14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19)  - ophæves den 1. november 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1372 af 18. september 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19)

I medfør af § 12 b og § 29, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020 og lov nr. 359 af 4. april 2020, og efter forhandling med erhvervsministeren, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 26. oktober 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 For at forebygge og inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) skal kunder eller andre besøgende på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler på serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, jf. dog §§ 2 - 4. Kravet i 1. pkt. omfatter tillige serveringsstedets medarbejdere og andre personer tilknyttet serveringsstedet, der har kontakt til kunder, medmindre disse opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil det alene er ansatte, der har adgang.

Stk. 2 Serveringsstedets medarbejdere kan bortvise kunder og andre besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1.

§2 Kravet om mundbind eller visir i § 1, stk. 1, 1. pkt., finder ikke anvendelse, når kunden eller den besøgende sidder ned.

§3 Kravet om mundbind eller visir i § 1, stk. 1, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§4 Uanset § 1, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

  • 1) Under indtagelse af medicin.

  • 2) Under samtale med personer, der mundaflæser.

  • 3) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

  • 4) Hvis politiet skal foretage identifikation.

§5 Ved mundbind forstås i § 1, stk. 1, engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2 Ved visir forstås i § 1, stk. 1, skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

§6 Fysiske og juridiske personer, der har rådighed over serveringssteder, jf. § 1, stk. 1, skal opfylde følgende krav:

  • 1) Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 1, stk. 1, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet, jf. § 1, stk. 2.

  • 2) Der må alene tillades adgang for kunder og besøgende, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 1, stk. 1, 1. pkt.

  • 3) Det skal sikres, at medarbejdere og andre personer tilknyttet serveringsstedet overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 1, stk. 1, 2. pkt.

§7 Med bøde straffes den, der overtræder § 6.

Stk. 2 Med bøde straffes den, der ikke forlader serveringsstedet efter at være blevet bortvist, jf. § 1, stk. 2, i forbindelse med den håndhævelse, som fysiske og juridiske personer foretager af kravet om mundbind eller visir, jf. § 6, nr. 2.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§8 Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. september 2020 kl. 12.00.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. november 2020.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1362 af 16. september 2020 om krav om mundbind m.v. på serveringssteder i udvalgte kommuner ophæves.

profile photo
Profilside