14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1219 af 09. juni 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 40 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med justitsministeren og udlændinge- og integrationsministeren, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 19. juni 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Liste over regioner og lande, som er kategoriseret som gule
 • Bilag 2Liste over regioner og lande, som er kategoriseret som røde

Kapitel 1

Definitioner

§1 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Isolationssted:

  • a) Privat hjem og privat have i tilknytning hertil.

  • b) Anden egnet facilitet, hvor der er mulighed for overnatning og adgang til alle basale fornødenheder, herunder mad og drikke.

  • c) Køretøj, der er anvendt til godstransport.

 • 2) Udlændinge, der har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark: Udlændinge, der har opholdstilladelse eller har ret til ophold her i landet i mere end tre måneder efter EU-reglerne, og nordiske statsborgere, som har fast bopæl her i landet.

 • 3) Grænselandet: Slesvig-Holsten i Tyskland samt Blekinge, Skåne, Hallands og Västra Götalands len i Sverige.

 • 4) EU- og Schengenlande: Lande, der er medlem af Den Europæiske Union eller Schengen-samarbejdet samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten.

 • 5) OECD-lande: Lande, der er medlem af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling.

 • 6) PCR-test: Polymerase chain reaction-test.

 • 7) Antigentest: En test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener).

 • 8) Nærtstående: Ægtefælle, fast samlever, forlovede, kæreste, barn, stedbarn, plejebarn, barnebarn, stedbarnebarn, søskende, stedsøskende, forælder, stedforælder, plejeforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, svigerforælder og svigerbarn.

 • 9) Aftalt eller fastsat samvær: Aftalt eller fastsat samvær efter §§ 19-20 a og 29 i forældreansvarsloven, § 71 i lov om social service eller tilsvarende lovgivning i andre lande.

Kapitel 2

Krav om antigen- eller PCR-test

§2 Personer, som ankommer fra udlandet til Danmark med luftfartøj, skal have foretaget en antigen- eller PCR-test for covid-19 ved det eller de teststeder, som er udpeget af den pågældende lufthavn til at foretage test ved den pågældendes ankomst, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke for følgende:

 • 1) Børn under 15 år.

 • 2) Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en antigentest for covid-19.

 • 3) Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en antigentest for covid-19.

 • 4) Personer, der tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, jf. stk. 3.

 • 5) Danske statsborgere, der er vaccineret for covid-19, jf. dog stk. 4.

 • 6) Personer, der er vaccineret for covid-19, som har fast bopæl i et EU- eller Schengenland, OECD-land eller i et land, som på indrejsetidspunktet fremgår af bilag 1 (gule lande) og har gennemført vaccinationen i et EU- eller Schengenland, OECD-land eller i et land, som på indrejsetidspunktet fremgår af bilag 1 (gule lande), jf. dog stk. 4.

 • 7) Personer, der udgør aktiv eller passiv besætning på luftfartøj.

 • 8) Personer som kun rejser via Danmark i transit og kun opholder sig i transitområder i lufthavne.

 • 9) Personer, som ankommer fra udlandet til lufthavne, hvor det ikke er muligt at få foretaget en antigentest for covid-19, jf. dog stk. 5.

Stk. 3 Personer er alene omfattet af stk. 2, nr. 4, hvis de til testpersonalet kan fremvise dokumentation for en positiv PCR-test for covid-19, og som er foretaget mindst 14 dage og højst otte måneder før indrejsetidspunktet.

Stk. 4 Personer er alene omfattet af stk. 2, nr. 5 og 6, hvis

 • 1) vaccinen er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA),

 • 2) der er gået mindst to uger fra gennemført vaccinationsforløb,

 • 3) personen har gennemført vaccinationsforløbet inden for de seneste otte måneder, og

 • 4) personen ikke indrejser fra regioner og lande, som på indrejsetidspunktet fremgår af bilag 2 (røde regioner og lande).

