14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 590 af 30. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Inden kriminalforsorgsområdet træffer afgørelse om genindsættelse, skal klienten gøres bekendt med sagens faktiske omstændigheder og have lejlighed til at udtale sig i overensstemmelse med forvaltningslovens § 19.

•••

Stk. 2 Kan kriminalforsorgsområdet ikke komme i kontakt med klienten, kan kriminalforsorgsområdet anmode politiet om anholdelse efter retsplejelovens § 756 med henblik på fremstilling for kriminalforsorgsområdet.

•••

Stk. 3 Såfremt en afgørelse om genindsættelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, er meddelt klienten mundtligt, skal afgørelsen efterfølgende meddeles klienten skriftligt. Den skriftlige afgørelse skal indeholde en begrundelse for afgørelsen, jf. forvaltningslovens § 24, samt indeholde oplysning om, at afgørelsen kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen, jf. § 21, stk. 2, og om fristen for at indgive klage, jf. § 21, stk. 3. Afgørelsen skal endvidere indeholde oplysning om, at den endelige administrative afgørelse kan kræves indbragt for retten, jf. straffuldbyrdelseslovens § 112, nr. 7 eller 8.

•••
profile photo
Profilside