Kørekortbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af kørekortbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. januar 2024

Bekendtgørelse om kørekort

Bekendtgørelse nr. 1843 af 22. september 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 928 af 21. juni 2022

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Bestemmelser om kørekortets udseende og indhold mv.
 • Bilag 2 Mindstekrav med hensyn til fysisk og psykisk egnethed til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort
 • Bilag 3 Bestemmelser for anvendelse af lektionsplaner i køreuddannelsen
 • Bilag 4 Pauser i køreuddannelsesperioden
 • Bilag 5 Bestemmelser for køretøjer, der anvendes til øvelseskørsel og praktisk prøve
 • Bilag 6 Køreanlæg
 • Bilag 7 Køreprøvernes afholdelse
 • Bilag 8 Bestemmelser om vilkår, begrænsninger og rettigheder i kørekort
 • Bilag 9 Bestemmelser om kurser i færdselsrelateret førstehjælp
 • Bilag 10 Bestemmelser for prøvesagkyndige/tilsynsførende
 • Bilag 11 Kommunernes knallertundervisning og afholdelse af prøver mv. til lille knallert for personer under 18 år

Der er 4 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 1938 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Anlæg
 • Arbejdsret
 • Bevillinger
 • Byggeret
 • Energiret
 • Færdselsret
 • Kommunalret
 • Produktregler
 • Søret
 • Trafik
 • Transportret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Kapitel 1 Erhvervelse af kørekort
§ 1

Ingen person må være indehaver af mere end ét kørekort, jf. dog § 6.

§ 2

Kørekort kan udstedes til en person, der ved en prøve godtgør at have tilstrækkelig kørefærdighed og fornødent kendskab til køretøjet og dets behandling samt til færdselsreglerne, jf. bestemmelserne i kapitel 5 og 6.

Stk. 2 Kørekort kan kun udstedes til personer, der har sædvanlig bopæl i Danmark, jf. § 7, eller personer, der fremlægger bevis for at have opholdt sig i Danmark i mindst 6 måneder som studerende. Første punktum finder dog ikke anvendelse ved udstedelse af internationale kørekort efter § 90 og ved udstedelse af turistkørekort efter § 121.

Stk. 3 Der kan ikke udstedes kørekort til personer, hvis førerret er begrænset, frakendt eller inddraget i et andet EU eller EØS-land. Dette gælder ikke for begrænsninger som anført i bilag 8.

§ 3

Ansøgning om kørekort indleveres til kommunen. Ansøgningen kan indleveres til enhver kommune, uanset hvor i Danmark ansøgeren har bopæl. Ansøgning om kørekort til lille knallert, der ønskes udstedt til en ansøger under 18 år, skal dog indleveres til ansøgerens bopælskommune.

Stk. 2 Ansøgningen skal vedlægges et fotografi af ansøgeren. Fotografiet skal opfylde følgende krav:

 • 1) Fotografiet skal være af god kvalitet, holdbart, egnet til indscanning og uden stempler, huller eller andre skader.

 • 2) Fotografiet skal være et vellignende portrætbillede i størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler 30-36 mm i højden.

 • 3) Fotografiet skal tages lige forfra og vise ansøgerens ansigt uden hovedbeklædning og det øverste af skuldrene.

 • 4) Ansigtet skal være jævnt belyst.

 • 5) Begge øjne skal være helt synlige, og blikket skal være rettet mod kameraet.

 • 6) Munden skal være lukket.

 • 7) Briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser.

 • 8) Baggrunden skal være lys og uden skygger eller andre motiver.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at ansøgeren bærer hovedbeklædning på det i stk. 2 nævnte fotografi, hvis ansøgeren af religiøse grunde anmoder herom. Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt tillade, at kravene i stk. 2, nr. 1-8, fraviges, når ganske særlige grunde taler herfor.

Stk. 4 Ansøgning om kørekort, bortset fra ansøgning om kørekort til lille knallert, skal endvidere vedlægges en lægeattest, der opfylder kravene i § 32.

Stk. 5 Er ansøgeren ikke dansk eller nordisk statsborger, skal ansøgningen tillige vedlægges opholdstilladelse eller opholdsbevis, medmindre vedkommende lovligt kan opholde sig i Danmark uden tilladelse. Såfremt kommunalbestyrelsen skønner det nødvendigt, kan det kræves, at der fremvises dokumentation for, at ansøgeren har sædvanlig bopæl i Danmark, eller bevis for, at ansøgeren i mindst seks måneder har opholdt sig i Danmark som studerende, jf. § 7.

§ 4

Ved indlevering af en ansøgning om kørekort skal ansøgeren godtgøre sin identitet ved forevisning af tidligere udstedt kørekort af den i § 78, stk. 2, nævnte EU-model, eller ved forevisning af gyldigt pas.

Stk. 2 Er ansøgeren ikke i besiddelse af et gyldigt pas eller af et tidligere udstedt kørekort af den i § 78, stk. 2, nævnte EU-model, skal ansøgeren forevise original dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation, samt billedlegitimation.

Stk. 3 Fremgår ansøgerens personnummer ikke tydeligt af de i stk. 1 og 2 anførte dokumenter, skal der tillige forevises et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvoraf ansøgerens personnummer tydeligt fremgår.

Stk. 4 Er ansøgeren ikke tildelt et personnummer, og fremgår ansøgerens fødselsdato og fødested ikke tydeligt af de i stk. 1 og 2 anførte dokumenter, skal der tillige forevises et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvoraf ansøgerens fødselsdato og fødested tydeligt fremgår.

Stk. 5 Fremgår ansøgerens nu anvendte navn ikke af de i stk. 1-4 anførte dokumenter, har ansøgeren pligt til på forlangende at dokumentere navneændringen ved forevisning af vielsesattest, navnebevis eller dokumentation for anmeldelse til vielsesmyndigheden eller folkeregistret.

Stk. 6 Hvis udstedelse af et kørekort forudsætter aflæggelse af en køreprøve eller en kontrollerende køreprøve, skal ansøgeren først godtgøre sin identitet, jf. stk. 1 og 2, i forbindelse med den teoretiske og den praktiske prøves afholdelse, jf. herved § 59, stk. 4.

§ 5

De i § 4, stk. 1-5, nævnte krav til dokumentation for ansøgerens identitet kan fraviges, hvis kommunen kender ansøgeren, eller hvis ansøgeren godtgør sin identitet ved besvarelse af kontrolspørgsmål. I særlige tilfælde kan ansøgeren i stedet godtgøre sin identitet ved, at en person, der kan godtgøre sin egen identitet, jf. § 4, stk. 1-5, møder sammen med ansøgeren og skriftligt bevidner, at ansøgeren er den, ansøgeren udgiver sig for at være (vitterlighedsvidne).

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan om nødvendigt kræve, at ansøgeren, uanset om § 4, stk. 1-5, er opfyldt, godtgør sin identitet i overensstemmelse med § 5, stk. 1.

Digitalt kørekort
§ 6

Indehaveren af et dansk kørekort kan som supplement til sit kørekort være indehaver af et digitalt kørekort via en IT-løsning, som ejes og administreres af Digitaliseringsstyrelsen.

Stk. 2 Et digitalt kørekort, jf. stk. 1, gælder som dokumentation for indehaverens kørekort under kørsel i Danmark og følger i øvrigt gyldigheden for indehaverens kørekort.

Sædvanlig bopæl
§ 7

Med sædvanlig bopæl forstås i denne bekendtgørelse det sted, hvor en person sædvanligvis opholder sig, det vil sige i mindst 185 dage inden for et kalenderår, som følge af sin personlige eller erhvervsmæssige tilknytning. Er den pågældende en person uden erhvervsmæssig tilknytning, skal der bestå en personlig tilknytning, der viser, at der består en tæt forbindelse mellem vedkommende og dennes bopælssted.

Stk. 2 Sædvanlig bopæl anses for etableret på det tidspunkt, hvor en person har bosat sig i Danmark med henblik på opfyldelse af en af de i stk. 1 nævnte betingelser.

Stk. 3 En person, som alene har sin erhvervsmæssige tilknytning til Danmark, anses for at have sædvanlig bopæl i det land, hvor den pågældende har sin personlige tilknytning, såfremt vedkommende regelmæssigt vender tilbage dertil. Sidstnævnte betingelse kræves ikke opfyldt, hvis den pågældende opholder sig i Danmark med henblik på at udføre et tidsbegrænset erhverv.

Stk. 4 Optagelse på en uddannelsesinstitution indebærer ikke i sig selv, at den pågældende opnår sædvanlig bopæl i Danmark.

Kørekortkategorier
§ 8

Kørekort kan udstedes til følgende kategorier:

 • 1) Kategori AM - Stor knallert.

 • 2) Kategori A1 - Lille motorcykel.

 • 3) Kategori A2 - Mellemstor motorcykel.

 • 4) Kategori A - Stor motorcykel.

 • 5) Kategori B - Almindelig bil.

 • 6) Kategori C1 - Lille lastbil.

 • 7) Kategori C - Stor lastbil.

 • 8) Kategori D1 - Lille bus.

 • 9) Kategori D - Stor bus.

 • 10) Kategori E - Stort påhængskøretøj:

  • a) Kategori B med stort påhængskøretøj (kategori B/E).

  • b) Kategori C1 med stort påhængskøretøj (kategori C1/E).

  • c) Kategori C med stort påhængskøretøj (kategori C/E).

  • d) Kategori D1 med stort påhængskøretøj (kategori D1/E).

  • e) Kategori D med stort påhængskøretøj (kategori D/E).

Stk. 2 Der kan endvidere udstedes kørekort til lille knallert, kørekort til erhvervsmæssig personbefordring og kørekort til traktor/motorredskab.

Førerret
§ 9

Kørekort til kategori AM (stor knallert) giver ret til at føre følgende:

 • 1) To- eller trehjulede køretøjer, hvis konstruktivt bestemte maksimale hastighed er 45 km i timen, som defineret i artikel 4, stk. 2, litra a-b, og bilag 1 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013, bortset fra knallerter, hvis konstruktiv bestemte maksimale hastighed er 25 km i timen eller derunder.

 • 2) Lette quadricykler, som defineret i artikel 4, stk. 2, litra f, og bilag 1 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013.

§ 10

Kørekort til kategori A1 (lille motorcykel) giver ret til at føre:

 • 1) Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med et maksimalt slagvolumen på 125 cm3, en maksimal motoreffekt på 11 kW og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,1 kW/kg.

 • 2) Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på højst 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på højst 15 kW.

 • 3) De i § 9 nævnte køretøjer.

Stk. 2 Foreligger der ikke oplysning om køreklar vægt (egenvægt med tillæg af vand, olie og brændstof), anvendes motorcyklens egenvægt med tillæg af 15 kg.

§ 11

Kørekort til kategori A2 (mellemstor motorcykel) giver ret til at føre:

 • 1) Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med en maksimal motoreffekt på 35 kW og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,2 kW/kg og ikke afledt af motorcykler med mere end den dobbelte maksimale motoreffekt.

 • 2) De i § 10, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte køretøjer.

 • 3) De i § 9 nævnte køretøjer.

Stk. 2 Foreligger der ikke oplysning om køreklar vægt (egenvægt med tillæg af vand, olie og brændstof), anvendes motorcyklens egenvægt med tillæg af 15 kg.

§ 12

Kørekort til kategori A (stor motorcykel) giver ret til at føre:

 • 1) Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn.

 • 2) Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på over 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW.

 • 3) Det i § 11, stk. 1, nr. 1, nævnte køretøj.

 • 4) De i § 10, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte køretøjer.

 • 5) De i § 9 nævnte køretøjer.

§ 13

Kørekort til kategori B (almindelig bil) giver ret til at føre:

 • 1) Personbil indrettet til befordring af højst otte personer foruden føreren og en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, jf. dog § 25, stk. 2.

 • 2) Varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, jf. dog § 25, stk. 2.

 • 3) Vogntog bestående af person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.

 • 4) Vogntog bestående af en person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg. Vogntogets samlede tilladte totalvægt må ikke overstige 4.250 kg. Overstiger vogntogets samlede tilladte totalvægt 3.500 kg, må vogntoget kun føres, når en særlig køreuddannelse og praktisk prøve er gennemført i overensstemmelse med § 39, stk. 1 og 5 (B+).

 • 5) De i § 9 nævnte køretøjer.

Stk. 2 For ikke-registreringspligtige påhængsredskaber sker fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt i henhold til stk. 1, nr. 3 og 4, ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.

§ 14

Kørekort til kategori C1 (lille lastbil) giver ret til at føre bil,

 • 1) som ikke er omfattet af kategori D1 eller D,

 • 2) som har en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, men ikke over 7.500 kg, og

 • 3) som er indrettet til befordring af højst otte personer foruden føreren.

Stk. 2 Kørekort til kategori C1 (lille lastbil) giver endvidere ret til at føre vogntog bestående af biler omfattet af stk. 1 og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.

Stk. 3 For ikke-registreringspligtige påhængsredskaber sker fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt i henhold til stk. 1, nr. 3, ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.

§ 15

Kørekort til kategori C (stor lastbil) giver ret til at føre bil,

 • 1) som ikke er omfattet af kategori D1 eller D,

 • 2) som har en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, og

 • 3) som er indrettet til befordring af højst otte personer foruden føreren.

Stk. 2 Kørekort til kategori C (stor lastbil) giver tillige ret til føre et vogntøj bestående af biler omfattet af stk. 1 og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg. Kørekort til kategori C (stor lastbil) giver endvidere ret til at føre motordrevet blokvogn.

Stk. 3 For ikke-registreringspligtige påhængsredskaber sker fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt i henhold til stk. 1, nr. 3, ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.

§ 16

Kørekort til kategori D1 (lille bus) giver ret til at føre bil,

 • 1) som er indrettet til befordring af højst 16 personer foruden føreren, og

 • 2) som har en længde på højst otte meter.

Stk. 2 Kørekort til kategori D1 (lille bus) giver endvidere ret til at føre et vogntog bestående af biler omfattet af stk. 1 og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.

Stk. 3 For ikke-registreringspligtige påhængsredskaber sker fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt i henhold til stk. 1, nr. 2, ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.

§ 17

Kørekort til kategori D (stor bus) giver ret til at føre:

 • 1) Personbil indrettet til befordring af over otte personer foruden føreren (stor bus).

 • 2) Vogntog bestående af en stor bus og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.

Stk. 2 For ikke-registreringspligtige påhængsredskaber sker fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt i henhold til stk. 1, nr. 2, ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.

§ 18

Kørekort til kategori E (stort påhængskøretøj) giver ret til at føre:

 • 1) Vogntog bestående af et trækkende køretøj omfattet af kategori B og et påhængskøretøj, hvis påhængskøretøjets tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg (kategori B/E).

 • 2) Vogntog bestående af et trækkende køretøj omfattet af kategori C1 og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg eller et vogntog bestående af et trækkende køretøj omfattet af kategori B og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg. Vogntogets samlede tilladte totalvægt må ikke overstige 12.000 kg (kategori C1/E).

 • 3) Vogntog bestående af et trækkende køretøj omfattet af kategori C og påhængskøretøj(er) med en tilladt totalvægt på over 750 kg (kategori C/E).

 • 4) Vogntog bestående af et trækkende køretøj omfattet af kategori D1 og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg (kategori D1/E).

 • 5) Vogntog bestående af et trækkende køretøj omfattet af kategori D og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg (kategori D/E).

Stk. 2 Kørekort til kategori B/E giver alene ret til at føre stort påhængskøretøj i forbindelse med almindelig bil (kategori B).

Stk. 3 Kørekort til kategorierne C1/E, C/E, D1/E og D/E giver tillige ret til at føre stort påhængskøretøj i forbindelse med almindelig bil (kategori B).

Stk. 4 Kørekort til kategori C/E giver tillige ret til at føre stort påhængskøretøj i forbindelse med lille lastbil (kategori C1). Kørekort til kategori C/E giver endvidere ret til at føre køretøjer omfattet af D1/E og D/E, når indehaveren har erhvervet kørekort til kategori D. Kørekort til kategori C/E giver endvidere ret til at føre lastbil med tilkoblet blokvogn.

Stk. 5 Kørekort til kategori D/E giver tillige ret til at føre stort påhængskøretøj i forbindelse med lille bus (kategori D1).

Stk. 6 Personer, der er tjenestegørende i forsvaret eller i det statslige redningsberedskab, og som er i besiddelse af et kørekort til kategori C eller kategori D eller et kørekort til kategori C-D udstedt før den 1. juli 1996, kan uden at have aflagt køreprøve til kategori E tjenstligt føre bil tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg. Påhængskøretøjets faktiske totalvægt må dog ikke overstige 1.500 kg, og bilens faktiske totalvægt skal være mindst to gange påhængskøretøjets.

Stk. 7 Bestemmelsen i stk. 6 finder tilsvarende anvendelse for personer, der er tjenestegørende i det kommunale redningsberedskab, dog kun såfremt den pågældende var ansat før den 1. juli 1996, og er i besiddelse af et kørekort til kategori C-D udstedt før den 1. juli 1996.

Stk. 8 For ikke-registreringspligtige påhængsredskaber sker fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt i henhold til denne bestemmelse ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.

§ 19

Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring giver ret til at føre lille bus (kategori D1) eller stor bus (kategori D) med henblik på erhvervsmæssig befordring af personer.

Stk. 2 Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D1 og/eller kategori D gælder endvidere for erhvervsmæssig personbefordring med køretøjer omfattet af § 14, stk. 1, nr. 2, eller § 15, stk. 1, nr. 2, når indehaveren har erhvervet kørekort til henholdsvis kategori C1 eller C.

Stk. 3 Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D gælder endvidere for erhvervsmæssig personbefordring med køretøjer omfattet af kategori D1.

Førerret gældende alene i Danmark
§ 20

Kørekort til lille knallert giver ret til i Danmark at føre en knallert med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 30 km i timen.

Stk. 2 Kørekort til kategori AM giver, ud over førerret efter § 9, ret til i Danmark at føre følgende:

 • 1) Lille knallert, jf. stk. 1.

 • 2) De i § 9, nr. 1, nævnte køretøjer tilkoblet én påhængsvogn og de i § 9, nr. 2, nævnte køretøjer tilkoblet ét påhængskøretøj.

