får individuelle køretimer i forbindelse med en grundlæggende kvalifikationsuddannelse eller en intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse, behøver ikke være i besiddelse af kørekort til det pågældende køretøj.

Stk. 2 Hvis den, som får individuelle køretimer efter stk. 1, ikke er i besiddelse af kørekort til det pågældende køretøj, skal køretimerne foregå i overensstemmelse med reglerne for øvelseskørsel i færdselslovens § 64 samt relevante bestemmelser i bekendtgørelse om kørekort fastsat i medfør heraf. Undervisningen i de individuelle køretimer kan tidligst påbegyndes efter, at der er gennemført 9 praktiske kørelektioner, jf. bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lastbil (kategori C) til stor personbil (kategori D), med tilfredsstillende resultat.

§ 20

Individuelle køretimer i forbindelse med en grundlæggende kvalifikationsuddannelse eller en intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse skal foregå under tilstedeværelse af en underviser ved et godkendt uddannelsescenter, jf. § 41.

Stk. 2 Individuelle køretimer efter denne bekendtgørelse kan ikke erstattes eller udskiftes med køreundervisning efter anden lovgivning.

Stk. 3 Højst 8 af de i § 16, stk. 3, anførte 20 køretimer kan foregå på en godkendt lukket øvelsesplads, et godkendt køreteknisk anlæg eller i en avanceret simulator.

Stk. 4 Højst 4 af de i § 17, stk. 3, anførte 10 køretimer kan foregå på en godkendt lukket øvelsesplads, et godkendt køreteknisk anlæg eller i en avanceret simulator.

Stk. 5 Højst 2 af de i § 18, stk. 2, anførte 5 køretimer kan foregå på en godkendt lukket øvelsesplads, et godkendt køreteknisk anlæg eller i en avanceret simulator.

Stk. 6 Højst 2 af de i § 18, stk. 3, anførte 3 køretimer kan foregå på en godkendt lukket øvelsesplads, et godkendt køreteknisk anlæg eller i en avanceret simulator.

Stk. 7 For chauffører, der skal udføre personbefordring, skal mindst 2 af de i § 16, stk. 3, anførte 20 køretimer, mindst 2 af de i § 17, stk. 3, anførte 10 køretimer, 2 af de i § 18, stk. 2, anførte 5 køretimer og 2 af de i § 18, stk. 3, anførte 3 køretimer foregå i en lang 3-akslet bus (minimum 13,5 m) på en godkendt lukket øvelsesplads eller et godkendt køreteknisk anlæg.

Stk. 8 De individuelle køretimer for chauffører, der skal udføre godstransport, skal gennemføres i køretøjer med en varieret belæsning fra 0 til 100 procent af teknisk tilladt totalvægt.

Stk. 9 Lektionsplanen, jf. § 16, stk. 7, og § 17, stk. 7, skal indeholde en oversigt over chaufførens individuelle køretimer med angivelse af, hvor og hvornår køretimen er gennemført samt hovedindholdet af køretimen. Underviseren og chaufføren skal straks efter afslutningen af hver enkelt køretime i oversigten med deres underskrifter bekræfte det oplyste.

Prøve
§ 21

Den i § 16, stk. 4, og § 17, stk. 4, anførte skriftlige prøve udarbejdes og tilrettelægges af Færdselsstyrelsen og omfatter mindst ét spørgsmål for hvert mål på listen over emner i bilag 1. Prøven aflægges ved hjælp af et elektronisk prøveaflæggelsessystem.

Stk. 2 Den i § 16, stk. 5, og § 17, stk. 5, anførte praktiske prøve i lastsikring skal vare mindst 30 minutter og afholdes som en del af grunduddannelsen. Prøven bestås, hvis chaufføren udviser forståelse og evner for praktisk anvendelse af de grundlæggende regler for lastsikring, herunder kan surre og sikre godset, således at godsets kræfter kan optages under normale kørselsforhold. Bedømmelsen foretages af underviseren.

Kapitel 4 Efteruddannelse
§ 22

Chauffører, der har erhvervet et chaufføruddannelsesbevis for opnåede grundlæggende kvalifikationer som anført i § 16, stk. 6, og § 17, stk. 6, samt de chauffører, der er nævnt i § 13, skal gennemføre en efteruddannelse.

