Bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 02. juni 2021

I medfør af § 43, stk. 7, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1447 af 11. september 2020, og § 11, stk. 3, og § 42, stk. 7, i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 378 af 2. april 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Kompetencekrav til ansatte, der udøver distribution af skadesforsikringer til privatkunder
 • Bilag 2 Kompetencekrav til ansatte, der udøver distribution af skadesforsikringer til virksomheder med ukomplicerede risikoprofiler
 • Bilag 3 Kompetencekrav til ansatte, der udøver distribution af skadesforsikringer til virksomheder med komplicerede risikoprofiler
 • Bilag 4 Kompetencekrav til ansatte, der udøver distribution af livs- og pensionsprodukter til privatkunder – herunder ansatte omfattet af en firmapensionsordning – med en ukompliceret risikoprofil
 • Bilag 5 Kompetencekrav til ansatte, der udøver distribution af firmapensionsordninger til virksomheder eller livs- og pensionsprodukter til privatkunder – herunder ansatte omfattet af en firmapensionsordning – med en kompliceret risikoprofil
 • Bilag 5 A Kompetencekrav til ansatte, der udøver distribution af livs- og pensionsprodukter til privatkunder – herunder ansatte omfattet af en firmapensionsordning – med en kompliceret risikoprofil
 • Bilag 5 B Kompetencekrav til ansatte, der udøver distribution af firmapensionsordninger inklusiv sygdoms- og helbredsprodukter til virksomheder (CVR)
 • Bilag 6 Kompetencekrav til ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer skadesforsikringer til privatkunder
 • Bilag 7 Kompetencekrav til ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer skadesforsikringer til virksomheder
 • Bilag 8 Kompetencekrav til ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer livs- og pensionsprodukter til privatkunder og ansatte omfattet af en firmapensionsordning
 • Bilag 9 Kompetencekrav til ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer livs- og pensionsprodukter til virksomheder (CVR)
 • Bilag 10 Kompetencekrav til ansatte, der distribuerer forsikringsbaserede investeringsprodukter
 • Bilag 11 Kompetencekrav til ansatte, der udøver genforsikringsdistribution
 • Bilag 12 Supplerende kompetencekrav til ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der alene distribuerer tillægsdækninger eller rådgiver om forsikringsfaglige spørgsmål til allerede etablerede skadesforsikringer eller allerede etablerede liv- og pensionsordninger, herunder firmapensionsordninger
Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på følgende virksomheder, når disse udøver forsikrings- og genforsikringsdistribution:

 • 1) Danske forsikrings- og genforsikringsselskaber.

 • 2) Filialer i Danmark af et forsikringsselskab og genforsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i et andet land udenfor Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået en aftale med på det finansielle område.

 • 3) Danske forsikrings- og genforsikringsformidlere, jf. § 2, stk. 1, nr. 3 og 4, i lov om forsikringsformidling.

Stk. 2 § 10 finder anvendelse på udbydere af prøver omfattet af bekendtgørelsen.

Stk. 3 Ansatte i en filial af en virksomhed omfattet af stk. 1, nr. 1 og 3, antages, når filialen er beliggende i et andet land indenfor den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået en aftale med på det finansielle område, at opfylde kravene i §§ 4-9, hvis de ansatte opfylder kompetencekravene i værtslandet.

§ 2

I denne bekendtgørelse forstås, i overensstemmelse med definitionerne i lov om forsikringsformidling, ved:

 • 1) Forsikringsdistribution:

  • a) Den virksomhed, der består i at rådgive om, foreslå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af forsikringsaftaler, at indgå sådanne aftaler eller at medvirke til administrationen og opfyldelsen af sådanne aftaler.

  • b) Den virksomhed, der består i levering af oplysninger om en eller flere forsikringsaftaler i overensstemmelse med kundernes valgte kriterier via en hjemmeside eller andre medier og udarbejdelse af en prioriteret liste over forsikringsprodukter, der omfatter pris- og produktsammenligninger, eller rabat på prisen for en forsikringsaftale, hvis kunden er i stand til direkte eller indirekte at indgå en forsikringsaftale via det pågældende medie.

