Bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 982 af 29. juni 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2103 af 14. december 2020

I medfør af § 79, stk. 2, § 85 e, stk. 5, § 86, stk. 6, § 88, stk. 4-6, og § 89, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 199 af 11. marts 2020, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet, fastsættes efter bemyndigelse:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Regnskabsvæsen
Almindelige bestemmelser
§ 1

A-kassens regnskabsår er kalenderåret, medmindre beskæftigelsesministeren tillader afvigelser herfra.

§ 2

A-kassens regnskabsvæsen skal tilrettelægges i overensstemmelse med lovgivningen, a-kassens vedtægt samt regler udstedt af direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Bogholderiets indretning
§ 3

A-kassens bogføring skal foretages under anvendelse af en kontoplan, der er opbygget systematisk.

Stk. 2 Der stilles følgende krav til registrering og tilvejebringelse af løbende oversigter:

 • 1) Alle transaktioner skal registreres kronologisk og systematisk.

 • 2) Midler stillet til rådighed af og administreret for staten og a-kassens egne midler skal holdes adskilt.

 • 3) Der skal ske registrering af alle oplysninger, som skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det gælder både løbende indberetninger og årsregnskabet.

 • 4) Der skal være en klar og overskuelig registrering af ind- og udbetalinger, der er foretaget i eventuelle afdelinger, samt af disses beholdninger.

 • 5) Økonomiske mellemværender med andre, herunder administrationsfællesskaber, it-fællesskaber eller en administrator skal løbende registreres i a-kassens bogholderi.

 • 6) Alle mellemregningsforhold skal løbende registreres på en eller flere mellemregningskonti.

 • 7) Aktiver og passiver samt ændringer heri skal løbende registreres under hensyn til de stillede specifikationskrav.

Forretningsgange
§ 4

For a-kassen, herunder eventuelle afdelinger, skal der tilrettelægges betryggende forretningsgange.

Stk. 2 De skriftlige forretningsgangsbeskrivelser skal som minimum omfatte følgende:

 • 1) Kasse- og bogholderifunktion.

 • 2) Underskrifts- og fuldmagtsforhold.

 • 3) Attestations- og godkendelsesprocedurer for indtægter, udgifter og andre dispositioner.

 • 4) Arkiveringsregler.

 • 5) Regler og andre retningslinjer vedrørende a-kassen og dennes funktion.

 • 6) Forretningsgange vedrørende tilbagebetalinger, restancer i indbetaling af medlemsbidrag til a-kassen, A-skat, ATP-bidrag, tilbageholdelser, lån i forbindelse med uddannelsesløft og mellemværender med Lønmodtagernes Garantifond.

§ 4a

A-kassen skal tilrettelægge betryggende forretningsgange for a-kassens administration og forvaltning af de administrationsudgifter, der er finansieret af medlemsbidrag. Forretningsgangene bør som minimum omfatte regnskabs- og økonomiforvaltning, konteringsvejledninger og bemyndigelser.

Månedsbalancer
§ 5

A-kassen skal hver måned udarbejde en månedsbalance for den foregående måned på en standardblanket, der udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, med mindre styrelsen har godkendt andet.

Stk. 2 Grundlaget for månedsbalancen er a-kassens ajourførte og afstemte bogholderi.

Årsregnskab og årsberetning
§ 6

A-kassen skal aflægge årsregnskab efter de retningslinjer, der er fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og under iagttagelse af de til enhver tid gældende regler.

Stk. 2 Årsregnskabet omfatter følgende:

 • 1) En refusionsopgørelse over alle beløb, der indgår i a-kassens mellemregningsforhold med staten.

 • 2) En resultatopgørelse over alle indtægter og udgifter, der vedrører a-kassens administration.

 • 3) Et aktivitetsregnskab over alle indtægter og udgifter, hvor a-kassen er "anden aktør".

 • 4) En balance.

 • 5) En beretningsdel.

