Bekendtgørelse om koncession til livsforsikringsselskaber

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 956 af 11. december 1997

I medfør af § 29, stk. 5 i lov om forsikringsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 746 af 6. august 1996, og anordning nr. 1102 af 13. december 1996 om ikrafttræden for Grønland af lov om forsikringsvirksomhed, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Ansøgning om koncession m.v.
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på livsforsikringsselskaber, som har vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark eller i Grønland.

Stk. 2 Ved livsforsikringsselskaber forstås i denne bekendtgørelse livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Stk. 3 Et livsforsikringsselskab skal have Finanstilsynets tilladelse (koncession) til at drive forsikringsvirksomhed, jf. § 5, stk. 1 og 2. Forinden koncession er givet, og registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fundet sted, må selskabet ikke tegne forsikringer.

§ 2

Ansøgning om koncession skal indeholde oplysninger om den virksomhed, som selskabet agter at drive med angivelse af forsikringsklasser og eventuelle komplementære risici, jf. § 5.

§ 3

Henvisningen til § 29 i lov om forsikringsvirksomhed er forkert, da den bestemmelse er ophævet, jf. § 376, nr. 4 i LOV nr 453 af 10/06/2003. Ansøgning om koncession i forbindelse med stiftelsen af et livsforsikringsselskab, som har til formål at drive livsforsikringsvirksomhed samt skadesforsikringsvirksomhed inden for forsikringsklasse 1 og 2 (syge- og ulykkesforsikring), skal i henhold til lov om forsikringsvirksomhed § 29 være ledsaget af følgende bilag:

 • 1) stiftelsesdokumentet og andre i anledning af stiftelsen oprettede dokumenter i original eller af bestyrelsen bekræftet genpart,

 • 2) bekræftet udskrift af den på den konstituerende generalforsamling førte protokol,

 • 3) oplysninger om alle, der direkte eller indirekte ejer mindst 10 pct. af kapitalen eller stemmerettighederne eller en kapitalandel, der giver mulighed for at udøve en betydelig indflydelse på driften af forsikringsselskabet samt om størrelsen af disse kapitalejeres kapitalandel samt indeholde de nødvendige oplysninger med henblik på bedømmelse af, om der foreligger snævre forbindelser,

 • 4) en driftsplan, jf. bestemmelserne i § 29 i lov om forsikringsvirksomhed med tilhørende bekendtgørelse.

Stk. 2 Som en del af den i stk. 1, nr. 4, nævnte driftsplan indgår selskabets tekniske grundlag m.v.

Stk. 3 Selskabets tekniske grundlag m.v. og enhver ændring heri skal løbende anmeldes til Finanstilsynet, jf. bestemmelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om anmeldelse af livsforsikringsselskabers og tværgående pensionskassers tekniske grundlag m.v.

Stk. 4 Samtidig med ansøgningen om koncession til Finanstilsynet skal selskabet indgive anmeldelse til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

§ 4

Henvisningen til § 29 i lov om forsikringsvirksomhed er forkert, da den bestemmelse er ophævet, jf. § 376, nr. 4 i LOV nr 453 af 10/06/2003. Ansøgning om ændring af en koncession skal være ledsaget af en driftsplan, jf. bestemmelserne i § 29 i lov om forsikringsvirksomhed med tilhørende bekendtgørelse, samt oplysning om de vedtægtsændringer, som ansøgningen måtte have nødvendiggjort.

Stk. 2 Samtidig med ansøgning om ændring af koncession til Finanstilsynet skal selskabet indgive anmeldelse til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, herunder om de vedtægtsændringer, som ansøgningen måtte have nødvendiggjort.

Kapitel 2 Koncessionens indhold
§ 5

En koncession gives særskilt for hver af de følgende livsforsikringsklasser:
I. Almindelig livsforsikring:
a) livsforsikring (navnlig livsbetinget kapitalforsikring, ophørende eller livsvarig livsforsikring, livsforsikring med udbetaling i levende live og livsforsikring med tilbagebetaling af præmier);
b) renteforsikring;
c) komplementære forsikringer tegnet i tilknytning til livsforsikring (navnlig forsikring mod legemsbeskadigelse, herunder erhvervsudygtighed, og forsikring mod dødsfald som følge af ulykkestilfælde eller forsikring mod invaliditet som følge af ulykkestilfælde eller sygdom).
II. Ægteskabs- og fødselsforsikring:
a) forsikring, der kommer til udbetaling ved ægteskab;
b) forsikring, der kommer til udbetaling ved fødsel.
III. Forsikring, der er tilknyttet investeringsfonds:
a) livsforsikring (navnlig livsbetinget kapitalforsikring, ophørende eller livsvarig livsforsikring, livsforsikring med udbetaling i levende live, livsforsikring med tilbagebetaling af præmier, forsikring, der kommer til udbetaling ved ægteskab, og forsikring, der kommer til udbetaling ved fødsel);
b) renteforsikring.
IV. Permanent health insurance (langvarig sygeforsikring): sygeforsikring, som indgås for en lang periode, og er uopsigelig fra selskabets side i hele perioden.
V. Tontine-virksomhed: virksomhed, der indebærer oprettelse af medlemssammenslutninger med henblik på fælles kapitalisering af bidragene og udbetaling af den herved opståede formue enten til de overlevende eller til de afdødes arvinger eller begunstigede.
VI. Kapitaliseringsvirksomhed: virksomhed, baseret på aktuarberegninger og som omfatter forpligtelser af en nærmere fastsat varighed og beløbsstørrelse, mod erlæggelse af et eengangsbeløb eller forud fastsatte regelmæssige indbetalinger.

Stk. 2 En koncession kan endvidere omfatte følgende skadesforsikringsklasser:
1) Ulykker (herunder arbejdsulykker og erhvervssygdomme): summaforsikring, erstatning af økonomisk tab, kombinationer heraf og personbefordring.
2) Sygdom: summaforsikring, erstatning af økonomiske tab og kombinationer heraf.

Stk. 3 Koncessionen omfatter hele den pågældende klasse, medmindre ansøgeren kun ønsker at dække en del af de risici, der hører under vedkommende klasse.

§ 6

En koncession kan ikke omfatte anden virksomhed end den, der er hjemmel til ifølge vedtægternes angivelse af selskabets formål. Koncessionen kan omfatte virksomhed, der er mindre omfattende end selskabets formål.

Stk. 2 En koncession gives uden tidsmæssig begrænsning.

§ 7

En koncession skal indeholde oplysning om:

 • 1) selskabets vedtægtsmæssige navn,

 • 2) selskabets vedtægtsmæssige hjemsted,

 • 3) selskabets selskabsretlige form,

 • 4) registreringsnummer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og

 • 5) de af koncessionen omfattede forsikringsklasser og begrænsninger heri, jf. § 5.

Stk. 2 For tværgående pensionskasser skal koncessionen udover de i stk. 1, nævnte oplysninger indeholde oplysning om de begrænsninger, der følger af vedtægternes bestemmelser om medlemskredsen.

Kapitel 3 Ikrafttræden m.v.
§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 1998.

Stk. 2 Samtidig ophæves Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 400 af 20. maj 1994.

§ 9

Koncessioner til livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, som er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 400 af 20. maj 1994, bevarer deres gyldighed.