14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 590 af 30. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Udebliver klienten fra en aftale om at udføre samfundstjeneste, skal kriminalforsorgsområdet samme dag eller umiddelbart derefter ved brev pålægge klienten snarest at tage personlig kontakt med kriminalforsorgsområdet. Reagerer klienten ikke på dette brev, skal kriminalforsorgsområdet aflægge besøg på klientens bopæl eller opholdssted, hvis det findes formålstjenligt efter en konkret vurdering. I modsat fald erstattes besøget af et skriftligt pålæg. Får kriminalforsorgsområdet herefter kontakt med klienten, giver kriminalforsorgsområdet klienten pålæg om at overholde vilkåret om samfundstjeneste og de forskrifter, som kriminalforsorgen har givet om udførelsen af samfundstjenesten.

•••

Stk. 2 Kommer klienten gentagne gange for sent, afviser klienten at udføre samfundstjenesten, eller overtræder klienten på anden måde vilkåret om samfundstjeneste eller de forskrifter, som kriminalforsorgsområdet har givet, skal kriminalforsorgsområdet give klienten pålæg om at overholde vilkåret og forskrifterne.

•••

Stk. 3 Er klienten idømt betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og fører et givet pålæg efter stk. 1 eller 2 ikke til, at vilkåret og forskrifterne overholdes, skal kriminalforsorgsområdet afgive indberetning senest en måned efter, at vilkårsovertrædelsen på ny blev konstateret. Fører de i stk. 1 nævnte handlinger ikke til, at kriminalforsorgsområdet får kontakt med klienten, afgives indberetning senest en måned efter udeblivelsen, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 4 Er vilkåret ved at udløbe, skal kriminalforsorgsområdet, hvis det er påkrævet, afgive indberetning hurtigere end nævnt i stk. 3.

•••
profile photo
Profilside