Stk. 3 Årsregnskabet skal aflægges på en sådan måde, at der gives de oplysninger, direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering finder nødvendige for at kontrollere regnskabet, at beregne den refusion, a-kassen har krav på, og at gennemføre det nødvendige tilsyn med a-kassens administration.

Stk. 4 Årsregnskabet skal opstilles på en regnskabsblanket, der udarbejdes af styrelsen.

Stk. 5 A-kassens aktiver og passiver, herunder andele af aktiver og passiver, som ejes i fællesskab med andre, skal værdiansættes efter principperne i lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven).

Stk. 6 A-kassens aktiver, jf. stk. 5, og aktivernes eventuelle afskrivninger og finansiering skal fremgå af årsregnskabet.

Stk. 7 Det reviderede årsregnskab skal godkendes og underskrives af a-kassens hovedbestyrelse og de valgte revisorer.

Afdelinger
§ 7

Hvis a-kassen har afdelinger, gælder reglerne i denne bekendtgørelse også for disse.

Stk. 2 Afdelingernes regnskabstal skal indgå i a-kassens årsregnskab, jf. § 6.

Stk. 3 Al arkivering af bilagsmateriale mv. finder sted i hovedkassen eller i afdelingerne under hovedkassens ansvar.

Kapitel 2 A-kassernes økonomi
Udgifter
§ 8

A-kassens udgifter omfatter udgifter til udbetaling af dagpenge og andre løbende ydelser, renter efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 46, stk. 2 eller stk. 4, skattefri præmie, tilbagebetaling eller overførsel af efterlønsbidrag, lån i forbindelse med uddannelsesløft, befordringsgodtgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt udgifter til a-kassens administration.

Stk. 2 Administrationsudgifterne må kun vedrøre a-kassens drift, jf. § 30 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og § 1 i standardvedtægten for anerkendte a-kasser.

Forskud og refusion
§ 9

Staten kan yde forskud eller refusion til udbetaling af dagpenge mv. efter reglerne i bekendtgørelse om udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte a-kasser.

Medlemsbidrag til staten
§ 10

A-kassen indbetaler et medlemsbidrag til staten for hvert medlem, bortset fra seniormedlemmer og medlemmer, der fritages for at betale bidrag efter § 77, stk. 10 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Bidraget indbetales månedsvis bagud.

Stk. 2 Bidraget beregnes som det registrerede antal betalingspligtige medlemmer pr. den 1. i måneden multipliceret med den månedlige bidragssats.

Stk. 3 Medlemstallet efter stk. 2 skal reguleres for indmeldelser, overflytninger og sletninger, der sker med virkning for opgørelsestidspunktet.

Stk. 4 Medlemsbidrag efter stk. 2 er rettidigt indbetalt til staten, hvis beløbet er til disposition senest den 10. i den følgende måned på en konto, der er anvist af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Hvis den normale betalingsfrist falder i en weekend eller på en helligdag, forlænges fristen til førstkommende hverdag.

Stk. 5 Hvis medlemsbidrag ikke indbetales rettidigt, skal a-kassen betale renter af beløbet for hver påbegyndt måned med 1/12 af den aktuelt gældende morarente, der er fastsat efter rentelovens § 5.

Stk. 6 A-kassen skal til endelig afregning over for staten regulere de afregnede acontobidrag. Der skal for hver måned afregnes et medlemsbidrag, som er beregnet på grundlag af a-kassens regulerede medlemstal, jf. stk. 3.

Stk. 7 Den beregnede regulering efter stk. 6 udlignes senest i forbindelse med aflæggelse af a-kassens årsregnskab via mellemregningskontoen med styrelsen.

Medlemsbidrag til a-kassen
§ 11

A-kassen opkræver et beløb hos medlemmerne til dækning af medlemsbidrag til staten, et eventuelt efterlønsbidrag, ATP-bidrag og a-kassens administrationsudgifter.