Stk. 2 Efteruddannelsen har til formål at uddybe og repetere nogle af emnerne, som er anført på listen i bilag 1 til denne bekendtgørelse. Efteruddannelsen tager sigte på at give chaufførerne mulighed for at ajourføre kundskaber, som er væsentlige for deres arbejde, idet der lægges særlig vægt på færdselssikkerhed, arbejdsmiljø og begrænsning af den miljømæssige indvirkning af kørslen.

Stk. 3 Uddannelsen består af klasseundervisning, praktisk uddannelse og hvis muligt uddannelse ved hjælp af informations- og kommunikationsteknologiske (IKT) værktøjer eller avancerede simulatorer.

Stk. 4 Efteruddannelsen skal have en varighed på mindst 5 dage (37 timer) hvert femte år. Der må ikke ske en reduktion af antallet af timer på grundlag af en individuel kompetencevurdering. Efteruddannelsen kan deles op i kurser af en varighed på mindst syv timer, som kan fordeles på to på hinanden følgende dage. Den skal gennemføres inden for 12 måneder.

Stk. 5 Når efteruddannelsen er gennemført, udstedes et chaufføruddannelsesbevis herfor.

§ 23

To af de i § 22, stk. 4, anførte dage i efteruddannelsen (obligatorisk modul) skal omfatte ajourføringer inden for

 • 1) færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid,

 • 2) trafiksikkerhed, defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi,

 • 3) uheldsforebyggelse, herunder højresvingsulykker, og

 • 4) Dansk Førstehjælpsråds uddannelse Opdatering af førstehjælp ved hjertestop med en varighed på 4 timer.

Stk. 2 To af de andre dage i efteruddannelsen (brancherettet modul) skal omfatte ajourføringer inden for

 • 1) lastsikring (for chauffører, der udfører godstransport),

 • 2) varetagelse af passagerernes komfort og sikkerhed samt lastning af køretøjet (for chauffører, der udfører personbefordring) og

 • 3) brancherettede, jobrelevante emner målrettet chaufførens arbejdsopgaver. Liste over brancherettede, jobrelevante moduler godkendt af Færdselsstyrelsen fremgår af styrelsens hjemmeside.

Stk. 3 Den sidste dag i efteruddannelsen (valgfrit modul) skal bestå af et kursus, der vælges frit blandt en række efteruddannelseskurser godkendt af Færdselsstyrelsen, og som fremgår af styrelsens hjemmeside. Afsluttet specifik uddannelse, som kræves efter anden EU-lovgivning, af en varighed på indtil en af de foreskrevne syvtimersperioder kan medregnes som den sidste dag.

Stk. 4 Den i stk. 1, nr. 2, nævnte undervisning skal indeholde mindst én individuel køretime for hver deltager. Køretimerne kan foregå i en avanceret simulator.

Stk. 5 Den i stk. 2, nr. 1, nævnte undervisning skal indeholde gennemgang af aktuelle regler samt praktisk lastsikring.

§ 24

Ved bedømmelse af, hvilke dele af efteruddannelsen der udestår for, at en chauffør har fuldført en efteruddannelse i henhold til denne bekendtgørelse, medregnes kurser, som den pågældende har gennemført ved et uddannelsescenter godkendt efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Uddannelsescentret skal føre optegnelser over en chaufførs deltagelse i efteruddannelseskurser. Optegnelserne skal opbevares i minimum 2 år og skal på forlangende forevises til Færdselsstyrelsen. Uddannelsescentret skal efter anmodning fra en chauffør udlevere kopi af optegnelser, der vedrører denne.

Tidsfrister
§ 25

En chauffør, der har erhvervet et chaufføruddannelsesbevis for grundlæggende kvalifikationer, skal gennemføre sin første efteruddannelse inden udløbet af chaufføruddannelsesbevisets gyldighedstid på 5 år, jf. § 29, stk. 1.

Stk. 2 Hvis efteruddannelsen er gennemført inden for tre måneder før udløbet af det gældende chaufføruddannelsesbevis, udstedes det nye bevis med gyldighed i fem år fra udløbet af det gældende bevis.

§ 26

En chauffør, der har erhvervet et chaufføruddannelsesbevis efter § 22, stk. 5, skal herefter gennemføre en efteruddannelse hvert femte år inden for chaufføruddannelsesbevisets gyldighedsperiode.

