14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om koncession til livsforsikringsselskaber § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 956 af 11. December 1997. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Henvisningen til § 29 i lov om forsikringsvirksomhed er forkert, da den bestemmelse er ophævet, jf. § 376, nr. 4 i LOV nr 453 af 10/06/2003.

§3 Ansøgning om koncession i forbindelse med stiftelsen af et livsforsikringsselskab, som har til formål at drive livsforsikringsvirksomhed samt skadesforsikringsvirksomhed inden for forsikringsklasse 1 og 2 (syge- og ulykkesforsikring), skal i henhold til lov om forsikringsvirksomhed § 29 være ledsaget af følgende bilag:

  • 1) stiftelsesdokumentet og andre i anledning af stiftelsen oprettede dokumenter i original eller af bestyrelsen bekræftet genpart,

  • 2) bekræftet udskrift af den på den konstituerende generalforsamling førte protokol,

  • 3) oplysninger om alle, der direkte eller indirekte ejer mindst 10 pct. af kapitalen eller stemmerettighederne eller en kapitalandel, der giver mulighed for at udøve en betydelig indflydelse på driften af forsikringsselskabet samt om størrelsen af disse kapitalejeres kapitalandel samt indeholde de nødvendige oplysninger med henblik på bedømmelse af, om der foreligger snævre forbindelser,

  • 4) en driftsplan, jf. bestemmelserne i § 29 i lov om forsikringsvirksomhed med tilhørende bekendtgørelse.

•••

Stk. 2 Som en del af den i stk. 1, nr. 4, nævnte driftsplan indgår selskabets tekniske grundlag m.v.

•••

Stk. 3 Selskabets tekniske grundlag m.v. og enhver ændring heri skal løbende anmeldes til Finanstilsynet, jf. bestemmelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om anmeldelse af livsforsikringsselskabers og tværgående pensionskassers tekniske grundlag m.v.

•••

Stk. 4 Samtidig med ansøgningen om koncession til Finanstilsynet skal selskabet indgive anmeldelse til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

•••
profile photo
Profilside