14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1457 af 11. december 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Anvendelsesområde og definitioner
Denne bekendtgørelse finder anvendelse på livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, som udøver livsforsikringsvirksomhed. Bekendtgørelsen finder anvendelse, hvis forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne er berettigede til bonus, og det ikke er aftalt, at det realiserede resultat, jf. § 20, stk. 1, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed, beregnes og fordeles efter en anden nærmere angiven metode.

•••

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte virksomheder benævnes herefter livsforsikringsselskaber.

•••

Stk. 3 I denne bekendtgørelse forstås retrospektive hensættelser, kollektivt bonuspotentiale, individuelle bonuspotentialer, akkumuleret værdiregulering og fortjenstmargen på livsforsikringer og investeringskontrakter i overensstemmelse med bilag 1 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

•••
profile photo
Profilside