Stk. 3 Kørekort til kategori A1 (lille motorcykel) giver, ud over førerret efter § 10, ret til i Danmark at føre følgende:

 • 1) Lille knallert, jf. stk. 1.

 • 2) De i § 10, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte køretøjer tilkoblet én påhængsvogn eller et påhængsredskab.

 • 3) De i § 9, nr. 1, nævnte køretøjer tilkoblet én påhængsvogn og de i § 9, nr. 2, nævnte køretøjer tilkoblet ét påhængskøretøj.

Stk. 4 Kørekort til kategori A2 (mellemstor motorcykel) giver, ud over førerret efter § 11, ret til i Danmark at føre følgende:

Stk. 5 Kørekort til kategori A (stor motorcykel) giver, ud over førerret efter § 12, ret til i Danmark at føre følgende:

Stk. 6 Kørekort til kategori B (almindelig bil) giver, ud over førerret efter § 13, ret til i Danmark at føre følgende:

 • 1) Lille knallert, jf. stk. 1.

 • 2) De i § 9, nr. 1, nævnte køretøjer tilkoblet én påhængsvogn og de i § 9, nr. 2, nævnte køretøjer tilkoblet ét påhængskøretøj.

 • 3) Trehjulet motorcykel og trehjulet bil, jf. dog § 25, stk. 2.

 • 4) Traktor/motorredskab.

 • 5) Bil indrettet til transport af gods og som bruger alternative brændstoffer med tilladt totalvægt på over 3.500 kg, men ikke over 4.250 kg. Overstiger bilens tilladte totalvægt 3.500 kg, må overskridelsen alene skyldes den ekstra vægt, der følger af fremdriftssystemet, og bilen må kun føres, hvis føreren har haft kørekort til kategori B (almindelig bil) i mindst 2 år og forudsat, at bilens lasteevne ikke er forøget.

Stk. 7 Kørekort til traktor/motorredskab giver ret til at føre disse køretøjer, herunder med tilkoblede påhængskøretøjer.

Aldersbetingelser mv.
§ 21

Kørekort til lille knallert kan udstedes til en person, der er fyldt 15 år.

Stk. 2 Kørekort til kategori AM kan udstedes til en person, der er fyldt 18 år.

§ 22

Kørekort til kategori A1 kan udstedes til en person, der er fyldt 18 år.

§ 23

Kørekort til kategori A2 kan udstedes til en person, der er fyldt 20 år, jf. dog stk. 2 og 3, og

 • 1) har mindst 2 års erfaring som fører af lille motorcykel på baggrund af et kørekort til kategori A1 og herefter har bestået en praktisk prøve på en motorcykel, kategori A2, jf. bilag 5, eller

 • 2) uden tidligere at have erhvervet kørekort til kategori A1, har gennemført køreundervisning og bestået en køreprøve til kategori A2 på en motorcykel, kategori A2, jf. bilag 5.

Stk. 2 Kørekort til kategori A2 kan udstedes til en person, der er fyldt 18 år, og har gennemført køreundervisning og bestået en køreprøve til kategori A2 på en motorcykel, kategori A2, jf. bilag 5, når vedkommende er ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab. Indtil den pågældende fylder 20 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer i tjenesten.

Stk. 3 Kørekort til kategori A2 kan udstedes til en person, der er fyldt 18 år, og har gennemført køreundervisning og bestået en køreprøve til kategori A2 på en motorcykel, kategori A2, jf. bilag 5, når den pågældende er mekaniker eller lignende, eller kørekortet er til brug for en uddannelse som mekaniker eller lignende. Indtil den pågældende fylder 20 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse.

§ 24

Kørekort til kategori A kan udstedes til en person, der er fyldt 24 år, jf. dog stk. 2-5, og

 • 1) har gennemført køreundervisning og bestået en køreprøve til kategori A på en motorcykel, kategori A, jf. bilag 5, eller

 • 2) har erhvervet kørekort til kategori A2 og har bestået en praktisk prøve på en motorcykel, kategori A, jf. bilag 5.

Stk. 2 Kørekort til kategori A kan udstedes til en person, der er fyldt 22 år, hvis den pågældende har mindst to års erfaring som fører af mellemstor motorcykel på baggrund af et kørekort til kategori A2 og herefter har bestået en praktisk prøve til kategori A på en motorcykel, kategori A, jf. bilag 5.

Stk. 3 Kørekort til kategori A kan udstedes til en person, der er fyldt 21 år, men kørekortet giver ikke ret til at føre andre kategori A køretøjer end trehjulet motorcykel med en motoreffekt over 15 kW og trehjulet bil med en motoreffekt over 15 kW, før alders- og erfaringsbetingelserne i stk. 1 eller 2 er opfyldt.

Stk. 4 Kørekort til kategori A kan udstedes til en person, der er fyldt 21 år, og har gennemført køreundervisning og bestået en køreprøve til kategori A på en motorcykel, kategori A, jf. bilag 5, når vedkommende er ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab. Før alders- og erfaringsbetingelserne i stk. 1 eller 2 er opfyldt, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer i tjenesten.

Stk. 5 Kørekort til kategori A kan udstedes til en person, der er fyldt 20 år, og har mindst to års erfaring som fører af mellemstor motorcykel på baggrund af et kørekort til kategori A2 og herefter har bestået en praktisk prøve til kategori A på en motorcykel, kategori A, jf. bilag 5, når den pågældende er mekaniker eller lignende, eller kørekortet er til brug for uddannelse som mekaniker eller lignende. Indtil den pågældende fylder 22 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse.

§ 25

Kørekort til kategori B, kategori B/E, kategori C1 og kategori C1/E kan udstedes til en person, der er fyldt 18 år.

Stk. 2 Ret til at føre trehjulet motorcykel med en motoreffekt over 15 kW og trehjulet bil med en motoreffekt over 15 kW er dog betinget af, at den pågældende er fyldt 21 år.

Stk. 3 Kørekort til kategori C1 kan kun udstedes til førere, der har erhvervet kørekort til kategori B.

Stk. 4 Kørekort til kategori B/E og kategori C1/E kan kun udstedes til førere, der har erhvervet kørekort til kategori B henholdsvis kategori C1.

§ 26

Kørekort til kategori C og kategori C/E kan udstedes til en person, der er fyldt 21 år, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Der kan udstedes kørekort til kategori C fra det fyldte 18. år, hvis

 • 1) den pågældende erhverver kørekortet som led i kvalifikationsuddannelsen efter reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Indtil den pågældende fylder 21 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport,

 • 2) den pågældende er ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet, redningsberedskabet eller politiet. Indtil den pågældende fylder 21 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer i tjenesten, eller

 • 3) den pågældende er mekaniker eller lignende, eller kørekortet er til brug for uddannelse som mekaniker eller lignende. Indtil den pågældende fylder 21 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse.

Stk. 3 Der kan udstedes kørekort til kategori C/E fra det fyldte 18. år, hvis

 • 1) den pågældende erhverver kørekortet som led i kvalifikationsuddannelsen efter reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Indtil den pågældende fylder 21 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, eller

 • 2) den pågældende er ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab. Indtil den pågældende fylder 21 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer i tjenesten.

Stk. 4 Kørekort til kategori C kan kun udstedes til førere, der har erhvervet kørekort til kategori B.

Stk. 5 Kørekort til kategori C/E kan kun udstedes til førere, der har erhvervet kørekort til kategori C.

§ 27

Kørekort til kategori D1 og kategori D1/E kan udstedes til en person, der er fyldt 21 år jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Der kan udstedes kørekort til kategori D1 og D1/E til en person, der er fyldt 18 år, hvis den pågældende erhverver kørekortet som led i kvalifikationsuddannelsen efter reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Indtil den pågældende fylder 21 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Stk. 3 Kørekort til kategori D1 kan kun udstedes til førere, der har erhvervet kørekort til kategori B.

Stk. 4 Kørekort til kategori D1/E kan kun udstedes til førere, der har erhvervet kørekort til kategori D1.

§ 28

Kørekort til kategori D og kategori D/E kan udstedes til en person, der er fyldt 24 år, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2 Der kan udstedes kørekort til kategori D til en person, der er fyldt 18 år, hvis den pågældende erhverver kørekortet som led i kvalifikationsuddannelsen efter reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Indtil den pågældende fylder 24 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Stk. 3 Der kan udstedes kørekort til kategori D fra det fyldte 21. år, hvis

 • 1) den pågældende er ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet, redningsberedskabet eller politiet. Indtil den pågældende fylder 24 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer i tjenesten, eller

 • 2) den pågældende er mekaniker eller lignende, eller kørekortet er til brug for uddannelse som mekaniker eller lignende. Indtil den pågældende fylder 24 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse.

Stk. 4 Der kan udstedes kørekort til kategori D/E til en person, der er fyldt 18 år, hvis den pågældende erhverver kørekortet som led i kvalifikationsuddannelsen efter reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Indtil den pågældende fylder 24 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Stk. 5 Der kan udstedes kørekort til kategori D/E til en person, der er fyldt 21 år, hvis den pågældende er ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab. Indtil den pågældende fylder 24 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer i tjenesten.

Stk. 6 Kørekort til kategori D kan kun udstedes til førere, der har erhvervet kørekort til kategori B.

Stk. 7 Kørekort til kategori D/E kan kun udstedes til førere, der har erhvervet kørekort til kategori D.

§ 29

Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring kan udstedes til en person, der er fyldt 18 år, jf. dog § 28.

Stk. 2 Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring kan kun udstedes til førere, der har kørekort til kategori B og har bestået en køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring.

Stk. 3 Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring kan alene udstedes til den kategori, der er aflagt køreprøve i.

Stk. 4 Godkendte kørelærere kan få udstedt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring uden at aflægge særlig køreprøve, såfremt de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Ansøgning om udstedelse af kørekort skal i disse tilfælde tillige vedlægges dokumentation for godkendelse.

Stk. 5 Bestemmelsen i stk. 4, 1. pkt., gælder tilsvarende for personer, der inden for de sidste fem år før ansøgningstidspunktet jævnligt har virket som prøvesagkyndige eller køredommere. Ansøgning om udstedelse af kørekort skal i disse tilfælde tillige vedlægges dokumentation for beskikkelse og erfaring.

Stk. 6 Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring kan nægtes udstedt under den i straffelovens § 78, stk. 2, nævnte betingelse.

Stk. 7 Kommunalbestyrelsen sender ansøgningen til Færdselsstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt der kan udstedes kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til ansøgeren.

Stk. 8 Såfremt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring nægtes udstedt, skal anklagemyndigheden på begæring indbringe spørgsmålet for retten efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3.

§ 30

Kørekort til traktor/motorredskab kan udstedes til en person, der er fyldt 16 år.

Helbredsmæssige betingelser
§ 31

Kørekort kan kun udstedes til en person, der er i besiddelse af tilstrækkelig synsevne og i øvrigt har den fornødne åndelige og legemlige førlighed.

Stk. 2 De nærmere helbredsmæssige betingelser for erhvervelse af kørekort fremgår af bilag 2.

Stk. 3 Færdselsstyrelsen fastsætter efter forhandling med Styrelsen for Patientsikkerhed nærmere retningslinjer for behandlingen af sager om udstedelse og fornyelse af kørekort, hvori der foreligger helbredsoplysninger, der kræver lægelige erklæringer, udtalelser eller vurderinger.

§ 32

Lægeattesten, jf. § 3, stk. 4, skal være afgivet på en blanket, der er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Lægeattesten skal være forsynet med lægens stempel og underskrift.

Stk. 2 Lægeattesten skal udstedes af ansøgerens sædvanlige læge eller anden speciallæge. Hvis en anden læge udsteder lægeattesten, skal ansøgeren angive en fyldestgørende grund hertil.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan kræve, at ansøgeren fremviser sundhedskort.

Stk. 4 Til dokumentation for at ansøgeren er identisk med den person, der er beskrevet i lægeattesten, skal attesten indeholde lægens bekræftelse af, at ansøgeren er kendt af lægen, eller at ansøgeren over for lægen har godtgjort sin identitet, jf. § 4, stk. 1-5. Lægeattesten sendes direkte til vedkommende kommune af lægen eller overgives ansøgeren i en lukket kuvert, der er forsynet med lægens navn eller stempel. Lægen udleverer en kopi af den underskrevne lægeattest til ansøgeren.

Stk. 5 Lægeattesten må ved ansøgningens indlevering ikke være over seks måneder gammel og ved udstedelsen af kørekortet ikke over et år og ni måneder gammel.

§ 33

På grundlag af oplysningerne i lægeattesten afgøres det, om ansøgeren opfylder de helbredsmæssige betingelser for erhvervelse af det ønskede kørekort.

Stk. 2 Indeholder lægeattesten ikke oplysninger om sygdom ud over oplysninger om ansøgerens synsstyrke eller høreevne træffes afgørelsen af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 3, nr. 3.

Stk. 3 I øvrige sager træffes afgørelsen af Færdselsstyrelsen, som også træffer afgørelsen i følgende tilfælde:

 • 1) Kommunalbestyrelsen vurderer, at ansøgeren ikke opfylder betingelserne for synsevne.

 • 2) Lægen har angivet særlige forhold om ansøgerens helbred, som kræver supplerende vurdering.

 • 3) Der er ansøgt om kørekort til kategori C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E, kørekort til erhvervsmæssig personbefordring eller kørekort med påtegning om godkendelse som kørelærer og lægeattesten indeholder oplysninger om ansøgerens høreevne.

Stk. 4 Færdselsstyrelsen kan kræve, at der fra en speciallæge eller andre fremskaffes en erklæring eller yderligere oplysninger, samt endvidere at ansøgeren i øvrigt medvirker til lægelige undersøgelser til afgørelse af, om kørekort kan udstedes eller eventuelt skal udstedes på særlige vilkår.

Stk. 5 Færdselsstyrelsen kan kræve, at ansøgeren aflægger en vejledende helbredsmæssig køretest, jf. § 72, til bedømmelse af, om kørekort kan udstedes eller eventuelt skal udstedes på særlige vilkår.

Stk. 6 Udgifterne i forbindelse med de i denne bestemmelse nævnte undersøgelser og køretesten afholdes af ansøgeren.

§ 34

Foreligger der oplysninger, der viser, at ansøgeren er afhængig af brug af euforiserende eller andre bevidsthedspåvirkende stoffer eller ikke er ædruelig, må kørekort ikke udstedes eller fornyes.

Stk. 2 Finder kommunalbestyrelsen, at der foreligger eller kan foreligge oplysninger som nævnt i stk. 1, sender kommunalbestyrelsen ansøgningen til Færdselsstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt der kan udstedes kørekort til ansøgeren.

Stk. 3 Såfremt kørekort nægtes, skal anklagemyndigheden på begæring indbringe spørgsmålet for retten efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3.

Stk. 4 Bestemmelserne i § 33, stk. 4 og 6, finder tilsvarende anvendelse.

§ 35

Bestemmelserne i §§ 31-34 finder ikke anvendelse ved udstedelse af kørekort til lille knallert.

Langsomtkørende invalidekøretøjer
§ 36

Færdselsstyrelsen kan tillade, at kørekort til langsomtkørende invalidekøretøj udstedes til en person, der er fyldt 15 år.

Kapitel 2 Færdselsrelateret førstehjælp
§ 37

Ved førstegangserhvervelse af førerret kan kørekort kun udstedes til ansøgere, der har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus, jf. dog stk. 5. Ved førstegangserhvervelse af kørekort til lille knallert kan kørekort kun udstedes til ansøgere under 18 år, hvis ansøgeren har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus for unge knallertførere, jf. dog stk. 6.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte førstehjælpskurser skal være gennemført i overensstemmelse med bilag 9 i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 5, 1. pkt. Kurserne skal være forestået af instruktører registreret ved Dansk Førstehjælpsråd.

Stk. 3 Efter gennemførelse af et færdselsrelateret førstehjælpskursus eller et færdselsrelateret førstehjælpskursus for unge knallertførere udsteder instruktøren et kursusbevis.

Stk. 4 De i stk. 1 nævnte kurser skal senest være gennemført ved tilmelding til den praktiske prøve, og et kursusbevis må ved indlevering til kommunen højst være ét år gammelt, jf. dog stk. 5, 2. pkt.

Stk. 5 Har en ansøger gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus for unge knallertførere, anses kravet i stk. 1, 1. pkt., for opfyldt, hvis kursusbeviset ved indlevering til kommunen er højst ét år gammelt. Er kursusbeviset for det færdselsrelaterede førstehjælpskursus for unge knallertførere højst 3 år gammelt, anses kravet i stk. 1. 1. pkt., for opfyldt, hvis ansøgeren herudover inden for det seneste år har gennemført et kursus bestående af 4 timers undervisning i færdselsrelateret førstehjælp, jf. bilag 9, afsnit III.

Stk. 6 Har en ansøger under 18 år gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus, anses kravet i stk. 1, 2. pkt., for opfyldt, hvis kursusbeviset ved indlevering til kommunen er højst ét år gammelt, og ansøgeren herudover inden for det seneste år har gennemført et kursus bestående af 4 timers undervisning i færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere, jf. bilag 9, afsnit III.

Stk. 7 Færdselsstyrelsen kan for personer med handicap i særlige tilfælde dispensere fra kravet om gennemførelse af dele af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus eller dele af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus for unge knallertførere. Færdselsstyrelsen kan endvidere i særlige tilfælde dispensere fra kravet om et kursusbevis for gennemførelse af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus eller det færdselsrelaterede førstehjælpskursus for unge knallertførere, såfremt ansøgeren inden for det seneste år har gennemgået et tilsvarende førstehjælpskursus, eller såfremt ansøgeren i øvrigt må anses for at have tilstrækkelige færdigheder og viden om førstehjælp.

Stk. 8 Stk. 1 gælder ikke ansøgere, der inden for det seneste år før indgivelse af ansøgning om kørekort har opnået uddannelsesniveau ”højt” i henhold til Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesstruktur ved undervisning forestået af instruktører registreret ved Dansk Førstehjælpsråd.

Stk. 9 Er en ansøger ved bekendtgørelsens ikrafttræden i gang med at gennemføre et førstehjælpskursus i overensstemmelse med de hidtil gældende regler, eller er et sådant kursus gennemført, anses kravet i stk. 1, 1. pkt., for opfyldt, hvis kursusbeviset ved indlevering af ansøgning om kørekort er højst ét år gammelt.

