Bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 982 af 29. juni 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2103 af 14. december 2020

Reguleringskrav
§ 12

Hvis a-kassen skal opkræve beløb hos medlemmerne, fordi a-kassen med rette har udbetalt dagpenge eller efterløn og det i 3 på hinanden følgende måneder ikke har været muligt at gennemføre regulering efter § 46, stk. 6 eller § 85 e, stk. 1 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovens § 85 e, stk. 4, skal a-kassen registrere og tilbagebetale beløbene til staten i overensstemmelse med stk. 2 og 3, § 14, § 15 og § 16.

Stk. 2 A-kassen skal registrere reguleringskrav efter stk. 1 i a-kassens finansbogholderi med oplysninger om følgende:

  • 1) Medlemmets cpr-nr. og navn.

  • 2) År for udbetalingen.

  • 3) Tidspunkt for reguleringskravets konstatering.

  • 4) Reguleringskravets oprindelige størrelse.

  • 5) Afdrag i årets løb.

  • 6) Det resterende reguleringskrav ved årets udgang.

Stk. 3 A-kassen skal registrere reguleringskrav efter stk. 1 umiddelbart efter, at kravene beløbsmæssigt er gjort op.