Reguleringskrav
§ 12

Hvis a-kassen skal opkræve beløb hos medlemmerne, fordi a-kassen med rette har udbetalt dagpenge eller efterløn og det i 3 på hinanden følgende måneder ikke har været muligt at gennemføre regulering efter § 46, stk. 6 eller § 85 e, stk. 1 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovens § 85 e, stk. 4, skal a-kassen registrere og tilbagebetale beløbene til staten i overensstemmelse med stk. 2 og 3, § 14, § 15 og § 16.

Stk. 2 A-kassen skal registrere reguleringskrav efter stk. 1 i a-kassens finansbogholderi med oplysninger om følgende:

 • 1) Medlemmets cpr-nr. og navn.

 • 2) År for udbetalingen.

 • 3) Tidspunkt for reguleringskravets konstatering.

 • 4) Reguleringskravets oprindelige størrelse.

 • 5) Afdrag i årets løb.

 • 6) Det resterende reguleringskrav ved årets udgang.

Stk. 3 A-kassen skal registrere reguleringskrav efter stk. 1 umiddelbart efter, at kravene beløbsmæssigt er gjort op.

Fejludbetalte beløb
§ 13

Hvis a-kassen med urette har udbetalt dagpenge eller andre løbende ydelser, bortset fra godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, eller skattefri præmie efter § 74 m eller § 75, stk. 5 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal a-kassen registrere og afregne beløbene til staten i overensstemmelse med stk. 2-5, § 14, § 15 og § 16.

Stk. 2 Udbetalt refusion til beløb, der er udbetalt med urette, og som a-kassen ikke har krav på at få refunderet, jf. lovens § 86, stk. 4, skal af a-kassen tilbagebetales fuldt ud til staten. Renter efter lovens § 86, stk. 3, som medlemmet har indbetalt for tiden fra udbetalingstidspunktet til tidspunktet for a-kassens afregning af tilbagebetalingsbeløbet, skal ligeledes indbetales til staten. A-kassen skal registrere beløbene i sit finansbogholderi med oplysninger om følgende:

 • 1) Medlemmets cpr-nr. og navn.

 • 2) Datoen for afgørelsen.

 • 3) År for den fejlagtige udbetaling.

 • 4) Den periode, angivet ved start- og slutdatoer, den fejlagtige udbetaling vedrører.

 • 5) Tilbagebetalingsbeløbets størrelse (angivet brutto eller netto).

 • 6) Indbetalte renter.

 • 7) Ydelsens art.

Stk. 3 Beløb udbetalt med urette, hvortil a-kassen har krav på refusion og beløb, der skal tilbagebetales, jf. lovens § 86, stk. 2, skal registreres i a-kassens finansbogholderi med oplysninger om følgende:

 • 1) Medlemmets cpr-nr. og navn.

 • 2) År for den fejlagtige udbetaling.

 • 3) Tidspunkt for kravets konstatering.

 • 4) Kravets oprindelige størrelse (hovedstol).

 • 5) Evt. tilskrevne renter.

 • 6) Indbetalte renter.

 • 7) Afdrag i årets løb på hovedstolen.

 • 8) Restgæld ved årets udgang.

Stk. 4 A-kassen skal registrere tilbagebetalingskrav efter stk. 2 og 3 umiddelbart efter, at de beløbsmæssigt er gjort op.

Stk. 5 Hvis et tilbagebetalingskrav efter stk. 3 skal forrentes efter loven, efter dom eller efter forlig, skal renterne tilskrives senest den 31. december, jf. dog § 14, stk. 1.

§ 14

A-kassen skal afregne indkomne betalinger på krav efter § 12, stk. 1 og § 13, stk. 3, betalinger på tilbagebetalingskrav efter § 13, stk. 2 og betalinger af renter på tilbagebetalingskrav efter § 13, stk. 2 og 3 til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der afregnes månedsvis bagud.

Stk. 2 Beløb efter stk. 1 er rettidigt afregnet til styrelsen, hvis beløbet er til disposition senest den 20. i den følgende måned på en konto, der er anvist af styrelsen. Hvis den 20. falder i en weekend eller på en helligdag, forlænges betalingsfristen til først kommende hverdag.