Kapitel 3 Køreundervisning
§ 38

Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse for lille knallert.

§ 39

Ansøgere, der ønsker kørekort til en kategori, hvortil de ikke tidligere har haft kørekort, skal have modtaget undervisning af en godkendt kørelærer, der har adgang til at virke som kørelærer til den pågældende kategori eller til den i § 13, stk. 1, nr. 4, foreskrevne uddannelse (B+).

Stk. 2 Færdselsstyrelsen udsteder bekendtgørelser om undervisningsplan for køreuddannelsen til de enkelte kategorier, og undervisningen skal gennemføres i overensstemmelse hermed.

Stk. 3 Undervisningsplanerne fastlægger de kundskaber, færdigheder og den adfærd, ansøgeren skal besidde for at erhverve kørekort. Undervisningen i teori og praktik skal integreres og skal følge undervisningsplanens afsnitsopdeling.

Stk. 4 Undervisningen i teori kan gives samtidig til ansøgere, der ønsker kørekort til enten kategori A1, kategori A2 eller kategori A, og ansøgere, der ønsker kørekort til kategori B, såfremt indholdet af teoriundervisningen til de omhandlede kategorier er identisk. Det samme gælder ansøgere, der ønsker kørekort til enten kategori C1 eller kategori C, og ansøgere, der ønsker kørekort til enten kategori D1 eller kategori D. Tilsvarende gælder for ansøgere, der samtidig ønsker kørekort til en af kategorierne A1, A2 eller A og kategori B eller kørekort til enten kategori C1 eller C og kørekort til enten kategori D1 eller kategori D. Den undervisende kørelærer skal være godkendt som kørelærer til begge de kategorier, der undervises i.

Stk. 5 Undervisningen til den i § 13, stk. 1, nr. 4, omtalte uddannelse (B+) gennemføres i overensstemmelse med Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E.

§ 40

I undervisningen i teori kan IT-baserede undervisningsprogrammer anvendes på samme vilkår som andre hensigtsmæssige hjælpemidler.

Stk. 2 Den godkendte kørelærer, der anvender IT-baserede undervisningsprogrammer, skal være til stede i undervisningslokalet sammen med køreeleverne som aktiv vejleder og diskussionspartner for køreeleverne. Teoriundervisning, der enten er kompliceret eller indebærer bearbejdning af køreelevernes holdning og adfærd, skal herudover altid gennemføres som en aktiv dialog mellem kørelæreren og alle køreelever på holdet. Køreeleverne skal derfor være på samme undervisningsmæssige niveau i køreuddannelsen.

Stk. 3 Anvendes IT-baserede undervisningsprogrammer, skal det være muligt at registrere køreelevens brug af programmet. Undervisningsprogrammet skal være således opbygget, at kørelæreren individuelt kan tilrettelægge undervisningen, herunder også efter den enkelte elevs behov. Undervisningsprogrammets indhold skal være baseret på en pædagogisk fortolkning og bearbejdning af emnerne i undervisningsplanerne for køreuddannelsen.

Stk. 4 Den enkelte kørelærer må højst undervise 20 elever samtidig, når der anvendes IT-baserede undervisningsprogrammer. Eleverne skal have hver sin computerskærm til rådighed.

Stk. 5 Undervisningen i teori kan, når der anvendes IT-baserede undervisningsprogrammer, ikke gives samtidig til ansøgere, der ønsker kørekort til forskellige kategorier, jf. dog § 39, stk. 5.

Stk. 6 Det påhviler den godkendte kørelærer at sikre, at det IT-undervisningsprogram, der anvendes i køreuddannelsen, er i overensstemmelse med indholdet af undervisningsplanerne for køreuddannelsen.

Stk. 7 Det skal fremgå af den i § 45 omtalte lektionsplan, om en lektion er gennemført som IT-baseret undervisning.

Stk. 8 Kørelæreren skal på forlangende forevise IT-undervisningsprogrammets log vedrørende den enkelte elev for Færdselsstyrelsen, politiet, forsvaret eller det statslige redningsberedskab. Kørelæreren skal opbevare loggen vedrørende den enkelte elev i 2 år.

Kørelæreres oplysningspligt
§ 41

En kørelærer skal oplyse personer, som modtager eller ønsker at modtage køreundervisning hos kørelæreren (elever), om

 • 1) hvilke brancheorganisationer kørelæreren er medlem af, og

 • 2) at han eller hun er godkendt som kørelærer i Danmark.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte oplysninger gives eller gøres tilgængelige på den måde, som kørelæreren finder mest egnet. Oplysningerne kan herunder gøres tilgængelige ad elektronisk vej via en adresse oplyst af kørelæreren, eller ved at oplysningerne er tilgængelige der, hvor kørelæreren driver sin virksomhed. Oplysningerne skal gives til eller gøres tilgængelige for eleven, inden aftalen om køreundervisning indgås, eller, hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale, inden køreundervisningens udførelse.

Stk. 3 Hvis eleven anmoder om det, skal kørelæreren endvidere oplyse om de regler, der gælder for udførelsen af erhvervet, og hvordan eleven får adgang til dem.

Pauser i køreuddannelsesperioden
§ 42

Ved køreuddannelsesperioden forstås den periode, hvori ansøgeren er under køreuddannelse. I køreuddannelsesperioden indgår undervisningen i teorilokale (teoretiske emner), praktisk køreundervisning (øvelseskørsel), teoriprøve og praktisk prøve. Teoriprøven og den praktiske prøve er ikke en del af undervisningen, jf. bilag 4.

Stk. 2 Ansøgere, der i løbet af køreuddannelsesperioden er fraværende i højst 4 lektioner af 45 minutters varighed i teorilokale (teoretiske emner), kan på særlige vilkår selv gennemgå de manglende emner ved selvstudium. Betingelserne herfor fremgår af bilag 4.

Stk. 3 Årsagen til fraværet har ingen betydning.

Krav til forudgående erhvervelse af kørekort
§ 43

Undervisning til kategorierne C1, C, D1 og D må først påbegyndes, når ansøgeren har erhvervet kørekort til kategori B.

Stk. 2 Undervisning til kategorierne B/E, C1/E, C/E, D1/E og D/E må først påbegyndes, når ansøgeren har erhvervet kørekort til henholdsvis kategorierne B, C1, C, D1, og D. Den i § 13, stk. 1, nr. 4, foreskrevne uddannelse (B+) må først påbegyndes, når ansøgeren har erhvervet kørekort til kategori B.

Stk. 3 Har ansøgeren tidligere haft kørekort til kategori B, eller har ansøgeren tidligere haft kørekort til kategorierne C1, C, D1 eller D, kan undervisning til kategorierne C1, C, D1, D og B/E samt den i § 13, stk. 1, nr. 4, foreskrevne uddannelse (B+) henholdsvis kategorierne C1/E, C/E, D1/E og D/E påbegyndes, uanset at førerretten betinget eller ubetinget er frakendt vedkommende, jf. dog § 49, stk. 2.

Køreundervisningens varighed
§ 44

Køreundervisningen (dvs. teoriundervisning og praktisk køreundervisning), som ansøgeren skal gennemgå i forbindelse med erhvervelse af kørekort til den valgte kategori, skal omfatte følgende antal lektioner af mindst 45 minutters varighed:

 • 1) Kategori AM: Mindst 22 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 12 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori AM.

 • 2) Kategori A1: Mindst 29 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 22 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori A, jf. dog stk. 2.

 • 3) Kategori A2: Mindst 29 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 22 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori A, jf. dog stk. 2.

 • 4) Kategori A: Mindst 29 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 22 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori A, jf. dog stk. 2.

 • 5) Kategori B: Mindst 29 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 24 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori B, jf. dog stk. 2.

 • 6) Kategori C1, kategori C, kategori D1 eller kategori D: Mindst 16 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 18 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til henholdsvis kategori C1, C, kategori D1 eller D, jf. dog stk. 3.

 • 7) Kategori C1/E, kategori D1/E eller kategori D/E: Mindst 10 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 6 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategorierne C1/E, D1/E og D/E.

 • 8) Kategori C/E: Mindst 13 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 18 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori C/E.

 • 9) Kategori B/E eller den i § 13, stk. 1, nr. 4, foreskrevne uddannelse (B+): Mindst 4 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 6 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori B/E.

Stk. 2 Såfremt ansøgeren gennemfører køreundervisningen til en af kategorierne A1, A2 eller A samtidig med kategori B, jf. § 39, stk. 4, skal undervisningen i teorilokale (teoretiske emner) til de to kategorier sammenlagt mindst omfatte 38 lektioner af mindst 45 minutters varighed. For den praktiske køreundervisning gælder bestemmelserne i stk. 1, nr. 1-5.

Stk. 3 Såfremt ansøgeren gennemfører køreundervisningen til en af kategorierne C1 eller C og en af kategorierne D1 eller D samtidig, jf. § 39, stk. 4, skal undervisningen i teorilokale (teoretiske emner) til de to kategorier sammenlagt mindst omfatte 26 lektioner af mindst 45 minutters varighed. For den praktiske køreundervisning gælder bestemmelserne i stk. 1, nr. 6.

Stk. 4 Undervisningsforløbet ved køreuddannelsen til kategorierne A1, A2, A og B skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage.

Stk. 5 Undervisningsforløbet ved køreuddannelsen til kategorierne C1, C, D1 og D skal strække sig over mindst 12 undervisningsdage.

Stk. 6 Undervisningsforløbet ved køreuddannelsen til kategorierne AM og C/E skal strække sig over mindst 10 undervisningsdage.

Stk. 7 Undervisningsforløbet ved køreuddannelsen til kategori C1/E, D1/E og D/E skal strække sig over mindst 7 undervisningsdage.

Stk. 8 Undervisningsforløbet ved køreuddannelsen til kategori B/E og til den i § 13, stk. 1, nr. 4, foreskrevne uddannelse (B+) skal strække sig over mindst 3 undervisningsdage.

Lektionsplan
§ 45

Kørelæreren skal før påbegyndelsen af en køreelevs undervisning udfærdige en detaljeret lektionsplan over uddannelsesforløbet planlagt i nøje overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse og undervisningsplanen for køreuddannelsen til den omhandlede kategori. Lektionsplanen kan udfærdiges som en digital løsning. Køreeleven skal senest ved køreundervisningens første lektion have udleveret lektionsplanen enten i fysisk eller elektronisk form.

Stk. 2 Lektionsplanen skal indeholde følgende:

 • 1) Køreskolens navn, adresse og telefonnummer.

 • 2) Køreelevens navn, adresse og telefonnummer.

 • 3) Den eller de undervisende kørelæreres navne.

 • 4) Rækkefølgen af lektionerne i overensstemmelse med undervisningsplanens afsnitsopdeling, jf. § 39, stk. 2 og 3.

 • 5) Oplysning om antallet af lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og antallet af lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel), som køreundervisningen til den omhandlede kategori mindst skal omfatte, jf. § 44.

 • 6) Oplysning om antallet af lektioner henholdsvis på lukket øvelsesplads og på køreteknisk anlæg, som køreundervisningen til den omhandlede kategori mindst skal omfatte, jf. §§ 49 og 51.

 • 7) Oplysning om at det er køreelevens individuelle forhold og formåen, der er afgørende for, hvor mange lektioner udover det anførte obligatoriske mindste lektionsantal køreeleven skal have, før den praktiske prøve kan aflægges.

 • 8) Hovedindholdet af hver enkelt lektion opdelt i lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) anført med underafsnitsbetegnelsen (dvs. nummerering med tilhørende overskrift) fra den omhandlede undervisningsplan, herunder plads til datoen for hver enkelt lektions gennemførelse, den faktisk anvendte tid samt plads til køreelevens og kørelærerens underskrifter.

 • 9) Repetition af tidligere gennemførte lektioner og evaluerende prøver.

Stk. 3 Den undervisende kørelærer og køreeleven skal straks efter afslutningen af hver enkelt lektion i lektionsplanen med deres underskrifter bekræfte, at der er undervist i indholdet af omhandlede lektion, herunder bekræfte datoen for lektionens gennemførelse og den faktisk anvendte tid. Er lektionsplanen i papirformat, underskrives der i kørelærerens eksemplar, mens der i en digital lektionsplan kan underskrives ved hjælp af en digital løsning, som til enhver tid skal kunne validere kørelærerens og køreelevens identitet. Ændrer kørelæreren i en allerede bekræftet lektion, skal ændringen godkendes af køreeleven.

Stk. 4 Anvender kørelæreren en digital lektionsplan i køreundervisningen, skal kørelærerens og køreelevens registreringer i den digitale lektionsplan lagres i en log eller lignende, der på tilsvarende vis muliggør kontrol af alle foretagne registreringer.

Stk. 5 En underskrevet lektionsplan, i papirform eller digital form, skal medbringes ved køreprøven.

Stk. 6 Kørelæreren skal på forlangende forevise lektionsplanen for kommunen, Færdselsstyrelsen, politiet eller anden kontrolmyndighed, herunder udlevere lektionsplanen til kontrolmyndighedens nærmere kontrol. Tilsvarende gælder for en digital lektionsplans log.

Stk. 7 Såfremt køreeleven skifter kørelærer i undervisningsforløbet, skal den hidtidige kørelærer udlevere den underskrevne lektionsplan, herunder den dertilhørende log, hvis lektionsplanen er digital, til den nye kørelærer til brug i køreelevens fortsatte køreundervisning.

Stk. 8 Kørelæreren skal opbevare lektionsplanen i mindst to år efter afslutningen af køreuddannelsesperioden. Tilsvarende gælder for en digital lektionsplans log.

Stk. 9 Køreundervisningen og anvendelsen af lektionsplaner skal gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 3.

§ 46

I ansøgningen om kørekort afgiver køreelev og kørelærer erklæring om, at der i køreundervisningen mindst har været anvendt det i § 44, stk. 1-3, foreskrevne antal lektioner henholdsvis i teorilokale (teoretiske emner) og i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel), samt at kravet i § 44, stk. 4-8, til undervisningsforløbets udstrækning er opfyldt. Det skal endvidere erklæres, at kravene i §§ 49 og 51 til antallet af lektioner henholdsvis på lukket øvelsesplads og på køreteknisk anlæg er opfyldt, samt at der i køreundervisningen har været udfærdiget, udleveret og anvendt en lektionsplan, jf. § 45.

Stk. 2 Ved den praktiske prøve skal erklæringen om køreundervisning være underskrevet af kørelærer og køreelev.

Stk. 3 Har flere kørelærere undervist køreeleven, skal den kørelærer, der har foretaget den sidste lektion henholdsvis i teorilokale (teoretiske emner) og i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel), underskrive erklæringen om køreundervisning.

Indledende køreundervisning
§ 47

Den indledende køreundervisning til kategorierne AM, A1, A2, A og B skal foregå på en lukket øvelsesplads, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 6, afsnit I.

Stk. 2 Med hensyn til øvelsespladsens indretning og udstyr samt undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse henvises til undervisningsplanerne til kategorierne AM, A1, A2, A og B samt til bilag 6, afsnit I.

§ 48

Ansøgeren skal som fører mindst gennemføre 4 lektioner af mindst 45 minutters varighed i manøvrer på lukket øvelsesplads ved køreundervisningen til kategorierne AM, A1, A2, A og B.

Øvelseskørsel
§ 49

Øvelseskørsel, herunder den indledende køreundervisning på lukket øvelsesplads, må tidligst finde sted tre måneder før det tidspunkt, hvor ansøgeren opfylder aldersbetingelsen for at få udstedt det ønskede kørekort, jf. bestemmelserne herom i kapitel 1.

Stk. 2 For personer, der er frakendt førerretten ubetinget, må øvelseskørsel tidligst påbegyndes tre måneder før frakendelsestidens udløb.

Stk. 3 Øvelseskørsel til motorcykel må kun finde sted med højst tre elever ad gangen. Under kørslen skal kørelæreren kunne overvåge eleverne forsvarligt. Kørelæreren kan og skal, såfremt der undervises mere end en elev ad gangen, overvåge eleverne fra et efterfølgende køretøj. Køretøjet skal være forsynet med et radioanlæg med håndfri betjening til brug for kørelæreren og skal i alle tilfælde føres enten af kørelæreren selv eller af en anden person med gyldigt kørekort. Ved undervisning af én elev kan kørelæreren overvåge kørslen fra motorcyklens bagsæde.

Stk. 4 Øvelseskørsel til kategori AM må kun finde sted med højst tre elever ad gangen. Under kørslen skal kørelæreren kunne overvåge eleverne forsvarligt. Kørelæreren skal overvåge eleverne fra et efterfølgende køretøj. Køretøjet skal være forsynet med et radioanlæg med håndfri betjening til brug for kørelæreren og skal i alle tilfælde føres enten af kørelæreren selv eller af en anden person med gyldigt kørekort.

Stk. 5 Øvelseskørsel til traktor/motorredskab må kun finde sted med én elev ad gangen.

Stk. 6 Køretøjer, der anvendes til øvelseskørsel, skal opfylde betingelserne i bilag 5.

Afsluttende køreundervisning
§ 50

Den afsluttende køreundervisning til kategorierne A1, A2, A, B, C1, C, C/E, D1 og D skal foregå på et køreteknisk anlæg, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 6, afsnit II. Undervisningen på køreteknisk anlæg må først gives efter gennemførelse af samtlige forudgående afsnit i undervisningsplanen.

Stk. 2 Med hensyn til tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen på køreteknisk anlæg henvises til undervisningsplanerne til kategorierne A, B, C1, C, D1, D og C/E.

§ 51

Ansøgeren skal som fører mindst gennemføre 5 lektioner af mindst 45 minutters varighed i manøvrer på køreteknisk anlæg ved køreundervisningen til kategori A1, A2 og A.

Stk. 2 Ansøgeren skal som fører mindst gennemføre 4 lektioner af mindst 45 minutters varighed i manøvrer på køreteknisk anlæg ved køreundervisningen til kategori B.

Stk. 3 Ansøgeren skal som fører mindst gennemføre 4 lektioner af mindst 45 minutters varighed i manøvrer på køreteknisk anlæg ved køreundervisningen til kategorierne C1, C, D1, D og C/E.

Kapitel 4 Særlig køreundervisning
§ 52

Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse for lille knallert.