Stk. 2 Hvis efteruddannelsen er gennemført inden for tre måneder før udløbet af det gældende chaufføruddannelsesbevis, udstedes det nye bevis med gyldighed i fem år fra udløbet af det gældende bevis.

§ 27

Chauffører, som ikke har gennemført den i denne bekendtgørelse foreskrevne efteruddannelse, skal for at genoptage erhvervsmæssig godstransport eller personbefordring gennemføre efteruddannelse, jf. § 22.

§ 28

Chauffører, der udfører rutekørsel med personer, skal inden den 1. marts 2018 i forbindelse med efteruddannelse have gennemført en handicapbevidstgørende uddannelse, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004.

Stk. 2 Undtaget fra det i stk. 1 nævnte krav er chauffører, der har gennemført en grundlæggende uddannelse som nævnt i § 16 og § 17, der er påbegyndt efter den 1. marts 2013, og chauffører, der har gennemført arbejdsmarkedsuddannelsen »Befordring af bevægelseshæmmede« af 5 dages varighed eller arbejdsmarkedsuddannelserne »Introduktion til offentlig servicetrafik«, »Befordring af sygdoms- og aldersvækkede passagerer« og »Befordring af fysisk handicappede passagerer« af i alt 5 dages varighed.

Kapitel 5 Chaufføruddannelsesbevis m.m.
§ 29

Færdselsstyrelsen skal, når betingelserne herfor er opfyldt i henhold til § 16, § 17 eller § 22, udstede et chaufføruddannelsesbevis til chaufføren. Chaufføruddannelsesbeviset udstedes med en gyldighedstid på 5 år, jf. dog § 25, stk. 2, og § 26, stk. 2.

Stk. 2 Chaufføruddannelsesbeviset udfærdiges i overensstemmelse med bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 30

Et chaufføruddannelsesbevis, der udstedes i et andet land inden for EU eller EØS, gælder i Danmark efter sit indhold.

§ 31

En chauffør, som ikke er statsborger i et andet land inden for EU eller EØS, men som er ansat eller benyttes af en virksomhed, der er etableret inden for EU eller EØS, og som udfører godstransport eller personbefordring på vej, skal kunne dokumentere at have den uddannelse og de kvalifikationer, som foreskrives i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Chauffører, der udfører godstransport, skal godtgøre dette ved forevisning af en førerattest, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets forordning (EF) nr. 1072/2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel. Førerattesten skal være forsynet med EU-kode 95 i den del af attesten, der er forbeholdt anmærkninger.

Stk. 3 Chauffører, der udfører personbefordring, skal godtgøre dette ved forevisning af

 • 1) kørekort efter EF-model med EU-kode 95 eller

 • 2) chaufføruddannelsesbevis

Krav til at medbringe bevis
§ 32

En chauffør, som udfører godstransport eller personbefordring, og som er omfattet af krav til erhvervelse af chaufføruddannelsesbevis, skal medbringe

 • 1) chaufføruddannelsesbevis eller

 • 2) anden form for bevis i overensstemmelse med § 31.

Stk. 2 Chauffører som nævnt i § 7, stk. 2, skal medbringe dokumentation fra uddannelsesinstitutionen for, at de pågældende er ved at gennemføre en erhvervsuddannelse.

Stk. 3 Chauffører som nævnt i § 10 a skal medbringe dokumentation fra uddannelsesinstitutionen for, at de pågældende er ved at gennemføre en erhvervsuddannelse.

Stk. 4 Chauffører som nævnt i § 12 skal medbringe dokumentation for, at erfaringskravet er opfyldt.

Stk. 5 Chauffører som nævnt i § 28, stk. 1, skal fra den 1. marts 2018 medbringe dokumentation for at have gennemført en handicapbevidstgørende uddannelse.

Stk. 6 Beviset og dokumentationen som nævnt i stk. 1 - 4 skal forevises for kontrolmyndighederne på forlangende.

Udstedelse
§ 33

Ansøgning om chaufføruddannelsesbevis indsendes elektronisk i et af Færdselsstyrelsen anvist IT-system gennem det uddannelsescenter, hvor chaufføren har gennemført den i § 16, § 17 eller § 22 nævnte uddannelse. Såfremt uddannelsen er gennemført på flere uddannelsescentre, indsendes ansøgningen gennem det uddannelsescenter, hvor den sidste del af uddannelsen er gennemført.

