14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. Kapitel 6

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 590 af 30. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Kapitel 6

Administrativ klageadgang vedrørende afgørelser efter straffelovens § 40, stk. 2

§21 Afgørelser, der er truffet af en myndighed inden for kriminalforsorgen, om reaktioner som følge af vilkårsovertrædelse, jf. straffelovens § 40, stk. 2, kan ikke påklages til højere administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Afgørelser, der er truffet af kriminalforsorgsområdet om indsættelse til udståelse af reststraffen, jf. straffelovens § 40, stk. 2, nr. 3, § 40, stk. 3, § 40 a, stk. 7, § 42, stk. 2, og § 43, kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Stk. 3 Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen skal iværksættes inden to måneder efter, at afgørelsen er meddelt den dømte. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

Stk. 4 En klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke opsættende virkning, medmindre kriminalforsorgsområdet eller direktoratet træffer bestemmelse herom.

profile photo
Profilside