§ 53

Særlig køreundervisning skal gennemføres i overensstemmelse med de regler, der gælder for køreundervisningen til den kategori, i hvilken den forseelse, der ligger til grund for kørselsforbuddet, er begået, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Såfremt kørselsforbuddet er begrundet i kørsel med traktor/motorredskab eller trehjulet motorcykel, skal særlig køreundervisning gennemføres i overensstemmelse med de regler, der gælder for køreundervisningen til den første kategori, som den pågældende har erhvervet.

Stk. 3 Køreundervisningen skal gives af en kørelærer, der er godkendt til den kategori, som den særlige køreundervisning omhandler.

§ 54

Den særlige køreundervisning skal være gennemført i overensstemmelse med Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til den omhandlede kategori og skal omfatte følgende afsnit:

 • 1) 4. afsnit: Trafikantadfærd.

 • 2) 6. afsnit: Grundregler for kørsel.

 • 3) 7. afsnit: Manøvrer på vej.

 • 4) 8. afsnit: Særlige risikoforhold.

Stk. 2 Undervisningen i teori og praktik skal integreres og skal følge undervisningsplanens afsnitsopdeling.

Stk. 3 Bestemmelserne om lektionsplaner i § 45 og om erklæring om køreundervisning i § 46 finder tilsvarende anvendelse.

§ 55

Undervisningen (dvs. teoriundervisning og praktisk køreundervisning), som ansøgeren skal gennemgå i den særlige køreundervisning, skal mindst omfatte 8 lektioner af mindst 45 minutters varighed i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 8 lektioner af mindst 45 minutters varighed i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel).

Stk. 2 Undervisningsforløbet ved den særlige køreundervisning skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage.

Kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus)
§ 56

Undervisningen i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus) udbydes af regionerne.

Stk. 2 Færdselsstyrelsen udsteder bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus), og undervisningen skal gennemføres i overensstemmelse hermed. Undervisningen skal følge undervisningsplanens afsnitsopdeling.

Stk. 3 ANT-kursus består af 4 lektioner af 3 timers varighed fordelt over mindst fire uger. Der er mødepligt til alle lektioner. Reglerne for deltagelse i kurset fremgår af undervisningsplanen for kursus i alkohol, narko og trafik. Kursister, der ikke følger disse regler, kan bortvises.

Stk. 4 Efter gennemførelse af ANT-kursus udsteder kursusudbyderen et kursusbevis.

Stk. 5 ANT-kursus, der skal være gennemført, før kontrollerende køreprøve kan aflægges, kan tidligst påbegyndes tre måneder før frakendelsestidens udløb. Denne begrænsning finder ikke anvendelse i forbindelse med gennemførelse af ANT-kursus som følge af et kørselsforbud eller betinget frakendelse af førerretten.

Stk. 6 Ved indlevering af ansøgning om kontrollerende køreprøve må ANT-kursusbeviset højst være ét år gammelt.

Stk. 7 For deltagelse i ANT-kursus betaler kursisten et af kursusudbyderen fastsat beløb, som dækker udgifter i forbindelse med afholdelse og administration af kursus.

Kursus i lastsikring og overlæs og kurser i køre- og hviletidsregler og brug af takografen
§ 57

Kursus i lastsikring og overlæs og kurser i køre- og hviletidsregler og brug af takografen udbydes af uddannelsescentre, der er godkendt af Færdselsstyrelsen, og som udbyder EU-kvalifikationskurserne, jf. bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Stk. 2 Kurserne gennemføres i overensstemmelse med bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Stk. 3 Uddannelsescentret udsteder et uddannelsesbevis, når et kursus efter stk. 1 er gennemført.

Stk. 4 Ved indlevering af ansøgning om generhvervelse af førerretten til lille lastbil (kategori C1), lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E), stor lastbil (kategori C), stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E), lille bus (kategori D1), lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E), stor bus (kategori D), stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E) og almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) må kursusbeviset højst være ét år gammelt.

Stk. 5 Kursus i lastsikring og overlæs og kurserne i køre- og hviletidsregler og brug af takografen efter § 106, skal gennemføres senest seks måneder efter, at afgørelsen om betinget frakendelse af førerretten er endelig. Færdselsstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra tidsfristen.

Stk. 6 For deltagelse i kurser betaler kursisten det af uddannelsescentret fastsatte beløb.

Kapitel 5 Køreprøver mv.
§ 58

Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse for lille knallert, medmindre andet er bestemt efter reglerne i kapitel 6.

§ 59

Kommunalbestyrelsen berammer køreprøver efter aftale med Færdselsstyrelsen.

Stk. 2 Køreprøven består af en teoriprøve og en praktisk prøve.

Stk. 3 Prøven til kategori A2, jf. § 23, stk. 1, nr. 1, kategori A, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, og kategori B/E samt den i § 13, stk. 1, nr. 4, foreskrevne prøve (B+) består kun af en praktisk prøve.

Stk. 4 Ved afholdelse af såvel teoriprøve som praktisk prøve skal ansøgningsblanketten, den underskrevne lektionsplan og eventuelt tidligere udstedt kørekort medbringes. Lektionsplan skal dog ikke medbringes i forbindelse med aflæggelse af kontrollerende køreprøve, medmindre kontrollerende køreprøve aflægges som følge af kørselsforbud. Ved afholdelse af teoriprøve og praktisk prøve skal ansøgeren endvidere godtgøre sin identitet, jf. § 4, stk. 1 og 2. Teoriprøve og praktisk prøve kan dog afholdes, hvis ansøgeren på anden og tilstrækkelig sikker måde godtgør sin identitet.

Stk. 5 Resultatet af en teoriprøve eller en praktisk prøve skal straks efter prøvens bedømmelse meddeles ansøgeren.

§ 60

Køreprøver, praktiske prøver og vejledende helbredsmæssige køretest afholdes af Færdselsstyrelsen.

Stk. 2 Køreprøver og praktiske prøver, dog ikke kontrollerende køreprøve og køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring, kan for personer ansat under Forsvarsministeriet og for personel ved redningsberedskabet aflægges over for en køredommer, når vedkommendes funktion tilsiger, at vedkommende har kørekort.

Stk. 3 Personer, der skal virke som prøvesagkyndige ved køreprøver, praktiske prøver og vejledende helbredsmæssige køretest, som køredommere ved køreprøver og praktiske prøver eller som tilsynsførende ved teoriprøver, skal opfylde bestemmelserne i bilag 10.

§ 61

Køreprøve og praktisk prøve til kategori A2 og A, køreprøver til kategorierne AM, A1, B, C1, C, D1, D, C1/E, C/E, D1/E og D/E samt praktisk prøve til kategori B/E og den i § 13, stk. 1, nr. 4, omtalte prøve (B+) gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 7, afsnit I.

Stk. 2 Køreprøver til erhvervsmæssig personbefordring til kategorierne D1 og D samt køreprøve til traktor/motorredskab gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 7, henholdsvis afsnit II og III.

Stk. 3 Køreprøven til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D1 og D kan afvikles samtidig med køreprøven til kategori D1 eller D. Består ansøgeren ikke teoriprøven til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D1 eller D, bevares retten til at aflægge praktisk prøve til kategori D1 eller D, såfremt teoriprøven til kategori D1 eller D er bestået.

§ 62

Hvis ansøgeren ikke i fornødent omfang kan tale og forstå dansk eller et fremmedsprog, som den tilsynsførende eller den prøvesagkyndige behersker, skal der ved såvel teoriprøve som praktisk prøve anvendes tolk. Kørelæreren udvælger tolken under inddragelse af politiet i relevant omfang. Udgifter til tolk afholdes af ansøgeren, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Udgifter til tolk til hørehæmmede (tegnsprogstolkning) afholdes af Færdselsstyrelsen.

Stk. 3 Der anvendes ikke tolk ved teoriprøven i de tilfælde, hvor teoriprøven i det digitale teoriprøvesystem kan gennemføres på et fremmedsprog, som ansøgeren forstår. Der anvendes heller ikke tolk, hvor teoriprøven gennemføres som en DVD-teoriprøve, og teoriprøven kan gennemføres på et fremmedsprog, som ansøgeren forstår. Bestemmelserne i 1. og 2. punktum berører ikke kravet efter stk. 1 om anvendelse af tolk ved den praktiske prøve.

Stk. 4 En kørelærer eller en kørelæreraspirant må ikke fungere som tolk.

Stk. 5 Ved aflæggelse af køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring kan der ikke benyttes tolk.

Teoriprøve
§ 63

Teoriprøve til kategorierne AM, A1, A2, A og B kan først berammes, når undervisning i kørsel på lukket øvelsesplads er gennemført, og den kørelærer, der har foretaget undervisningen af ansøgeren, med sin underskrift på ansøgningsblanketten har bekræftet, hvor og hvornår undervisningen har fundet sted, jf. § 65.

§ 64

Teoriprøve kan tidligst aflægges en måned før ansøgeren opfylder aldersbetingelsen for at få udstedt det ønskede kørekort. Ansøgere, der ønsker kørekort til traktor/motorredskab, kan dog aflægge teoriprøve seks måneder før, alderskravet er opfyldt.

§ 65

Den kørelærer, der har undervist ansøgeren, skal senest før teoriprøvens aflæggelse ved sin underskrift på ansøgningsblanketten bekræfte, at ansøgeren har modtaget undervisning i kørsel på lukket øvelsesplads, i teori og i praktik i overensstemmelse med undervisningsplanen for den pågældende kategori. Har flere kørelærere undervist ansøgeren i en eller flere af de ovennævnte discipliner, skal den kørelærer, der har foretaget den sidste lektion inden for den enkelte disciplin, underskrive ansøgningsblanketten. Denne kørelærer skal forinden sikre sig, at undervisningsplanen er fulgt.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved aflæggelse af kontrollerende køreprøve i forbindelse med gengivelse af førerretten efter et kørselsforbud. Der skal dog ikke gives erklæring om undervisning i kørsel på lukket øvelsesplads.

Praktisk prøve
§ 66

Den praktiske prøve kan først berammes, når teoriprøven er bestået. Ved den praktiske prøves aflæggelse til kategori A1, A2, A, B, C, C1, C/E, D1 og D skal undervisningen på køreteknisk anlæg være gennemført. Den kørelærer, der har undervist ansøgeren på køreteknisk anlæg, skal ved sin underskrift på ansøgningsblanketten oplyse, hvor og hvornår undervisningen har fundet sted, jf. § 65.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved aflæggelse af kontrollerende køreprøve i forbindelse med gengivelse af førerretten efter et kørselsforbud.

§ 67

Praktisk prøve kan tidligst aflægges, når ansøgeren opfylder aldersbetingelsen for at få udstedt det ønskede kørekort. Færdselsstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra fristen.

Stk. 2 Den praktiske prøve skal bestås inden 18 måneder efter, at teoriprøven er bestået. Teoriprøven bevarer dog kun sin gyldighed i op til 18 måneder, såfremt ansøgeren er i et sammenhængende uddannelsesforløb, jf. § 42, stk. 1.

Stk. 3 Ansøgeren skal selv stille køretøj til rådighed ved aflæggelse af den praktiske prøve. Køretøjet skal opfylde betingelserne i bilag 5.

Stk. 4 Hvis en ansøger af helbredsmæssige grunde kun kan opnå kørekort til særlige typer af køretøjer eller særligt indrettede køretøjer, jf. § 79, stk. 1, aflægges den praktiske prøve med et sådant køretøj. Der kan stilles krav om, at køretøjet ved den praktiske prøve er forsynet med særlige pedaler, jf. bilag 5.

§ 68

Består ansøgeren ikke den praktiske prøve på grund af manglende kendskab til vigtige færdselsregler eller på grund af ringe kørefærdighed, afgør Færdselsstyrelsen efter reglerne i § 103, om ansøgeren skal aflægge en kontrollerende køreprøve for at bevare et eventuelt allerede erhvervet kørekort til andre kategorier.

Kontrollerende køreprøve
§ 69

Kontrollerende køreprøve afholdes i følgende tilfælde:

 • 1) Efter betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten, jf. § 105, stk. 1, § 114, stk. 1, § 115, stk. 1, og § 116, stk. 2.

 • 2) Efter kørselsforbud, jf. § 107, stk. 1.

 • 3) Hvis Færdselsstyrelsen på baggrund af en indberetning finder, at der er begrundet tvivl om, hvorvidt kørekortindehaveren fortsat er i besiddelse af fornøden kørefærdighed, fornødent kendskab til færdselsreglerne eller forståelse for hensynet til andre trafikanter, jf. § 103, stk. 1.

 • 4) Ved ansøgning om fornyelse af kørekort tre år eller mere efter at gyldigheden af kørekortet er udløbet, jf. § 96, stk. 1.

 • 5) Ved ombytning af visse udenlandske kørekort, jf. § 128, stk. 2, § 129, stk. 2, § 130, stk. 2, og § 131.

 • 6) I visse tilfælde ved udstedelse af turistkørekort, jf. § 121, stk. 1.

Stk. 2 Kontrollerende køreprøve gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne for kategori B, jf. bilag 7, afsnit I, jf. dog § 71, stk. 1.

Stk. 3 Den, der skal aflægge kontrollerende køreprøve, stiller selv køretøj til rådighed ved køreprøven. Køretøjet skal opfylde betingelserne i bilag 5. Bestemmelsen i § 67, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 70

Ved afholdelse af en kontrollerende køreprøve efter § 103, stk. 1, og § 105, stk. 1, skal kørekortet afleveres til den tilsynsførende ved teoriprøven og til den prøvesagkyndige ved den praktiske prøve. Såfremt køreprøven ikke bestås, inddrages kørekortet.

Stk. 2 Kontrollerende køreprøve i henhold til § 103, stk. 1, og § 105, stk. 1, skal aflægges senest seks måneder efter, at afgørelsen herom er endelig. Færdselsstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra tidsfristen.

§ 71

Såfremt prøven er begrundet i vedkommendes kørsel med en anden kategori, kan Færdselsstyrelsen bestemme, at prøven aflægges efter de regler, der gælder for køreprøven til denne kategori, forudsat at ansøgeren har eller har haft kørekort til den pågældende kategori. Hvis den, der skal aflægge kontrollerende køreprøve, ikke har erhvervet kørekort til kategori B, kan Færdselsstyrelsen endvidere bestemme, at prøven aflægges efter reglerne for en anden kategori end B, som ansøgeren har eller har haft kørekort til. Bestås køreprøven, udstedes kørekort til de tidligere erhvervede kategorier.

Stk. 2 Er den samlede kontrollerende køreprøve ikke bestået efter aflæggelse af højst to teoriprøver og højst to praktiske prøver, skal eventuelle yderligere prøver aflægges efter reglerne om køreprøve til kørekort til de kategorier, hvortil førerretten ønskes generhvervet. Hvis førerretten er inddraget, fordi en kontrollerende køreprøve ikke er bestået, jf. § 103, stk. 1, og § 105, stk. 1, anses den ikke beståede prøve for første prøve.

Stk. 3 Har førerretten været inddraget eller frakendt i tre år eller mere, eller er der ved berammelsen af den praktiske prøve, hvorved den samlede kontrollerende køreprøve bestås, forløbet mere end tre år efter frakendelses- eller inddragelsesperiodens begyndelse, eller skal kontrollerende køreprøve aflægges i anledning af fornyelse af kørekort, skal køreprøven aflægges efter reglerne om køreprøve til kørekort til de kategorier, hvortil førerretten ønskes generhvervet, eller hvortil kørekort ønskes fornyet.

Stk. 4 Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse ved gengivelse af kørekort efter kørselsforbud.

Vejledende helbredsmæssig køretest
§ 72

Færdselsstyrelsen kan i forbindelse med erhvervelse og fornyelse af kørekort kræve, at ansøgeren aflægger en vejledende helbredsmæssig køretest til bedømmelse af, om kørekort kan udstedes eller eventuelt skal udstedes på særlige vilkår. En sådan køretest kan endvidere kræves afholdt med henblik på at afgøre, i hvilket omfang en kørekortindehaver fortsat kan bevare sin førerret helt eller delvist, jf. § 104. Færdselsstyrelsen kan forlange, at ansøgeren eller kørekortindehaveren stiller et køretøj, der er godkendt til øvelseskørsel, til rådighed.

Stk. 2 Såfremt det skønnes nødvendigt, at ansøgeren eller kørekortindehaveren forinden afholdelse af den i stk. 1 omtalte køretest opnår nogen færdighed i at betjene køretøjet, kan dette finde sted på en lukket øvelsesplads eller et køreteknisk anlæg.

Kapitel 6 Kørekort til lille knallert til personer, der er fyldt 18 år
§ 73

Kørekort til lille knallert kan udstedes til personer, der er fyldt 18 år, og som har bestået en teoriprøve.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen berammer teoriprøven efter aftale med Færdselsstyrelsen. Teoriprøven kan tidligst aflægges den dag, hvor ansøgeren fylder 18 år. Færdselsstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde give tilladelse til, at teoriprøven aflægges tidligere.

Stk. 3 Teoriprøven afholdes af Færdselsstyrelsen. Teoriprøven gennemføres i overensstemmelse med bilag 7, afsnit I.

Stk. 4 Ved afholdelse af teoriprøven skal ansøgningsblanketten og eventuelt tidligere udstedt kørekort medbringes. Ved afholdelse af teoriprøve skal ansøgeren endvidere godtgøre sin identitet, jf. § 4, stk. 1 og 2. Teoriprøven kan dog afholdes, hvis ansøgeren på anden og tilstrækkelig sikker måde godtgør sin identitet.

Stk. 5 Resultatet af teoriprøven skal straks efter prøvens bedømmelse meddeles ansøgeren.

Stk. 6 Ved afholdelse af teoriprøver efter denne bestemmelse finder § 60, stk. 3, og § 62, stk. 1, anvendelse.

Kørekort til lille knallert til personer under 18 år
§ 74

Kørekort til lille knallert kan udstedes til personer, der er fyldt 15 år, men endnu ikke fyldt 18 år, som har modtaget undervisning i færdselsreglerne og kørsel med lille knallert, jf. § 75, samt bestået en teoriprøve og en praktisk prøve i tilknytning hertil, jf. § 77.

§ 75

Kommunen sørger for undervisning i færdselsreglerne og i kørsel med lille knallert (knallertundervisning). Undervisningen gives efter retningslinjer udfærdiget af Rådet for Sikker Trafik efter forhandling med Færdselsstyrelsen, jf. bilag 11.