Stk. 2 Den elektroniske ansøgning skal tillige omfatte ansøgerens scannede underskrift samt et vellignende fotografi i overensstemmelse med reglerne for fotografier til brug ved ansøgning om kørekort i bekendtgørelse om kørekort.

Stk. 3 Ved indgivelse af ansøgningen skal chaufføren over for uddannelsescentret forevise gyldigt, originalt kørekort. Det er en betingelse for udstedelse af chaufføruddannelsesbevis, at chaufføren har kørekort til den pågældende køretøjskategori. Uddannelsesstedet skal opbevare kopi af kørekortet i mindst 2 år.

Stk. 4 Såfremt chaufføren ved afslutningen af den i § 16 eller § 17 nævnte uddannelse kun er i besiddelse af et midlertidigt kørekort, videresender uddannelsescentret først ansøgningen, når endeligt kørekort er udstedt. Til brug herfor skal chaufføren enten forevise det endelige kørekort over for uddannelsesstedet eller sende kopi af det endelige kørekorts for- og bagside til uddannelsescentret.

§ 34

Uddannelsescentret udsteder ved ansøgningens indsendelse et midlertidigt chaufføruddannelsesbevis til chaufføren med gyldighed i en måned.

Stk. 2 Chauffører som nævnt i § 33, stk. 4, kan i en periode på 2 måneder udføre kørsel inden for landets grænser på grundlag af et kursusbevis udstedt af uddannelsescentret.

§ 35

Er et chaufføruddannelsesbevis ødelagt eller bortkommet, eller ønskes chaufføruddannelsesbeviset udskiftet i tilfælde af navneændring eller lignende, indsendes ansøgning om nyt chaufføruddannelsesbevis til det uddannelsescenter, hvor uddannelsen er gennemført, eller til Færdselsstyrelsen.

§ 36

Færdselsstyrelsen udsteder efter ansøgning som nævnt i § 35 et chaufføruddannelsesbevis med samme udløbsdato som det bevis, der erstattes.

§ 37

Uddannelsescentret træffer afgørelse om, hvorvidt kravet vedrørende gyldigt kørekort er opfyldt.

Kapitel 6 Uddannelsessted
§ 38

En chauffør, som er dansk statsborger eller statsborger i et andet land inden for EU eller EØS, skal opnå de i kapitel 3 omhandlede grundlæggende kvalifikationer i Danmark, hvis vedkommende har sin sædvanlige bopæl her i landet.

§ 39

En chauffør, som ikke er statsborger i et land inden for EU eller EØS men som er ansat i eller benyttes af en virksomhed, der er etableret inden for EU eller EØS, skal for at få udstedt et chaufføruddannelsesbevis opnå de grundlæggende kvalifikationer i Danmark, hvis permanent opholdstilladelse eller arbejdstilladelse er udstedt her i landet, eller hvis virksomheden er etableret her i landet.

§ 40

En chauffør skal følge den i kapitel 4 omhandlede efteruddannelse i det land inden for EU eller EØS, hvor den pågældende har sædvanlig bopæl, eller i det land inden for EU eller EØS, hvor den pågældende arbejder.

Kapitel 7 Uddannelsescentre
Ansøgning og godkendelse
§ 41

Uddannelsesaktivitet i forbindelse med de grundlæggende kvalifikationsuddannelser og efteruddannelse, jf. § 16, § 17 og § 22, kan alene drives med godkendelse fra Færdselsstyrelsen.

Stk. 2 Godkendelse efter stk. 1 meddeles efter skriftlig ansøgning til et uddannelsescenter, som med hensyn til sine økonomiske forhold og omstændighederne i øvrigt vurderes at have de nødvendige forudsætninger for at drive uddannelsesvirksomhed på en sådan måde, at kravene til uddannelse opfyldes.

Stk. 3 Den aktivitet, som et uddannelsescenter er godkendt til at drive, fremgår af godkendelsen.

Stk. 4 Der kan knyttes vilkår til godkendelsen.

