Bekendtgørelse om krystalglasvarer

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om krystalglasvarer er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 122 af 30. marts 1973

I medfør af § 16 i lov om uretmæssig konkurrence og varebetegnelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 145 af 1. maj 1959 som ændret ved lov nr. 506 af 29. november 1972 og under henvisning til rådsdirektiv af 15. december 1969 om tilnærmelse af EF-landenes lovgivninger om krystalglas (69/493/EØF), som tilpasset i bilag I, afsnit X, 1. til akten til traktaten om Danmarks tiltrædelse af EF, bestemmes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1 LISTE OVER KRYSTALGLASARTER
  • Bilag 2 Metoder til bestemmelse af de kemiske og fysiske egenskaber af krystalglasgrupperne.
§ 1

Denne bekendtgørelse omfatter erhvervsmæssigt salg eller udbud til salg af de under pos. 70.13 i toldtariffen til toldloven hørende varer af glas: bordservice, husholdnings-, toilet- og kontorartikler, dekorationsgenstande og lignende.

§ 2

De i bilag 1 anførte betegnelser må kun anvendes for de af bekendtgørelsen omfattede varer, såfremt de har de i bilaget angivne kendetegn. Ved siden af de anførte betegnelser kan føjes de ligeledes i bilaget anførte symboler, eventuelt på samme etikette.

Stk. 2 Savner varerne de i bilag 1 angivne kendetegn, må de i bilaget anførte betegnelser og symboler eller betegnelser og symboler, der kan forveksles hermed, ikke anvendes.

§ 3

Når en af de i bilag 1 anførte betegnelser eller en betegnelse, der kan forveksles hermed, anvendes som tillægsord eller ordstamme i et varemærke, i en virkomheds firmabetegnelse eller i anden påskrift på en vare af glas eller dennes emballage, skal følgende fremtræde med meget tydelige bogstaver umiddelbart før varemærket, firmabetegnelsen eller påskriften i øvrigt:

  • a) Varens betegnelse, såfremt varen har de i bilag 1 angivne kendetegn.

  • b) Nøje oplysninger om varens materiale, såfremt varen ikke har de i bilag 1 angivne kendetegn.

§ 4

Når det skal fastslås om de i bilag 1 nævnte kendetegn, betegnelser og symboler kan anvendes, skal de i bilag 2 nævnte analysemetoder benyttes.

§ 5

Ved udførsel af varer af glas finder bekendtgørelsens bestemmelser ikke anvendelse.

§ 6

Overtrædelse af bekendtgørelsens bestemmelser straffes med bøde.

§ 7

Bekendtgørelsen, der ikke gælder for Færøerne, træder i kraft den 1. august 1973.