Stk. 2 Undervisningen skal forestås af undervisere, der har de fornødne faglige og pædagogiske forudsætninger, og som har gennemført et grundkursus for undervisere i obligatorisk knallertundervisning, der er godkendt af Rådet for Sikker Trafik.

Stk. 3 Undervisningen tilrettelægges med en varighed på mindst 30 lektioner af mindst 45 minutters varighed. Undervisningen skal bestå af mindst 16 lektioner i teori og risikoforståelse og mindst 14 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel). Teoriprøven og den praktiske prøve afholdes inden for de 30 lektioner.

Stk. 4 En elev, der har været fraværende i højst 4 lektioner, kan anses for at have gennemført knallertundervisningen, hvis elevens underviser finder det forsvarligt. Eleven skal dog altid have deltaget i øvelseskørsel på lukket øvelsesplads.

Stk. 5 Undervisningsforløbet inklusive teoriprøven og den praktiske prøve skal strække sig over mindst 14 dage.

Stk. 6 Al øvelseskørsel skal ske under overvågning af underviseren, der højst må have opsyn med 6 elever ad gangen.

§ 76

Knallertundervisningen kan tidligst påbegyndes, når eleven er fyldt 14 år og 6 måneder.

Stk. 2 Kommunen kan kræve, at det i bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på kørekortområdet fastsatte beløb betales, inden eleven kan påbegynde undervisningen.

§ 77

Kommunen afholder teoriprøve og praktisk prøve for elever, der har modtaget knallertundervisning. Teoriprøven og den praktiske prøve afholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 11.

Stk. 2 Den praktiske prøve kan først aflægges, når teoriprøven er bestået, og kommunen har konstateret, at betingelserne for udstedelse af kørekort, bortset fra alderskravet i § 74, stk. 1, i øvrigt er opfyldt.

Stk. 3 Ved afholdelse af den praktiske prøve skal ansøgningsblanketten og eventuelt tidligere udstedt kørekort medbringes.

Stk. 4 Er den praktiske prøve ikke bestået senest 12 måneder efter den dag, eleven påbegyndte knallertundervisningen, skal eleven begynde forfra på knallertundervisningen, jf. § 75.

Stk. 5 Bedømmelsen af den praktiske prøve må ikke foretages af elevens egen underviser. Personen, der bedømmer den praktiske prøve (censor), skal opfylde betingelserne for at virke som underviser, jf. § 75, stk. 2.

Kapitel 7 Udstedelse af kørekort
§ 78

Kørekort udstedes af Færdselsstyrelsen.

Stk. 2 Kørekort udstedes som EU-model i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 1.

§ 79

Kørekort kan udstedes med begrænset gyldighedstid eller begrænses til køretøjer, der opfylder særligt angivne betingelser, eller i øvrigt betinges af særlige vilkår. Vilkår og begrænsninger påtegnes kørekortet i talkodeform i henhold til bestemmelserne i bilag 8.

Stk. 2 Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring og kørekort med kørelærergodkendelse udstedes i henhold til de i bilag 8, afsnit III, fastsatte retningslinjer.

§ 80

Hvis ansøgeren har bestået køreprøven eller den praktiske prøve, skal ansøgeren i den prøvesagkyndiges påsyn udfylde underskriftsrubrikken i et stamkort. Tilsvarende gælder for ansøgere, der er fyldt 18 år og har bestået en teoriprøve til lille knallert i henhold til § 73.

Stk. 2 Har ansøgeren godtgjort sin identitet, jf. § 4, stk. 1 og 2, udsteder den prøvesagkyndige efter anmodning et midlertidigt kørekort med påførelse af relevante koder. Hvis et midlertidigt kørekort udstedes, skal eventuelt tidligere udstedt kørekort samtidig afleveres til den prøvesagkyndige. Har ansøgeren over for den prøvesagkyndige godtgjort sin identitet på anden måde end efter § 4, stk. 1 og 2, kan midlertidigt kørekort udstedes af kommunalbestyrelsen med påførelse af relevante koder, hvis ansøgeren over for kommunen godtgør sin identitet, jf. § 4, stk. 1-5, og samtidig afleverer et eventuelt tidligere udstedt kørekort. Bestemmelserne i § 5 finder i disse tilfælde tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Har ansøgeren beholdt et eventuelt tidligere udstedt kørekort, sendes det nye kørekort til kommunen, hvor ansøgeren kan få kørekortet udleveret mod aflevering af det tidligere udstedte kørekort.

Stk. 4 Oplyser ansøgeren at skulle føre motorkøretøj i udlandet, bortset fra i Finland, Island, Norge og Sverige, og skønner kommunalbestyrelsen, at det originale kørekort ikke kan udstedes, inden ansøgeren forlader landet, kan midlertidigt erstatningskørekort udstedes i overensstemmelse med bestemmelserne i § 88, stk. 2 og 3.

§ 81

Hvis en ansøger under 18 år har bestået teoriprøven og den praktiske prøve til lille knallert, jf. § 77, skal ansøgeren i censors påsyn udfylde underskriftsrubrikken i et stamkort.

Stk. 2 Har ansøgeren godtgjort sin identitet, jf. § 4, stk. 1 og 2, og er ansøgeren fyldt 15 år, udsteder kommunalbestyrelsen efter anmodning et midlertidigt kørekort. Hvis et midlertidigt kørekort udstedes, skal eventuelt tidligere udstedt kørekort samtidig afleveres til kommunen. Har ansøgeren over for censor godtgjort sin identitet på anden måde end efter § 4, stk. 1 og 2, kan midlertidigt kørekort udstedes af kommunalbestyrelsen, hvis ansøgeren over for kommunen godtgør sin identitet, jf. § 4, stk. 1-5, og samtidig afleverer et eventuelt tidligere udstedt kørekort. Bestemmelserne i § 5 finder i disse tilfælde tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Bestemmelserne i § 80, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

Gyldighed
§ 82

Kørekort til kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E samt kørekort til lille knallert og traktor/motorredskab udstedes med en gyldighedstid på 15 år.

§ 83

Kørekort til kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E udstedes med en gyldighedstid på 5 år, jf. dog § 84.

Stk. 2 Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring udstedes med en gyldighedstid på fem år, jf. dog § 84.

§ 84

Hvis ansøgeren på det tidspunkt, hvor kørekortet udstedes, er fyldt 70 år eller derover, udstedes kørekort til kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring med følgende gyldighedstid:

 • 1) Er ansøgeren fyldt 70 år, men ikke 71 år: Fire år.

 • 2) Er ansøgeren fyldt 71 år, men ikke 72 år: Tre år.

 • 3) Er ansøgeren fyldt 72 år, men ikke 80 år: To år.

 • 4) Er ansøgeren fyldt 80 år: Et år.

§ 85

Såfremt de helbredsmæssige oplysninger taler derfor, eller der er begrundet tvivl om, hvorvidt den pågældende er ædruelig eller uafhængig af euforiserende eller andre bevidsthedspåvirkende stoffer, kan kørekort i alle tilfælde udstedes med en kortere gyldighedstid end den i §§ 82-84 nævnte.

Stk. 2 Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der er eller kan være grundlag for en kortere gyldighedstid, jf. stk. 1, sender kommunalbestyrelsen ansøgningen til Færdselsstyrelsen, som træffer afgørelse om, med hvilken gyldighedstid kørekortet skal udstedes.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på kørekort til lille knallert.

§ 86

For kørekort udstedt før den 19. januar 2013 udløber gyldigheden senest den 18. januar 2033.

Duplikatkørekort
§ 87

Bortkommer et kørekort, eller bliver det beskadiget eller slidt i et sådant omfang, at tekst, nummer, stempler, foto eller lignende ikke kan kontrolleres på stedet, eller beskadiges kørekortet i øvrigt, skal indehaveren anmode om at få udstedt duplikatkørekort, såfremt der fortsat skal gøres brug af førerretten eller retten til at føre lille knallert. Dette gælder dog ikke ved navneændringer.

Stk. 2 Ansøgning om duplikatkørekort indgives til kommunen ved anvendelse af den digitale løsning, som kommunen efter Færdselsstyrelsens godkendelse stiller til rådighed. Ansøgninger, der ikke indgives ved den digitale løsning efter 1. pkt., afvises af kommunen, jf. dog stk. 3 og 4. Ansøgningen kan indleveres til enhver kommune, uanset hvor ansøgeren har bopæl.

Stk. 3 Hvis kommunen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal kommunen tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 2.

Stk. 4 Kommunen kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 3 nævnte tilfælde undlade at afvise en ansøgning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for kommunen ved at modtage ansøgningen på anden måde end digitalt.

Stk. 5 En digital ansøgning om duplikatkørekort anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunen.

Stk. 6 Ansøgningen skal vedlægges et fotografi, jf. § 3, stk. 2. I de tilfælde, hvor kommunens ansøgningsprocedure understøtter digital indlevering, skal fotografiet indleveres digitalt. Ansøgeren skal endvidere godtgøre sin identitet, jf. § 4, stk. 1-5. Bestemmelserne i § 3, stk. 3, og stk. 5, 1. pkt., samt § 5 finder tilsvarende anvendelse. Ansøgeren skal efter kommunens nærmere anvisning afgive en underskrift, som skal fremgå af kørekortet. Er kørekortet bortkommet, afgiver ansøgeren ved indleveringen af sin ansøgning under strafansvar efter straffelovens § 163 erklæring herom. Beskadigede kørekort, der skal erstattes af duplikatkørekort, skal afleveres til kommunen.

Stk. 7 Personer, der har sædvanlig bopæl i Danmark, og som er indehavere af et kørekort udstedt i et EU- eller EØS-land, kan få udstedt duplikatkørekort, jf. dog § 2, stk. 3, og § 124, stk. 2. Bestemmelsen i § 3, stk. 5, 2. pkt., finder i disse tilfælde tilsvarende anvendelse. Er det kørekort, der skal erstattes, udstedt på baggrund af en ombytning af et kørekort, der oprindeligt ikke er udstedt i et EU- eller EØS-land, kan der kun udstedes duplikatkørekort, hvis den pågældende består en kontrollerende køreprøve. Der skal dog ikke bestås en kontrollerende køreprøve, hvis det oprindelige kørekort er udstedt i et land eller en delstat, som efter bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve er undtaget fra kravet om kontrollerende prøve i forbindelse med ombytning til dansk kørekort. Kommunen forsyner duplikatkørekort med en påtegning om det oprindelige udstedelsesland. Ved enhver senere fornyelse eller ombytning af kørekortet skal påtegningen gentages.

Midlertidigt erstatningskørekort
§ 88

Er et kørekort bortkommet eller inddraget i medfør af § 99, stk. 3, og oplyser indehaveren at skulle føre bil i udlandet, bortset fra i Finland, Island, Norge og Sverige, udsteder kommunalbestyrelsen efter anmodning et midlertidigt erstatningskørekort, såfremt det skønnes, at duplikatkørekort ikke kan udstedes, inden ansøgeren forlader landet.

Stk. 2 Ansøgning om midlertidigt erstatningskørekort indleveres til kommunen. Ansøgningen kan indleveres til enhver kommune, uanset hvor i Danmark ansøgeren har bopæl.

Stk. 3 Ansøgningen skal vedlægges et fotografi, jf. § 3, stk. 2. Ansøgeren skal endvidere godtgøre sin identitet, jf. § 4, stk. 1-5. Bestemmelserne i § 3, stk. 3 og 5, samt § 5 finder tilsvarende anvendelse.

§ 89

Er en indehaver af et dansk kørekort frakendt førerretten, eller er der i udlandet udstedt kørselsforbud, og har den udenlandske kørekortmyndighed betinget frakendelsestidens eller kørselsforbuddets begyndelsestidspunkt af udlevering af kørekortet til registrering af forholdet eller påtegning herom, eller er der i udlandet sket en administrativ inddragelse af kørekortet, kan der efter anmodning udstedes et midlertidigt erstatningskørekort mod indlevering af kørekortet eller mod forevisning af dokumentation fra den udenlandske kørekortmyndighed om, at denne er i besiddelse af kørekortet. Midlertidigt erstatningskørekort udstedes med angivelse af, at det ikke er gyldigt ved kørsel i det land, hvori forseelsen er begået. Ansøgning om midlertidigt erstatningskørekort indleveres til kommunen, som sender ansøgningen til Færdselsstyrelsen, som træffer afgørelse om, hvorvidt midlertidigt erstatningskørekort kan udstedes. Midlertidigt erstatningskørekort kan ikke udstedes, hvis kørekortet i et EU- eller EØS-land er begrænset, frakendt eller inddraget. Dette gælder ikke for begrænsninger som anført i bilag 8.

Stk. 2 Er der truffet beslutning om anlæggelse af sag om frakendelse af førerretten eller retten til at føre lille knallert efter straffelovens § 11, kan midlertidigt erstatningskørekort ikke udstedes efter stk. 1, såfremt det skønnes, at betingelserne for ubetinget frakendelse af førerretten eller retten til at føre lille knallert foreligger. § 102 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Udstedes midlertidigt erstatningskørekort, fremsender kommunalbestyrelsen kørekortet til den udenlandske kørekortmyndighed, såfremt denne ikke allerede er i besiddelse heraf. Kommunalbestyrelsen træffer i alle tilfælde foranstaltninger, der sikrer, at kørekortet efter registrering eller påtegning ved den udenlandske kørekortmyndighed tilbagesendes til den kommunalbestyrelse, som har udstedt det midlertidige erstatningskørekort.

Stk. 4 Udlevering af kørekortet efter registrering eller påtegning ved den udenlandske kørekortmyndighed kan, såfremt midlertidigt erstatningskørekort er udstedt, kun ske mod tilbagelevering af dette.

Internationalt kørekort
§ 90

Internationalt kørekort kan udstedes i henhold til de internationale konventioner af 19. september 1949 om færdsel og 8. november 1968 om vejtrafik.

Stk. 2 Ansøgning om internationalt kørekort indleveres til kommunen. Ansøgningen kan indleveres til enhver kommune, uanset hvor ansøgeren har bopæl.

Stk. 3 Ansøgningen skal vedlægges et fotografi, jf. § 3, stk. 2, samt ansøgerens kørekort. Bestemmelserne i § 3, stk. 3, og stk. 5, 1. pkt., samt § 5 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Internationalt kørekort kan kun udstedes til en person, der er i besiddelse af et gyldigt dansk kørekort, og kan kun omfatte motorkøretøjer af samme art som det danske kørekort.

Stk. 5 Det internationale kørekort er gyldigt i et år fra udstedelsesdagen. Det giver ret til at føre motorkøretøj af den art, som det lyder på, i de lande, der har tiltrådt den konvention, i henhold til hvilken kørekortet er udstedt. Et internationalt kørekort, som er udstedt i Danmark, giver ikke ret til at føre motorkøretøj i Danmark.

Udstedelse af kørekort i forbindelse med frakendelse af førerretten, retten til at føre lille knallert og retten til at virke som kørelærer
§ 91

Personer, der har måttet aflevere deres kørekort til Færdselsstyrelsen eller politiet i medfør af færdselslovens § 60 d, § 63, stk. 7, § 66 a, stk. 4, 1. pkt., eller § 129 b, stk. 5, kan ansøge om at få udstedt et nyt kørekort med angivelse af de kategorier, som vedkommende har ret til at føre.

Stk. 2 Indehaveren af et kørekort med kode om, at der alene kan føres køretøjer, hvori der er installeret en alkolås, som er godkendt til anvendelse i alkolåsordningen, kan efter alkolåsperiodens udløb ansøge om at få kørekortet ombyttet til et kørekort uden kode om alkolås. Udlevering af det nye kørekort kan først ske, når ansøgeren har afleveret sit tidligere udstedte alkolåskørekort til kommunen.

Stk. 3 Ansøgning efter stk. 1 og 2 kan indleveres til enhver kommune, uanset hvor i Danmark ansøgeren har bopæl. Ansøgeren skal hos kommunen udfylde underskriftsrubrikken i et stamkort.

Stk. 4 Ansøgning efter stk. 1 og 2 skal vedlægges et fotografi, jf. § 3, stk. 2. Ansøgeren skal endvidere godtgøre sin identitet, jf. § 4, stk. 1-5. Bestemmelserne i § 3, stk. 3 og 5, samt § 5 finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 8 Udvidelse af kørekort
§ 92

Ansøgning om udvidelse af et kørekort til at gælde for yderligere kategorier, de i § 13, stk. 1, nr. 4, nævnte vogntog (B+), traktor/motorredskab eller erhvervsmæssig personbefordring samt ansøgning om udstedelse af kørekort i anledning af gennemførelse af det i § 94, stk. 2, nævnte kursus indleveres til kommunen. Ansøgningen kan indleveres til enhver kommune, uanset hvor i Danmark ansøgeren har bopæl.

Stk. 2 Ansøgningen skal vedlægges et fotografi og en lægeattest, jf. § 3, stk. 2 og 4. Ansøgeren skal endvidere godtgøre sin identitet, jf. § 4. Bestemmelserne i § 3, stk. 3 og 5, samt § 5 finder tilsvarende anvendelse.

§ 93

Køreprøver eller praktisk prøve i anledning af udvidelse af kørekort afholdes i overensstemmelse med reglerne i kapitel 5.

Stk. 2 Bestås prøven og opfylder ansøgeren betingelserne for udvidelse af kørekort, udstedes kørekort i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 7. Bestemmelsen i § 33 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Kørekortet gælder herefter for de kategorier, som den pågældende nu har ret til at føre, og eventuelt tillige til erhvervsmæssig personbefordring.

§ 94

Udstedelse af kørekort i forbindelse med udvidelse af et kørekort udstedt før den 19. januar 2013 sker i medfør af §§ 140-145.

Stk. 2 Indehavere af kørekort til kategori A 1 (solomotorcykel), udstedt før den 1. juli 1996, som ønsker at opnå ret til at føre motorcykel med sidevogn, jf. § 140, stk. 1, nr. 2, skal forinden udstedelse af kørekort gennemgå et kursus i kørsel med motorcykel med sidevogn på et køreteknisk anlæg. Kurset skal være gennemført i overensstemmelse med afsnittet om kørsel med sidevogn i undervisningsplanen til kategori A på en motorcykel, der opfylder betingelserne i bilag 5, afsnit II, Motorcykel med sidevogn.