§ 42

En ansøgning om godkendelse efter § 41 indsendes til Færdselsstyrelsen på et særligt skema og skal indeholde

 • 1) et passende kvalifikations- og uddannelsesprogram med angivelse af, hvilke kurser der udbydes, en undervisningsplan for hver af disse kurser og oplysning om, hvilke undervisningsmetoder der vil blive anvendt,

 • 2) oplysninger om undervisernes kvalifikationer og kompetenceområder,

 • 3) oplysninger om undervisningslokaler, undervisningsmaterialer, udstyr til praktikdelen og køretøjspark og

 • 4) oplysninger om betingelser for deltagelse i undervisningen, herunder deltagerantal.

Stk. 2 Uddannelsescentre, der af Undervisningsministeriet er godkendt efter lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser til udbud af henholdsvis erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser, anvender et særligt ansøgningsskema.

§ 43

Uddannelsescentre, der er omfattet af § 41, skal oplyse kursister om, at Færdselsstyrelsen har godkendt uddannelsesudbyderen og dennes uddannelsesaktivitet. Uddannelsesudbyderen skal gøre oplysningerne tilgængelige for kursisten eller sikre, at de bliver meddelt denne klart og entydigt og i god tid inden indgåelse af aftale om uddannelsen.

§ 44

Færdselsstyrelsen offentliggør sine frister for behandling af godkendelse af uddannelsescentre og uddannelsesaktivitet.

Stk. 2 Færdselsstyrelsen kan forlænge den i stk. 1 nævnte frist én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Færdselsstyrelsen giver ansøger meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen om forlængelsen skal være begrundet.

§ 45

Færdselsstyrelsen skal hurtigst muligt kvittere for modtagelsen af en ansøgning om godkendelse af uddannelsescentre og uddannelsesaktivitet. Kvitteringen skal indeholde oplysninger om

 • 1) den offentliggjorte frist for behandlingen af den pågældende ansøgning og muligheden for, at fristen kan blive forlænget én gang, jf. § 44, stk. 1 og stk. 2, og

 • 2) de administrative klagemuligheder for den pågældende afgørelse.

Undervisere og udstyr
§ 46

Det af Færdselsstyrelsen godkendte uddannelsescenter har ansvaret for undervisernes kvalifikationer og har ansvaret for, at underviserne gennemfører den nødvendige kvalificering.

Stk. 2 Undervisere i de chaufførspecifikke emner, jf. bilag 1, skal

 • 1) have eller senest 2 år efter ansættelse have opnået pædagogiske kvalifikationer målrettet undervisning af voksne mindst svarende til niveauet på 1. del af Voksenunderviseruddannelsen, jf. dog stk. 3,

 • 2) som minimum have kvalifikationer, som svarer til erhvervsuddannelsesniveauet inden for transportområdet samt herudover mindst 3 års relevant og tidssvarende erhvervserfaring inden for transportområdet,

 • 3) deltage i relevant efteruddannelse i 3 dage minimum hvert andet år blandt emnerne på listen i bilag 1 til denne bekendtgørelse, og

 • 4) løbende vedligeholde erhvervserfaringen inden for transportområdet.

Stk. 3 Undervisere på erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser skal opfylde de krav til pædagogiske kvalifikationer, der gælder for undervisere på disse uddannelser.

§ 47

En underviser, der skal forestå undervisningen som instruktør ved køretimer, skal, jf. dog § 19, stk. 2,

 • 1) have pædagogisk erfaring,

 • 2) have relevant og tidssvarende erfaring som faglært chauffør af køretøjskategorien eller tilsvarende erfaring, f.eks. som kørelærer til tunge erhvervskøretøjer, og

 • 3) løbende vedligeholde erhvervserfaringen.

§ 48

En underviser, der skal arbejde som instruktør ved førstehjælp, skal være registreret hos Dansk Førstehjælpsråd.

§ 49

En underviser, der skal arbejde som instruktør i brandbekæmpelse, skal have gennemført et anerkendt instruktørkursus i elementær brandbekæmpelse eller have anden formel brandteknisk baggrund.

§ 50

Øvrige undervisere skal have

 • 1) pædagogisk erfaring og

 • 2) indgående og aktuel faglig viden og kompetencer inden for det område, vedkommende underviser i.

§ 51

Uddannelsescentret har ansvaret for, at det har tilstrækkeligt udstyr til rådighed, som er relevant og nødvendigt for at sikre varetagelse af den uddannelsesvirksomhed, som uddannelsescentret er godkendt til at drive. Udstyret skal være tidssvarende og afspejle normal standard i branchen.

