Bekendtgørelse om konjunkturudligningsordningen i kapitalafkastordningen og udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1021 af 04. oktober 2005

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Relaterede bekendtgørelser

§ 1

En konto for konjunkturudligning må kun omfatte indskud, der er foretaget i henhold til lovens § 22 b. Det skal af kontoen fremgå, at der er tale om en konjunkturudligningskonto. Samme konto kan omfatte indskud vedrørende forskellige henlæggelsesår, når det klart fremgår, hvilke henlæggelsesår indskuddene vedrører.

§ 2

En konto for indkomstudligning må kun omfatte indskud, der er foretaget i henhold til lovens § 22 d. Det skal af kontoen fremgå, at der er tale om en indkomstudligningskonto. Samme konto kan omfatte indskud vedrørende forskellige henlæggelsesår, når det klart fremgår, hvilke henlæggelsesår indskuddene vedrører.

§ 3

Senest den 15. oktober skal det kontoførende pengeinstitut til told- og skatteforvaltningen indberette de indskud på konjunkturudligningskonti og indkomstudligningskonti, der er foretaget før den 1. oktober, og som ikke tidligere er indberettet.

Stk. 2 De indberetninger, der er nævnt i stk. 1, skal for hver konto omfatte oplysninger om:

 • 1) Kontonummeret,

 • 2) kontohaverens CPR-nummer,

 • 3) indskudsdato,

 • 4) størrelsen af det indskudte beløb og

 • 5) markering for kontoens betegnelse.

§ 4

Senest den 15. oktober skal det kontoførende pengeinstitut til told- og skatteforvaltningen indberette de beløb, der er hævet på konjunkturudligningskonti og indkomstudligningskonti før den 1. oktober, og som ikke tidligere er indberettet. Indberetningen skal ske samtidig med indberetningen efter § 3.

Stk. 2 De indberetninger, der er nævnt i stk. 1, skal for hver konto omfatte oplysninger om:

 • 1) Kontonummeret,

 • 2) kontohaverens CPR-nummer,

 • 3) hævedatoer,

 • 4) størrelsen af hvert enkelt beløb og

 • 5) markering for kontoens betegnelse.

§ 5

De indberetninger, der er nævnt i §§ 3-4, indgives på edb-medium. Vilkårene herfor fastsættes af told- og skatteforvaltningen. Oplysningerne kan dog i stedet indgives på skemaer, der udarbejdes af told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2 Indberetningerne må ikke omfatte rentetilskrivninger eller renter, der er hævet efter lovens § 22 b, stk. 10, eller § 22 d, stk. 2, jf. § 22 b, stk. 10.

§ 6

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. november 2005.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 158 af 3. marts 2003 om konjunkturudligningsordningen i kapitalafkastordningen og udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere.