14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på børne- og undervisningsområdet i forbindelse med håndtering af covid-19  - ophæves den 13. maj 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 632 af 13. april 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på børne- og undervisningsområdet i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 34 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 13. april 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v.
For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal besøgende på 12 år og derover i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v., herunder forældre til børn indskrevet i institutionen eller skolen m.v., have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs i institutionen eller skolen m.v., herunder i eventuelle kostafdelinger, jf. dog §§ 3 og 4.

Stk. 2 Dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v. omfattet af stk. 1 kan bortvise besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1.

Stk. 3 Personalet og andre personer tilknyttet institutionen i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v. har ret til at anvende visir, når de befinder sig indendørs i institutionen eller skolen m.v.

§2 Institutioner der gennemfører forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser og voksen- og efteruddannelser
For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal følgende personer på 12 år og derover på institutioner, der gennemfører forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser og voksen- og efteruddannelser have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på uddannelsesinstitutionen m.v., herunder i eventuelle kostafdelinger, jf. dog §§ 3 og 4:

 • 1) Elever, kursister og deltagere, medmindre de

  • a) deltager i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v.,

  • b) alene er sammen med elever, kursister og deltagere fra deres stamklasse eller -hold eller på kostafdelinger alene er sammen med personer fra deres hus-, familie-, og primærgruppe eller lignende, eller

  • c) aflægger prøve.

 • 2) Lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution m.v., medmindre de ikke har kontakt til andre personer eller opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil elever, kursister, deltagere og besøgende ikke har adgang.  1. pkt. finder ikke anvendelse for lærere og undervisere m.v., som den pågældende dag underviser to eller færre klasser eller hold, når de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v.

Stk. 2 Geografisk selvstændige afdelinger på de i stk. 1 nævnte uddannelsesinstitutioner, som ikke gennemfører forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser eller voksen- og efteruddannelser, er ikke omfattet af stk. 1.

Stk. 3 Uddannelsesinstitutioner m.v. omfattet af stk. 1 kan bortvise elever, kursister, deltagere, oplægsholdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet, men ikke ansat ved den pågældende uddannelsesinstitution m.v., der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1, nr. 1 og 2.

Stk. 4 Personalet og andre personer tilknyttet uddannelsesinstitutionen på forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser og voksen- og efteruddannelser, har ret til at anvende mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på uddannelsesinstitutionen m.v.

§3 Undtagelser
Kravet om mundbind eller visir i § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§4 Uanset § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 • 1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.

 • 2) Under indtagelse af medicin.

 • 3) Under samtale med personer der mundaflæser.

 • 4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

 • 5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

 • 6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

§5 Definition af mundbind og visir
Ved mundbind forstås i denne bekendtgørelse engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2 Ved visir forstås i denne bekendtgørelse skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

§6 Krav til skoler og institutioner omfattet af § 1, stk. 1, og § 2, stk. 2
Dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v. efter § 1, stk. 1, og uddannelsesinstitutioner m.v. efter § 2, stk. 1, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal i dagtilbuddene, grundskolerne, skolefritidsordningerne m.v. og på uddannelsesinstitutionerne m.v. opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet, jf. § 1, stk. 2, og § 2, stk. 3.

 • 2) Der må alene tillades adgang for elever, kursister og deltagere, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 2, stk. 1, nr. 1, jf. dog §§ 3 og 4.

 • 3) Det skal sikres, at besøgende i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v. omfattet af § 1, stk. 1, og lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet uddannelsesinstitutioner m.v. omfattet af § 2, stk. 1, nr. 2, overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, nr. 2, jf. dog §§ 3 og 4.

§7 Straf
Med bøde straffes den, der overtræder § 6.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§8 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 13. maj 2021.

profile photo
Profilside