14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om koncerninterne transaktioner § 6a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 904 af 01. September 2004. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6a Særlige regler for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.
Virksomheder omfattet af § 175 b, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, skal regelmæssigt og mindst én gang årligt aflægge rapport til Finanstilsynet om enhver væsentlig risikokoncentration på koncernniveau, medmindre der er truffet beslutning efter artikel 215, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

•••

Stk. 2 Finanstilsynet fastsætter, efter konsultation af koncernen eller gruppen og berørte tilsynsmyndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, den type risici, som under alle omstændigheder skal rapporteres om.

•••

Stk. 3 Ved identifikationen af væsentlige risikokoncentrationer, der skal rapporteres om, fastsætter Finanstilsynet, efter konsultation af koncernen eller gruppen og berørte tilsynsmyndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, passende tærskelværdier baseret på solvenskapitalkrav, forsikringsmæssige hensættelser eller begge.

•••
profile photo
Profilside