Bekendtgørelse om krav om coronapas på uddannelsesinstitutioner på Udlændinge- og Integrationsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2131 af 25. november 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2329 af 08. december 2021, bekendtgørelse nr. 2492 af 17. december 2021 og bekendtgørelse nr. 46 af 07. januar 2022

I medfør af § 3, stk. 3, og § 34 i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Definition på coronapas
§ 1

Ved et coronapas forstås dokumentation for

 • 1) et negativt resultat af en covid-19-test, jf. stk. 2, der ved en PCR-test, jf. stk. 3, er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget, eller ved en antigentest, jf. stk. 4, der er højst 48 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,

 • 2) et positivt resultat af en PCR-test, jf. stk. 3, der er mindst 11 dage og højst 5 måneder gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,

 • 3) et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 5,

 • 4) et gennemført primært vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 6, som er givet til en person, der er under 18 år,

 • 5) et gennemført primært vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 6, som er givet til en person, der er 18 år eller derover, og hvor det højst er 5 måneder siden, at den afsluttende dosis blev givet,

 • 6) et gennemført primært vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 6, samt en revaccination, som er givet til en person, der er 18 år eller derover, jf. stk. 7, eller

 • 7) nr. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 ved fremvisning af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer og aktuelt klokkeslæt på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark”.

Stk. 2 Ved en covid-19-test forstås en test, der er foretaget som en PCR-test, jf. stk. 3, eller en antigentest, jf. stk. 4, og hvor offentlige og private behandlingssteder, regionsråd, kommunalbestyrelser samt offentlige og private skoler og uddannelsesinstitutioner forestår eller foretager testen og er omfattet af anmeldepligten til Statens Serum Institut, jf. bekendtgørelse om anmeldelse af covid-19.

Stk. 3 Ved en PCR-test forstås en polymerase chain reaction-test.

Stk. 4 Ved en antigentest forstås en test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener).

Stk. 5 Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis.

Stk. 6 Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to doser, anses det primære vaccinationsforløb for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

Stk. 7 Ved revaccination forstås en anden eller tredje dosis efter et gennemført primært vaccinationsforløb, jf. stk. 6.

Stk. 8 Dokumentation efter stk. 1, nr. 1-6, kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

Stk. 9 Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.  1. pkt. gælder ikke for dokumentation efter stk. 1, nr. 7, samt i sundhedsmyndighedernes app ”MinSundhed” med bevægelige elementer, der beskytter mod kopiering fra appen.

Krav om coronapas
§ 2

For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal kursister og besøgende kunne forevise et coronapas som betingelse for fysisk fremmøde på uddannelsesinstitutioner på Udlændinge- og Integrationsministeriets område, jf. dog § 3.

Stk. 2 Stk. 1 omfatter samtlige lokaler og lokaliteter, som uddannelsesinstitutionen råder over.

Stk. 3 For ansatte på uddannelsesinstitutionerne finder lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v. anvendelse.

Undtagelser
§ 3

§ 2, stk. 1, gælder ikke for følgende:

 • 1) Børn under 15 år.

 • 2) Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, jf. stk. 2. Navnet på dokumentationen skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

 • 3) Personer, hvor skolen eller institutionen vurderer, at den pågældende ikke er omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selvom personen har et positivt testresultat af en PCR-test, jf. § 1, stk. 3, der er mindre end 11 dage gammelt.

Stk. 2 De kommunale borgerservicecentre udsteder dokumentation til personer, der sammen med et medbragt pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort, indleverer en erklæring på tro og love om, at personen af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test. Dokumentationen er gyldig i 3 måneder fra udstedelsen. Sundhedsministeriet stiller den erklæring på tro og love, der skal anvendes efter 1. pkt., til rådighed. Erklæringen skal indeholde en udtømmende oplistning af de årsager, der kan føre til undtagelse for covid-19-test efter stk. 1, nr. 2.

Mulighed for bortvisning
§ 4

Kan der ikke fremvises et coronapas, jf. § 2, stk. 1, kan der ske bortvisning, jf. dog § 3.

Kontrol af coronapas
§ 5

Det er en betingelse for, at uddannelsesinstitutionen omfattet af § 2, stk. 1, kan modtage kursister og besøgende, at institutionen mindst to gange ugentligt gennemfører kontrol af, at kursister og besøgende opfylder betingelsen i § 2, stk. 1, jf. dog § 3.

Skiltning
§ 6

Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, der har rådighed over lokaler eller lokaliteter omfattet af § 2, stk. 1, skal ved lokalerne eller lokaliteterne opsætte informationsmateriale om kravet i § 2, stk. 1, og muligheden for bortvisning efter § 4.

Ikrafttræden
§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. november 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. februar.