Stk. 3 Hvis beløb efter stk. 1 ikke afregnes rettidigt, skal a-kassen betale renter af beløbet for hver påbegyndt måned med 1/12 af den aktuelt gældende morarente, der er fastsat efter rentelovens § 5.

Stk. 4 A-kassen skal hver måned specificere de beløb, der afregnes til styrelsen, jf. stk. 1. Oplysningerne skal opstilles på en standardblanket, der udarbejdes af styrelsen, med mindre styrelsen har godkendt andet.

§ 15

Hvis a-kassen modtager betalinger på krav efter § 12, stk. 1, § 13, stk. 3 og andre krav med statsrefusion, men kravet er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden, skal a-kassen afregne beløbene til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der afregnes månedsvis bagud.

Stk. 2 Beløb efter stk. 1 er rettidigt afregnet til styrelsen, hvis beløbet er til disposition senest den 20. i den følgende måned på en konto, der er anvist af styrelsen. Hvis den 20. falder i en weekend eller på en helligdag, forlænges fristen til først kommende hverdag.

Stk. 3 A-kassen skal hver måned specificere de beløb, der afregnes til styrelsen, jf. stk. 1. Oplysningerne skal opstilles på en standardblanket, der udarbejdes af styrelsen, med mindre styrelsen har godkendt andet.

§ 16

Ved regnskabsårets udgang skal a-kassen udarbejde specifikationer over krav efter § 12, stk. 1 og § 13, stk. 3, der ikke er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden. Specifikationerne opstilles i cpr-nr.-orden og skal som minimum indeholde de i § 12, stk. 2 og § 13, stk. 3 anførte oplysninger, herunder også krav, som er opstået og indfriet i det forløbne regnskabsår. A-kassens eventuelle bemærkninger kan tilføjes på specifikationen.

§ 17

Hvis en a-kasse efter § 86, stk. 5 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. er gjort ansvarlig for en fejludbetaling fra en anden a-kasse, skal den ansvarlige a-kasse registrere og afregne beløbet efter reglerne i § 13, stk. 2 og 4, § 14 og § 16.

Stk. 2 Hvis a-kassen modtager beløb fra Lønmodtagernes Garantifond eller et døds- eller konkursbo, jf. lovens § 57, stk. 2, skal beløbet afregnes efter § 14, stk. 1.

Lån i forbindelse med uddannelsesløft
§ 18

A-kassen skal administrere lån i forbindelse med uddannelsesløft og tilskrive renter månedligt indtil administrationen af lån mv. er oversendt til Udbetaling Danmark, jf. § 75 j, § 75 k og § 75 l i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. A-kassen skal i a-kassens finansbogholderi registrere oplysninger om følgende:

 • 1) Medlemmets cpr-nr. og navn.

 • 2) Lånets hovedstol.

 • 3) Tilskrevne renter.

 • 4) Indbetalte afdrag til a-kassen.

 • 5) Indbetalte renter til a-kassen.

 • 6) Der er oversendt til Udbetaling Danmark.

 • 7) Det maksimale beløb, der kan lånes.

 • 8) Den maksimale periode for lånet.

Stk. 2 Lån og tilskrevne renter skal registreres i a-kassens finansbogholderi umiddelbart efter, at de beløbsmæssigt er gjort op.

§ 19

A-kassen skal afregne indkomne afdrag på lån og betalinger af renter, jf. § 18, stk. 1, til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der afregnes månedsvis bagud.

Stk. 2 Beløb efter stk. 1 er rettidigt afregnet til styrelsen, hvis beløbet er til disposition senest den 20. i den følgende måned på en konto, der er anvist af styrelsen. Hvis den 20. falder i en weekend eller på en helligdag, forlænges betalingsfristen til først kommende hverdag.

Stk. 3 Hvis beløb efter stk. 1 ikke afregnes rettidigt, skal a-kassen betale renter af beløbet for hver påbegyndt måned med 1/12 af den aktuelt gældende morarente, der er fastsat efter rentelovens § 5.