Stk. 3 Såfremt den i stk. 2 nævnte betingelse ikke er opfyldt, sker udstedelse af kørekort i forbindelse med udvidelse af et kørekort udstedt før den 1. juli 1996 indeholdende kategori A 1 under anvendelse af kode 100, jf. bestemmelserne i bilag 8, afsnit III.

Kapitel 9 Fornyelse af kørekort
§ 95

Ansøgning om fornyelse af et kørekort ved udløb af gyldighedstiden for en eller flere kategorier indleveres til kommunen. Ansøgningen kan indleveres til enhver kommune, uanset hvor ansøgeren har bopæl. Ansøgeren skal hos kommunen udfylde underskriftsrubrikken i et stamkort.

Stk. 2 Ansøgning om fornyelse af kørekort til kategori C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring og kørekort med påtegning om godkendelse som kørelærer skal vedlægges et fotografi og en lægeattest, jf. § 3, stk. 2 og 4. Ansøgeren skal endvidere godtgøre sin identitet, jf. § 4, stk. 1-5. Bestemmelserne i § 3, stk. 3 og 5, samt § 5 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Ansøgning om fornyelse af kørekort til kategori AM, A1, A2, A, B og B/E skal vedlægges et fotografi, jf. § 3, stk. 2. Ansøgeren skal endvidere godtgøre sin identitet, jf. § 4, stk. 1-5. Bestemmelserne i § 3, stk. 3 og 5, samt § 5 finder tilsvarende anvendelse. Er kørekortets gyldighedstid individuelt fastsat efter § 85, stk. 1, skal ansøgning om fornyelse af kørekort tillige vedlægges en lægeattest, jf. § 3, stk. 4. Dette gælder dog ikke ansøgning om fornyelse af kørekort til lille knallert.

Stk. 4 Ved ansøgning om fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring finder § 29, stk. 6 og 7, tilsvarende anvendelse.

Stk. 5 Kommunalbestyrelsen sender ansøgninger om fornyelse af kørekort med påtegning om godkendelse som kørelærer til Færdselsstyrelsen, som træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgeren opfylder betingelserne for at få kørelærergodkendelsen fornyet, jf. færdselslovens § 66, stk. 3.

Stk. 6 Kommunalbestyrelsen sender ansøgninger om fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til Færdselsstyrelsen, som træffer afgørelse om, hvorvidt fornyelse kan ske, jf. straffelovens § 78, stk. 3.

Stk. 7 Udstedelse af kørekort i forbindelse med fornyelse af et kørekort udstedt før den 19. januar 2013 sker i medfør af §§ 140-145. Bestemmelserne i § 94, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 8 Udlevering af det nye kørekort kan først ske, når ansøgeren har afleveret sit tidligere udstedte kørekort til kommunen.

Stk. 9 Er ansøgerens kørekort udløbet ved tidspunktet for ansøgning om fornyelse af kørekortet, skal ansøgeren aflevere kørekortet til kommunen ved indlevering af ansøgningen.

§ 96

Ved ansøgning om fornyelse af kørekort, bortset fra kørekort til lille knallert, tre år eller mere efter gyldigheden af kørekortet er udløbet, skal ansøgeren bestå en kontrollerende køreprøve i overensstemmelse med § 71, stk. 3.

Stk. 2 Ved ansøgning om fornyelse af kørekort, hvis gyldighed er udløbet, mens kørekortindehaveren havde sædvanlig bopæl uden for Danmark eller et andet EU- eller EØS-land, skal ansøgeren ikke bestå en kontrollerende køreprøve efter stk. 1. Det gælder dog ikke, hvis der er forløbet tre år eller mere efter, at vedkommende igen etablerede sædvanlig bopæl i Danmark, eller hvis kørekortindehaveren tidligere har aflagt kontrollerende køreprøve, som på grund af manglende kørefærdighed, manglende kendskab til vigtige færdselsregler eller manglende forståelse for hensynet til andre trafikanter ikke er bestået.

Stk. 3 Indehaveren af et dansk kørekort, som ikke er af EF-model, og hvor kørekortets gyldighed udløb i perioden 1. juni 1990 til 1. januar 1994, er endvidere ikke omfattet af kravet om kontrollerende køreprøve efter stk. 1. Ansøgeren skal i forbindelse med ansøgningen afgive skriftlig erklæring på tro og love om, at kørekortindehaveren ikke tidligere har aflagt kontrollerende køreprøve, som på grund af manglende kørefærdighed, manglende kendskab til vigtige færdselsregler eller manglende forståelse for hensynet til andre trafikanter ikke er bestået.

Stk. 4 Færdselsstyrelsen kan træffe bestemmelse om, at kontrollerende køreprøve ikke skal aflægges i tilfælde udover stk. 2 og 3.

§ 97

Opfylder ansøgeren betingelserne for fornyelse af kørekort, udstedes kørekort i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 7. Bestemmelsen i § 33 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Kørekortets gyldighed fastsættes på grundlag af datoen for udstedelse.

Stk. 3 Er ansøgning om fornyelse af kørekort indgivet, og er gyldigheden af ansøgerens kørekort udløbet, eller vælger ansøgeren at aflevere sit kørekort i forbindelse med ansøgning om fornyelse, kan kommunalbestyrelsen udstede et midlertidigt kørekort. Hvis ansøgeren ønsker mulighed for at føre motordrevet køretøj uden for Norden, kan kommunalbestyrelsen endvidere efter anmodning forny kørekortet foreløbigt for en periode på tre måneder.

Stk. 4 Ved anmodning om foreløbig fornyelse skal ansøgeren indlevere et fotografi, der opfylder kravene i § 3, stk. 2. § 3, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5 Er der sket foreløbig fornyelse efter stk. 3, 2. pkt., eller har ansøgeren beholdt sit kørekort ved indgivelse af ansøgning om fornyelse af kørekort, sendes det endeligt fornyede kørekort til kommunen, hvor ansøgeren kan få det fornyede kørekort udleveret mod aflevering af det tidligere udstedte kørekort eller det foreløbigt fornyede kørekort.

§ 98

Ved udstedelse af kørekort, herunder ved udvidelse og fornyelse, kan der ske fornyelse af tidligere erhvervede kategorier, hvis betingelserne for fornyelse heraf er opfyldt, jf. §§ 95-97.

Kapitel 10 Afgørelser om inddragelse af førerretten, kørselsforbud og kørekort samt om kontrollerende køreprøver
§ 99

Færdselsstyrelsen kan efter bestemmelserne i dette kapitel inddrage førerretten, hvis betingelserne for at erhverve kørekort ikke længere er opfyldt.

Stk. 2 Ret til erhvervsmæssig personbefordring kan frakendes i overensstemmelse med reglerne i straffelovens § 79. Retten kan ikke inddrages af Færdselsstyrelsen uden samtidig inddragelse af den almindelige førerret.

Stk. 3 Politiet kan inddrage et beskadiget eller slidt kørekort. Inddrages kørekortet på stedet, udfærdiger politiet så vidt muligt et midlertidigt kørekort.

§ 100

Træffer Færdselsstyrelsen bestemmelse om inddragelse af førerretten, skal kørekortet afleveres til Færdselsstyrelsen.

Stk. 2 Kørekortet skal ligeledes afleveres til Færdselsstyrelsen, hvis der i medfør af § 104, stk. 2 eller 3, foretages indskrænkninger i førerretten.

Stk. 3 Pålægges kørselsforbud eller frakendes førerretten eller retten til at føre lille knallert ubetinget skal kørekortet afleveres til politiet.

Stk. 4 Er der udstedt internationalt kørekort i Danmark til en person, hvis førerret inddrages midlertidigt af politiet eller frakendes ubetinget, skal også det internationale kørekort afleveres til politiet. Inddrages førerretten af Færdselsstyrelsen, skal det internationale kørekort indleveres til Færdselsstyrelsen.

Stk. 5 Inddrages førerretten, fordi den pågældende ikke er ædruelig eller er afhængig af euforiserende eller andre bevidsthedspåvirkende stoffer, eller fordi der er truffet afgørelse om at tilbagekalde tilladelsen til at deltage i en alkolåsordning, indbringer anklagemyndigheden på begæring spørgsmålet for retten efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3.

§ 101

For kontrollerende køreprøve i medfør af dette kapitel gælder bestemmelserne i kapitel 5, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 En kørekortindehaver kan i stedet for at aflægge kontrollerende køreprøve efter stk. 1 ansøge om udvidelse af kørekortet til at gælde yderligere kategorier eller erhvervsmæssig personbefordring, såfremt udvidelsen indebærer aflæggelse af en køreprøve, jf. § 59, stk. 2. Dette gælder ikke for kontrollerende køreprøve, der aflægges som følge af en ubetinget frakendelse af førerretten eller et kørselsforbud.

Stk. 3 For køreprøver aflagt i henhold til stk. 2 finder de for kontrollerende køreprøve gældende vilkår og retsvirkninger tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Færdselsstyrelsen kan straks inddrage førerretten, hvis en kørekortindehaver nægter at medvirke til

 • 1) en kontrollerende køreprøve,

 • 2) en køreprøve efter stk. 2,

 • 3) en helbredsmæssig undersøgelse hos den pågældendes egen læge eller hos en anden speciallæge, eller

 • 4) en vejledende helbredsmæssig køretest, jf. § 72.

Stk. 5 Førerretten inddrages endvidere, hvis kontrollerende køreprøve ikke bestås første gang.

Stk. 6 Er førerretten inddraget af Færdselsstyrelsen, fordi en kontrollerende køreprøve ikke er bestået eller aflagt, behandles ansøgning om generhvervelse efter bestemmelserne i kapitel 12.

Midlertidig inddragelse af kørekort
§ 102

Skønner politiet, at betingelserne for ubetinget frakendelse af førerretten eller retten til at føre lille knallert foreligger, skal det originale kørekort i følgende tilfælde midlertidigt inddrages:

 • 1) Ved beslutning om sigtelse for spirituskørsel med en alkoholkoncentration i blodet under eller efter kørslen på over 1,20 promille eller en alkoholkoncentration i udåndingsluften under eller efter kørslen på over 0,60 milligram pr. liter luft.

 • 2) Ved beslutning om sigtelse for spirituskørsel med en alkoholkoncentration i blodet under eller efter kørslen på ikke over 1,20 promille eller en alkoholkoncentration i udåndingsluften under eller efter kørslen på ikke over 0,60 milligram pr. liter luft, når den sigtede tidligere er sigtet eller dømt for spirituskørsel, herunder promillekørsel efter de regler, der var gældende herom før den 1. september 2005, eller når den sigtede tidligere er dømt for overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1 eller 2.

 • 3) Ved beslutning om sigtelse for kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, hvor førerens blod under eller efter kørslen indeholder bevidsthedspåvirkende stoffer, som efter regler fastsat af transportministeren er klassificeret som farlige for færdselssikkerheden, og som ikke er indtaget i henhold til en lovlig recept, eller, hvor der foreligger skærpende omstændigheder i sager, hvor føreren på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager befinder sig i en sådan tilstand, at han eller hun er ude af stand til at føre køretøjet på betryggende måde.

 • 4) Ved beslutning om sigtelse for forhold, der kan medføre ubetinget frakendelse af førerretten i medfør af færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 4, 10 eller 11.

Stk. 2 Skønner politiet, at betingelserne for ubetinget frakendelse af førerretten eller retten til at føre lille knallert foreligger i andre end de i stk. 1 nævnte tilfælde, kan det originale kørekort midlertidigt inddrages.

Stk. 3 Skønnes betingelserne for ubetinget frakendelse af førerretten eller retten til at føre lille knallert at foreligge, men er dette ikke utvivlsomt, kan midlertidig inddragelse af det originale kørekort kun ske mod samtidig udstedelse af et midlertidigt kørekort, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 I sager, hvor der er sket fratagelse af kørekortet efter reglerne i færdselslovens § 55, stk. 3, kan udstedelse af midlertidigt kørekort først ske, når betingelserne for fratagelsen ikke længere er til stede.

Stk. 5 Midlertidig inddragelse af et originalt kørekort efter stk. 1 eller 2 kan af kørekortindehaveren forlanges prøvet af retten. Politiet skal vejlede den pågældende om retten til prøvelse.

Manglende kundskaber eller færdigheder
§ 103

Færdselsstyrelsen kan på baggrund af en indberetning bestemme, at en kørekortindehaver skal aflægge en kontrollerende køreprøve, hvis der er begrundet tvivl om, hvorvidt den pågældende fortsat er i besiddelse af fornøden kørefærdighed, fornødent kendskab til færdselsreglerne eller forståelse for hensynet til andre trafikanter.

Stk. 2 Kontrollerende køreprøve skal ikke aflægges, hvis den pågældende har bestået en køreprøve efter det forhold, der gav anledning til Færdselsstyrelsens afgørelse.

Stk. 3 Den i stk. 2 nævnte køreprøve skal være aflagt inden for fristen for aflæggelse af kontrollerende køreprøve, jf. § 70, stk. 2. Aflægges køreprøven ikke inden for fristen, eller bestås prøven ikke, kan Færdselsstyrelsen straks inddrage førerretten. §§ 109-113 finder herefter tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Bestemmelserne i stk. 1-3 finder ikke anvendelse, hvis kørekortindehaveren alene har ret til at føre lille knallert.

Helbredsmæssige forhold
§ 104

Bliver Færdselsstyrelsen opmærksom på forhold, der giver begrundet tvivl om, hvorvidt kørekortindehaveren fortsat er i besiddelse af et tilfredsstillende helbred eller fortsat er ædruelig eller uafhængig af euforiserende eller andre bevidsthedspåvirkende stoffer, har den pågældende pligt til at medvirke til

 • 1) de lægeundersøgelser, der er nødvendige til afgørelse heraf, herunder tilvejebringelse af lægeerklæring, eventuelt fra speciallæge i relevant speciale, jf. § 33, eller

 • 2) en vejledende helbredsmæssig køretest, jf. § 33.

Stk. 2 På grundlag af undersøgelserne eller køretesten afgøres,

 • 1) om kørekortindehaveren kan bevare førerretten, eventuelt med særlige indskrænkninger, jf. §§ 79, stk. 1, og 85,

 • 2) om førerretten skal inddrages enten af lægelige grunde eller på grund af kørekortindehaverens afhængighed af euforiserende eller andre bevidsthedspåvirkende stoffer eller på grund af manglende ædruelighed, eller

 • 3) om kørekortindehaveren skal indkaldes til en kontrollerende køreprøve på grund af manglende kundskaber eller færdigheder, jf. § 103, stk. 1.

Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med erhvervsmæssig personbefordring.

Stk. 4 Foretages der indskrænkninger i førerretten, udstedes nyt kørekort i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 7. Den pågældende skal aflevere et fotografi, jf. § 3, stk. 2. Ansøgeren skal endvidere godtgøre sin identitet, jf. § 4, stk. 1-5, samt udfylde underskriftsrubrikken i et stamkort hos kommunen. Bestemmelserne i § 3, stk. 3 og 5, samt § 5 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5 Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke kørekortindehavere, der alene har ret til at føre lille knallert.

Betinget frakendelse af førerretten
§ 105

Er førerretten frakendt betinget, skal kørekortindehaveren aflægge en kontrollerende køreprøve. Er førerretten frakendt betinget som følge af spirituskørsel eller kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom m.v., skal føreren forinden have gennemført et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus).

Stk. 2 Kontrollerende køreprøve skal ikke aflægges, såfremt den pågældende har bestået en køreprøve, jf. § 59, stk. 2, efter det forhold, der gav anledning til frakendelsen. Beståelse af en køreprøve fritager ikke for gennemførelse af ANT-kursus.

Stk. 3 Den i stk. 2 nævnte køreprøve skal være aflagt inden for fristen for aflæggelse af kontrollerende køreprøve, jf. § 70, stk. 2. Aflægges køreprøven ikke inden for fristen, eller bestås prøven ikke, kan Færdselsstyrelsen straks inddrage førerretten. §§ 109-113 finder herefter tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Er førerretten frakendt betinget som følge af spirituskørsel eller kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom mv., jf. færdselslovens § 60 b, 2. pkt., skal ansøgningen vedlægges et kursusbevis som dokumentation for gennemført kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus). Hvis ansøgeren har gennemført et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus), vedlægges i stedet et A/T-kursusbevis som dokumentation for gennemført A/T-kursus. § 56, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse for A/T kursusbeviser.

§ 106

Kontrollerende køreprøve skal ikke aflægges, såfremt førerretten til lille lastbil (kategori C1), lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E), stor lastbil (kategori C), stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E), lille bus (kategori D1), lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E), stor bus (kategori D), stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E) og almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) er frakendt betinget som følge af overtrædelse af reglerne om største tilladte totalvægt, reglerne om køre- og hviletid og reglerne vedrørende takografen. Er førerretten frakendt betinget i medfør af færdselslovens § 129 a, stk. 1, nr. 1, kan førerretten kun generhverves, hvis føreren har gennemført kursus i lastsikring og overlæs. Er førerretten frakendt betinget i medfør af færdselslovens § 129 a, stk. 1, nr. 2 eller 3, kan førerretten kun generhverves, hvis føreren har gennemført kurser i køre- og hviletidsregler og brug af takografen.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte kurser skal være aflagt inden for fristen for aflæggelse af kurser, jf. § 57, stk. 5. Aflægges kursus ikke inden for fristen, kan Færdselsstyrelsen straks inddrage førerretten. Herefter finder § 113, stk. 4, anvendelse.

Stk. 3 Kursus i lastsikring og overlæs og kurser i køre- og hviletidsregler og brug af takografen skal ikke gennemføres, hvis føreren har gennemført kursus efter det forhold, der gav anledning til frakendelsen.

Kapitel 11 Gengivelse af førerretten efter kørselsforbud
§ 107

Ansøgere, der er pålagt kørselsforbud i medfør af færdselslovens § 127, kan kun få førerretten gengivet, såfremt ansøgeren har gennemført særlig køreundervisning og/eller kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus) og har bestået en kontrollerende køreprøve, jf. færdselslovens § 60 c.

Stk. 2 Den særlige køreundervisning og/eller ANT-kursus kan ikke påbegyndes, før afgørelsen om kørselsforbud er endelig.

Stk. 3 Den særlige køreundervisning og/eller ANT-kursus skal være gennemført, før den kontrollerende køreprøve kan aflægges.

