14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af socialområdet i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1533 af 28. oktober 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af socialområdet i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 6 a, § 12 b, § 12 c og § 29, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1444 af 1. oktober 2020, og efter forhandling med erhvervsministeren, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 06. maj 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Denne bekendtgørelse gælder for følgende offentlige og private institutioner m.v. på sundheds- og ældreområdet og socialområdet:

Stk. 2 Denne bekendtgørelsen gælder ligeledes ved levering og modtagelse af:

§2 Personer på 12 år og derover, herunder patienter, besøgende og medarbejdere, skal på institutioner m.v., der er omfattet af § 1, have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, jf. dog §§ 3-6.

Stk. 2 Der kan ske bortvisning af besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1.

§3 For anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet, jf. § 1, stk. 1, nr. 6, gælder kravet om brug af mundbind efter § 2, stk. 1, kun hvis ledelsen på det pågældende sted træffer beslutning efter stk. 2

Stk. 2 Ledelsen på anbringelsesstedet eller botilbuddet m.v. nævnt i stk. 1, hvor der er lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal løbende foretage en vurdering af, om der på det pågældende sted er tæt kontakt med beboere eller brugere, som kan være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19. Vurderes betingelserne i 1. pkt. at være til stede, skal ledelsen på anbringelsesstedet eller botilbuddet m.v. træffe beslutning om at indføre krav om brug af mundbind eller visir det pågældende sted, jf. § 2, stk. 1.

§4 Kravet om mundbind eller visir i § 2, stk. 1, og § 3 gælder ikke for følgende personer:

 • 1) Patienter, der er indlagt på sygehus m.v. omfattet af § 1, nr. 1.

 • 2) Beboere på plejecentre og i plejeboliger omfattet af § 1, nr. 4.

 • 3) Borgere, der har midlertidig ophold på aflastningspladser omfattet af § 1, nr. 5.

 • 4) Beboere og brugere på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet, der er omfattet af § 1, nr. 6.

 • 5) Medarbejdere og lignende, der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere og lignende har adgang.

§5 Kravet om mundbind eller visir i § 2, stk. 1, og § 3 gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§6 Uanset § 2, stk. 1, og § 3 kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 • 1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensreglerne for den pågældende institution m.v.

 • 2) Under indtagelse af medicin.

 • 3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

 • 4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

 • 5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

 • 6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

§7 Ved mundbind forstås i § 2, stk. 1, og § 3 engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2 Ved visir forstås i § 2, stk. 1, og § 3 skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

§8 Institutioner m.v., som er omfattet af krav om brug af mundbind eller visir efter § 2, stk. 1, og § 3 skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal i eller ved lokalerne m.v. opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 2, stk. 1, og § 3 og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet, jf. § 2, stk. 2.

 • 2) Der må alene tillades adgang for besøgende, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 2, stk. 1, og § 3, jf. dog §§ 4-6.

 • 3) Det skal sikres, at medarbejdere og lignende overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 2, stk. 1, og § 3, jf. dog §§ 4-6.

 • 4) Det skal sikres, at patienter, borgere og besøgende, der undtagelsesvis ikke har medbragt mundbind m.v. ved fremmøde i lokaler, der er omfattet af krav efter § 2, stk. 1, og § 3, og som ikke med rimelighed i situationen kan fremskaffe mundbind m.v., vederlagsfrit kan få udleveret mundbind til brug for den konkrete situation.

§9 Med bøde straffes den, der overtræder § 8, nr. 1-3.

Stk. 2 Med bøde straffes den, der ikke forlader lokaler, som er omfattet af krav efter § 2, stk. 1, og § 3 efter at være blevet bortvist, jf. § 2, stk. 2, i forbindelse med den håndhævelse, som institutioner m.v. foretager af kravet om mundbind eller visir, jf. § 8, nr. 2.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§10 Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. oktober 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. marts 2021.

profile photo
Profilside