§ 52

Uddannelsescentret kan på dele af uddannelsen anvende IKT-værktøjer som e-læring. Anvendes IKT-værktøjer, skal der sikres en pålidelig brugeridentifikation og passende kontrolforanstaltninger. Fjernundervisning kan anvendes til relevante emner og i et begrænset omfang efter forudgående godkendelse hos Færdselsstyrelsen.

Stk. 2 Undervisning med e-læring på efteruddannelsen må højst vare i 12 timer.

Tilsyn
§ 53

Færdselsstyrelsen fører tilsyn med uddannelsescentre godkendt i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Efter begæring fra Færdselsstyrelsen skal et godkendt uddannelsescenter give adgang til centret med tilhørende lokaler, udlevere dokumenter, som relaterer sig til den godkendte aktivitet, og bistå ved tilsynet.

§ 54

Et godkendt uddannelsescenter er forpligtet til at underrette Færdselsstyrelsen, hvis der sker ændringer i uddannelsescentrets forhold af betydning for godkendelsen som uddannelsescenter, jf. § 41 og § 42.

Tilbagekaldelse af godkendelse
§ 55

Færdselsstyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse udstedt til et uddannelsescenter, hvis

 • 1) uddannelsescentret groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene for godkendelsen,

 • 2) der ikke har været drevet uddannelsesvirksomhed indenfor de seneste 12 måneder, eller

 • 3) uddannelsescentret anmoder herom.

Kapitel 8 Krav til førere af busser, der anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring
Krav til førere af busser, der anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring, hvor føreren modtager betaling for at føre bussen
§ 56

For at føre en dansk registreret bus, der anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring, og hvor føreren modtager betaling af enhver art for at føre bussen, skal føreren være i besiddelse af et chaufføruddannelsesbevis for opnåede grundlæggende kvalifikationer, jf. §§ 16 og 17, eller efteruddannelse, jf. § 22.

Stk. 2 Bestemmelserne i § 10, § 11, nr. 1 og 3, § 12, § 13, §§ 25-27 og § 32 finder tillige anvendelse for de i stk. 1 nævnte førere.

Krav til førere af busser, der anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring, hvor føreren ikke modtager betaling for at føre bussen
§ 57

For at føre en dansk registreret bus i international personbefordring, der anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring, og hvor føreren ikke modtager betaling af nogen art for at føre bussen, skal føreren være i besiddelse af et chaufføruddannelsesbevis for opnåede grundlæggende kvalifikationer, jf. §§ 16 og 17, eller efteruddannelse, jf. § 22.

Stk. 2 Bestemmelserne i § 10, § 11, nr. 1 og 3, § 12, § 13, §§ 25-27 og § 32 finder tillige anvendelse for de i stk. 1 nævnte førere.

Stk. 3 Føreren af en dansk registreret bus, der anvendes til rent privat kørsel, er undtaget fra det i stk. 1 anførte krav.

Kapitel 8 a Udveksling af oplysninger om bevis for gennemført kvalifikationsuddannelse for bus- og godschauffører
§ 57a

Færdselsstyrelsen udveksler elektronisk oplysninger med de kompetente myndigheder i andre EU- og EØS- lande om udstedte eller tilbagetrukne beviser for gennemført kvalifikationsuddannelse for bus- og godschauffører samt oplysninger om administrative procedurer vedrørende beviserne med henblik på at kontrollere overholdelsen af de regler, der er fastsat for at gennemføre De Europæiske Fællesskabers direktiv om grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej.

Stk. 2 Oplysninger efter stk. 1 kan videregives elektronisk til politiet til brug for kontrol.

Kapitel 9 Krav til kvalifikationer og uddannelse for varebilschauffører
Varebilschaufføruddannelsesbevis
§ 58

For at føre en varebil eller et vogntog skal chaufføren være i besiddelse af et varebilschaufføruddannelsesbevis for opnåede grundlæggende kvalifikationer eller efteruddannelse som foreskrevet i dette kapitel.

Stk. 2 Chauffører, der er i besiddelse af et chaufføruddannelsesbevis udstedt i henhold til kapitel 3 eller 4, er fritaget for pligten til at være i besiddelse af et varebilschaufføruddannelsesbevis.