Stk. 5 Personer, der er omfattet af stk. 2, nr. 9, skal i stedet have foretaget en antigen- eller PCR-test for covid-19 senest 24 timer efter indrejsetidspunktet. Personer, der udrejser fra Danmark senest 24 timer efter indrejsetidspunktet, er ikke omfattet af 1. pkt.

§3 Personer, som indrejser i Danmark fra udlandet over en sø- eller landegrænse, skal have foretaget en antigen- eller PCR-test for covid-19 senest 24 timer efter indrejsetidspunktet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke for følgende:

 • 1) Børn under 15 år.

 • 2) Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en antigen- eller PCR-test for covid-19.

 • 3) Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en antigen- eller PCR-test for covid-19.

 • 4) Personer, der tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, jf. stk. 3.

 • 5) Danske statsborgere, der er vaccineret for covid-19, jf. dog stk. 4.

 • 6) Personer, der er vaccineret for covid-19, som har fast bopæl i et EU- eller Schengenland, OECD-land eller i et land, som på indrejsetidspunktet fremgår af bilag 1 (gule lande) og har gennemført vaccinationen i et EU- eller Schengenland, OECD-land eller i et land, som på indrejsetidspunktet fremgår af bilag 1 (gule lande), jf. dog stk. 4.

 • 7) Danske statsborgere og udlændinge, der har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, som indrejser i Danmark efter at have udført arbejde, leveret en tjenesteydelse eller gennemført undervisning eller eksamen i grænselandet, jf. dog stk. 5.

 • 8) Personer med fast bopæl i grænselandet, jf. dog stk. 5.

 • 9) Personer, der indrejser i Danmark med henblik på godstransport eller efter at have transporteret gods i udlandet.

 • 10) Personer, der udgør besætning på tog, bus, skib eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven.

 • 11) Personer, der indrejser fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige til eller fra Bornholm, og som ikke har gjort ophold i Sverige.

 • 12) Personer, der udrejser fra Danmark senest 24 timer efter indrejsetidspunktet.

Stk. 3 Personer er alene omfattet af stk. 2, nr. 4, hvis de kan fremvise dokumentation for en positiv PCR-test for covid-19, og som er foretaget mindst 14 dage og højst otte måneder før indrejsetidspunktet.

Stk. 4 Personer alene omfattet af stk. 2, nr. 5 og 6, hvis

 • 1) vaccinen er godkendt af det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA),

 • 2) der er gået mindst to uger fra gennemført vaccinationsforløb,

 • 3) personen har gennemført vaccinationsforløbet inden for de seneste otte måneder, og

 • 4) personen ikke indrejser fra regioner og lande, som på indrejsetidspunktet fremgår af bilag 2 (røde regioner og lande).

Stk. 5 Personer er alene omfattet af stk. 2, nr. 7 og 8, hvis de kan fremvise dokumentation for en negativ antigen- eller PCR-test for covid-19, og som er foretaget højst 72 timer før indrejsetidspunktet.

Kapitel 3

Krav om isolation

§4 Personer, der indrejser i Danmark fra udlandet, skal efter indrejsen uden ugrundet ophold gå i isolation på et isolationssted i 10 dage og må ikke forlade isolationsstedet før udløbet af perioden, jf. dog stk. 4-14 og §§ 5-9.

Stk. 2 Personer, der er i isolation efter stk. 1 på et isolationssted omfattet af § 1, nr. 1, litra c, må højst være to personer på isolationsstedet.

Stk. 3 Personer omfattet af stk. 1, som visiteres til et frivilligt ophold på en kommunal isolationsfacilitet, jf. epidemilovens § 17 og bekendtgørelse om isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19), skal selv afholde udgifterne til opholdet, herunder til forplejning.

Stk. 4 Personer omfattet af stk. 1 kan afbryde isolationen ved en negativ PCR-test for covid-19, som er foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejsetidspunktet. Personer, der indrejser i Danmark fra udlandet med henblik på at varetage funktioner som besætning på skib, offshore-arbejdere eller maritime teknikere kan, ud over 1. pkt., afbryde isolationen ved en negativ antigentest for covid-19, som er foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejsetidspunktet.

