14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter, i jobcentre, i borgerservicecentre og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med håndtering af covid-19  - ophæves den 2. januar 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1534 af 28. oktober 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter, i jobcentre, i borgerservicecentre og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 6 a, § 12 b, § 22 og § 29, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1444 af 1. oktober 2020, og efter forhandling med børne- og undervisningsministeren, erhvervsministeren, kirkeministeren, kulturministeren, transportministeren, uddannelses- og forskningsministeren og udlændinge- og integrationsministeren, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 04. december 2020

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal kunder, brugere, tilskuere og lignende på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i følgende lokaler, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang, jf. dog §§ 3-5:

 • 1) Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet.

 • 2) Detailhandlen, herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader, steder, der sælger mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away), m.v.

 • 3) Lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, og foreningsaktiviteter, herunder museer, idrætshaller, træningscentre, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre, foreningslokaler m.v.

 • 4) Lokaler, hvor folkekirken og trossamfund uden for folkekirken gennemfører aktiviteter.

 • 5) Jobcentre.

 • 6) Borgerservicecentre.

Stk. 2 Kravet i stk. 1 omfatter tillige medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale og har kontakt til kunder, brugere, tilskuere og lignende.  1. pkt. omfatter ikke medarbejdere m.v., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere m.v. har adgang.

Stk. 3 Medarbejdere og andre personer tilknyttet det pågældende lokale kan bortvise kunder, brugere, tilskuere og lignende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1.

§2 For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal følgende personer på 12 år og derover på institutioner, der gennemfører forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser, danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl., voksen- og efteruddannelser, videregående uddannelser, Folkeuniversitetet, daghøjskoler, aftenskoler, musik- og kulturskoler, køreskoler, der gennemfører teoriundervisning samt folkehøjskoler m.v., have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på uddannelsesinstitutionen m.v., herunder i eventuelle kostafdelinger:

 • 1) Elever, kursister, deltagere og studerende, medmindre de

  • a) deltager i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v.,

  • b) alene er sammen med elever, kursister, deltagere eller studerende fra deres stamklasse eller -hold eller på kostafdelinger alene er sammen med personer fra deres hus-, familie-, og primærgruppe eller lignende, eller

  • c) aflægger prøve.

 • 2) Lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution m.v., medmindre de ikke har kontakt til andre personer eller opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil elever, kursister, deltagere, studerende og besøgende ikke har adgang.  1. pkt. finder ikke anvendelse for lærere og undervisere m.v., som den pågældende dag underviser to eller færre klasser eller hold, når de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v.

Stk. 2 Geografisk selvstændige afdelinger på de i stk. 1 nævnte uddannelsesinstitutioner, som ikke gennemfører forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser, danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl., voksen- og efteruddannelser, videregående uddannelser, Folkeuniversitetet, daghøjskoler, aftenskoler, musik- og kulturskoler samt folkehøjskoler m.v., er ikke omfattet af stk. 1.

Stk. 3 Uddannelsesinstitutioner m.v. omfattet af stk. 1 kan bortvise elever, kursister, deltagere, studerende, oplægsholdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet, men ikke ansat ved den pågældende uddannelsesinstitution m.v., der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1, nr. 1 og 2.

Stk. 4 Lærere og undervisere m.v. på forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser, danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl., voksen- og efteruddannelser, videregående uddannelser, Folkeuniversitetet, daghøjskoler, aftenskoler, musik- og kulturskoler, køreskoler samt folkehøjskoler m.v., har ret til at anvende mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på uddannelsesinstitutionen m.v.

Stk. 5 Det pædagogiske personale i dagtilbud m.v. og det undervisende og pædagogiske personale i grundskoler og skolefritidsordninger m.v. har ret til at anvende visir, når de befinder sig indendørs i institutionen eller på skolen.

§3 Kravet om mundbind eller visir i § 1, stk. 1, nr. 1, 3 og 4, finder ikke anvendelse, når kunden, brugeren, tilskueren og lignende sidder ned.

Stk. 2 Kravet om mundbind eller visir i § 1, stk. 1, nr. 3 og 4, og § 1, stk. 2, finder ikke anvendelse for medvirkende, optrædende og udøvere under optræden og udøvelse af den pågældende kulturelle aktivitet, kirkelige aktivitet, idrætsaktivitet eller foreningsaktivitet.

§4 Kravet om mundbind eller visir i § 1, stk. 1 og 2, og § 2, stk. 1, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§5 Uanset § 1, stk. 1 og 2, og § 2, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 • 1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.  1. pkt. omfatter ikke serveringssteder, jf. § 3, stk. 1, medmindre der er tale om lokaler, hvorfra der udøves både servering og detailsalg (samdrift), jf. § 25 i lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v., når omsætningen hovedsagelig stammer fra detailsalg, som f.eks. conveniencebutikker, tankstationer eller bagerbutikker, hvor der er opstillet højborde eller serveringsdiske uden mulighed for at sidde ned.

 • 2) Under indtagelse af medicin.

 • 3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

 • 4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

 • 5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

 • 6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

§6 Ved mundbind forstås i §§ 1 og 2 engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2 Ved visir forstås i §§ 1 og 2 skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

§7 Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, der har rådighed over lokaler omfattet af § 1, stk. 1, og uddannelsesinstitutioner m.v. efter § 2, stk. 1, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal i eller ved lokalerne og på uddannelsesinstitutionerne m.v. opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 1, stk. 1 og 2, og § 2, stk. 1, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet, jf. § 1, stk. 3, og § 2, stk. 3.

 • 2) Der må alene tillades adgang for kunder, brugere, tilskuere og lignende, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 1, stk. 1, jf. dog § 3, stk. 2§ 4 og § 5.

 • 3) Der må alene tillades adgang for elever, kursister, deltagere og studerende, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 2, stk. 1, nr. 1, jf. dog § 4 og § 5.

 • 4) Det skal sikres, at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne omfattet af § 1, stk. 1, overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 1, stk. 2, jf. dog § 3, stk. 2, § 4 og § 5.

 • 5) Det skal sikres, at lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet uddannelsesinstitutioner m.v. omfattet af § 2, stk. 1, overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 2, stk. 1, nr. 2, jf. dog § 4 og § 5.

 • 6) Det skal sikres, at borgere, der undtagelsesvis ikke har medbragt mundbind m.v. ved fremmøde i jobcentret omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5, og borgerservicecentre omfattet af § 1, stk. 1, nr. 6, som har pligt til at møde op i jobcentret eller borgerservicecenteret, men som ikke med rimelighed i situationen kan fremskaffe mundbind m.v., vederlagsfrit kan få udleveret mundbind til brug for den konkrete situation.

§8 Med bøde straffes den, der overtræder § 7.

Stk. 2 Med bøde straffes den, der ikke forlader lokaler omfattet af § 1, stk. 1, efter at være blevet bortvist, jf. § 1, stk. 3, i forbindelse med den håndhævelse, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, foretager af kravet om mundbind eller visir, jf. § 7, nr. 2.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§9 Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. oktober 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 2. januar 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1372 af 18. september 2020 om krav om mundbind m.v. på serveringssteder i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19) ophæves.

profile photo
Profilside