 • 2) Genforsikringsdistribution: Den virksomhed, der består i at rådgive om, foreslå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af genforsikringsaftaler, at indgå sådanne aftaler eller at medvirke ved administrationen og opfyldelsen af sådanne aftaler, uanset om en sådan virksomhed udøves af genforsikringsselskaber uden en genforsikringsformidlers medvirken.

Kapitel 2 Krav til godt omdømme
§ 3

En ansat, der udøver forsikrings- eller genforsikringsdistribution,

 • 1) må ikke være pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven eller den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at personen ikke kan varetage sin stilling på betryggende måde,

 • 2) må ikke have indgivet begæring om eller være under konkurs, og

 • 3) skal have et godt omdømme, herunder ikke have udvist en adfærd, der giver grund til at antage, at personen ikke vil varetage stillingen på forsvarlig måde.

Stk. 2 Den ansatte skal i forbindelse med sin ansættelse meddele virksomheden om forhold, som nævnt i stk. 1, og efterfølgende meddele, hvis disse forhold ændrer sig.

Kompetencekrav
§ 4

Virksomheden skal sikre, at ansatte, der udøver forsikrings- eller genforsikringsdistribution, har tilstrækkelige kompetencer til at kunne varetage deres arbejdsområde.

Stk. 2 Virksomheder, der ikke er uafhængige forsikringsformidlere, skal vurdere den ansattes kompetencer på baggrund af de kompetencekrav, der hører til det arbejdsområde, som den ansatte varetager:

 • 1) Ansatte, der udøver distribution af skadesforsikringer til privatkunder, skal have kompetencer svarende til bilag 1 eller 6.

 • 2) Ansatte, der udøver distribution af skadesforsikringer til virksomheder med ukomplicerede risikoprofiler, skal have kompetencer svarende til bilag 2, 3 eller 7.

 • 3) Ansatte, der udøver distribution af skadesforsikringer til virksomheder med en kompliceret risikoprofil skal have kompetencer svarende til bilag 3 eller 7.

 • 4) Ansatte, der udøver distribution af livs- og pensionsprodukter til privatkunder – herunder ansatte omfattet af en firmapensionsordning – med en ukompliceret risikoprofil, skal have kompetencer svarende til bilag 4, 5, 5 A eller 8.

 • 5) Ansatte, der udøver distribution af firmapensionsordninger til virksomheder, eller livs- og pensionsprodukter til privatkunder – herunder ansatte omfattet af en firmapensionsordning – med en kompliceret risikoprofil, skal have kompetencer svarende til enten bilag 5 eller til både bilag 5 A og bilag 5 B.

 • 6) Ansatte, der udøver distribution af livs- og pensionsprodukter til privatkunder – herunder ansatte omfattet af en firmapensionsordning – med en kompliceret risikoprofil, skal have kompetencer svarende til bilag 5 A.

 • 7) Ansatte, der udøver distribution af firmapensionsordninger inkl. sygdoms- og helbredsprodukter til virksomheder (CVR), skal have kompetencer svarende til bilag 5 B.

 • 8) Ansatte, der udøver distribution af forsikringsbaserede investeringsprodukter, skal have kompetencer svarende til bilag 10.

 • 9) Ansatte, der udøver genforsikringsdistribution, skal have kompetencer svarende til bilag 11.

Stk. 3 Virksomheder, der er uafhængige forsikringsformidlere, skal vurdere den ansattes kompetencer på baggrund af de kompetencekrav, der hører til det arbejdsområde, som den ansatte varetager, jf. dog stk. 4:

 • 1) Ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer skadesforsikringer til privatkunder, skal have kompetencer svarende til bilag 6.

 • 2) Ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer skadesforsikringer til virksomheder, skal have kompetencer svarende til bilag 7.

 • 3) Ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer liv- og pensionsprodukter til privatkunder og ansatte omfattet af en firmapensionsordning, skal have kompetencer svarende til bilag 8.

 • 4) Ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer liv og pensionsprodukter til virksomheder (CVR), skal have kompetencer svarende til bilag 9.