Stk. 5 Børn under 15 år er ikke omfattet af stk. 1.

Stk. 6 Personer, der tidligere har været smittet med covid-19, og som kan fremvise dokumentation for en positiv PCR-test for covid-19, og som er foretaget mindst 14 dage og højst otte måneder før indrejsetidspunktet, er ikke omfattet af stk. 1.  1. pkt. gælder ikke for personer, der indrejser fra regioner eller lande, som på indrejsetidspunktet fremgår af bilag 2 (røde regioner og lande).

Stk. 7 Personer, der er vaccineret for covid-19, er ikke omfattet af stk. 1, hvis

 • 1) vaccinen er godkendt af det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA),

 • 2) der er gået mindst to uger fra gennemført vaccinationsforløb,

 • 3) personen har gennemført vaccinationsforløbet inden for de seneste otte måneder,

 • 4) personen ikke indrejser fra regioner og lande, som på indrejsetidspunktet fremgår af bilag 2 (røde regioner og lande), og

 • 5) personen har fast bopæl i et EU- eller Schengenland, OECD-land eller i et land, som på indrejsetidspunktet fremgår af bilag 1 (gule lande) og har gennemført vaccinationen i et EU- eller Schengenland, OECD-land eller i et land, som på indrejsetidspunktet fremgår af bilag 1 (gule lande), eller hvis personen er dansk statsborger i øvrigt, og er vaccineret for covid-19, og opfylder betingelserne, jf. nr. 1-4.

Stk. 8 Børn og unge fra og med 15 år til og med 17 år, der rejser med en forældre, der er omfattet af stk. 7, er ikke omfattet af stk. 1.

Stk. 9 Gravide eller ammende, der rejser sammen med en ægtefælle eller kæreste, der er omfattet af stk. 7, er ikke omfattet af stk. 1.

Stk. 10 Personer, der indrejser fra regioner eller lande, som på indrejsetidspunktet fremgår af bilag 1 (gule regioner og lande), og som under rejsen til Danmark ikke har gjort nævneværdigt ophold i regioner eller lande, som ikke fremgår af bilag 1 (gule regioner og lande), er ikke omfattet af stk. 1.

Stk. 11 Personer, der indrejser fra regioner og lande, som på udrejsetidspunktet til regionen eller landet fremgik af bilag 1 (gule regioner og lande), og hvor opholdet ikke har oversteget 15 dage, og som under rejsen til Danmark ikke har gjort nævneværdigt ophold i regioner eller lande, som ikke fremgår af bilag 1 (gule regioner og lande), er ikke omfattet af stk. 1.  1. pkt. omfatter ikke personer, der indrejser fra regioner og lande, der på indrejsetidspunktet fremgår af bilag 2 (røde regioner og lande).

Stk. 12 Danske statsborgere, som har fast bopæl i udlandet, og udlændinge, som har fast bopæl i udlandet, der indrejser i Danmark med henblik på godstransport efter at have påbegyndt transport af gods fra regioner og lande, som på udrejsetidspunktet fremgår af bilag 1 (gule regioner og lande), og som under rejsen til Danmark ikke har gjort nævneværdigt ophold, med undtagelse af lovpligtige hvil som led i udførelse af erhvervet, i regioner eller lande, som ikke fremgår af bilag 1 (gule regioner og lande), er ikke omfattet af stk. 1.

Stk. 13 Personer, der har fået foretaget en negativ test for covid-19 efter lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark, er ikke omfattet af stk. 1.

Stk. 14 Personer, der har fast bopæl i grænselandet, og som indrejser i Danmark fra grænselandet, er ikke omfattet af stk. 1.

§5 Følgende danske statsborgere, som har fast bopæl i Danmark, og udlændinge, som har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, er ikke omfattet af § 4, stk. 1:

 • 1) Personer, der udgør besætning på luftfartøj, herunder som aktiv eller passiv besætning, i tog, bus eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven, og som indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller varetaget en sådan funktion i udlandet, jf. dog stk. 2.