Stk. 4 A-kassen skal hver måned specificere tilskrevne renter, jf. § 18, stk. 1, 1. pkt. Hvis medlemmet tilbagebetaler lånet med tilskrevne renter helt eller delvist før lånet er oversendt til Udbetaling Danmark, skal a-kassen også specificere de betalte beløb. Oplysningerne skal opstilles på en standardblanket, der udarbejdes af styrelsen, med mindre styrelsen har godkendt andet.

§ 20

Hvis a-kassen modtager afdrag på lån og betalinger af renter, jf. § 18, stk. 1, men administrationen af lån mv. er oversendt til Udbetaling Danmark, skal a-kassen straks overføre beløbet til Udbetaling Danmark.

§ 21

Ved regnskabsårets udgang skal a-kassen udarbejde specifikationer over lån og renter, der ikke er oversendt til Udbetaling Danmark. Specifikationerne opstilles i cpr-nr.-orden og skal som minimum indeholde de i § 18, stk. 1 anførte oplysninger, herunder også lån, som er indgået og tilbagebetalt i det forløbne regnskabsår. A-kassens eventuelle bemærkninger kan tilføjes på specifikationen.

Kapitel 3 Administrationsfællesskab med en faglig organisation
§ 22

En a-kasse kan kun indgå i et administrationsfællesskab med en faglig organisation, der har tilknytning til a-kassens godkendte faglige område.

Stk. 2 Hvis a-kassens administration helt eller delvist skal varetages af eller sammen med en faglig organisation, eller hvis der i øvrigt skal afholdes udgifter i fællesskab med en faglig organisation, skal a-kassens hovedbestyrelse forud for et regnskabsårs begyndelse indgå en skriftlig administrationsaftale med ledelsen af den pågældende faglige organisation.

Stk. 3 Administrationsaftalen kan indgås for et eller flere år ad gangen. Aftalen skal uanset sin ordlyd respektere ændringer i gældende regler.

Stk. 4 Administrationsaftalen skal indeholde en beskrivelse af arten og omfanget af de administrationsopgaver, der varetages af eller i fællesskab med den faglige organisation. Administrationsaftalen skal endvidere indeholde oplysninger om administrationsvederlagets beregningsgrundlag, størrelse og betaling. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvis a-kassen afholder udgifter i fællesskab med den faglige organisation uden, at der er tale om fælles administration.

Opkrævning af acontovederlag
§ 23

Den faglige organisation kan opkræve et acontovederlag for udførelsen af de opgaver, der følger af administrationsaftalen. Vederlaget må ikke overstige a-kassens andel af de budgetterede fællesudgifter samt a-kassens egne udgifter i det omfang, de betales af den faglige organisation. Udgifter, der kan henføres til den ene part, kan ikke betragtes som fællesudgifter.

Stk. 2 Hvis administrationen omfatter afdelinger, skal beregningsgrundlaget for afdelingernes vederlag specificeres særskilt. Vederlaget for samtlige afdelinger specificeres under ét på samme måde som vederlaget for hovedkassen.

Stk. 3 For acontovederlaget gælder følgende:

 • 1) Det årlige acontovederlag skal fastsættes på grundlag af et budget, der i hovedposter, jf. § 24, angiver de budgetterede udgifter og de budgetterede fordelingsnøgler. Acontovederlaget for hovedkontoret og det samlede acontovederlag for eventuelle afdelinger skal specificeres hver for sig. Der er ikke krav om, at acontovederlaget specificeres for den enkelte afdeling.

 • 2) Budgettet skal vedlægges administrationsaftalen som bilag. Budgettet specificeres og opstilles på en standardblanket, der udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, med mindre styrelsen har godkendt andet. Hvis administrationsaftalen er flerårig, skal der hvert år udarbejdes et nyt budgetbilag.

 • 3) A-kassens forudbetaling må ikke overstige 1/12 af det årlige acontovederlag.