Stk. 4 Uanset stk. 3, kan ansatte, hos virksomheder der er uafhængige forsikringsformidlere, have følgende kompetencer:

 • 1) Ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der alene distribuerer tillægsdækninger til allerede etablerede skadesforsikringer til privatkunder eller rådgiver om forsikringsfaglige spørgsmål om allerede etablerede skadesforsikringer til privatkunder, skal have kompetencer svarende til bilag 1 og bilag 12.

 • 2) Ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der alene distribuerer tillægsdækninger til allerede etablerede skadesforsikringer til virksomheder med ukomplicerede risikoprofiler eller rådgiver om for-sikringsfaglige spørgsmål om allerede etablerede skadesforsikringer til virksomheder med ukomplicerede risikoprofiler, skal have kompetencer svarende til bilag 2 og bilag 12.

 • 3) Ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der alene distribuerer tillægsdækninger til allerede etablerede skadesforsikringer til virksomheder med komplicerede risikoprofiler eller rådgiver om forsikringsfaglige spørgsmål om allerede etablerede skadesforsikringer til virksomheder med komplicerede risikoprofiler, skal have kompetencer svarende til bilag 3 og bilag 12.

 • 4) Ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der alene distribuerer tillægsdækninger til allerede etablerede livs- og pensionsordninger til privatkunder, herunder ansatte omfattet af en firmapensions-ordning, med en ukompliceret risikoprofil, eller rådgiver om forsikringsfaglige spørgsmål om allerede etablerede livs- og pensionsordninger til privatkunder, herunder ansatte omfattet af en firmapensions-ordning, med en ukompliceret risikoprofil, skal have kompetencer svarende til bilag 4 og bilag 12.

 • 5) Ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der alene distribuerer tillægsdækninger til allerede etablerede livs- og pensionsordninger til privatkunder, herunder ansatte omfattet af en firmapensions-ordning, med en kompliceret risikoprofil, eller rådgiver om forsikringsfaglige spørgsmål om allerede etablerede livs- og pensionsordninger til privatkunder, herunder ansatte omfattet af en firmapensions-ordning, med en kompliceret risikoprofil, skal have kompetencer svarende til bilag 5 eller 5 A og bilag 12.

 • 6) Ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der alene distribuerer tillægsdækninger til allerede etablerede livs- og pensionsordninger til virksomheder, eller rådgiver om forsikringsfaglige spørgsmål om allerede etablerede livs- og pensionsordninger til virksomheder, skal have kompetencer svarende til bilag 5 eller 5 B og bilag 12.

Stk. 5 Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal føre en fortegnelse med dokumentation, der viser hvilke ansatte, der har kompetencer i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Forsikrings- og genforsikringsselskabet skal efter anmodning fra Finanstilsynet oplyse navnet på den person, der er ansvarlig herfor.

Dokumentation
§ 5

Virksomheden skal sikre, at virksomhedens ansatte, der udøver forsikringsdistribution, har bestået en prøve, der dokumenterer, at de ansatte besidder de fornødne kompetencer indenfor det arbejdsområde, de varetager, jf. § 4, stk. 2, nr. 1-8, samt § 4, stk. 3 og 4. Prøven skal bestås, inden den ansatte begynder at udøve forsikringsdistribution indenfor det pågældende arbejdsområde.

Stk. 2 Har en ansat ikke erhvervet de nødvendige kompetencer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1-8, eller § 4, stk. 3 og 4, kan den pågældende kun udøve forsikringsdistribution under opsyn. En ansat kan være under opsyn indenfor samme arbejdsområde i op til fem år forudsat, at den pågældende indenfor denne periode forsøger at bestå den relevante prøve. Vælger en ansat ikke at forsøge at bestå den relevante prøve, kan den pågældende udøve forsikringsdistribution under opsyn i en periode på tre år indenfor ét arbejdsområde.

Stk. 3 Virksomheden skal sikre, at omfanget og intensiteten af opsynet, jf. stk. 2, afspejler de kvalifikationer og den erfaring, som den ansatte, der er under opsyn, besidder. Den eller de personer i virksomheden, der fører opsyn med en ansat, der ikke har opnået de nødvendige kompetencer, skal selv have opnået de nødvendige kompetencer indenfor det arbejdsområde, der føres opsyn med, ligesom den pågældende skal have færdigheder og ressourcer til at handle som en kompetent tilsynsførende.

