14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. § 39

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 982 af 29. juni 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§39 Hvis en a-kasse har indgået en administrationsaftale med en faglig organisation, jf. kapitel 3, skal a-kassen senest 31. december sende aftalen for det følgende år til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til orientering. Aftalen skal være vedlagt eventuelle bilag, herunder et eventuelt budget efter § 23, stk. 3, nr. 2.

•••

Stk. 2 Senest 30. april efter regnskabsårets udløb skal a-kassen sende følgende til styrelsen:

  • 1) En specificeret opgørelse over de faktisk afholdte udgifter, jf. § 28.

  • 2) En beregning af den personalerelaterede fordelingsnøgle, jf. § 24, stk. 1, nr. 2. Det relative tidsforbrug skal fremgå af beregningen specificeret på medarbejdere eller grupper af medarbejdere.

  • 3) En beregning af den medlemsrelaterede fordelingsnøgle, jf. § 24, stk. 1, nr. 5 og 6. A-kassens og den faglige organisations medlemstal primo og ultimo skal fremgå af beregningen.

  • 4) En opgørelse eller beregning af det areal a-kassen anvender, medmindre der er indgået en huslejekontrakt efter § 25, nr. 1.

•••

Stk. 3 Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere for tidspunkter for indsendelse af materiale efter stk. 1 og 2.

•••
profile photo
Profilside