 • 4) Hvis a-kassen afholder fællesudgifter, skal eventuelle nettoudlæg i a-kassens favør løbende registreres på en eller flere mellemregningskonti, jf. § 32.

Stk. 4 Det skal fremgå af administrationsaftalen, at styrelsen har adgang til samtlige oplysninger, der efter styrelsens vurdering har betydning for fastsættelsen af acontovederlaget og a-kassens endelige udgiftsandel. Styrelsen kan kræve oplysningerne dokumenteret eller påtegnet af a-kassens revisor.

Administrationsvederlagets beregning
§ 24

For hovedposterne i administrationsaftalen gælder følgende for både det budgetterede og det endelige vederlag:

 • 1) A-kassens maksimale andel af fælles udgifter til løn skal beregnes på grundlag af hver enkelt medarbejders faktiske tidsforbrug og individuelle løn. Beregningen kan baseres på grupper af medarbejdere med samme tidsforbrug.

 • 2) A-kassens maksimale andel af fælles udgifter, der kan relateres til personaleforbruget, skal svare til forholdet mellem a-kassens og den faglige organisations gennemsnitlige tidsforbrug.

 • 3) A-kassens maksimale andel af fælles lokaleudgifter skal svare til forholdet mellem a-kassens og den faglige organisations udnyttelse af det samlede areal.

 • 4) A-kassens maksimale andel af fælles udgifter vedrørende IT, herunder driftsudgifter, afskrivninger, småaktiver og beregnet rente, udgør 80 pct.

 • 5) A-kassens maksimale andel af fælles udgifter vedrørende andre driftsmidler, herunder driftsudgifter, afskrivninger, småaktiver og beregnet rente, skal svare til forholdet mellem a-kassens og den faglige organisations gennemsnitlige medlemstal.

 • 6) A-kassens maksimale andel af fælles udgifter, der ikke kan henføres til nr. 1-5, skal svare til forholdet mellem a-kassens og den faglige organisations gennemsnitlige medlemstal.

Stk. 2 Hvis a-kassens administration eller enkelte administrative funktioner fuldt ud varetages af eller sammen med en faglig organisation, kan a-kassens andel af de hermed forbundne fællesudgifter ansættes til de i stk. 1 fastsatte maksima uden yderligere dokumentation for fordelingen.

Stk. 3 Hvis a-kassens administration eller enkelte administrative funktioner kun delvist varetages af eller sammen med en faglig organisation, skal der ved beregning af a-kassens andel af fællesudgifterne ske en tilsvarende reduktion.

Stk. 4 Det endelige vederlag for administrationen må ikke overstige de faktiske udgifter, der er forbundet med administrationen.

Lokaleudgifter
§ 25

Hvis a-kassen benytter lokaler stillet til rådighed af den faglige organisation, kan a-kassen betale en andel af lokaleudgifterne. A-kassens andel skal beregnes forholdsmæssigt på grundlag af det benyttede areal. A-kassens areal fastsættes ved opmåling eller ved beregning med den personalerelaterede fordelingsnøgle, jf. § 24, stk. 1, nr. 2. A-kassens maksimale andel af lokaleudgifterne, jf. § 24, stk. 1, nr. 3, skal herefter fastsættes på en af følgende måder:

 • 1) A-kassen kan indgå en huslejekontrakt med den faglige organisation. Kontrakten må kun omfatte det af a-kassen benyttede areal ved kontraktens indgåelse og skal i enhver henseende baseres på sædvanlige lejevilkår, medmindre en fravigelse er i a-kassens favør. Det skal fremgå af administrationsaftalen, at der er indgået en huslejekontrakt.

 • 2) A-kassen kan betale en del af de afholdte driftsudgifter, eksklusiv afskrivninger, men inklusiv forrentning af ejendommens kontante anskaffelsessum eller seneste offentlige kontantvurdering. Rentesatsen kan ikke overstige Danmarks Nationalbanks diskonto plus 2 pct.