Stk. 3 Varebilschaufføruddannelsesbeviset eller chaufføruddannelsesbeviset skal medbringes under kørslen og skal på forlangende forevises for kontrolmyndighederne.

Krav til grundlæggende kvalifikationsuddannelse
§ 59

En chauffør kan erhverve grundlæggende kvalifikationer gennem deltagelse i en grunduddannelse hos en uddannelsesudbyder, der er godkendt af Færdselsstyrelsen.

Stk. 2 Grunduddannelsen skal have en varighed på mindst tre dage (22 timer), heraf mindst fire timers undervisning i førstehjælp. Der må ikke ske en reduktion af antallet af timer på grundlag af en individuel kompetencevurdering. Uddannelsen kan deles op i kurser af én dags varighed med mindst syv sammenhængende timer. Uddannelsen skal gennemføres inden for tre måneder.

Stk. 3 Grunduddannelsen skal omfatte de emner, som er angivet i bilag 3. Emnet førstehjælp skal omfatte undervisning i ”Førstehjælp for erhvervschauffører”, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan.

Stk. 4 Grunduddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve, som udarbejdes og tilrettelægges af Færdselsstyrelsen. Prøven aflægges ved hjælp af et elektronisk prøveaflæggelsessystem.

Undtagelse på grund af erhvervede rettigheder
§ 60

En chauffør, der i perioden den 1. juli 2009 til den 30. juni 2019 i mindst to år som hovedbeskæftigelse har været varebilschauffør, er fritaget for pligten til at gennemføre en grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

Stk. 2 En chauffør omfattet af stk. 1 skal første gang gennemføre en efteruddannelse efter § 61 inden for fristen angivet i bilag 4. Chaufføren skal herefter gennemføre en efteruddannelse hvert femte år.

Krav til efteruddannelse
§ 61

En chauffør, der har erhvervet et varebilschaufføruddannelsesbevis for opnåede grundlæggende kvalifikationer som anført i § 59, skal hvert femte år gennemføre en efteruddannelse hos en uddannelsesudbyder, der er godkendt af Færdselsstyrelsen.

Stk. 2 Efteruddannelsen skal have en varighed på mindst to dage (15 timer), heraf mindst fire timers undervisning i førstehjælp. Der må ikke ske en reduktion af antallet af timer på grundlag af en individuel kompetencevurdering. Uddannelsen kan deles op i kurser af én dags varighed med mindst syv sammenhængende timer. Uddannelsen skal gennemføres inden for tre måneder.

Stk. 3 Efteruddannelsen skal omfatte ajourføringer inden for de emner, som er angivet i bilag 3. Emnet førstehjælp skal omfatte undervisning i ”Førstehjælp for erhvervschauffører”, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan.

Krav til indgivelse af ansøgning
§ 62

Ansøgning om varebilschaufføruddannelsesbevis fra en person, der har gennemført og bestået uddannelserne i § 59 og § 61, indgives digitalt til Færdselsstyrelsen gennem uddannelsesudbyderen via styrelsens bevisadministrationssystem.

Stk. 2 Ansøgning om ændring af et varebilschaufføruddannelsesbevis indsendes til den uddannelsesudbyder, hvor uddannelsen er gennemført, eller til Færdselsstyrelsen. Ansøgning om erstatning for et varebilschaufføruddannelsesbevis indgives via styrelsens bevisadministrationssystem.

Stk. 3 Færdselsstyrelsen udsteder et midlertidigt varebilschaufføruddannelsesbevis med gyldighed i en måned, når det er fastslået, at ansøgeren opfylder betingelsen for udstedelse af, ændring af eller erstatning for et varebilschaufføruddannelsesbevis. Det midlertidige varebilschaufføruddannelsesbevis skal medbringes under kørslen og skal på forlangende forevises for kontrolmyndighederne.

Stk. 4 Varebilschaufføruddannelsesbeviset udstedes med en gyldighedstid på fem år. Ændring af eller erstatning for et varebilschaufføruddannelsesbevis udstedes dog med samme udløbsdato som det bevis, der erstattes.

§ 63

Ansøgning om fritagelse for at gennemføre en grundlæggende kvalifikationsuddannelse efter § 60, stk. 1, indgives til Færdselsstyrelsen.