§ 108

Ansøgning om gengivelse af førerretten efter kørselsforbud i medfør af færdselslovens § 127, indleveres til kommunen. Ansøgningen kan indleveres til enhver kommune, uanset hvor i Danmark ansøgeren har bopæl. Stamkortet underskrives, når den praktiske prøve er bestået.

Stk. 2 Er kørselsforbud pålagt som følge af spirituskørsel, herunder promillekørsel efter de regler, der var gældende herom før den 1. september 2005, jf. færdselslovens § 60 c, stk. 2, skal ansøgningen som dokumentation for gennemført kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus) vedlægges et kursusbevis. Hvis ansøgeren har gennemført et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus), vedlægges i stedet et A/T-kursusbevis som dokumentation for gennemført A/T-kursus. § 56, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse for A/T-kursusbeviser. I øvrige tilfælde skal ansøgningen som dokumentation for gennemført særlig køreundervisning vedlægges erklæring, jf. § 46, og den anvendte lektionsplan.

Stk. 3 Ansøgningen skal vedlægges et fotografi, jf. § 3, stk. 2. Ansøgeren skal endvidere godtgøre sin identitet, jf. § 4. Bestemmelserne i § 3, stk. 3 og 5, samt § 5 finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 12 Generhvervelse af førerretten
§ 109

Ansøgning om generhvervelse af førerretten, efter at denne er inddraget eller frakendt ubetinget, indleveres til kommunen. Ansøgningen kan indleveres til enhver kommune, uanset hvor i Danmark ansøgeren har bopæl. Ansøgeren skal hos kommunen udfylde underskriftsrubrikken i et stamkort.

Stk. 2 Er førerretten frakendt ubetinget som følge af spirituskørsel, herunder promillekørsel efter de regler, der var gældende herom før den 1. september 2005, jf. færdselslovens § 60 a, stk. 2, skal ansøgningen vedlægges et kursusbevis som dokumentation for gennemført kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus). Hvis ansøgeren har gennemført et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus), vedlægges i stedet et A/T-kursusbevis som dokumentation for gennemført A/T-kursus. § 56, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse for A/T-kursusbeviser. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. gælder ikke, hvis førerretten er frakendt ubetinget i medfør af færdselslovens § 129, stk. 4, som følge af spirituskørsel begået på lille knallert.

Stk. 3 Er førerretten til lille lastbil (kategori C1), lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E), stor lastbil (kategori C), stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E), lille bus (kategori D1), lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E), stor bus (kategori D), stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E) og almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) frakendt ubetinget som følge af overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid og største tilladte totalvægt, jf. færdselslovens § 129 b, skal ansøgningen vedlægges dokumentation for gennemført kursus i lastsikring og overlæs og kursus i køre- og hviletidsregler og brug af takografen.

Stk. 4 Ansøgningen skal vedlægges et fotografi, jf. § 3, stk. 2. Ansøgeren skal endvidere godtgøre sin identitet, jf. § 4. Bestemmelserne i § 3, stk. 3 og 5, samt § 5 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5 Er førerretten inddraget af lægelige grunde eller på grund af afhængighed af euforiserende eller andre bevidsthedspåvirkende stoffer eller på grund af manglende ædruelighed afleveres endvidere en lægeattest, jf. § 3, stk. 4. I øvrigt kræves lægeattest kun, hvis en tidligere lægeattest, afgivet i forbindelse med udstedelse eller fornyelse af kørekort, eller andre omstændigheder giver anledning hertil.

§ 110

Kontrollerende køreprøve i medfør af dette kapitel aflægges i overensstemmelse med bestemmelserne herom i kapitel 5, jf. dog § 113, stk. 2.

§ 111

Ved ansøgning om generhvervelse af førerretten kan kørekortet udvides til at omfatte kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, uden at der aflægges særlig køreprøve hertil. Det er dog en betingelse, at ansøgeren, da førerretten blev inddraget eller frakendt, var i besiddelse af gyldigt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring. Det er endvidere en betingelse, at der ikke ved afgørelsen om inddragelse eller frakendelse blev truffet bestemmelse om særlig frakendelse af retten til erhvervsmæssig personbefordring. Bestemmelserne i § 29, stk. 6-8, finder tilsvarende anvendelse.

§ 112

Opfylder ansøgeren betingelserne for at generhverve førerretten, udstedes kørekortet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 7. Bestemmelsen i § 33 finder tilsvarende anvendelse.

Generhvervelse efter inddragelse af førerretten
§ 113

Er førerretten inddraget, fordi en kontrollerende køreprøve ikke er bestået eller aflagt, kan generhvervelse først ske, når en ny kontrollerende køreprøve er bestået.

Stk. 2 En kørekortindehaver kan i stedet for at aflægge kontrollerende køreprøve i henhold til stk. 1 ansøge om udvidelse af kørekortet til at gælde yderligere kategorier eller erhvervsmæssig personbefordring, såfremt udvidelsen indebærer aflæggelse af en køreprøve, jf. § 59, stk. 2. De for kontrollerende køreprøver gældende retsvirkninger finder i disse tilfælde tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Har førerretten været inddraget i tre år eller mere på grund af afhængighed af euforiserende eller andre bevidsthedspåvirkende stoffer, på grund af manglende ædruelighed, eller på grund af helbredsmæssige oplysninger, er det en betingelse for generhvervelsen, at ansøgeren består en kontrollerende køreprøve. Færdselsstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde træffe bestemmelse om, at kontrollerende køreprøve ikke skal aflægges.

Stk. 4 Er førerretten til lille lastbil (kategori C1), lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E), stor lastbil (kategori C), stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E), lille bus (kategori D1), lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E), stor bus (kategori D), stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E) og almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) inddraget, fordi kursus i lastsikring og overlæs og kurser i køre- og hviletidsregler og brug af takografen ikke er gennemført, kan generhvervelse først ske, når de påkrævede kurser i medfør af § 106, stk. 1, 2. og 3. pkt., er gennemført.

Generhvervelse efter ubetinget frakendelse af førerretten
§ 114

Er førerretten frakendt ubetinget, skal ansøgeren bestå en kontrollerende køreprøve, før generhvervelse af førerretten kan ske, jf. dog stk. 2, § 115, stk. 1, og § 116, stk. 2. Er førerretten frakendt ubetinget i medfør af færdselslovens § 129, stk. 4, skal ansøgeren dog kun bestå en kontrollerende køreprøve, hvis førerretten har været frakendt i en sammenhængende periode på 1 år eller mere, eller hvis der ved ansøgning om generhvervelse af førerretten er forløbet mere end 1 år regnet fra begyndelsestidspunktet for frakendelsen, jf. færdselslovens § 129, stk. 7.

Stk. 2 Er førerretten frakendt ubetinget inden for de første tre år efter førstegangserhvervelse af førerret, jf. færdselslovens § 60 c, stk. 3, skal særlig køreundervisning være gennemført og kontrollerende køreprøve bestået, før førerretten kan generhverves. Den særlige køreundervisning, der tidligst kan påbegyndes tre måneder før frakendelsestidens udløb, skal være gennemført, før den kontrollerende køreprøve kan aflægges. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse, hvis førerretten er frakendt ubetinget i medfør af færdselslovens § 129, stk. 4.

§ 115

Er førerretten frakendt ubetinget som følge af spirituskørsel, herunder promillekørsel efter de regler, der var gældende herom før den 1. september 2005, eller på grund af kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom m.v., kan retten kun generhverves, såfremt ansøgeren har gennemført et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus) og bestået en kontrollerende køreprøve. ANT-kursus skal være gennemført, før den kontrollerende køreprøve kan aflægges. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. gælder dog ikke, hvis førerretten er frakendt ubetinget i medfør af færdselslovens § 129, stk. 4, som følge af spirituskørsel eller kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom m.v. begået på lille knallert.

Stk. 2 Kontrollerende køreprøve kan aflægges før frakendelsestidens udløb. Den praktiske prøve kan dog tidligst aflægges en måned før frakendelsestidens udløb, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 3 Har den pågældende i andre tilfælde end de i § 114, stk. 2, nævnte bestået en køreprøve, jf. § 59, stk. 2, efter det forhold, der gav anledning til tiltalen, skal kontrollerende køreprøve ikke aflægges, såfremt køreprøven er bestået inden for det sidste år før frakendelsestidens udløb og inden for det sidste år før ansøgningen om generhvervelse af førerretten. Beståelse af en køreprøve fritager ikke for gennemførelse af ANT-kursus, jf. stk. 1. ANT-kursus skal i disse tilfælde være gennemført senest tre måneder efter, at afgørelsen om kontrollerende køreprøve er endelig.

Stk. 4 Ansøgere omfattet af den obligatoriske alkolåsordning, jf. færdselslovens § 60 a, stk. 3, som ikke ønsker at deltage i alkolåsordningen, kan tidligst aflægge den praktiske prøve i forbindelse med den kontrollerende køreprøve en måned før alkolåsperiodens udløb.

Stk. 5 Ansøgere omfattet af den frivillige alkolåsordning, jf. færdselslovens § 132 a, stk. 1, kan tidligst aflægge den praktiske prøve i forbindelse med den kontrollerende køreprøve en måned før alkolåsperiodens begyndelse.

§ 116

Er førerretten til lille lastbil (kategori C1), lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E), stor lastbil (kategori C), stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E), lille bus (kategori D1), lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E), stor bus (kategori D), stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E) og almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) frakendt ubetinget i mindre end tre år i medfør af færdselslovens § 129 b, stk. 1, skal føreren ikke aflægge en kontrollerende køreprøve for at generhverve førerretten efter frakendelsestidens udløb. Er førerretten frakendt i medfør af færdselslovens § 129 b, stk. 1, nr. 2-4, jf. § 129 a, stk. 1, nr. 1, kan retten kun generhverves, hvis føreren har gennemført kursus i lastsikring og overlæs efter det forhold, der gav anledning til frakendelsen. Er førerretten frakendt i medfør af færdselslovens § 129 b, stk. 1, nr. 1, eller 2-4, jf. § 129 a, stk. 1, nr. 2 og 3, kan retten kun generhverves, hvis føreren har gennemført kursus i køre- og hviletidsregler og brug af takografen efter det forhold, der gav anledning til frakendelsen.

Stk. 2 Er førerretten til lille lastbil (kategori C1), lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E), stor lastbil (kategori C), stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E), lille bus (kategori D1), lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E), stor bus (kategori D), stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E) og almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) frakendt ubetinget i tre år eller mere i medfør af færdselslovens § 129 b kan retten kun generhverves, hvis føreren består en kontrollerende køreprøve og har gennemført kursus i lastsikring og overlæs og kurser i køre- og hviletidsregler og brug af takografen.

Stk. 3 Kursus i lastsikring og overlæs og kurser i køre- og hviletidsregler og brug af takografen skal være gennemført inden for det sidste år før frakendelsestidens udløb og inden for det sidste år før ansøgningen om generhvervelse af førerretten.

Stk. 4 Beståelse af kontrollerende køreprøve fritager ikke for gennemførelse af kurserne omfattet af § 116, stk. 1, 2. og 3. pkt.

Generhvervelse af retten til at føre lille knallert
§ 117

Ansøgning om generhvervelse af retten til at føre lille knallert, efter at denne er frakendt ubetinget, indleveres til kommunen. Ansøgningen kan indleveres til enhver kommune, uanset hvor i Danmark ansøgeren har bopæl. Ansøgeren skal hos kommunen udfylde underskriftsrubrikken i et stamkort.

Stk. 2 Ansøgningen skal vedlægges et fotografi, jf. § 3, stk. 2. Ansøgeren skal endvidere godtgøre sin identitet, jf. § 4. Bestemmelserne i § 3, stk. 3 og 5, samt § 5 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Opfylder ansøgeren betingelserne for at generhverve retten til at føre lille knallert, udstedes kørekortet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 7.

Kapitel 13 Færøske, grønlandske og udenlandske kørekort
§ 118

Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse på indehavere af færøske, grønlandske og udenlandske kørekort, i det omfang kørekortet berettiger en kørekortindehaver med sædvanlig bopæl i Danmark til at føre køretøjer her.

Stk. 2 Førerret i henhold til færøske, grønlandske og udenlandske kørekort kan inddrages efter de bestemmelser, der gælder for danske kørekort.

§ 119

Erhvervsmæssig personbefordring må i intet tilfælde udføres på grundlag af grønlandske eller udenlandske kørekort.

Stk. 2 Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring kan i intet tilfælde udstedes på baggrund af de i stk. 1 nævnte kørekort.

Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke for indehavere af kørekort udstedt i et EU- eller EØS-land.

Bestemmelser for kørekortindehavere med midlertidigt ophold i Danmark
§ 120

Personer, der ikke har sædvanlig bopæl i Danmark, kan føre motordrevet køretøj her, hvis de er i besiddelse af et af følgende gyldige kørekort:

 • 1) Kørekort udstedt i et EU- eller EØS-land.

 • 2) Færøsk kørekort.

 • 3) Grønlandsk kørekort.

 • 4) Midlertidigt kørekort udstedt i Finland, Island, Norge eller Sverige.

 • 5) Andre udenlandske kørekort end de i nr. 1 nævnte, hvis kørekortet er udfærdiget med latinske bogstaver, eller hvis det er ledsaget af en oversættelse til dansk, engelsk eller fransk. Det er dog en betingelse, at oversættelsen er udfærdiget af en offentlig myndighed eller af en organisation, der i udstedelseslandet er bemyndiget dertil.

 • 6) Internationalt kørekort udstedt i henhold til de internationale konventioner af 24. april 1926 om kørsel med motorkøretøjer, 19. september 1949 om færdsel eller 8. november 1968 om vejtrafik.

Stk. 2 Kørekortet giver indehaveren ret til at føre køretøjer af samme kategorier i Danmark, som det berettiger til at føre i udstedelseslandet.

Stk. 3 Et kørekort, som er udstedt i et andet EU- eller EØS-land i en periode, hvor førerretten er begrænset, frakendt eller inddraget i Danmark, er ikke gyldigt til kørsel i Danmark.

§ 121

Færdselsstyrelsen kan give en person, der ikke har sædvanlig bopæl i Danmark, og som ikke er i besiddelse af fornødent kørekort, jf. § 120, tilladelse til midlertidigt at føre motordrevet køretøj i Danmark (turistkørekort). Tilladelse kan blandt andet betinges af, at ansøgeren aflægger en kontrollerende køreprøve.

Stk. 2 Et turistkørekort udstedt i Finland, Island, Norge eller Sverige giver indehaveren ret til at føre samme køretøjer i Danmark, som det berettiger til at føre i udstedelseslandet.

Bestemmelser for kørekortindehavere med sædvanlig bopæl i Danmark
§ 122

Personer, der har sædvanlig bopæl i Danmark, skal være i besiddelse af dansk kørekort for at føre motordrevet køretøj her.

Stk. 2 Motordrevet køretøj kan dog føres i Danmark på baggrund af et færøsk, grønlandsk eller udenlandsk kørekort efter det tidspunkt, hvor sædvanlig bopæl er etableret, i det omfang det følger af bestemmelserne i §§ 123-126.

§ 123

Et færøsk kørekort sidestilles i enhver henseende med et dansk kørekort og giver indehaveren ret til at føre samme køretøjer i Danmark, som det berettiger til at føre på Færøerne i den i kørekortet angivne gyldighedsperiode, medmindre denne er længere end til indehaverens fyldte 70. år for kørekort til køretøjer i gruppe 2.

Stk. 2 Et grønlandsk kørekort giver indehaveren ret til at føre samme køretøjer i Danmark, som det berettiger til at føre i Grønland, i indtil 180 dage efter det tidspunkt, hvor betingelsen om sædvanlig bopæl er opfyldt, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Kan indehaveren af et grønlandsk kørekort dokumentere at have gennemført 2 lektioner af mindst 45 minutters varighed indeholdende by-, landevejs- og motorvejskørsel ved en godkendt kørelærer i Danmark, sidestilles kørekortet i enhver henseende med et dansk kørekort. Indehaveren har herefter ret til at føre samme køretøjer i Danmark, som det berettiger til at føre i Grønland i den i kørekortet angivne gyldighedsperiode, medmindre denne er længere end til indehaverens fyldte 70. år for kørekort til gruppe 2. Dokumentationen i henhold til 1. pkt. skal være udfærdiget på en af Færdselsstyrelsen godkendt blanket og skal medbringes under kørslen.

§ 124

Et kørekort udstedt i et andet EU- eller EØS-land giver indehaveren ret til at føre samme køretøjer i Danmark, som det berettiger til at føre i udstedelseslandet i den i kørekortet angivne gyldighedsperiode.

Stk. 2 Et kørekort, som er udstedt i et andet EU- eller EØS-land i en periode, hvor førerretten er begrænset, frakendt eller inddraget i Danmark, er ikke gyldigt til kørsel i Danmark.

Stk. 3 Et kørekort udstedt af et land, der er udtrådt af EU eller EØS, men som på tidspunktet for udstedelsen var medlem af EU eller EØS, giver indehaveren ret til at føre samme køretøjer i Danmark, som det berettiger til at føre i udstedelseslandet, i indtil 180 dage efter det tidspunkt, hvor landet udtræder af EU eller EØS, eller i indtil 180 dage efter det tidspunkt hvor indehaveren etablerer sædvanlig bopæl i Danmark.

§ 125

Et kørekort, der ikke er udstedt i et EU- eller EØS-land, samt kørekort udstedt på baggrund af et sådant kørekort, giver indehaveren ret til at føre samme køretøjer i Danmark, som det berettiger til at føre i udstedelseslandet, i indtil 180 dage efter det tidspunkt, hvor betingelsen om sædvanlig bopæl er opfyldt. Det er dog en betingelse, at kørekortet er udfærdiget med latinske bogstaver eller er ledsaget af en oversættelse til dansk, engelsk eller fransk, som er udfærdiget af en offentlig myndighed eller af en organisation, der i udstedelseslandet er bemyndiget dertil. Transportministeren kan efter indstilling fra Færdselsstyrelsen træffe nærmere bestemmelser om udvidelse af fristen for ombytning af kørekort udstedt af visse lande, jf. 1. pkt.

