Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. § 21

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1021 af 28. juni 2022

§ 21

Afgørelser, der er truffet af en myndighed inden for kriminalforsorgen, om reaktioner som følge af vilkårsovertrædelse, jf. straffelovens § 40, stk. 2, kan ikke påklages til højere administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Afgørelser, der er truffet af kriminalforsorgsområdet om indsættelse til udståelse af reststraffen, jf. straffelovens § 40, stk. 2, nr. 3, § 40, stk. 3, § 40 a, stk. 7, § 42, stk. 2, og § 43, kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Stk. 3 Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen skal iværksættes inden to måneder efter, at afgørelsen er meddelt den dømte. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

Stk. 4 En klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke opsættende virkning, medmindre kriminalforsorgsområdet eller direktoratet træffer bestemmelse herom.