14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om koncerninterne transaktioner § 6b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 904 af 01. September 2004. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6b Virksomheder omfattet af § 175 b, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, skal regelmæssigt og mindst én gang årligt aflægge rapport til Finanstilsynet om enhver væsentlig koncernintern transaktion mellem forsikringsselskaber i koncernen eller gruppen, herunder transaktioner, der er gennemført med en fysisk person med tætte forbindelser til en virksomhed inden for koncernen eller gruppen, medmindre der er truffet beslutning efter artikel 215, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). Meget væsentlige koncerninterne transaktioner skal rapporteres hurtigst muligt.

•••

Stk. 2 Finanstilsynet fastsætter, efter konsultation af koncernen eller gruppen og berørte tilsynsmyndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, den type koncerninterne transaktioner, som under alle omstændigheder skal rapporteres om, under hensyntagen til koncernen og dennes risikostyringsstruktur. § 6 a, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside