Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1076 af 07. november 2008,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 757 af 28. juni 2012, bekendtgørelse nr. 848 af 01. juli 2014 og bekendtgørelse nr. 2048 af 11. december 2020

I medfør af § 69, stk. 2, § 70 a, § 84, stk. 1, § 85, stk. 1, og § 118, stk. 12, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, som ændret ved lov nr. 1559 af 18. december 2018, lov nr. 556 af 7. maj 2019 og lov nr. 139 af 25. februar 2020, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1520 af 13. december 2019 om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Indledning
§ 1

Denne bekendtgørelse fastlægger de supplerende eller ændrede regler for de køretøjer, som indgår i forsøget med modulvogntog.

Stk. 2 Vejdirektoratet har udstedt bekendtgørelse om det vejnet m.v., hvor kørsel med modulvogntog er tilladt.

Definitioner
§ 2

Ved modulvogntog (MVT) forstås vogntog bestående af lastbil og et eller to påhængskøretøjer, hvor de enkelte køretøjer opfylder gældende bestemmelser om største længde, men hvor vogntogslængden overskrider 18,75 m.

§ 3

Ved dolly forstås en påhængsvogn med stiv trækstang, der er beregnet til at være trækkraft for sættevogn.

§ 4

Ved linktrailer forstås en sættevogn, der er beregnet til at være trækkraft for sættevogn.

§ 5

Bekendtgørelsen, herunder udstyrskravene, gælder også for vogntog, hvori der indgår udenlandske køretøjer.

Stk. 2 Hvis den trækkende lastbil er udenlandsk, skal sammenkoblingerne være foretaget i overensstemmelse med hjemlandets regler. Det skal være muligt at afgøre, om sammenkoblingerne er lovlige ud fra oplysninger i køretøjernes registreringsattester samt aktuel vejning af køretøjerne.

Stk. 3 Hvis den trækkende lastbil er dansk, skal sammenkoblingerne være foretaget i overensstemmelse med reglerne anført i §§ 14-17, idet påhængskøretøjerne kan anses for at være godkendt til ”synsfri sammenkobling” og ”trækkraft for kærre” eller ”trækkraft for sættevogn”, hvis registreringsattesterne indeholder tilsvarende oplysninger, som de danske om tilladt skammelbelastning, sættevogns samlede største akseltryk, påhængsvogns største totalvægt samt V-værdier. Det skal være muligt at afgøre, om sammenkoblingerne er lovlige ud fra oplysninger i køretøjernes registreringsattester samt aktuel vejning af køretøjerne.

Stk. 4 Såfremt det ikke fremgår af registreringsattesterne, at sammenkoblingerne er tilladte, skal der under kørslen medbringes dokumentation fra en synsvirksomhed for, at køretøjerne teknisk forsvarligt kan kobles sammen.

Stk. 5 Såfremt der på den udenlandske bils registreringsattest fremgår en lavere vogntogsvægt, end der ønskes anvendt ved kørslen i Danmark, skal der under kørslen medbringes dokumentation fra en synsvirksomhed for, hvilken vogntogs­vægt der er teknisk tilladt.

Typer af modulvogntog
§ 6

Forsøget omfatter fire typer modulvogntog:
BL121_3_1.jpg Size: (494 X 1)

MVT type 1, lastbil-dolly-sættevogn (akselkonfiguration kan være anderledes)

BL121_3_2.jpg Size: (512 X 93)

MVT type 2, lastbil-sættevogn-kærre (akselkonfiguration kan være anderledes)

BL121_3_3.jpg Size: (512 X 1)

MVT type 3, lastbil-linktrailer-sættevogn (akselkonfiguration kan være anderledes)


BL121_3_4.jpg Size: (438 X 82)

MVT type 4, lastbil-påhængsvogn, som medfører større vogntogslængde end 18,75 m (akselkonfiguration kan være anderledes)

Stk. 2 Vogntog bestående af lastbil og påhængsvogn, hvor vogntoget er længere end 18,75 m som følge af en udtrukket trækstang, men hvor den samlede ladlængde ikke overstiger 15,65 m, anses ikke som modulvogntog.