Småaktiver og afskrivninger
§ 26

A-kassen kan betale en andel af småaktiver, der udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret, og som anvendes i fællesskab med den faglige organisation. Det er en forudsætning, at der under hensyn til organisationens størrelse er fastsat en fast beløbsgrænse for småaktiver.

Stk. 2 A-kassen kan betale en andel af foretagne afskrivninger på driftsmidler, der anvendes i fællesskab med den faglige organisation. Det er en forudsætning, at afskrivningerne er foretaget systematisk og i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven.

Beregnet rente
§ 27

A-kassen kan betale en andel af en beregnet rente, men derimod ikke af afholdte finansieringsudgifter. Renten skal beregnes på grundlag af de bogførte værdier af de driftsmidler, der anvendes i fællesskab med den faglige organisation. Det er en forudsætning, at der er foretaget systematiske afskrivninger i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. Rentesatsen kan ikke overstige Danmarks Nationalbanks diskonto plus 2 pct.

Opgørelse af faktiske udgifter og regulering af administrationsvederlag
§ 28

Det i årets løb afregnede acontovederlag skal efter regnskabsårets udgang reguleres i forhold til de faktiske udgifter. Hvis forudsætningerne for de budgetterede fordelingsnøgler er ændret i årets løb, skal der ved opgørelsen af de faktiske udgifter tages hensyn hertil.

Stk. 2 De faktiske udgifter skal efter regnskabsårets udgang specificeres og opstilles på en standardblanket, der udarbejdes af styrelsen, med mindre styrelsen har godkendt andet.

Sikkerhedsstillelse
§ 29

Hvis den faglige organisation opkræver medlemsbidrag til a-kassen, skal den faglige organisation i forbindelse med indgåelse af administrationsaftalen stille betryggende sikkerhed for et beløb svarende til a-kassens medlemsbidrag til staten for den seneste måned før aftalens indgåelse. Det skal fremgå af administrationsaftalen, hvordan sikkerhedsstillelsen foretages.

Krav til administrator
§ 30

Den faglige organisation er forpligtet til at overholde de love og regler, der gælder for a-kassen, og den faglige organisation er erstatningsansvarlig over for a-kassen for tab, som skyldes fejl eller forsømmelser i forbindelse med administrationen, herunder fejludbetalinger og strafrenter. Den faglige organisations ansvar kan ikke fraskrives eller frafaldes.

Dispensation
§ 31

Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra opgørelses- og fordelingsmetoder.

Kapitel 4 Andre forhold
Mellemregning
§ 32

Hvis en a-kasse har indgået en administrationsaftale, skal alle mellemregningsforhold løbende registreres på en eller flere mellemregningskonti.

Stk. 2 Hvis de i stk. 1 nævnte mellemregningskonti er i a-kassens favør, skal saldiene udlignes hver måned ved afregning senest den 10. i den følgende måned.

Personaleforhold
§ 33

A-kassen har pligt til at ansætte et personale, der er kvalificeret til at sikre, at love, administrative regler, krav til forretningsgange og rapporteringskrav overholdes.

Medlemsregister
§ 34

En a-kasse skal på sit hovedkontor have et ajourført medlemsregister over samtlige a-kassens medlemmer.

Stk. 2 Medlemsregisteret skal tilrettelægges således, at det løbende kan give oplysninger om antallet af medlemmer fordelt på medlemskategorier.

Stk. 3 For hvert medlem skal registeret indeholde ajourførte oplysninger om følgende:

 • 1) Udbetalte ydelser med angivelse af art, optjeningsperiode og udbetalingstidspunkt.

 • 2) Indeholdt A-skat og eventuelle andre indeholdelser.

 • 3) Eventuelle tilbagebetalinger.

 • 4) Indbetaling af medlemsbidrag til a-kassen.

Stk. 4 Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan godkende andre metoder til at kontrollere, om der er restancer i indbetaling af medlemsbidrag til a-kassen.

