14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1457 af 11. december 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Fordeling af realiseret resultat inden for grupper
En gruppes kollektive bonuspotentiale kan, bortset fra anvendelse efter § 6, kun udloddes til forsikringer i gruppen.

•••

Stk. 2 Fordelingen af midler til den enkelte forsikring skal afspejle, hvorledes forsikringen har bidraget til gruppens realiserede resultater. Regler for fordelingen skal anmeldes til Finanstilsynet forud for regnskabsåret. Anmeldelsen skal indeholde en redegørelse for rimeligheden af fordelingen.

•••

Stk. 3 Det fordelingsmæssige kontributionsprincip skal være opfyldt over en årrække, idet fordelingen i det enkelte regnskabsår skal foretages under fornødent hensyn til de tidligere regnskabsårs fordeling samt de kommende regnskabsårs tilsigtede fordeling af bonus til de enkelte forsikringer i en gruppe. Der må ikke ske en omfordeling af betydelig økonomisk størrelse mellem forsikringerne i en gruppe, herunder mellem generationer ud over, hvad der følger af de risikodækninger, der indgår i forsikringerne.

•••

Stk. 4 Beregning og ændring af fortjenstmargen må ikke medføre en omfordeling af betydelig økonomisk størrelse mellem forsikringerne i en gruppe ud over, hvad der følger af de risikodækninger, der indgår i forsikringerne.

•••

Stk. 5 Fordelingen til forsikringerne i en gruppe kan foretages i løbet af regnskabsåret på baggrund af regnskabsårets forventede realiserede resultat og kollektivt bonuspotentiale for gruppen. I henhold til § 20, stk. 1, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed skal livsforsikringsselskabet i så fald anmelde regler til Finanstilsynet for, hvordan livsforsikringsselskabet vil forholde sig, hvis der er tildelt en andel af det realiserede resultat til forsikringerne i en gruppe, der overstiger, hvad gruppens realiserede resultat giver anledning til.

•••
profile photo
Profilside