14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler

Bekendtgørelse nr. 1119 af 13. november 2019

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler

I medfør af § 5, stk. 1, nr. 2, § 5, stk. 2, og § 34, stk. 2, i lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 26 af 10. januar 2019, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, nr. 1, 2 og 12, i bekendtgørelse nr. 545 af 29. maj 2017 om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Den, der som ejer, lejer, forpagter eller på anden måde driver et forsamlingslokale, som er beregnet til over 150 personer, skal sikre, at de elektriske installationer, herunder nød- og panikbelysningsanlægget, og det tilhørende elmateriel i forsamlingslokalerne og de tilstødende adgangs- og flugtveje hver 24. måned kontrolleres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

Stk. 2 Hvis der ved kontrollen efter stk. 1 konstateres fejl i installationen eller det tilhørende elmateriel, skal den, der driver forsamlingslokalet, sikre, at fejlene rettes.

Stk. 3 Pligten i stk. 1 omfatter også forsamlingslokaler, der enkeltvis er beregnet til færre end 150 personer, når forsamlingslokalerne benyttes samlet af over 150 personer, og forsamlingslokalerne har fælles adgangs- og flugtveje.

Stk. 4 Sikkerhedsstyrelsen kan på baggrund af en vurdering af personrisikoen eller hyppigheden af foretagne ændringer i installationerne undtage enkelte forsamlingslokaler eller kategorier af forsamlingslokaler fra pligten i stk. 1.

Stk. 5 Ved forsamlingslokaler forstås i denne bekendtgørelse: Teatre, biografer, restaurationer, diskoteker, selskabslokaler, mødelokaler, koncertsale, udstillingslokaler, idrætshaller og andre bygninger og lokaler, der anvendes til lignende formål, med tilhørende gange og flugtveje, vestibule, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til det pågældende forsamlingslokale.

§2 Som dokumentation for, at kontrol af installationen og det tilhørende elmateriel, jf. § 1, stk. 1, er gennemført, og at forholdene er fundet i orden, eller at eventuelle fejl er rettet, skal den autoriserede elinstallatørvirksomhed udfylde og underskrive en attest efter Sikkerhedsstyrelsens formular.

Stk. 2 Den, der er forpligtet til at sikre, at kontrollen efter § 1, stk. 1, er gennemført, skal opsætte attesten i forsamlingslokalet på et for publikum synligt sted.

§3 Sikkerhedsstyrelsen fastsætter retningslinjer for omfang og indhold af den autoriserede elinstallatørvirksomheds kontrol af installationen og det tilhørende elmateriel og udarbejder formular til den i § 2 nævnte attest.

§4 Udgifterne i forbindelse med gennemførelse af kontrol efter denne bekendtgørelse påhviler den, der er forpligtet til at sikre, at kontrollen efter § 1, stk. 1, er gennemført.

§5 Med bøde straffes den, der

  • 1) i strid med § 1, stk. 1, undlader at foranstalte kontrol,

  • 2) i strid med § 1, stk. 2, undlader at sikre, at fejl i installationerne eller det tilhørende elmateriel rettes, eller

  • 3) i strid med § 2, stk. 2, undlader at opsætte attest.

profile photo
Profilside