Stk. 4 En ansat, der tre gange ikke har bestået en prøve, må først gå op til tilsvarende prøve ét år efter seneste forsøg.

Stk. 5 En ansat, der har bestået en prøve, jf. stk. 1, eller som er omfattet af overgangsordningen i § 13, stk. 5, stk. 7 eller stk. 8, men som herefter ikke har udøvet forsikringsdistribution i en sammenhængende periode på mellem 3-10 år, skal bestå den seneste efteruddannelsesprøve, jf. § 7, indenfor det relevante arbejdsområde, før den pågældende må udøve forsikringsdistribution på ny.

Stk. 6 En ansat, der har bestået en prøve, jf. stk. 1, eller som er omfattet af overgangsordningen i § 13, stk. 5, stk. 7 eller stk. 8, men som herefter ikke har udøvet forsikringsdistribution i en sammenhængende periode på mere end 10 år, skal bestå den relevante prøve på ny, før den pågældende må udøve forsikringsdistribution på ny.

§ 6

Et genforsikringsselskab eller en genforsikringsformidler skal udarbejde en forretningsgang for et systematisk uddannelsesforløb, som sikrer, at de ansatte, der udøver genforsikringsdistribution, har de fornødne kompetencer svarende til bilag 11, jf. § 4, stk. 2, nr. 9.

Stk. 2 Virksomheden skal sikre, at de ansatte har gennemført dette uddannelsesforløb, inden de selvstændigt begynder at udøve genforsikringsdistribution, jf. stk. 4.

Stk. 3 En ansat hos et genforsikringsselskab eller en genforsikringsformidler der forinden ansættelsen har gennemført et uddannelsesforløb, jf. stk. 1, hos et andet genforsikringsselskab eller en anden genforsikringsformidler, kan udøve genforsikringsdistribution uden at skulle gennemgå uddannelsesforløbet igen hos den nye virksomhed, jf. dog § 9.

Stk. 4 Såfremt en ansat ikke har den fornødne kompetence i medfør af stk. 1, kan den ansatte kun udøve genforsikringsdistribution under opsyn. En ansat kan være under opsyn i op til fem år forudsat, at den pågældende indenfor denne periode er i gang med at gennemføre sit uddannelsesforløb. Vælger en ansat ikke at være i gang med et uddannelsesforløb, kan den pågældende udøve genforsikringsdistribution under opsyn i en periode på tre år.

Stk. 5 Virksomheden skal sikre, at omfanget og intensiteten af opsynet, jf. stk. 4, afspejler de kvalifikationer og den erfaring, som den ansatte, der er under opsyn, besidder. Den eller de personer i virksomheden, der fører opsyn med en ansat, der ikke har opnået de nødvendige kompetencer, skal selv have opnået de nødvendige kompetencer indenfor genforsikringsdistribution, ligesom den pågældende skal have færdigheder og ressourcer til at handle som en kompetent tilsynsførende.

Stk. 6 En ansat, der har de fornødne kompetencer, jf. stk. 1, eller som er omfattet af overgangsordningen i § 13, stk. 6, men som herefter ikke har udøvet genforsikringsdistribution i en sammenhængende periode på mere end 10 år, skal gennemføre et nyt uddannelsesforløb, jf. stk. 2, før den pågældende må udøve genforsikringsdistribution på ny.

Efteruddannelse
§ 7

Har en ansat i en virksomhed, der udøver forsikringsdistribution, bestået prøven, jf. § 5, stk. 1, skal den ansatte hvert tredje år, bestå en efteruddannelsesprøve for fortsat at kunne udøve forsikringsdistribution indenfor det pågældende arbejdsområde.