Vægt og dimensioner
§ 7

Den faktiske totalvægt for et modulvogntog må ikke overstige:

  • 1) 60.000 kg for modulvogntog med otte eller flere aksler, jf. stk. 2,

  • 2) 56.000 kg for modulvogntog med syv aksler,

  • 3) 50.000 kg for modulvogntog med seks aksler, og

  • 4) den af bilfabrikanten garanterede, teknisk tilladte vogntogsvægt.

Stk. 2 Den faktiske totalvægt for et modulvogntog med 8 eller flere aksler, må kun overskride 54.000 kg, såfremt afstanden mellem vogntoget første og bageste aksel er mindst 19,0 m.

Stk. 3 Køretøjerne må i øvrigt aldrig belastes med større vægt, end de er registreret eller godkendt til at bære.

Stk. 4 I modulvogntog må den samlede faktiske vægt af påhængskøretøjerne (for sættevogn og påhængsvogn med stiv trækstang dog det samlede faktiske akseltryk) ikke overstige 1,5 gange bilens tilladte totalvægt.

Stk. 5 En dolly skal have to aksler.

Stk. 6 Modulvogntog skal ikke opfylde kravet om, at 20% af et vogntogs vægt skal hvile på de drivende hjul.

§ 8

Et modulvogntog, må i såvel belæsset som i ubelæsset stand ikke have en længde, der overstiger 25,25 m. Længden måles på de længst udragende dele med de undtagelser, som fremgår af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer.

Stk. 2 En linktrailer må ikke have en afstand mellem centerlinierne for hovedbolt og sættevognsskammel, der overstiger 8,75 m.

Styreapparat
§ 9

Linktrailer må være forsynet med højst én selvsporende aksel.

Stk. 2 Selvsporende aksler på påhængskøretøjer i modulvogntog skal låses automatisk senest, når hastigheden overstiger 40 km/t.

Stk. 3 Sættevogn efter en dolly må ikke være forsynet med tvangsstyret/de aksel/aksler.

Bremser
§ 10

Alle køretøjer i modulvogntog skal være forsynet med blokeringsfrie bremser.

Stk. 2 Alle køretøjer i modulvogntog skal være forsynet med EBS (Elektronisk Bremse System).

Stk. 3 Følgende køretøjer kan dog anvendes i modulvogntog, indtil højst seks år efter køretøjernes første registreringsdato, uanset de ikke er forsynet med EBS (Elektronisk Bremse System):

  • 1) Sættevogn, der ikke kan trække kærre eller sættevogn,

  • 2) kærre,

  • 3) påhængsvogn.

Stk. 4 Påhængskøretøj, der kan trække andet påhængskøretøj, skal være forsynet med router, så EBS-bremsesignalet kan anvendes af såvel det trækkende som det trukne påhængskøretøj.

Stk. 5 Dolly, der er registreret første gang før 1. september 2012, kan dog anvendes, uanset den ikke er forsynet med router. En sådan dolly skal være indrettet således, at det elektriske EBS-signal fra lastbilen sendes videre til sættevognen.

Stk. 6 Linktrailer, der er registreret første gang før 1. september 2012, kan dog anvendes, uanset den ikke er forsynet med router.

§ 11

Driftbremsen på en dolly skal kunne give en bremsekraft på mindst 55% af dollyens samlede tilladte akseltryk.

Stk. 2 Driftbremsen på en linktrailer skal kunne give en bremsekraft på mindst 50% af linktrailerens samlede tilladte akseltryk.

El-anlæg, lygter og reflekser
§ 12

Modulvogntog, der har en længde, der overstiger 22,0 m, skal bagpå det bageste køretøj være forsynet med en ekstra refleksplanke som model 6, jf. Detailforskrifter for Køretøjer, pkt. 6.11.001 (længde minimum 565 mm og højde minimum 195 mm). Refleksplanken skal være forsynet med teksten ”25 m” med mindst 100 mm høje tegn.

Stk. 2 Den ekstra refleksplanke kan være aftagelig og må kun være synlig ved køretøjets anvendelse i modulvogntog.

Karrosseri, opbygning m.v.
§ 13

Lastbil, som indgår i modulvogntog, skal være forsynet med afskærmning fortil mod underkøring, jf. Detail­for­skrif­ter for Køretøjer, pkt. 9.10.