Kapitel 5 A-kassens indsendelse af oplysninger mv. til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
§ 35

A-kassen skal inden den 20. i hver måned sende en månedsbalance for den foregående måned, jf. § 5, til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

§ 36

A-kassen skal sende specifikationer til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter § 14, stk. 3, § 15, stk. 3 og § 19, stk. 3 senest samme dag, som a-kassen afregner beløb efter §§ 14, 15 og 19.

§ 37

A-kassen skal hvert år inden 31. december give Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering meddelelse om størrelsen af de administrationsbidrag, jf. § 11, som a-kassen opkræver i det følgende år. Meddelelsen skal indeholde oplysning om størrelsen af de administrationsbidrag, der opkræves af de forskellige medlemskategorier, faggrupper, afdelinger el.lign.

Stk. 2 Sker der i løbet af året ændringer i størrelsen af a-kassens administrationsbidrag, skal a-kassen straks meddele det til styrelsen.

§ 38

A-kassen skal hvert år inden 15. marts sende følgende til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering:

 • 1) Det reviderede og godkendte årsregnskab for det sidst forløbne regnskabsår, jf. § 6.

 • 2) Revisionsprotokollen angående det sidst forløbne regnskabsår.

 • 3) Kontoplan for det sidst forløbne regnskabsår, jf. § 3.

 • 4) Specifikationer over krav efter § 12, stk. 1 og § 13, stk. 3, der ikke er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. § 16.

 • 5) Specifikation over lån, renter mv. i forbindelse med uddannelsesløft, der ikke er oversendt til Udbetaling Danmark, jf. § 21.

Stk. 2 Hvis årsregnskabet ikke sendes rettidigt, jf. stk. 1, nr. 1, har a-kassen ikke ret til at modtage refusion fra staten, medmindre direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har givet a-kassen udsættelse af afleveringsfristen.

§ 39

Hvis en a-kasse har indgået en administrationsaftale med en faglig organisation, jf. kapitel 3, skal a-kassen senest 31. december sende aftalen for det følgende år til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til orientering. Aftalen skal være vedlagt eventuelle bilag, herunder et eventuelt budget efter § 23, stk. 3, nr. 2.

Stk. 2 Senest 30. april efter regnskabsårets udløb skal a-kassen sende følgende til styrelsen:

 • 1) En specificeret opgørelse over de faktisk afholdte udgifter, jf. § 28.

 • 2) En beregning af den personalerelaterede fordelingsnøgle, jf. § 24, stk. 1, nr. 2. Det relative tidsforbrug skal fremgå af beregningen specificeret på medarbejdere eller grupper af medarbejdere.

 • 3) En beregning af den medlemsrelaterede fordelingsnøgle, jf. § 24, stk. 1, nr. 5 og 6. A-kassens og den faglige organisations medlemstal primo og ultimo skal fremgå af beregningen.

 • 4) En opgørelse eller beregning af det areal a-kassen anvender, medmindre der er indgået en huslejekontrakt efter § 25, nr. 1.

Stk. 3 Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere for tidspunkter for indsendelse af materiale efter stk. 1 og 2.

Kapitel 6 Tilsynet
§ 40

Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fører tilsyn med, at a-kassernes økonomi og regnskabsvæsen mv. administreres efter gældende regler.

Stk. 2 Tilsynet omfatter både administrationen af statslige midler og a-kassernes egne midler.

§ 41

Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har som led i tilsynet ret til at gøre sig bekendt med alt materiale, der vedrører de i § 40 nævnte forhold, og med a-kassernes samlede virksomhed.

Stk. 2 Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan til enhver tid aflægge tilsynsbesøg i a-kasserne og foretage regnskabseftersyn.

Stk. 3 Hvis a-kassen ikke overholder bestemmelserne i denne bekendtgørelse, kan direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering pålægge a-kassen at ændre sin administration, herunder at ansætte fornødent, kvalificeret personale.

Kapitel 7 Ikrafttræden m.v.
§ 42

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1475 af 22. december 2005 om tilsynet med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. ophæves.