Stk. 2 Består en ansat ikke efteruddannelsesprøven, jf. stk. 1, senest tre år efter, at den ansatte har bestået prøven, jf. § 5 eller efteruddannelsesprøven, jf. stk. 1, kan den pågældende kun udøve forsikringsdistribution under opsyn, jf. § 5, stk. 2. En ansat kan være under opsyn indenfor samme arbejdsområde i op til fem år, forudsat at den pågældende indenfor denne periode forsøger at bestå den relevante efteruddannelsesprøve. Hvis en ansat ikke forsøger at bestå den relevante efteruddannelsesprøve, kan den pågældende udøve forsikringsdistribution under opsyn i en periode på tre år indenfor ét arbejdsområde. § 5, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 En ansat, der tre gange ikke har bestået efteruddannelsesprøven, må først gå op til en tilsvarende efteruddannelsesprøve ét år efter seneste forsøg.

Stk. 4 Hvis den ansatte ikke består efteruddannelsesprøven indenfor de fem år, hvor den ansatte er under opsyn, jf. stk. 2, skal den pågældende på ny bestå den relevante prøve, jf. § 5, stk. 1, før den ansatte må udøve forsikringsdistribution uden at være under opsyn.

§ 8

Hvert arbejdsområde nævnt i § 4, stk. 2, nr. 1-8, samt § 4, stk. 3 og 4, skal have sin egen efteruddannelsesprøve. En efteruddannelsesprøve kan omfatte flere arbejdsområder.

Stk. 2 Efteruddannelsesprøven skal svare til 45 timers efteruddannelse og skal sikre, at den ansatte fortsat har de nødvendige kompetencer indenfor de arbejdsområder, som den ansatte varetager. Prøven skal endvidere sikre, at den ansatte har holdt sig opdateret om nye regler og praksis indenfor de pågældende arbejdsområder.

§ 9

I et genforsikringsselskabs eller en genforsikringsformidlers forretningsgang for uddannelsesforløb, jf. § 6, stk. 1, skal det fremgå, at de ansatte, som udøver genforsikringsdistribution, løbende ajourfører deres kompetencer i henhold til bilag 11 om genforsikringsdistribution svarende til 45 timer på tre år.

Godkendelse af prøveudbyder
§ 10

Finanstilsynet godkender efter rådgivning fra uddannelsesudvalget, jf. § 11, udbydere, der ønsker at udbyde en prøve, jf. § 5, stk. 1, og § 7, stk. 1, når følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Samtlige prøver, som udbyderen udbyder, har været forelagt mindst to eksperter inden for forsikringsdistribution, der indestår for, at de udbudte prøver lever op til kompetencekravene, jf. §§ 4 og 8.

 • 2) En prøve, jf. §§ 5 og 7, skal prøve den ansatte indenfor mindst tre produkter, der er repræsentative for arbejdsområdet, jf. dog stk. 2.

 • 3) Udbudte prøver, jf. bilag 1-10, skal bestå af en teoretisk og praktisk del, jf. dog stk. 3.

 • 4) Udbudte prøver, jf. bilag 12, og efteruddannelsesprøver skal omfatte en teoretisk del og kan være en multiple-choice prøve.

 • 5) Udbudte prøver skal afholdes under forhold, der sikrer, at den ansatte ikke kan modtage hjælp ved besvarelsen af prøven.

Stk. 2 Uanset stk. 1, nr. 2, kan udbyderen prøve den ansatte i færre end tre repræsentative produkter. En ansat, der har bestået en prøve efter 1. pkt., kan kun arbejde indenfor tilsvarende produkttyper, som prøven omfatter, medmindre den ansatte efterfølgende består efteruddannelsesprøven, jf. § 8, indenfor det fulde arbejdsområde.

Stk. 3 Finanstilsynet kan efter rådgivning fra uddannelsesudvalget godkende, at en prøve omfattet af bilag 1 eller bilag 2 kun består af en teoretisk del. En ansat, som har bestået en prøve efter 1. pkt., kan kun arbejde indenfor tilsvarende produkttyper, som prøven omfattede.

Stk. 4 Udbyderen skal årligt over for Finanstilsynet redegøre for, at udbyderen fortsat lever op til kravene i stk. 1. Opfylder udbyderen ikke kravene i stk. 1, kan Finanstilsynet tilbagekalde godkendelsen.