§ 126

Motordrevet køretøj kan efter det tidspunkt, hvor sædvanlig bopæl i Danmark er etableret, kun føres på grundlag af et færøsk, grønlandsk eller udenlandsk kørekort, hvis kørekortet er gyldigt, og indehaveren opfylder de aldersbetingelser, der gælder for udstedelse af et tilsvarende dansk kørekort, jf. bestemmelserne herom i kapitel 1. Indehavere af et kørekort udstedt i et andet EU- eller EØS-land kan dog føre kategori AM fra det fyldte 16. år, kategori A1 fra det fyldte 16. år, kategori A2 fra det fyldte 18. år og kategori A fra det fyldte 20. år, hvis kørekortet giver indehaveren ret hertil i udstedelseslandet.

Ombytning af færøske, grønlandske og udenlandske kørekort
§ 127

Ansøgning om ombytning af færøske, grønlandske eller udenlandske kørekort til et tilsvarende dansk kørekort indleveres til kommunen. Ansøgningen kan indleveres til enhver kommune, uanset hvor ansøgeren har bopæl. Ansøgeren skal hos kommunen udfylde underskriftsrubrikken i et stamkort.

Stk. 2 Ansøgningen skal vedlægges et fotografi, jf. § 3, stk. 2. Ansøgeren skal endvidere godtgøre sin identitet, jf. § 4. Ansøgeren skal endvidere ved ansøgningens indlevering aflevere det kørekort, som ønskes ombyttet, til kommunen. Bestemmelserne i § 3, stk. 3 og 5, samt § 5 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Såfremt kommunalbestyrelsen skønner det nødvendigt, kan det kræves, at ansøgningen vedlægges en oversættelse af det kørekort, der ønskes ombyttet. Oversættelsen skal være udført af en offentlig myndighed eller af en organisation, der i udstedelseslandet er bemyndiget dertil. Udgifterne til fremskaffelse af oversættelsen afholdes af ansøgeren.

Stk. 4 Ansøgning om ombytning af kørekort, som ikke er udstedt på Færøerne, i Grønland eller i et EU eller EØS-land, jf. dog § 130, stk. 3, skal vedlægges en lægeattest, jf. § 3, stk. 4. Bestemmelsen i § 33 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5 Ved ombytning af færøske og grønlandske kørekort, andre kørekort, der ikke er udstedt i et EU eller EØS-land, samt kørekort udstedt på baggrund af et sådant kørekort, forsyner kommunen det udstedte kørekort med en påtegning om det oprindelige udstedelsesland. Ved enhver senere fornyelse eller ombytning af kørekortet skal påtegningen gentages.

Stk. 6 Udstedelse af dansk kørekort på grundlag af et kørekort udstedt i et EU- eller EØS-land sker på grundlag af Kommissionens afgørelse af 14. oktober 2016 om ækvivalens mellem kategorier af kørekort.

Stk. 7 Opfylder ansøgeren betingelserne for ombytning af kørekort, udstedes kørekort i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 7.

Stk. 8 Kommunalbestyrelsen kan, når der indgives ansøgning om ombytning af kørekort, udstede et midlertidigt kørekort.

§ 128

Ombytning til dansk kørekort kan med de begrænsninger, der følger af bestemmelserne i §§ 129-132, ske for ansøgere, der er i besiddelse af et gyldigt færøsk, grønlandsk eller udenlandsk kørekort, hvis ansøgeren opfylder de betingelser, der gælder for erhvervelse af et tilsvarende dansk kørekort, jf. bestemmelserne herom i kapitel 1.

Stk. 2 Er den i stk. 1 nævnte betingelse vedrørende kørekortets gyldighed ikke opfyldt, og er dette alene begrundet i, at kørekortets gyldighedstid er udløbet, kan ansøgeren dog på baggrund af en kontrollerende køreprøve få udstedt et dansk kørekort.

§ 129

Indehavere af et færøsk kørekort kan uden videre få ombyttet dette til et tilsvarende dansk kørekort, jf. dog § 131.

Stk. 2 Indehavere af et grønlandsk kørekort kan kun få dette ombyttet til et tilsvarende dansk kørekort, såfremt den pågældende består en kontrollerende køreprøve.

§ 130

Indehavere af et kørekort udstedt i et EU- eller EØS-land kan uden videre få ombyttet dette til et tilsvarende dansk kørekort, jf. dog stk. 2, samt § 2, stk. 3, og § 124, stk. 2.

Stk. 2 Indehavere af et kørekort, der ikke er udstedt i et EU- eller EØS-land, eller et kørekort udstedt på baggrund af et sådant kørekort, kan kun få ombyttet dette til et tilsvarende dansk kørekort, såfremt den pågældende består en kontrollerende køreprøve, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Indehavere af et gyldigt kørekort, der er udstedt af et land, der er udtrådt af EU eller EØS, men som på tidspunktet for udstedelse var medlem af EU eller EØS, kan uden videre få ombyttet dette til et tilsvarende dansk kørekort forsynet med en påtegning om det oprindelige udstedelsesland. Kørekortindehaveren skal i forbindelse med ansøgning om ombytning afgive en skriftlig erklæring på tro og love om, at dennes førerret ikke er begrænset, frakendt eller inddraget. Bestemmelsen i § 127, stk. 4, finder ikke anvendelse.

§ 131

Færdselsstyrelsen kan kræve, at kontrollerende køreprøve bestås forud for ombytning af et udenlandsk kørekort omfattet af bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve eller et færøsk kørekort til et tilsvarende dansk kørekort, hvis

 • 1) kørekortindehaveren tidligere har aflagt en køreprøve i Danmark, som på grund af manglende kørefærdighed, manglende kendskab til vigtige færdselsregler eller manglende forståelse for hensynet til andre trafikanter ikke er bestået,

 • 2) det kørekort, der ønskes ombyttet, er erhvervet før det fyldte 18. år, og den pågældende i en periode forud for ansøgningen om ombytning ikke har ført motorkøretøj, eller

 • 3) førerretten tidligere har været inddraget eller har været betinget eller ubetinget frakendt i Danmark.

§ 132

Et kørekort erhvervet i udlandet af en person med sædvanlig bopæl i Danmark kan ombyttes efter bestemmelserne i dette kapitel, hvis opholdet har været af mere end seks måneders varighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Denne begrænsning gælder dog ikke færøske og grønlandske kørekort samt kørekort erhvervet i et EU- eller EØS-land.

§ 133

Er kommunalbestyrelsen i tvivl om, hvorvidt ombytning af et udenlandsk kørekort kan finde sted, fordi det er usikkert, om kørekortet er ægte, sender kommunalbestyrelsen ansøgningen til Færdselsstyrelsen, som træffer afgørelse om, hvorvidt ombytning kan ske.

Stk. 2 Er kommunalbestyrelsen i tvivl om, hvilke kategorier der i forbindelse med ombytning af et udenlandsk kørekort kan påføres det danske kørekort, sender kommunalbestyrelsen ligeledes ansøgningen til Færdselsstyrelsen, som træffer afgørelse herom.

Kapitel 14 Administrative bestemmelser
§ 134

Afgørelser om kørekort træffes af kommunalbestyrelsen, medmindre andet følger af denne bekendtgørelse.

Stk. 3 Opgaver efter §§ 40, 45, 59, 60, 62 og 69, § 70, stk. 1, § 73, § 89, stk. 2, § 101, stk. 5, og § 121 samt denne bekendtgørelses bilag 3, 5, 6, 7 og 10 varetages af Færdselsstyrelsen.

Stk. 4 Opgaver efter § 99, stk. 3, og § 102 varetages af politiet.

Stk. 5 Aflevering af kørekort efter færdselslovens § 60 d, § 63, stk. 7, § 66 a, stk. 4, 1. pkt., eller § 129 b, stk. 5, samt aflevering af kørekort som følge af kørselsforbud eller frakendelse efter denne bekendtgørelses § 100, stk. 3 og stk. 4, 1. pkt., skal ske til politiet. Indlevering af kørekort som følge af inddragelse af eller indskrænkninger i førerretten efter denne bekendtgørelses § 100, stk. 1-2, og stk. 4, 2. pkt., skal ske til Færdselsstyrelsen.

§ 135

Klager over teoriprøver og praktiske prøver, der afholdes i medfør af § 77, stk. 1, afgøres af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsens og Færdselsstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Trafikstyrelsen, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 3 Trafikstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4 Fristen for klage efter stk. 1-3 er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Stk. 5 Kommunens afvisning af at modtage en ansøgning efter § 87, stk. 2, under henvisning til, at ansøgningen ikke er indgivet ved digital selvbetjening, kan ikke påklages til Trafikstyrelsen.

Stk. 6 Færdselsstyrelsens afgørelser efter § 136 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Dispensationer
§ 136

Færdselsstyrelsen kan, når ganske særlige forhold gør sig gældende, dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Færdselsstyrelsen kan endvidere i en afgrænset periode dispensere fra bestemte krav i denne bekendtgørelse.

Kapitel 15 Straf
§ 137

Med bøde straffes den, der

Kapitel 16 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
§ 138

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 906 af 27. august 2019 om kørekort ophæves.

§ 139

Sager, der er indbragt for politiet inden den 1. oktober 2021, og som ved bekendtgørelsens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af politiet, færdigbehandles af Færdselsstyrelsen.

Stk. 2 Klager over kommunalbestyrelsens og politiets afgørelser, der er indgivet til Færdselsstyrelsen inden den 1. oktober 2021, og som ved bekendtgørelsens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af Færdselsstyrelsen, færdigbehandles af Trafikstyrelsen.

§ 140

Kørekort udstedt før den 1. juli 1996 og fornyelser heraf giver førerret i henhold til følgende retningslinjer:

 • 1) Kørekort alene til kategori A 1 (solomotorcykel) giver ret til at føre de i § 12 og § 20, stk. 5, nævnte køretøjer, dog ikke motorcykel med sidevogn.

 • 2) Kørekort alene til kategori A 2 (motorcykel med sidevogn) giver ret til at føre de i § 12 og § 20, stk. 5, nævnte køretøjer, dog ikke motorcykel uden sidevogn.

 • 3) Kørekort til kategorierne A 1 + A 2 (motorcykel med sidevogn) giver ret til at føre samtlige de i § 12 og § 20, stk. 5, nævnte køretøjer.

 • 4) Kørekort til kategori B (almindelig bil) giver ret til at føre:

  • a) Personbil med højst otte siddepladser foruden førerens plads og en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.

  • b) Varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.

  • c) Vogntog bestående af person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.

  • d) Vogntog bestående af en person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg. Vogntogets samlede tilladte totalvægt må ikke overstige 4.250 kg. Overstiger vogntogets samlede tilladte totalvægt 3.500 kg, må vogntoget kun føres, når en særlig køreuddannelse og praktisk prøve er gennemført i overensstemmelse med § 39, stk. 1 og 5 (B+).

  • e) De i § 9 og § 20, stk. 6, nævnte køretøjer, bortset fra trehjulet bil.

 • 5) Kørekort til kategori C (lastbil) og kategori D (stor personbil) giver ret til at føre samtlige de i §§ 15 og 17 nævnte køretøjer.

 • 6) Kørekort til kategori B/E (kategori B med stort påhængskøretøj) giver ret til at føre vogntog bestående af almindelig bil som omfattet af nr. 4, litra a og b, og et stort påhængskøretøj.

 • 7) Kørekort til kategori C-D/E (kategori C-D med stort påhængskøretøj) giver ret til at føre samtlige de i § 18 nævnte kombinationer af køretøjer, samt de i denne bestemmelses nr. 6 nævnte kombinationer af køretøjer.

 • 8) Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring samt kørekort til traktor/motorredskab giver ret til at føre de i § 19 henholdsvis § 20, stk. 7, nævnte køretøjer.

Stk. 2 For ikke registreringspligtige påhængsredskaber sker fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt i henhold til stk. 1, nr. 4, litra c og d, ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.

§ 141

Kørekort udstedt fra den 1. juli 1996 og til den 18. januar 2013 samt fornyelser heraf giver førerret i henhold til følgende retningslinjer:

 • 1) Kørekort til kategori A (lille motorcykel) giver ret til at føre de i § 10 og § 20, stk. 3, nævnte køretøjer. Kørekort til kategori A (lille motorcykel) giver endvidere ret til at føre:

  • a) Tohjulet motorcykel uden sidevogn med et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,16 kW/kg. Det er samtidig en betingelse, at motorcyklen har en motoreffekt på højst 25 kW.

  • b) Tohjulet motorcykel med sidevogn med et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,16 kW/kg.

  • c) De under litra a og b, nævnte køretøjer tilkoblet én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

 • 2) Ret til at føre de i § 12 og § 20, stk. 5, nævnte køretøjer med kørekort til kategori A (lille motorcykel) er betinget af, at føreren før den 19. januar 2013 havde to års erfaring som fører af lille motorcykel på baggrund af et kørekort til kategori A (lille motorcykel), jf. dog nr. 3.

 • 3) Kørekort til de i § 11 og § 20, stk. 4, nævnte køretøjer kan udstedes til en person, der først efter den 19. januar 2013 har opnået to års erfaring som fører af lille motorcykel på baggrund af et kørekort til kategori A (lille motorcykel), når personen er fyldt 20 år, og har bestået en praktisk prøve til kategori A2 på en motorcykel, kategori A2, jf. bilag 5.

 • 4) Kørekort til de i § 12 og § 20, stk. 5, nævnte køretøjer kan udstedes til en person, der først efter den 19. januar 2013 har opnået to års erfaring som fører af lille motorcykel på baggrund af et kørekort til kategori A (lille motorcykel), når personen er fyldt 22 år, og har bestået en praktisk prøve til kategori A på en motorcykel, kategori A, jf. bilag 5.

 • 5) Kørekort til de i § 12 og § 20, stk. 5, nævnte køretøjer kan udstedes til en person, der er fyldt 20 år, og først efter den 19. januar 2013 har opnået to års erfaring som fører af lille motorcykel på baggrund af et kørekort til kategori A (lille motorcykel), og herefter har bestået en praktisk prøve til kategori A på en motorcykel, kategori A, jf. bilag 5, når den pågældende er mekaniker eller lignende, eller kørekortet er til brug for uddannelse som mekaniker eller lignende. Indtil den pågældende fylder 22 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse.

 • 6) Kørekort til kategori A (stor motorcykel) giver ret til at føre de i § 12 og § 20, stk. 5, nævnte køretøjer.

 • 7) Kørekort til kategori B (almindelig bil) giver ret til at føre:

  • a) Personbil med højst otte siddepladser foruden førerens plads og en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.

  • b) Varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.

  • c) Vogntog bestående af person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.

  • d) Vogntog bestående af en person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg. Vogntogets samlede tilladte totalvægt må ikke overstige 4.250 kg. Overstiger vogntogets samlede tilladte totalvægt 3.500 kg, må vogntoget kun føres, når en særlig køreuddannelse og praktisk prøve er gennemført i overensstemmelse med § 39, stk. 1 og 5 (B+).

  • e) De i § 9 og § 20, stk. 6, nævnte køretøjer, bortset fra trehjulet bil.

 • 8) Kørekort til kategori C (lastbil) giver ret til at føre de i § 15 nævnte køretøjer.

 • 9) Kørekort til kategori D (stor personbil) giver ret til at føre de i § 17 nævnte køretøjer.

 • 10) Kørekort til kategori E (stort påhængskøretøj) giver ret til at føre de i § 18 nævnte kombinationer af køretøjer samt vogntog bestående af almindelig bil som omfattet af nr. 7, litra a og b, og et stort påhængskøretøj.

 • 11) Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring samt kørekort til traktor/motorredskab giver ret til at føre de i § 19 henholdsvis § 20, stk. 7, nævnte køretøjer.

Stk. 2 Foreligger der ikke oplysninger om motorcyklens køreklare vægt (egenvægt med tillæg af vand, olie og brændstof) i henhold til stk. 1, nr. 1, litra a og b, anvendes motorcyklens egenvægt med tillæg af 15 kg.

Stk. 3 For ikke registreringspligtige påhængsredskaber sker fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt i henhold til stk. 1, nr. 7, litra c og d, ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.

§ 142

Kørekort til lille knallert kan uden yderligere krav om køreuddannelse eller aflæggelse af køreprøve udstedes til en person, der

 • 1) er fyldt 18 år før den 19. januar 2013,

 • 2) har erhvervet knallertbevis før den 19. januar 2013, eller

 • 3) har erhvervet kørekort til traktor/motorredskab før den 19. januar 2013.

Stk. 2 For udstedelse af kørekort efter stk. 1 betales et gebyr i henhold til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på kørekortområdet.

§ 143

Ret til at føre lille knallert uden først at have erhvervet kørekort hertil har en person, der

 • 1) er fyldt 18 år før den 19. januar 2013,

 • 2) har et gyldigt knallertbevis erhvervet før den 19. januar 2013, eller

 • 3) har erhvervet kørekort til traktor/motorredskab før den 19. januar 2013.

§ 144

For kørekort til kategori B udstedt før den 1. maj 2009 og for fornyelser heraf kan der ved fastsættelsen af vogntogets samlede tilladte totalvægt og påhængskøretøjets tilladte totalvægt, jf. § 140, stk. 1, nr. 4, litra d, 2. pkt., og § 141, stk. 1, nr. 7, litra d, 2. pkt., anvendes enten påhængskøretøjets registrerede totalvægt eller den eventuelt lavere fastsatte totalvægt i bilens registreringsgrundlag. 1. pkt. finder kun anvendelse i forhold til kørsel i Danmark.

§ 145

Kørekort til kategori D udstedt fra den 1. juli 1996 og til den 1. maj 2009 samt fornyelser heraf giver ret til at føre personbil med op til otte siddepladser foruden førerens plads og med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.

Stk. 2 Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D udstedt inden den 1. maj 2009 og fornyelser heraf gælder endvidere for erhvervsmæssig personbefordring med personbil med op til otte siddepladser foruden førerens plads og med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.

Stk. 3 Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D, gælder også for erhvervsmæssig personbefordring med personbil med op til otte siddepladser foruden førerens plads og med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, hvis føreren inden den 1. maj 2009 har erhvervet kørekort til kategori D.

Stk. 4 Kørekort til kategori D/E udstedt inden den 1. maj 2009 samt fornyelser heraf giver ret til at føre vogntog bestående af personbil med op til otte siddepladser foruden førerens plads og med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg.

Stk. 5 Stk. 1-4 finder kun anvendelse i forhold til kørsel i Danmark.