14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 982 af 29. juni 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Medlemsbidrag til staten
A-kassen indbetaler et medlemsbidrag til staten for hvert medlem, bortset fra seniormedlemmer og medlemmer, der fritages for at betale bidrag efter § 77, stk. 10 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Bidraget indbetales månedsvis bagud.

•••

Stk. 2 Bidraget beregnes som det registrerede antal betalingspligtige medlemmer pr. den 1. i måneden multipliceret med den månedlige bidragssats.

•••

Stk. 3 Medlemstallet efter stk. 2 skal reguleres for indmeldelser, overflytninger og sletninger, der sker med virkning for opgørelsestidspunktet.

•••

Stk. 4 Medlemsbidrag efter stk. 2 er rettidigt indbetalt til staten, hvis beløbet er til disposition senest den 10. i den følgende måned på en konto, der er anvist af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Hvis den normale betalingsfrist falder i en weekend eller på en helligdag, forlænges fristen til førstkommende hverdag.

•••

Stk. 5 Hvis medlemsbidrag ikke indbetales rettidigt, skal a-kassen betale renter af beløbet for hver påbegyndt måned med 1/12 af den aktuelt gældende morarente, der er fastsat efter rentelovens § 5.

•••

Stk. 6 A-kassen skal til endelig afregning over for staten regulere de afregnede acontobidrag. Der skal for hver måned afregnes et medlemsbidrag, som er beregnet på grundlag af a-kassens regulerede medlemstal, jf. stk. 3.

•••

Stk. 7 Den beregnede regulering efter stk. 6 udlignes senest i forbindelse med aflæggelse af a-kassens årsregnskab via mellemregningskontoen med styrelsen.

•••
profile photo
Profilside