Stk. 5 Udbyderen må ikke udbyde prøver til egne ansatte eller til ansatte i virksomheder, som udbyderen er koncernforbundet med, jf. §§ 5 a og 5 b i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 6 Udbyderen skal udlevere et bevis for bestået prøve til den ansatte og den ansattes arbejdsgiver. Udbyderen skal opbevare en elektronisk kopi af beviset.

Stk. 7 Udbyderen opretter sammen med eventuelt øvrige prøveudbydere et register over ansatte, der har aflagt prøve uden at bestå, for at sikre iagttagelsen af § 5, stk. 4.

§ 11

Finanstilsynet udnævner et uddannelsesudvalg som består af 1 formand og 7 medlemmer. Finanstilsynet er formand for udvalget. Finanstilsynet udpeger udvalgets medlemmer efter indstilling fra følgende organisationer:

 • 1) Et medlem indstilles af Finansforbundet.

 • 2) Et medlem indstilles af Forsikringsforbundet.

 • 3) Et medlem indstilles af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Forsikring & Pension i fællesskab.

 • 4) Et medlem indstilles af Forbrugerrådet TÆNK.

 • 5) Et medlem indstilles af Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer og Forsikringsmæglerforeningen i fællesskab.

 • 6) Et medlem indstilles af Dansk Industri og Dansk Erhverv i fælleskab.

 • 7) Et medlem indstilles af FinansDanmark og Finans & Leasing i fælleskab.

Stk. 2 Finanstilsynet sekretariatsbetjener udvalget.

Tilsyn og straf
§ 12

Finanstilsynet kan give påbud om berigtigelse af forhold, der er i strid med denne bekendtgørelse. Manglende efterlevelse af påbud kan straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 13

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Stk. 2 § 3 gælder kun for forhold, der er indtruffet efter den 1. oktober 2018.

Stk. 3 § 3 finder anvendelse på aftaler, der indgås, genforhandles, forlænges eller fornys efter den 1. oktober 2018.

Stk. 4 Bekendtgørelse nr. 1034 af 29. juni 2020 om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler ophæves.

Stk. 5 Ansatte, der i perioden fra den 1. oktober 2015 til den 30. september 2018 har arbejdet indenfor et eller flere af de arbejdsområder, der er nævnt i § 4, stk. 2, nr. 1-8, og § 4, stk. 3, kan fortsætte indenfor samme arbejdsområder, forudsat at den ansatte består den relevante efteruddannelsesprøve inden den 1. april 2022.

Stk. 6 Ansatte i et genforsikringsselskab eller hos en genforsikringsformidler, der i perioden fra den 1. oktober 2015 til den 30. september 2018 har arbejdet indenfor genforsikring, jf. § 4, stk. 2, nr. 9, kan fortsætte indenfor samme arbejdsområde, forudsat at den ansatte gennemfører den relevante uddannelse, jf. § 6, stk. 2, inden den 1. oktober 2021.

Stk. 7 Ansatte i et kreditinstitut eller et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 575/2013/EU af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, kan fortsætte indenfor samme arbejdsområder, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Den ansatte i perioden fra den 1. juli 2016 til den 30. juni 2019 arbejdede indenfor et eller flere af de arbejdsområder, der er nævnt i § 4.

 • 2) Den ansatte består den relevante efteruddannelsesprøve inden den 30. juni 2022.

 • 3) Virksomheden i perioden fra 1. oktober 2018 til 1. juli 2019 ikke var omfattet af § 3, stk. 1, i lov om forsikringsformidling.

Stk. 8 Ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der i perioden fra den 1. oktober 2015 til den 30. september 2018 har arbejdet indenfor et eller flere af de arbejdsområder, der er nævnt i § 4, stk. 4, eller som efter den 1. oktober 2018 har bestået en udbudt prøve i bilag 1-5, 5 A eller 5B, kan fortsætte indenfor samme arbejdsområder hos en uafhængig forsikringsformidler, forudsat at den ansatte består den relevante efteruddannelsesprøve, inden den 1. oktober 2022.