Stk. 2 En ansøger efter stk. 1 skal indsende dokumentation for, at vedkommende i perioden den 1. juli 2009 til den 30. juni 2019 i mindst to år som hovedbeskæftigelse har været varebilschauffør og været aflønnet herfor.

Stk. 3 Færdselsstyrelsen udsteder en bekræftelse på fritagelse for at gennemføre en grundlæggende kvalifikationsuddannelse, når det er fastslået, at ansøgeren opfylder betingelserne herfor. Bekræftelsen skal medbringes under kørslen og skal på forlangende forevises for kontrolmyndighederne.

Kapitel 10 Godkendelse af uddannelser for førere af varebiler m.v.
Godkendelse af grund- og efteruddannelse
§ 64

Uddannelserne i § 59 og § 61 og uddannelsesudbyderne godkendes af Færdselsstyrelsen, hvis uddannelserne opfylder indholdskravene angivet i bilag 3, og hvis uddannelserne og prøverne skønnes at kunne udføres på betryggende måde.

Stk. 2 Færdselsstyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse efter stk. 1, hvis uddannelsesudbyderen groft eller gentagne gange har overtrådt vilkår for godkendelsen.

Krav til uddannelsesudbyderens oplysningspligt
§ 65

Uddannelsesudbyderen skal oplyse kursister om, at Færdselsstyrelsen har godkendt uddannelsesudbyderen og den grund- eller efteruddannelse, som udbydes. Uddannelsesudbyderen skal gøre oplysningerne tilgængelige for kursisterne eller sikre, at de bliver meddelt klart og entydigt og i god tid inden indgåelse af aftale om uddannelsen.

Krav til indgivelse af ansøgning
§ 66

Ansøgning om godkendelse af uddannelserne i § 59 og § 61 og uddannelsesudbydere indsendes til Færdselsstyrelsen på et særligt skema på Færdselsstyrelsens hjemmeside og skal indeholde en undervisningsplan for uddannelsen og oplysning om, hvilke undervisningsmetoder der vil blive anvendt.

Krav til Færdselsstyrelsens sagsbehandlingsfrister m.v.
§ 67

Færdselsstyrelsen offentliggør på styrelsens hjemmeside sine frister for behandling af godkendelse af uddannelsesudbydere og uddannelser.

Stk. 2 Færdselsstyrelsen kan forlænge fristen i stk. 1 én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Færdselsstyrelsen giver ansøger meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen om forlængelsen skal være begrundet.

§ 68

Færdselsstyrelsen kvitterer hurtigst muligt for modtagelsen af en ansøgning om godkendelse af en uddannelsesudbyder og uddannelse. Kvitteringen skal indeholde

 • 1) den offentliggjorte frist for behandlingen af den pågældende ansøgning og muligheden for, at fristen kan blive forlænget én gang, jf. § 67, og

 • 2) oplysning om de administrative klagemuligheder for den pågældende afgørelse.

Tilsyn
§ 69

Færdselsstyrelsen fører tilsyn med uddannelsesudbydere, der er godkendt i henhold til kapitel 10. Uddannelsesudbyderne skal give repræsentanter for Færdselsstyrelsen adgang til at overvære undervisning og afsluttende prøver.

Kapitel 11 Klageadgang
§ 70

Afgørelser truffet af et uddannelsescenter kan indbringes for Færdselsstyrelsen.

Stk. 2 Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan i medfør af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Kapitel 12 Straf, ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

Stk. 2 En arbejdsgiver kan straffes med bøde, hvis denne ikke har sikret sig, at dennes chauffører i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler herom er i besiddelse af varebilschaufføruddannelsesbevis eller chaufføruddannelsesbevis samt opfylder alders- og erfaringskravene fastsat i bekendtgørelsen.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 72

Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. maj 2020.

Stk. 2 § 58 træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1327 af 29. november 2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport ophæves.

§ 73

Chaufføruddannelsesbeviser, der er udstedt før den 23. maj 2020, er gyldige indtil deres udløbsdato.

§ 74

EU-førerattester, udstedt før den 23. maj 2020, der ikke er forsynet med EU-kode 95, i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 1072/2009, og særlig dennes stk. 7, med henblik på at dokumentere overholdelse af uddannelseskravene i nærværende bekendtgørelse, anerkendes som dokumentation for kvalifikationer indtil deres udløbsdato.