 • 2) Personer, der indrejser i Danmark med henblik på godstransport eller efter at have foretaget transport af gods i udlandet, jf. dog stk. 2.

 • 3) Personer, der udgør besætning på skib, offshore-arbejdere eller maritime teknikere, som indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller varetaget en sådan funktion i udlandet, jf. dog stk. 2.

 • 4) Personer, der indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller leveret en tjenesteydelse i grænselandet, jf. dog stk. 3.

 • 5) Personer, der indrejser i Danmark efter at have besøgt en nærtstående i grænselandet, jf. dog stk. 3.

 • 6) Personer, der indrejser i Danmark efter at have udført arbejde i udlandet som grænsevagt, redningstjeneste, politi, brandvæsen, samt personer, der medvirker til udsendelse og overførsel af udlændinge eller ledsagelse af arrestanter til Danmark.

 • 7) Personer, som indrejser i Danmark fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige til eller fra Bornholm, og som ikke har gjort ophold i Sverige.

 • 8) Personer samt disses nærtstående, som indrejser i Danmark efter at have besøgt et afsidesliggende fritidshus eller en ødegård i Sverige, Norge, Finland, Åland eller Island, som disse personer har ejendomsret over, og som under besøget ikke har gjort nævneværdigt ophold andetsteds end ved fritidshusene eller ødegårdene, jf. dog stk. 4.

 • 9) Personer, der indrejser i Danmark efter at have foretaget en nødvendig rejse til udlandet for at udøve aftalt eller fastsat samvær, jf. § 1, nr. 9.

 • 10) Personer, der indrejser i Danmark efter at have varetaget en funktion i udlandet som udsendt af staten, herunder som diplomat eller som medarbejder fra Forsvaret, eller EU-parlamentarikere.

 • 11) Personer, der kan dokumentere at være indrejst i Danmark mere end seks gange inden for de seneste 30 dage regnet fra indrejsetidspunktet.

Stk. 2 Personer er alene omfattet af stk. 1, nr. 1-3, hvis de kan fremvise dokumentation for en negativ antigen- eller PCR-test for covid-19, som er foretaget højst syv dage før indrejsetidspunktet.

Stk. 3 Personer er alene omfattet af stk. 1, nr. 4 og 5, hvis de kan fremvise dokumentation for en negativ antigen- eller PCR-test for covid-19, som er foretaget højst 72 timer før indrejsetidspunktet.

Stk. 4 Personer er alene omfattet af stk. 1, nr. 8, hvis Sverige, Norge, Finland, Åland eller Island, som det pågældende fritidshus eller ødegård har beliggenhed i, ikke fremgår af bilag 2 (røde regioner og lande).

§6 Personer omfattet af § 4, stk. 1, kan midlertidigt afbryde isolationen med henblik på at varetage følgende formål:

 • 1) Søge nødvendig behandling i sundhedsvæsenet, herunder for at få foretaget en antigen- eller PCR-test for covid-19.

 • 2) Besøge nærtstående, der er alvorligt syge eller døende.

 • 3) Deltage i en begravelse eller bisættelse af nærtstående.

 • 4) Skal være til stede ved sit barns fødsel.

 • 5) Deltage i en retssag eller lignende.

 • 6) Udrejse fra Danmark uden ugrundet ophold.

Stk. 2 Personer, der er i isolation på et isolationssted omfattet af § 1, nr. 1, litra c, kan, ud over varetagelsen af de formål, der fremgår af stk. 1, midlertidigt afbryde isolationen med henblik på at varetage følgende formål:

 • 1) At anvende toilet- og badefaciliteter i umiddelbar nærhed til isolationsstedet.

 • 2) At foretage nødvendige indkøb af fødevarer i umiddelbar nærhed til isolationsstedet.

 • 3) At lade sig isolere på et andet isolationssted efter § 1, nr. 1, litra a eller b.

Stk. 3 Personer skal efter midlertidig afbrydelse af isolation efter stk. 1 eller 2 uden ugrundet ophold genoptage isolationen efter § 4, stk. 1.

