14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1457 af 11. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Opdeling af bestanden i grupper
Bestanden af forsikringer opdeles i grupper for hvert af elementerne rente, risiko og omkostninger.

•••

Stk. 2 Til hver gruppe hører ufordelte midler. Ved ufordelte midler hørende til en risiko- eller omkostningsgruppe forstås gruppens kollektive bonuspotentiale og fortjenstmargen. Ved ufordelte midler hørende til en rentegruppe forstås gruppens kollektive bonuspotentiale og gruppens akkumulerede værdiregulering herunder fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser hørende til gruppen.

•••

Stk. 3 En forsikring kan være med i en eller flere risiko- og omkostningsgrupper, men kun én rentegruppe.

•••

Stk. 4 Opdelingen i grupper for henholdsvis rente, risiko og omkostninger skal føre til, at de forsikringer eller forsikringsdele, der indgår i en given gruppe, har karakteristika, der efter objektive kriterier sikrer homogenitet med hensyn til det element, som definerer gruppen, jf. dog stk. 5, 8 og 9. Opdeling i rentegrupper skal foretages efter oprindelig tegningsgrundlagsrente eller vægtet grundlagsrente. Den vægtede grundlagsrente for en forsikring tegnet med flere grundlagsrenter beregnes som et vægtet gennemsnit baseret på de retrospektive hensættelser på de enkelte grundlagsrenter.

•••

Stk. 5 Kravet om homogenitet kan fraviges, såfremt en anden gruppeopdeling følger af kollektiv overenskomst. Livsforsikringsselskabet skal i så fald oplyse de berørte forsikringstagere herom, jf. bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler.

•••

Stk. 6 Opdelingen i grupper skal anmeldes til Finanstilsynet. Anmeldelsen af gruppeopdelingen skal indeholde følgende:

  • 1) En beskrivelse af de anvendte objektive opdelingskriterier.

  • 2) Dokumentation for gruppernes homogenitet.

  • 3) En redegørelse for fordelingen af ufordelte midler til grupperne.

  • 4) En redegørelse for rimeligheden af fordelingen af de ufordelte midler til grupperne.

•••

Stk. 7 Spændet mellem højeste og laveste vægtede grundlagsrente på forsikringerne i en rentegruppe kan højest være 1 pct.-point, jf. dog stk. 8.

•••

Stk. 8 Såfremt en rentegruppe i et regnskabsår indeholder forsikringer, hvor spændet mellem højeste og laveste vægtede grundlagsrente er højere end 1 pct.-point, skal der i aktuarens beretning for det pågældende regnskabsår redegøres for, om afvigelsen medfører, at der sker omfordelinger af betydelig økonomisk størrelse ud over, hvad der følger af de risikodækninger, der indgår i forsikringerne. Såfremt afvigelsen medfører omfordeling af betydelig økonomisk størrelse, skal der foretages en tilpasning af gruppeopdelingen.

•••

Stk. 9 Såfremt en risiko- eller omkostningsgruppe indeholder forsikringer, der indebærer, at de anmeldte homogenitetskrav ikke er overholdt, skal der i aktuarens beretning for det pågældende regnskabsår redegøres for, om afvigelsen medfører, at der sker omfordelinger af betydelig økonomisk størrelse ud over, hvad der følger af de risikodækninger, der indgår i forsikringerne. Såfremt afvigelsen medfører omfordeling af betydelig økonomisk størrelse, skal der foretages en tilpasning af gruppeopdelingen.

•••

Stk. 10 Såfremt opdelingen i grupper ændres, skal den ændrede gruppeopdeling anmeldes til Finanstilsynet, herunder den ændrede fordeling af fortjenstmargen, de kollektive bonuspotentialer og de akkumulerede værdireguleringer hørende til grupperne, jf. § 20, stk. 1, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Anmeldelsen skal indeholde en redegørelse for rimeligheden af fordelingen af kollektivt bonuspotentiale og akkumuleret værdiregulering til grupperne.

•••

Stk. 11 Såfremt forsikringer flyttes fra en gruppe til en anden gruppe, skal regler herfor anmeldes til Finanstilsynet.

•••
profile photo
Profilside