Bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 982 af 29. juni 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2103 af 14. december 2020

§ 14

A-kassen skal afregne indkomne betalinger på krav efter § 12, stk. 1 og § 13, stk. 3, betalinger på tilbagebetalingskrav efter § 13, stk. 2 og betalinger af renter på tilbagebetalingskrav efter § 13, stk. 2 og 3 til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der afregnes månedsvis bagud.

Stk. 2 Beløb efter stk. 1 er rettidigt afregnet til styrelsen, hvis beløbet er til disposition senest den 20. i den følgende måned på en konto, der er anvist af styrelsen. Hvis den 20. falder i en weekend eller på en helligdag, forlænges betalingsfristen til først kommende hverdag.

Stk. 3 Hvis beløb efter stk. 1 ikke afregnes rettidigt, skal a-kassen betale renter af beløbet for hver påbegyndt måned med 1/12 af den aktuelt gældende morarente, der er fastsat efter rentelovens § 5.

Stk. 4 A-kassen skal hver måned specificere de beløb, der afregnes til styrelsen, jf. stk. 1. Oplysningerne skal opstilles på en standardblanket, der udarbejdes af styrelsen, med mindre styrelsen har godkendt andet.