§7 Danske statsborgere, som har fast bopæl i Danmark, og udlændinge, som har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, og som er omfattet af § 4, stk. 1, kan, ud over varetagelsen af de formål, som fremgår af § 6, stk.1, midlertidigt afbryde isolationen efter § 4, stk. 1, hvis der er tale om

 • 1) personer, der varetager særligt kritiske og uopsættelige funktioner, som har haft væsentlige grunde til at være i udlandet, og som er nødt til at møde fysisk på arbejde eller rejse til udlandet for at varetage særligt kritiske og uopsættelige funktioner,

 • 2) personer, der har været på en tjenesterejse eller erhvervsrejse i udlandet, herunder deltaget i forretningsmøder, leveret varer eller tjenesteydelser, og hvor det er nødvendigt med fysisk fremmøde for at kunne varetage en nødvendig arbejdsfunktion i Danmark, jf. dog stk. 2, eller

 • 3) professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøver i sin idræt, som har været i udlandet efter at have deltaget i et mesterskab, stævne, en træningslejr og lignende, og som skal deltage i mesterskaber, stævner, træning og lignende i Danmark eller udlandet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Personer er ikke omfattet af stk. 1, nr. 2-3, hvis rejsen i udlandet har ferielignende karakter, eller hvis indrejse sker fra regioner og lande, som fremgår af bilag 2 (røde regioner og lande).

Stk. 3 Personer skal efter midlertidig afbrydelse af isolation efter stk. 1 uden ugrundet ophold genoptage isolationen efter § 4, stk. 1.

§8 Danske statsborgere, som har fast bopæl i udlandet, og udlændinge, som har fast bopæl i udlandet, og som er tilladt indrejse i Danmark i overensstemmelse med de gældende indrejserestriktioner, og som er omfattet af § 4, stk. 1, kan, ud over varetagelsen af de formål, som fremgår af § 6, stk. 1, midlertidigt afbryde isolationen efter § 4, stk. 1, med henblik på nødvendig varetagelse af følgende anerkendelsesværdige formål:

 • 1) Udføre arbejde som arbejdstager, arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende.

 • 2) Levere tjenesteydelser i Danmark.

 • 3) Foretage transport af gods igennem eller ud af Danmark, herunder af- og pålæsning af transportmidlet.

 • 4) Deltage i et forretningsmøde.

 • 5) Udføre arbejde som besætning på luftfartøj, herunder som aktiv eller passiv besætning, i tog, bus, skib eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven, eller varetage opgaver som grænsearbejder, redningstjeneste, politi, brandvæsen eller grænsevagt.

 • 6) Varetage opgaver som statsoverhoved, regeringsmedlem eller lignende, herunder som EU-kommissær, og som delegation hertil, samt som diplomat.

 • 7) Deltage i militære øvelser.

 • 8) Ærinde på en ambassade eller repræsentation i Danmark.

 • 9) Deltage i jobsamtale.

 • 10) Udøve aftalt eller fastsat samvær, jf. § 1, nr. 9.

 • 11) Agere primær omsorgsperson for mindreårige børn og unge bosat i Danmark.

 • 12) Deltage i et igangværende behandlingsforløb hos de danske sundhedsmyndigheder eller et privathospital i Danmark.

Stk. 2 Personer skal efter midlertidig afbrydelse af isolation efter stk. 1 uden ugrundet ophold genoptage isolationen efter § 4, stk. 1.

§9 Personer, der testes positiv for covid-19 i en antigen- eller PCR-test efter § 2, stk. 1 eller 5, eller § 3, stk. 1, er ikke omfattet af § 5, § 6, stk. 1, nr. 2-6, stk. 2 og 3, § 7 og § 8.

Kapitel 4

Straffebestemmelser

§10 Med bøde straffes den, som overtræder § 2, stk. 1 eller 5, § 3, stk. 1, eller § 4, stk. 1 eller 2.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§11 Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. juni 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 26. juni 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1144 af 4. juni 2021 om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.

profile photo
Profilside