Stk. 2 Sættevognsskamlen på en dolly skal være lejret på en kugledrejekrans, der har en begrænset drejemulighed til hver side på 20 grader ± 2 grader.

Stk. 3 Kørsel på andre veje end motorveje med påhængskøretøj, som er forsynet med aerodynamiske anordninger, jf. bilag 1, afsnit 3.02.001, i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, og som kan slås ind eller afmonteres, må alene finde sted med sådanne anordninger i indfoldet og lukket position.

MVT type 1
§ 14

Lastbil, dolly og sættevogn skal være registreret til synsfri sammenkobling.

Stk. 2 Dollyen skal være registreret med supplerende oplysning ”trækkraft for sættevogn”.

Stk. 3 Summen af sættevognens faktiske totalvægt og dollyens egenvægt må ikke overstige den værdi for påhængs­vogns største totalvægt, der fremgår af bilens registreringsattest.

Stk. 4 Den maksimale V-værdi, der fremgår af bilens registreringsattest, skal mindst være 36 kN, hvis bilen har luftaffjedret drivaksel, og 48 kN, hvis bilen har mekanisk affjedret drivaksel.

Stk. 5 Sættevognens faktiske hovedbolttryk og samlede faktiske akseltryk må ikke overstige de værdier for tilladt skammelbelastning og sættevogns samlede største akseltryk, der er angivet i dollyens registreringsattest.

Stk. 6 Registreringsattesterne eller kopi heraf skal medbringes og på given foranledning forevises for politiet.

MVT type 2
§ 15

Lastbil, sættevogn og kærre skal være registreret til synsfri sammenkobling.

Stk. 2 Sættevognen skal være registreret med supplerende oplysning ”trækkraft for kærre”.

Stk. 3 Summen af sættevognens og kærrens faktiske akseltryk må ikke overstige den værdi for sættevogns samlede største akseltryk, der fremgår af lastbilens registreringsattest.

Stk. 4 Sættevognens faktiske hovedbolttryk må ikke overstige den værdi for tilladt skammelbelastning, der fremgår af lastbilens registreringsattest.

Stk. 5 Kærrens faktiske totalvægt og V-værdi må ikke overstige den værdi for påhængsvogns største totalvægt og maksimale V-værdi, der fremgår af sættevognens registreringsattest.

Stk. 6 Registreringsattesterne eller kopi heraf skal medbringes og på given foranledning forevises for politiet.

MVT type 3
§ 16

Lastbil, linktrailer og sættevogn skal være registreret til synsfri sammenkobling.

Stk. 2 Linktraileren skal være registreret med supplerende oplysning ”trækkraft for sættevogn”.

Stk. 3 Summen af linktrailerens og sættevognens faktiske samlede akseltryk må ikke overstige den værdi for sættevogns samlede største akseltryk, der fremgår af lastbilens registreringsattest.

Stk. 4 Linktrailerens faktiske hovedbolttryk må ikke overstige den værdi for tilladt skammelbelastning, der fremgår af lastbilens registreringsattest.

Stk. 5 Sættevognens faktiske hovedbolttryk og samlede faktiske akseltryk må ikke overstige de værdier for tilladt skammelbelastning og sættevogns samlede største akseltryk, der er angivet i linktrailerens registreringsattest.

Stk. 6 Registreringsattesterne eller kopi heraf skal medbringes og på given foranledning forevises for politiet.

MVT type 4
§ 17

For modulvogntog bestående af lastbil og påhængsvogn gælder de almindelige regler om synsfri sammenkobling, dog må den største vogntogslængde, belæsset såvel som ubelæsset, være indtil 24,0 m.

Farligt gods
§ 18

Modulvogntog må anvendes til transport af farligt gods (ADR), såfremt vogntoget opfylder bestemmelserne i ADR-konventionen, samt multilateral aftale 262 eller 263, som dispenserer for kravet om, at der i et vogntog kun må anvendes ét påhængskøretøj.

Straf og ikrafttræden
§ 19

Overtrædelse af § 5, § 7, stk. 1-5, §§ 8-18, samt kørsel med andre typer modulvogntog end de i § 6 anførte straffes med bøde.

§ 20

Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. november 2008. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 277 af 24. april 2008 om køretøjer i forsøg med modulvogntog.