14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. Kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 590 af 30. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Kapitel 2

Overtrædelse af vilkår der er fastsat administrativt

§2 Klienter der er prøveløsladt eller betinget benådet
Overtræder en klient, der er prøveløsladt eller betinget benådet, vilkåret om tilsyn og/eller eventuelle særvilkår, kan kriminalforsorgsområdet i overensstemmelse med straffelovens § 40, stk. 2 og 3,

  • 1) tildele advarsel,

  • 2) ændre vilkårene og forlænge prøvetiden inden for den i § 39 fastsatte længstetid eller

  • 3) under særlige omstændigheder bestemme, at klienten skal indsættes til udståelse af reststraffen.

Stk. 2 Overtræder klienten vilkåret om tilsyn og/eller eventuelle særvilkår samtidig med, at den pågældende overtræder vilkåret om ikke at begå strafbart forhold og sigtes herfor, finder stk. 1 ikke anvendelse, medmindre klienten ikke er varetægtsfængslet i forbindelse med sigtelsen for det strafbare forhold.

§3 Overtræder klienten vilkår, skal kriminalforsorgsområdet umiddelbart herefter træffe foranstaltninger med henblik på at sikre overholdelsen af vilkåret.

Stk. 2 Er der risiko for, at klienten begår alvorlig kriminalitet, skal kriminalforsorgsområdet overveje straks at anmode om anholdelse eller varetægtsfængsling, jf. § 7, uden at foretage de i § 4, stk. 1, nævnte handlinger.

§4 Består vilkårsovertrædelsen i, at klienten unddrager sig tilsynet, skal kriminalforsorgsområdet på udeblivelsesdagen eller umiddelbart derefter ved brev pålægge klienten at tage personlig kontakt med kriminalforsorgsområdet snarest. Reagerer klienten ikke på dette brev, skal kriminalforsorgsområdet aflægge besøg på klientens bopæl eller opholdssted, hvis det findes formålstjenligt efter en konkret vurdering. I modsat fald erstattes besøget af et skriftligt pålæg.

Stk. 2 Fører de i stk. 1 nævnte handlinger ikke til, at tilsynet genetableres, eller overtræder klienten i øvrigt vilkåret om tilsyn eller særvilkår, og må vilkårsovertrædelsen antages at medføre en nærliggende risiko for kriminalitet, skal kriminalforsorgsområdet overveje at anmode om anholdelse eller varetægtsfængsling, jf. § 7.

§5 Overtræder klienten forskrifter eller vilkår, jf. straffuldbyrdelseslovens § 86, stk. 2, uden at vilkårsovertrædelsen antages at medføre en afgørelse efter § 2, stk. 1, nr. 3, kan kriminalforsorgsområdet give et pålæg om at overholde forskrifterne og vilkårene.

§6 Overtræder klienten alene vilkåret om ikke at begå strafbart forhold og sigtes for forholdet uden at være varetægtsfængslet, skal kriminalforsorgsområdet så vidt muligt sørge for, at tilsyn og særvilkår fortsat gennemføres.

§7 Overtræder klienten vilkår, og kan kriminalforsorgsområdet ikke komme i kontakt med klienten, kan kriminalforsorgsområdet anmode politiet om anholdelse efter retsplejelovens § 756 med henblik på fremstilling for kriminalforsorgsområdet.

Stk. 2 Er en vilkårsovertrædelse af en sådan beskaffenhed, at genindsættelse kan blive aktuelt, kan kriminalforsorgsområdet anmode politiet om varetægtsfængsling efter retsplejelovens § 763.

§8 Inden kriminalforsorgsområdet træffer afgørelse om genindsættelse, skal klienten gøres bekendt med sagens faktiske omstændigheder og have lejlighed til at udtale sig i overensstemmelse med forvaltningslovens § 19.

Stk. 2 Kan kriminalforsorgsområdet ikke komme i kontakt med klienten, kan kriminalforsorgsområdet anmode politiet om anholdelse efter retsplejelovens § 756 med henblik på fremstilling for kriminalforsorgsområdet.

Stk. 3 Såfremt en afgørelse om genindsættelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, er meddelt klienten mundtligt, skal afgørelsen efterfølgende meddeles klienten skriftligt. Den skriftlige afgørelse skal indeholde en begrundelse for afgørelsen, jf. forvaltningslovens § 24, samt indeholde oplysning om, at afgørelsen kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen, jf. § 21, stk. 2, og om fristen for at indgive klage, jf. § 21, stk. 3. Afgørelsen skal endvidere indeholde oplysning om, at den endelige administrative afgørelse kan kræves indbragt for retten, jf. straffuldbyrdelseslovens § 112, nr. 7 eller 8.

§9 Klienter i afsoningsforløb
Bliver kriminalforsorgsområdet bekendt med, at en klient, der er i et afsoningsforløb, overtræder vilkår, skal der straks, og uden at foretage de i § 4 og § 7 nævnte handlinger, træffes afgørelse om det videre forløb.

Stk. 2 Bliver kriminalforsorgsområdet bekendt med, at en klient, der er i et afsoningsforløb, påtænker at foretage en udlandsrejse, uden at kriminalforsorgsområdet har givet tilladelse hertil, jf. § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v., skal kriminalforsorgsområdet øjeblikkeligt træffe afgørelse om det videre forløb.

Stk. 3 § 8, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

§10 Klienter der har tilladelse til strafafbrydelse
Bliver kriminalforsorgsområdet bekendt med, at en klient, der har strafafbrydelse, overtræder vilkår, skal der straks, og uden at foretage de i § 4 og § 7 nævnte handlinger, træffes afgørelse om, hvorvidt tilladelsen til strafafbrydelse skal tilbagekaldes.

Stk. 2 § 8, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

profile photo
Profilside